LPC160/2015
ID intern unic:  360912
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 160
din  30.07.2015
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50-XVI
din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor
Publicat : 18.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 258-261     art Nr : 491
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 117–119, art. 455), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În conformitate cu prezenta lege, sînt recunoscute şi apărate pe teritoriul Republicii Moldova drepturile ce decurg:
    a) dintr-un brevet eurasiatic eliberat în baza unei cereri eurasiatice;
    b) dintr-un brevet european validat.”
    2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3. Noțiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:
    solicitant – persoană fizică sau juridică care solicită eliberarea unui brevet;
    titular de brevet – persoană fizică sau juridică căreia îi aparţine dreptul acordat de brevet;
    cerere de brevet european – cerere depusă în conformitate cu Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la München la 5 octombrie 1973, precum și cererea internațională depusă în conformitate cu Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor pentru care Oficiul European de Brevete (denumit în continuare – OEB) acționează în calitate de oficiu desemnat sau ales şi în care Republica Moldova este desemnată;
    cerere internaţională – cerere de protecţie a unei invenţii depusă conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor;
    cerere eurasiatică – cerere de acordare a unui brevet eurasiatic depusă pînă la data de 26 aprilie 2012 conform Convenţiei eurasiatice de brevete, adoptată la Moscova la 17 februarie 1994;
    brevet – brevet de invenţie şi brevet de invenţie de scurtă durată;
    brevet european validat – brevet eliberat de către OEB conform Convenţiei privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la München la 5 octombrie 1973, pe baza cererii de brevet european, pentru care a fost solicitată validarea în Republica Moldova;
    brevet eurasiatic – brevet eliberat conform Convenției eurasiatice de brevete, adoptată la Moscova la 17 februarie 1994;
    validarea brevetului european – recunoaştere, la solicitare, a efectelor cererii de brevet european şi a brevetului european pe teritoriul Republicii Moldova;
    PCT – Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la Washington la 19 iunie 1970, cu modificările şi revizuirile ulterioare;
    Convenţie eurasiatică – Convenţia eurasiatică de brevete, adoptată la Moscova la 17 februarie 1994;
    Convenţia de la Paris – Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, adoptată la Paris la 20 martie 1883, cu modificările ulterioare;
    Acord de validare – Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene, semnat la 16 octombrie 2013.”
    3. La articolul 4:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Invenţiile sînt protejate prin titlurile de protecţie, conferite în condiţiile prezentei legi, precum şi prin brevetul eurasiatic și cel european validat.”
    alineatul (2) se completează cu literele d) și e) cu următorul cuprins:
    „d) brevet eurasiatic;
    e) brevet european validat.”
    4. La articolul 5 alineatul (2):
    litera c) se completează în final cu textul „ , efectuează procedurile privind validarea efectelor cererilor de brevet european şi a brevetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova”;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) este oficiul receptor pentru cererile internaţionale depuse de către solicitanţii naţionali în conformitate cu prevederile PCT;”
    alineatul se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) este unica autoritate națională care realizează cercetarea documentară și întocmește raportul de documentare în vederea aprecierii satisfacerii criteriilor de brevetabilitate pentru a acorda protecție juridică invențiilor;”.
    5. La articolul 6 alineatul (2) litera a), după cuvintele „teoriile ştiinţifice” se introduce cuvîntul „ , ideile”.
    6. La articolul 8 alineatul (3), după cuvintele „depuse la AGEPI” se introduc cuvintele „şi al cererilor de brevet european pentru care s-a plătit taxa de validare”.
    7. Articolul 12:
    la alineatul (2), după cuvintele „dacă ea” se introduc cuvintele „nu rezultă în mod direct din stadiul tehnicii şi”;
    la alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) substanţe chimice sau farmaceutice şi procedee de obţinere a acestora.”
    8. La articolul 18 alineatul (2):
    în propoziţia a doua, după cuvintele „efectuarea cercetării documentare” se introduce textul „a stadiului tehnicii conform art. 8 şi întocmirea unui raport de documentare însoţit de o opinie privind brevetabilitatea”;
    alineatul se completează cu textul: „În cazul în care se constată că, luînd în considerare rezultatele cercetării documentare, brevetul şi invenţia care face obiectul acestuia:
    a) satisfac cerinţele prezentei legi, se va adopta hotărîrea privind prelungirea termenului de valabilitate a brevetului;
    b) nu satisfac cerinţele prezentei legi, se va respinge cererea de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului.”
    9. La articolul 19, alineatele (4) și (5) se abrogă.
    10. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Brevetul de invenție, brevetul de invenție de scurtă durată, brevetul eurasiatic și brevetul european validat acordă titularului dreptul exclusiv de exploatare a invenției pe întreaga sa durată de protecție.”
    11. Articolul 22 alineatul (1):
    la litera a), cuvîntul „şi” se exclude;
    alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) acțiunilor efectuate în scopul asigurării securității statului.”
    12. La articolul 26 alineatul (10), cuvintele „de invenţie” se exclud în ambele cazuri.
    13. La articolul 32 alineatul (3), cifra „2” se substituie cu cifra „3”.
    14. Articolul 33:
    alineatul (1):
    la litera a), cuvîntul „acordare” se substituie cu cuvîntul „eliberare”;
    litera f) se abrogă;
    la alineatul (4), cifra „2” se substituie cu cifra „3”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) În cazul reprezentării solicitantului conform art. 86 alin. (2) şi (3), la cererea de brevet se anexează procura de reprezentare, care se prezintă odată cu depunerea cererii de brevet sau în termen de 3 luni de la data de depozit a acesteia.”
    la alineatul (9), textul „lit. a), c), e)” se substituie cu textul „lit. a) și c)”.
    15. La articolul 34, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) În cazul cererii internaţionale, data de depozit este data ce rezultă din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.”
    16. La articolul 36 alineatul (1), cuvintele „clară şi completă” se substituie cu cuvintele „clară, completă şi corectă din punct de vedere ştiinţific şi tehnic”.
    17. La articolul 37:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele „prin elementele tehnice ale invenţiei”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Revendicările determină întinderea protecţiei juridice acordate de brevet prin ansamblul de elemente tehnice ale invenţiei incluse în revendicarea independentă. La determinarea întinderii protecţiei juridice se va ţine cont de orice element echivalent unui element specificat în revendicări, cunoscut pînă la data de depozit, iar dacă este revendicată prioritatea – pînă la data priorităţii.”
    18. Articolul 40:
    la alineatul (8), după cuvintele „cererii de brevet” se introduce textul „ , cu achitarea în termenul menţionat a taxei stabilite pentru fiecare prioritate revendicată,”;
    la alineatul (12), cuvintele „are ca efect” se substituie cu cuvintele „ , precum și neachitarea taxei pentru revendicarea priorității au ca efect”.
    19. La articolul 43, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Solicitantul unei cereri internaționale care dorește să obțină un brevet în Republica Moldova va depune la AGEPI, în termen de 31 de luni de la data de depozit a cererii internaționale sau de la data priorității:
    a) cererea care să conțină solicitarea explicită sau implicită a deschiderii fazei naționale;
    b) copia de pe cererea internațională și traducerea în limba de stat a cererii internaționale, certificată în modul corespunzător;
    c) dovada de achitare a taxei stabilite.
    (2) În cazul în care nu sînt satisfăcute cerinţele alin. (1) sau dacă traducerea documentelor cererii internaţionale nu este depusă la AGEPI în termen de 3 luni de la data deschiderii fazei naţionale, precum şi dovada de achitare a taxei nu este depusă în termen de 2 luni de la data deschiderii fazei naţionale, cererea internațională se respinge.”
    20. La articolul 44, alineatul (1) se abrogă.
    21. Legea se completează cu articolele 441–443 cu următorul cuprins:
    „Articolul 441. Cererea de brevet european
                             şi brevetul european validat
    (1) O cerere de brevet european şi un brevet european validat vor avea, sub rezerva dispoziţiilor art. 441–443, aceleaşi efecte şi vor fi supuse aceloraşi condiţii ca şi o cerere de brevet sau un brevet în conformitate cu prezenta lege.
    (2) O cerere de brevet european căreia i-a fost acordată o dată de depozit va fi echivalentă cu o cerere de brevet reglementară, beneficiind, după caz, de prioritatea revendicată în cererea de brevet european, oricare ar fi soarta ulterioară a acesteia.
    (3) Cererea de brevet european publicată conferă provizoriu aceeaşi protecţie de care beneficiază o cerere de brevet, în conformitate cu prezenta lege, de la data la care o traducere în limba de stat a revendicărilor din cererea de brevet european publicată a fost făcută publică de către AGEPI, după achitarea taxei de publicare stabilite.
    (4) Brevetul european validat conferă aceleaşi drepturi ca şi cele conferite de un brevet, în conformitate cu prezenta lege, de la data publicării de către OEB a menţiunii privind eliberarea brevetului.
    (5) O cerere de brevet european pentru care s-a plătit taxa de validare şi un brevet european validat vor avea, în raport cu o cerere de brevet şi cu un brevet, acelaşi efect, din punctul de vedere al stadiului tehnicii, ca şi cererea de brevet şi brevetul în conformitate cu prezenta lege.
    (6) O cerere de brevet şi un brevet vor avea, în raport cu un brevet european validat, acelaşi efect din punctul de vedere al stadiului tehnicii pe care îl au în raport cu un brevet.
    (7) O cerere de brevet european se consideră a nu fi avut ab initio efectele specificate la alin. (3) în cazul în care cererea de validare a fost retrasă sau a fost considerată retrasă.
    (8) Un brevet european validat şi cererea de brevet european pe care se bazează acesta se consideră a nu fi avut ab initio efectele specificate la alin. (3) şi (4) în măsura în care brevetul a fost revocat în cursul procedurilor de opoziţie sau de revocare ori a fost limitat în cadrul procedurii de limitare în faţa OEB.
    (9) O cerere de brevet european pentru care a fost achitată taxa de validare poate fi transformată într-o cerere de brevet naţional prin depunerea la AGEPI a unei cereri de transformare, care va conţine solicitarea de acordare a brevetului, a unei copii de pe cererea de brevet european, a traducerii în limba de stat a cererii de brevet european, certificată în modul corespunzător, și a dovezii achitării taxei stabilite, în termen de 3 luni de la data la care cererea de brevet european a fost respinsă, retrasă sau considerată retrasă. În cazul în care traducerea cererii de brevet european nu este depusă la AGEPI sau nu este achitată taxa stabilită la data depunerii cererii de transformare sau în termen de 3 luni de la această dată, cererea de transformare se consideră retrasă.
    Articolul 442. Procedura de validare a brevetului european
    (1) O cerere de brevet european și un brevet european eliberat pe baza unei astfel de cereri vor fi validate în Republica Moldova în cazul solicitării validării de către solicitant în cererea de brevet european. Solicitarea de validare va fi considerată depusă odată cu orice cerere de brevet european depusă la OEB la sau după data intrării în vigoare a Acordului de validare.
    (2) Fiecare solicitare de validare va fi publicată de către AGEPI şi va fi înscrisă în Registrul naţional de cereri de brevet după informarea de către OEB privind achitarea taxei stabilite pentru validare, dar nu înainte de expirarea unui termen de 18 luni de la data depunerii sau, dacă o prioritate a fost revendicată, de la data celei mai vechi priorităţi.
    (3) Solicitarea de validare poate fi retrasă în orice moment. Ea va fi considerată retrasă în cazul în care taxa de validare nu a fost achitată în termenul stabilit sau în cazul în care cererea de brevet european a fost definitiv respinsă, retrasă sau considerată retrasă. AGEPI publică aceste informaţii dacă solicitarea de validare a fost deja publicată conform alin. (2). Modalitatea publicării și conținutul informațiilor publicate în conformitate cu alin. (2) și (3) se stabilesc în Regulament.
    (4) Taxa de validare conform alin. (2) se achită la OEB în termen de 6 luni de la data în care în Buletinul European de Brevete este menţionată publicarea raportului de cercetare documentară europeană sau, după caz, în perioada prevăzută pentru realizarea acţiunilor necesare pentru intrarea în faza europeană a unei cereri internaţionale, pentru care OEB acţionează în calitate de oficiu desemnat sau ales şi în care Republica Moldova este desemnată. Taxa de validare achitată conform normelor care reglementează achitarea taxelor în cadrul OEB nu se restituie.
    (5) Taxa de validare mai poate fi achitată în termen de 2 luni de la expirarea perioadei menţionate la alin. (4), cu condiţia achitării unei plăţi suplimentare de 50%.
    (6) În termen de 3 luni de la data la care a fost publicată menţiunea privind eliberarea brevetului european, titularul brevetului va depune la AGEPI, pentru publicare, traducerea în limba de stat a fasciculului de brevet şi va achita taxa stabilită pentru publicare.
    (7) Dacă, în urma unei opoziţii sau a unei cereri de limitare depuse la OEB, brevetul european este menţinut într-o formă modificată, în termen de 3 luni de la data publicării menţiunii privind hotărîrea de menţinere a brevetului european în formă modificată sau de limitare, titularul brevetului va depune la AGEPI traducerea în limba de stat a revendicărilor modificate şi va plăti taxa stabilită pentru publicare.
    (8) În cazul în care textul fasciculului de brevet şi al revendicărilor conţine semne de referinţă folosite în desene, aceste desene se vor ataşa la traducerea menţionată la alin. (6) şi (7).
    (9) Dacă sînt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, AGEPI va publica, conform alin. (6) sau (7), orice traducere depusă în termen şi va înscrie brevetul european validat în Registrul naţional de brevete. AGEPI certifică, la solicitare, validarea brevetului european în Republica Moldova conform legii.
    (10) Dacă traducerea menţionată la alin. (6) sau (7) nu este depusă în termen sau dacă taxa nu se plăteşte în termenul stabilit, brevetul european validat este considerat nevalabil ab initio. Traducerea totuşi poate fi depusă într-un termen suplimentar de 3 luni de la expirarea termenului stabilit la alin. (6) şi (7), cu condiţia achitării unei plăţi suplimentare de 100% la taxa de publicare.
    (11) Pentru menţinerea în vigoare a brevetului european validat se plătesc taxe anuale în conformitate cu art. 93.
    Articolul 443. Textul autentic al cererilor de brevet
                           european sau al brevetelor europene
    (1) Textul unei cereri de brevet european sau al unui brevet european redactat în limba utilizată pentru proceduri în faţa OEB va fi textul autentic pentru orice proceduri în Republica Moldova.
    (2) În cazul în care cererea de brevet european sau brevetul european în traducere conferă o protecție mai restrînsă decît cea conferită de cererea de brevet european sau de brevetul european în limba utilizată pentru proceduri în faţa OEB, o astfel de traducere este considerată autentică, cu excepția procedurilor de revocare.
    (3) Solicitantul unui brevet european sau titularul brevetului european validat poate depune, oricînd, o versiune corectată a traducerii. Traducerea corectată a revendicărilor unei cereri de brevet european publicate sau a fasciculului de brevet european validat va produce efect din momentul cînd acestea vor fi făcute accesibile publicului de către AGEPI după plata taxei stabilite pentru publicare.
    (4) Orice persoană care, cu bună-credinţă, utilizează invenţia sau a făcut pregătiri efective şi serioase de utilizare a invenţiei, fără ca această utilizare să constituie o încălcare a cererii sau a brevetului în traducerea iniţială, poate, după ce traducerea corectată produce efect, să continue o asemenea utilizare în întreprinderea sa sau pentru necesităţile acesteia fără plată.”
    22. La articolul 46, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , oferindu-i un termen pentru răspuns în condițiile Regulamentului. În cazul în care răspunsul nu este prezentat în termenul stabilit, procedura de examinare se suspendă în conformitate cu Regulamentul.”
    23. Articolul 48:
    la alineatul (2) litera e), textul „alin. (2)” se exclude;
    la alineatul (4), după textul „ale art. 33 alin. (9) şi (10),” se introduce textul „precum şi ale art. 86,”.
    24. Articolul 49:
    la alineatele (1), (2), (3) și (6), cuvintele „de invenţie” se exclud;
    la alineatul (6), după cuvintele „au fost respinse” se introduc cuvintele „şi pentru care posibilităţile de contestare au fost epuizate”.
    25. Articolul 50 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 50. Cercetarea documentară
    Solicitantul poate cere, cu condiţia plăţii taxei stabilite, efectuarea unei cercetări documentare a stadiului tehnicii, ale cărei rezultate vor face posibilă aprecierea brevetabilităţii invenţiei. Cercetarea documentară pentru o cerere de brevet publicată poate fi cerută de orice persoană interesată, cu condiţia plăţii taxei stabilite. În baza cercetării documentare, AGEPI va întocmi un raport de documentare sau un raport de documentare însoţit de o opinie scrisă privind brevetabilitatea, în modul stabilit de Regulament, pe baza revendicărilor, ţinînd cont de descriere şi, după caz, de desene.”
    26. La articolul 51 alineatul (2), după cuvintele „a cererii de brevet” se introduc cuvintele „sau de la data deschiderii fazei naţionale”.
    27. La articolul 52:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „şi verifică dacă invenţia revendicată satisface cerinţele art. 11 şi 12”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În cadrul examinării conform alin. (1), AGEPI va efectua o documentare în stadiul tehnicii, ce cuprinde brevetele, cererile de brevet, modelele de utilitate depuse la AGEPI care au o dată de depozit anterioară datei de depozit a cererii examinate şi care au fost publicate, conform art. 49, la sau după această dată, cererile de brevet european pentru care s-a achitat taxa de validare și brevetele europene validate, cererile eurasiatice și brevetele eurasiatice, precum şi cunoştinţele de ordin general incluse în surse destinate publicului larg căruia acestea i-au devenit accesibile pînă la data de depozit a cererii de brevet.”
    28. Articolul 53:
    la alineatul (1), textul „Prevederile prezentului alineat nu se aplică brevetelor de invenție de scurtă durată.” se exclude;
    la alineatul (6), după cuvîntul „revendicările” se introduc cuvintele „ , raportul de documentare”.
    29. Articolul 57:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În termen de 6 luni de la data publicării mențiunii privind hotărîrea de acordare a brevetului, orice persoană poate face opoziție la acordarea brevetului prin depunerea unei cereri în acest sens la Comisia de contestații a AGEPI.”
    la alineatul (4), cuvintele „subdiviziunea AGEPI care a adoptat hotărîrea de acordare a brevetului” se substituie cu abrevierea „AGEPI”.
    30. Articolul 60:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În cazul în care nu au fost făcute opoziții și/sau contestații împotriva hotărîrii de acordare a brevetului, conform secțiunii a 2-a din capitolul IV, sau cînd opoziția și/sau contestația depuse au fost respinse, AGEPI eliberează brevetul persoanei îndreptățite, cu condiția achitării taxelor stabilite, și publică în BOPI mențiunea privind eliberarea brevetului.”
    la alineatul (3), cuvintele „Dată a eliberării brevetului” se substituie cu cuvintele „Data eliberării brevetului”.
    31. La articolul 64 alineatul (1), cuvintele „Brevetul poate fi declarat nul” se substituie cu cuvintele „Brevetul acordat de AGEPI, precum şi un brevet european validat pot fi declarate nule”.
    32. Articolul 69:
    alineatul (3) se completează în final cu textul „ , cu condiţia achitării taxei stabilite de menţinere în vigoare a certificatului”;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) În cazul unui brevet al cărui obiect este un produs medicamentos pentru care au fost realizate studii pediatrice, iar rezultatele studiilor respective sînt reflectate în informaţiile referitoare la produsul pentru care     s-a eliberat o autorizaţie de lansare pe piaţă, perioadele menţionate la alin. (2) şi (3) se prelungesc cu 6 luni, totodată perioada prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită o singură dată.”
    33. Articolul 73:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Un produs se consideră fabricat conform invenţiei protejate prin brevet, iar un procedeu protejat prin brevet se consideră aplicat dacă în acesta este folosit fiecare element al invenţiei inclus într-o revendicare independentă.”
    alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul în care obiect al litigiului este un brevet de scurtă durată sau un brevet eliberat fără efectuarea examinării de fond privind brevetabilitatea invenţiei, instanța de judecată va solicita opinia privind brevetabilitatea invenţiei și va suspenda procesul pînă la prezentarea copiei de pe raportul de documentare, întocmit de AGEPI și însoțit de o opinie scrisă privind brevetabilitatea, în termenul stabilit în Regulament, la solicitarea titularului brevetului sau a persoanelor terțe interesate.”
    34. La articolul 90 alineatul (3), după textul „art. 39–42,” se introduce textul „art. 43 alin. (1) şi (2),”.
    35. La articolul 92 alineatul (3), cuvintele „şi faptele” se exclud.
    36. Articolul 93:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „Orice procedură efectuată în baza unei cereri se consideră solicitată de la data achitării taxei stabilite.”
    la alineatele (4) şi (5), cuvintele „de invenţie” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Taxele anuale de menţinere în vigoare a unui brevet european validat se plătesc la AGEPI pentru anii care urmează după anul în care menţiunea privind eliberarea brevetului european a fost publicată de OEB. În cazul în care taxele anuale pentru brevetul european sînt scadente în cele 2 luni de la data la care a fost publicată mențiunea privind acordarea brevetului european, aceste taxe se consideră valabil achitate dacă această plată s-a efectuat în cadrul termenului menționat.”
    la alineatul (7), după cuvintele „efectuarea procedurilor” se introduc cuvintele „de examinare de fond și cercetare documentară”.
    37. La articolul 94, alineatul (1) se completează cu
    litera f) cu următorul cuprins:
    „f) restabilirea drepturilor.”
    38. La articolul 95, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Regulile de ținere a registrelor se stabilesc în Regulament.”
    39. Articolul 96 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising sau alte documente anexate la cererea de înregistrare a acestor contracte sînt deschise inspectării publice doar în cazul existenţei acordului expres al părţilor contractante sau în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.”
    40. La articolul 97, alineatul (3) se completează în final cu textul: „Pentru certificatul de model de utilitate se aplică mutatis mutandis dispoziţiile referitoare la menţinerea în vigoare, renunţarea, limitarea, anularea brevetului, decăderea anticipată din drepturi a titularului de brevet şi restabilirea drepturilor.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Andrian CANDU

    Nr. 160. Chișinău, 30 iulie 2015.