LPM167/2015
ID intern unic:  360884
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 167
din  31.07.2015
pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului
al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006
Publicat : 11.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 254-257     art Nr : 485
    MODIFICAT
   
LP8 din 08.02.18, MO58-66/23.02.18 art.137
    EMO340 din 18.12.15, MO340-346/18.12.15 pag.13    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    litera s) se abrogă;
    articolul se completează cu literele „z)”, „z1)”, „z2)”, „z3)” și „z4) cu următorul cuprins:
    „z) multiplex – sistem de structurare a unui set de servicii de programe şi servicii auxiliare, integrate într-un flux digital şi difuzate printr-un canal radio de televiziune digitală terestră;
    z1) furnizor de multiplex – persoană fizică sau juridică, înregistrată în Republica Moldova şi autorizată, în condiţiile legii, de către autoritatea publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei, a cărei activitate constă, în totalitate sau în parte, în instalarea, operarea și gestionarea propriei reţele de comunicaţii electronice prin care se realizează un multiplex;
    z2) televiziune cu rezoluţie standard (Standard-definition television, SDTV) – format digital de difuziune televizată conform cu standardul SMPTE 259M, ce utilizează o rezoluţie de 720x576 puncte, care nu se consideră a fi televiziune cu rezoluţie înaltă;
    z3) televiziune cu rezoluţie înaltă (High-definition television, HDTV) – format digital de difuziune televizată, care oferă o redare a imaginii de o detaliere şi calitate superioară, cu o rezoluţie de 1920x1080 sau 1280x720 puncte;
    z4) slot – o parte a fluxului digital din cadrul multiplexului, suficientă pentru transmisiunea/retransmisia unui serviciu de programe.”
    [Art.I pct.1 modificat prin EMO340 din 18.12.15, MO340-346/18.12.15 pag.13]
    2. La articolul 4:
    alineatul (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) utilizează o capacitate a multiplexului situat pe teritoriul Republicii Moldova.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Transmisiunea unui serviciu de programe de către un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova se poate face numai în baza licenţei de emisie şi a licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio și cu respectarea regimului de autorizare generală, conform legislaţiei în domeniul comunicaţiilor electronice, în cazul difuziunii pe cale radioelectrică terestră printr-o staţie/reţea de comunicaţii electronice proprie, sau numai în baza licenţei de emisie, în cazul difuziunii  printr-o reţea de comunicaţii electronice utilizată în bază de contract. Retransmisia serviciilor de programe de către un distribuitor de servicii aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova se poate face numai în baza autorizaţiei de retransmisie și cu respectarea regimului de autorizare generală, conform legislaţiei în domeniul comunicaţiilor electronice. Derogările de la prezentul alineat sînt prevăzute la art. 30 alin. (1) şi (2).”
    3. Articolul 9 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Primul multiplex cu acoperire naţională este destinat difuzării programelor cu acces necondiţionat (necodificate).”
    4. Articolul 23 se completează cu alineatele (11), (31), (32), (33) și (13) cu următorul cuprins:
    „(11) Capacitatea disponibilă a multiplexului/multiplexelor poate fi utilizată de către radiodifuzori în baza licenţei de emisie şi de către distribuitorii de servicii în baza autorizaţiei de retransmisie. Furnizorului de multiplex cu acoperire națională îi este interzis, direct sau prin intermediul persoanelor fizice şi/sau juridice afiliate, să deţină, în tot sau în parte, proprietatea radiodifuzorului şi invers.”
     „(31) Ofertele solicitanţilor licenţelor de emisie pentru utilizarea capacității disponibile a multiplexului sînt evaluate în baza următoarelor criterii:
    a) asigurarea pluralismului în domeniul audiovizualului, excluzîndu-se astfel posibilitatea creării premiselor pentru instituirea monopolului şi concentrării proprietăţii în domeniul audiovizualului;
    b) prioritatea serviciilor de programe autohtone;
    c) prioritatea solicitanţilor care propun servicii suplimentare, cum ar fi: transmiterea sunetului, titrelor, teletextului în mai multe limbi, oferirea programului de emisiuni pentru o săptămînă sau o altă perioadă de timp, asigurarea interactivităţii pentru participarea la televoting, posibilitatea programării şi/sau alegerii programelor, filmelor, concertelor, emisiunilor arhivate și stocate în fişiere accesibile.
    (32) Ofertele solicitanţilor autorizaţiilor de retransmisie pentru utilizarea capacității disponibile a multiplexului sînt evaluate în baza următoarelor criterii:
    a) prezenţa cel puţin a unui post de televiziune cu difuzare în limba română cu tematică pentru copii;
    b) prezenţa cel puţin a unui post de televiziune cu difuzare în limba română cu tematică sportivă;
    c) prezenţa cel puţin a unui post de televiziune cu difuzare în limba română cu tematică muzicală;
    d) prezenţa posturilor de televiziune cu mai multe coloane sonore, inclusiv în limba română;
    e) prezenţa posturilor de televiziune cu mai multe variante de subtitrare, inclusiv în limba română.
    (33) Numărul de licenţe de emisie ce vor fi eliberate pentru utilizarea unui multiplex va depinde de posibilităţile tehnice ale multiplexului de a transmite/retransmite un anumit număr de servicii de programe. Numărul serviciilor de programe va fi stabilit în avizul organului central de specialitate al administraţiei publice, dar nu poate fi mai mic de 4 pentru televiziunea cu rezoluţie standard şi mai mic de 2 pentru televiziunea cu rezoluţie înaltă.”
    „(13) Serviciul de programe al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” va fi inclus în multiplexul cu acoperire naţională cu acces necondiţionat, iar serviciile de programe ale radiodifuzorilor publici regionali vor fi incluse în multiplexele cu acoperire regională cu acces necondiţionat. Cheltuielile de difuzare a programelor incluse în multiplexe vor fi acoperite de către radiodifuzorul public respectiv.”
    5. La articolul 31:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Licenţa de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio, în cazul folosirii unei staţii/reţele de comunicaţii electronice proprii, este eliberată titularului licenţei de emisie de către autoritatea publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei în termenul stabilit de legislația în domeniul comunicaţiilor electronice.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Cererea de obţinere a licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio se depune la autoritatea publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei în condiţiile legii.”
    la alineatul (4), cuvintele „ , taxele pentru eliberarea ei, tarifele pentru utilizarea frecvenţelor” se exclud;
    alineatul (6) se abrogă.
    6. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 32. Monitorizarea respectării parametrilor
                           tehnici
    Monitorizarea respectării parametrilor tehnici, prevăzuţi de condiţiile speciale ale licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio ori de condiţiile regimului de autorizare generală, pe parcursul perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio şi/sau a dreptului conferit prin regimul de autorizare generală se realizează în condiţiile Legii comunicaţiilor electronice.”
    7. La articolul 35 alineatele (1) şi (2), cuvintele „autorităţii administraţiei publice centrale de specialitate” se substituie cu cuvintele „organului central de specialitate al administraţiei publice”.
    8. La articolul 36:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Organul central de specialitate al administraţiei publice, în colaborare cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului, elaborează Planul naţional de repartizare a frecvenţelor radioelectrice terestre (în continuare – Plan).”
    alineatul (4) se abrogă.
    9. La articolul 48 alineatul (5), cuvintele „Ministerul dezvoltării informaţionale” se substituie cu cuvintele „organul central de specialitate al administraţiei publice”.
    10. În cuprinsul legii:
    cuvintele „licenţă tehnică” se substituie cu cuvintele „licenţă de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio”;
    cuvîntul „telecomunicaţii” se substituie cu cuvintele „comunicaţii electronice”;
    cuvintele „autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate” se substituie cu cuvintele „autoritatea publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei”.
    Art. II. – (1) Tranziţia la televiziunea digitală terestră în Republica Moldova se va încheia la 1 martie 2020.
    [Art.II al.(1) modificat prin LP8 din 08.02.18, MO58-66/23.02.18 art.137]
    (2) Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va elabora recomandări privind mecanismul trecerii radiodifuzorilor de la regimul de televiziune analogică terestră la cel de televiziune digitală terestră, astfel încît să nu se admită lichidarea lor.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 167. Chişinău, 31 iulie 2015.