LPC168/2015
ID intern unic:  360767
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 168
din  31.07.2015
pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII
din 31 mai 1990
cu privire la Guvern
Publicat : 04.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 247-252     art Nr : 476
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 24 punctul 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările ulterioare, poziţia „Agenţia „Moldsilva”” se exclude.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    – va aproba modificările de rigoare ce rezultă din art. I al prezentei legi în structura, statele de funcţii şi regulamentul de activitate ale Agenţiei „Moldsilva”, ca autoritate administrativă din subordinea Ministerului Mediului, precum şi în structura, statele de funcţii şi regulamentul de activitate ale Ministerului Mediului care va prelua de la Agenţia „Moldsilva” atribuţiile de elaborare a politicilor de stat în domeniile silviculturii şi cinegeticii, inclusiv în structura, statele de funcţii şi regulamentul de activitate ale Inspectoratului Ecologic de Stat care va prelua de la Agenţia „Moldsilva” atribuţiile de control;
    – va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Andrian CANDU

    Nr. 168. Chișinău, 31 iulie 2015.