OMAIAC168/2015
ID intern unic:  360954
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 168
din  10.09.2015
cu privire la completarea Ordinului
nr.115
din 12 iunie 2015
Publicat : 18.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 258-261     art Nr : 1708
ORDON:
    1. Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare n.115 din 12 iunie 2015 „Cu privire la aprobarea unor documente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.150-159, art.1031) se completează după cum urmează:
    1) La punctul 1, după subpunctul 12) se introduce subpunctul 121), care va avea următorul cuprins:
    „121) Borderoul-model al ordinelor/notelor de plată eliberat de către instituțiile financiare, conform anexei nr.121”;
    2) După anexa nr.12 se introduce anexa nr.121 cu următorul cuprins:
    anexa nr.121

    2.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Petru Maleru, director al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE                                     Ion SULĂ

    Nr. 168. Chişinău, 10 septembrie 2015.