HGC641/2015
ID intern unic:  361004
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 641
din  17.09.2015
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 25.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 262-266     art Nr : 733
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                          Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                            Gheorghe Brega
    Ministrul sănătăţii                                                            Ruxanda Glavan
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                              Mircea Buga
    Ministrul afacerilor interne                                             Oleg Balan
    Ministrul apărării                                                             Anatol Șalaru

    Nr. 641. Chişinău, 17 septembrie 2015.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.641
din 17 septembrie 2015

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.653 din 2 iunie 2003 „Cu privire la Comisia interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.99-103, art.688), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.653
din 2 iunie 2003
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei interdepartamentale pentru ajutoarele umanitare
    BREGA Gheorghe                 –     viceprim-ministru, preşedinte al Comisiei
    BUGA Mircea                       –     ministru al muncii, protecţiei sociale
                                                        şi familiei, vicepreşedinte al Comisiei
    ȚURCANU Snejana             –     consultant principal, Direcția dezvoltare socială,
                                                         Cancelaria de Stat, secretar al Comisiei
    GÎLCA Boris                         –     viceministru al muncii, protecţiei
                                                         sociale şi familiei
    BOAGHI Cristina                  –     viceministru al educaţiei
    HÎNCU Dragoș                     –     viceministru al tineretului și sportului
    MALIC Mihail                       –     şef al Direcţiei ajutoare umanitare,
                                                         Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale
                                                         şi Familiei
    SEMENIUC Marina              –     şef al Direcţiei finanţele în ocrotirea sănătăţii
                                                         şi protecţie socială, Ministerul Finanţelor
    MAMEI Marian                     –     şef al Direcţiei politici de administrare
                                                         și deetatizare a proprietății publice,
                                                         Ministerul Economiei
    TIZU Veaceslav                     –     director al Centrului Republican Experimental
                                                         Protezare, Ortopedie şi Reabilitare
    MORARI Galina                    –     şef adjunct al Direcției asistență medicală
                                                         spitalicească, Ministerul Sănătăţii
    GONCEAR Valeriu               –     șef adjunct al Direcției sănătate publică,
                                                         Ministerul Sănătăţii
    MORARU Roman                 –     şef adjunct al Direcției nr.5 (operațiuni speciale)
                                                         a Inspectoratului Național de Investigații
                                                         al Inspectoratului General al Poliției, Ministerul
                                                         Afacerilor Interne, locotenent-colonel de poliție
    MIHĂILĂ Viorel                  –      șef al Direcției generale combaterea corupției,
                                                         Centrul Național Anticorupție
    RUSSU Evghenii                   –      şef al Secției reglementări netarifare,
                                                         Serviciul Vamal, locotenent-colonel al
                                                         serviciului vamal
    SUVAC Mihai                      –      şef al Direcţiei politici de producție
                                                         și reglementări de calitate a produselor vegetale,
                                                         Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
    ERHAN Vera                       –      şef al Direcţiei analiză, monitorizare
                                                         şi evaluare a politicilor, Ministerul Culturii
    CULCIȚCHI Alexandrina     –     şef al Direcţiei organizaţii necomerciale,
                                                        Ministerul Justiţiei
    COSTIŞANU Mihail             –    şef al Direcţiei generale monitorizarea activităţii
                                                        şi achiziţii publice, Casa Naţională de Asigurări
                                                        Sociale
    BORDENIUC Maria             –    şef al Direcţiei generale dezvoltare economică,
                                                        comerţ, domeniul servicii şi relaţii economice
                                                        externe, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia
    TRIBOI Nicolae                    –     şef al Departamentului administrarea
                                                        patrimoniului sindical, servicii tehnice şi
                                                        exploatare, Confederaţia Naţională a
                                                        Sindicatelor din Moldova
    BÎRCĂ Larisa                        –     preşedinte al Societăţii de Cruce
                                                         Roşie din Moldova
    MUNTEAN Demian              –     prim-vicepreşedinte al Consiliului Organizaţiei
                                                         Veteranilor din Republica Moldova
    MĂRGINEANU Mihai          –     preşedinte al Societăţii Invalizilor din
                                                         Republica Moldova
    COVALIOV Vitalie               –     preşedinte al Cîrmuirii Centrale a Uniunii
                                                         Organizaţiilor Invalizilor din Republica Moldova”.
    2. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 30 septembrie 2005 „Privind instituirea Consiliului naţional pentru protecţia drepturilor copilului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.132-134, art.1079), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.1001
din 30 septembrie 2005
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului naţional pentru protecţia drepturilor copilului
    STRELEȚ Valeriu                 –     Prim-ministru, preşedinte al Consiliului
    BUGA Mircea                       –     ministru al muncii, protecţiei sociale
                                                        şi familiei, vicepreşedinte al Consiliului
    MIRCA Svetlana                   –     consultant principal în Cancelaria de Stat,
                                                        secretar al Consiliului
    FUSU Corina                        –     ministru al educaţiei
    HANDRABURA Loretta       –    ministru al tineretului şi sportului
    ȚURCANU Gheorghe           –     viceministru al sănătăţii
    BABIN Oleg                          –    viceministru al afacerilor interne
    GALBUR Andrei                    –    viceministru al afacerilor externe
                                                         și integrării europene
    EȘANU Nicolae                     –    viceministru al justiţiei
    CĂRĂUŞ Maria                     –    viceministru al finanţelor
    CIOLAC Vitalie                      –    viceministru al tehnologiei informaţiei
                                                         şi comunicaţiilor
    SPOIALĂ Lucia                     –    director general al Biroului Naţional
                                                         de Statistică
    GARABA Iurie                       –    procuror, adjunct al Procurorului General
                                                   –    avocat parlamentar pentru protecţia
                                                         drepturilor copilului, Centrul pentru Drepturile
                                                         Omului din Moldova
    VASLUIAN Stela                   –     preşedinte al Alianţei ONG-urilor active
                                                          în domeniul protecţiei sociale a copilului
                                                          şi familiei
    REVENCO Anna                    –     preşedinte al Asociaţiei Obşteşti
                                                          „Centrul Internaţional pentru Protecţia şi
                                                          Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”
    GUDUMAC Eva                     –     membru titular al Academiei
                                                          de Ştiinţe a Moldovei
    SURUCEANU Nicolae           –     secretar confederal al Confederației Naționale
                                                           a Sindicatelor din Moldova
    MANGASARYAN  Nune      –     reprezentant al UNICEF în  Republica Moldova”.
    3. Anexele nr.1 şi 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 106 din 30 ianuarie 2006 „Cu privire la instituirea unor consilii și comisii și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 21-24, art.139), cu modificările şi completările ulterioare, vor avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.106
din 30 ianuarie 2006
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului naţional pentru drepturile
persoanelor cu dizabilităţi

    BREGA Gheorghe                    –     viceprim-ministru, preşedinte al Consiliului
    BUGA Mircea                          –     ministru al muncii, protecției sociale
                                                           și familiei, vicepreşedinte al Consiliului
    SCHIDU Ştefan                        –     consilier al viceprim-ministrului,
                                                            secretar al Consiliului
    ȚURCANU Gheorghe              –     viceministru al sănătăţii
    BOAGHI Cristina                      –     viceministru al educaţiei
    HÎNCU Dragoș                         –     viceministru al tineretului și sportului
    SERBENCO Eduard                 –     viceministru al justiţiei
    Cărăuș Maria                             –     viceministru al finanţelor
    Stratulat Ion                               –     viceministru al dezvoltării regionale
                                                            și construcțiilor
    Calmîc Octavian                        –     viceministru al economiei
    Şarov Igor                                 –     viceministru al culturii
    Bucataru Serghei                       –     viceministru al transporturilor
                                                            şi infrastructurii drumurilor
    Tarlev Vitalie                             –     viceministru al tehnologiei informației
                                                            și comunicațiilor
    Valcov Vitalie                            –     director general adjunct al Biroului
                                                             Național de Statistică
    Cușca Vasile                              –     şef al Direcției politici de protecție socială
                                                             a persoanelor cu dizabilități, Ministerul Muncii,
                                                             Protecției Sociale și Familiei
    Tizu Veaceslav                           –     director al Centrului Republican Experimental
                                                             Protezare, Ortopedie şi Reabilitare
    Sochircă Ludmila                       –     director general al Consiliului Național
                                                             pentru Determinarea Dizabilității și Capacității
                                                             de Muncă
    Holban Ion                                –     director al Agenţiei Naţionale pentru
                                                            Ocuparea Forţei de Muncă
    Borta Maria                              –      preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări
                                                            Sociale
    Vieru Ivan                                 –     director al Direcţiei generale sănătate şi
                                                            protecţie socială, unitatea teritorială
                                                            autonomă Găgăuzia
    Groppa Stanislav                       –     vicepreşedinte al Academiei
                                                            de Ştiinţe a Moldovei
    Mărgineanu Mihai                      –     preşedinte al Societăţii Invalizilor din Moldova
    Sclifos Dumitru                           –     preşedinte al Societăţii Orbilor din Moldova
    Lopatiuc Ruslan                          –     preşedinte al Asociației Surzilor din Moldova
    Covaliov Vitalii                           –     preşedinte al Comitetului executiv al Uniunii
                                                             Organizaţiilor Invalizilor din Moldova
    Mereacre Igor                            –     director al Asociaţiei „Motivaţie” din Moldova
    Malcoci Ludmila                         –     președinte al Alianței Organizațiilor
                                                             Persoanelor cu Dizabilități
    Moldovanu Ana                          –    şef al Departamentului protecției social
                                                             -economice, Confederația Națională a
                                                              Sindicatelor  din Moldova
    Hasan Natalia                             –     preşedinte al Fundaţiei „Ecoul Cernobîlului”

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.106
din 30 ianuarie 2006
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului naţional pentru problemele participanţilor
la conflicte armate
    Brega Gheorghe                         –    viceprim-ministru, preşedinte al Consiliului
    Șalaru Anatol                             –    ministru al apărării, vicepreşedinte al Consiliului
    Gorgan Igor                               –    şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale,
                                                            comandant al Armatei Naţionale,
                                                            vicepreşedinte al Consiliului, general de brigadă
    Tălămbuţă Boris                         –    specialist principal în Secția evaluare a efectivului
                                                            și protecție socială, Direcția personal a Marelui
                                                            Stat Major al Armatei Naţionale, Ministerul
                                                            Apărării, secretar al Consiliului
    Gîlca Boris                                 –     viceministru al muncii, protecţiei
                                                             sociale şi familiei
    Postică Gheorghe                       –     viceministru al culturii
    Ceban Veaceslav                       –     viceministru al afacerilor interne
    Cărăuş Maria                             –     viceministru al finanţelor
    Eșanu Nicolae                            –     viceministru al justiţiei
    Șișcanu Ion                                –     viceministru al educaţiei
    Hîncu Dragoș                             –     viceministru al tineretului și sportului
    Mocan Mihail                             –     preşedinte al Uniunii Republicane a
                                                             Veteranilor Războiului din Afganistan
    Coropcean Ion                           –     reprezentant al Uniunii Republicane a
                                                             Veteranilor Războiului din Afganistan
    Alerguş Victor                            –     preşedinte al Uniunii Veteranilor
                                                             „Sfîntul Gheorghe Biruitorul”
    Petrica Nicolae                           –     preşedinte al Ligii Veteranilor Forţelor
                                                             Armate ale Republicii Moldova
    Maican Eduard                           –     preşedinte al Uniunii Naţionale a
                                                             Veteranilor pentru Independenţă
    Caraman Anatolie                       –     preşedinte al Asociaţiei Veteranilor Războiului
                                                             din 1992 „Tiras-Tighina”
    Cociug Anatolie                          –     preşedinte al Asociaţiei Obşteşti
                                                             „Federaţia Veteranilor şi Rezerviştilor
                                                             Structurilor de Forţă din Republica Moldova”
    Puiu Vasile                                  –     preşedinte al Asociaţiei Veteranilor
                                                             „PRO FULGER” a Brigăzii de poliţie
                                                              cu destinaţie specială „Fulger”
    Caracai Serghei                           –     preşedinte al Uniunii Voluntarilor
                                                              din Republica Moldova
    Lașcu Mihail                                –     preşedinte al Federației Sindicatelor
                                                              din Moldova „SINDLEX”.
    4. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.350 din 7 aprilie 2006 „Cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei și bărbați” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.59-62, art.392), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.350
din 7 aprilie 2006
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi
    Brega Gheorghe                         –    viceprim-ministru, preşedinte al Comisiei
    Buga Mircea                              –     ministru al muncii, protecției sociale
                                                            și familiei, vicepreşedinte al Comisiei
    Gîlca Boris                                 –     viceministru al muncii, protecţiei sociale
                                                            şi familiei, vicepreşedinte al Comisiei
    Pascal Lilia                                 –    şef al Direcţiei politici de asigu-rare
                                                            a egalităţii de gen şi prevenirea violenţei,
                                                            Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale
                                                            şi Familiei, secretar al Comisiei
    Handrabura Loretta                    –    ministru al tineretului şi sportului
    Calmîc Octavian                         –    viceministru al economiei
    Cărăuș Maria                             –    viceministru al finanţelor
    Babin Oleg                                 –    viceministru al afacerilor interne
    Serbenco Eduard                        –    viceministru al justiţiei
    Galbur Andrei                             –    viceministru al afacerilor externe
                                                             şi integrării europene
    Galbura Gheorghe                       –    viceministru al apărării
    Stratulat Ion                                –     viceministru al dezvoltării regionale
                                                             şi construcţiilor
    Olaru Nicolae                              –    viceministru al agriculturii şi
                                                              industriei alimentare
    Bucataru Serghei                         –    viceministru al transporturilor
                                                             şi infrastructurii drumurilor
    Morgoci Victor                            –    viceministru al mediului
    Boaghi Cristina                             –    viceministru al educaţiei
    Țurcanu Gheorghe                        –    viceministru al sănătăţii
    Tarlev Vitalie                                –    viceministru al tehnologiei informaţiei
                                                              şi comunicaţiilor
    Spoială Lucia                               –    director general al Biroului Naţional
                                                              de Statistică
    Petuhov Vera                               –    director general adjunct al Biroului
                                                               Relaţii Interetnice
    Chistol Andrei                              –    secretar de stat al Ministerului Culturii
    Hanganu Aurelia                           –    secretar ştiinţific general al Academiei
                                                               de Ştiinţe a Moldovei
    Bejan Raisa                                  –     vicepreşedinte al Uniunii producătorilor
                                                               de zahăr, Confederaţia Naţională a
                                                               Patronatului
    Chiriac Petru                                –     vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale
                                                               a Sindicatelor
    Bogdan Victoria                           –     consultant principal în Direcţia dezvoltare
                                                               socială, Cancelaria de Stat
    Bodrug-Lungu  Valentina             –     președinte al „Gender-Centru”
    Bordeianu Olga                            –     preşedinte al instituţiei publice naţionale
                                                               a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”.
    5. Hotărîrea Guvernului nr.641 din 7 iunie 2006 „Cu privire la aprobarea regulamentelor de activitate a consiliilor şi a comisiei instituite prin Hotărîrea Guvernului nr.106 din 30 ianuarie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.95-97, art.701), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 8 din anexa nr.1, după cuvîntul „Președintele” se introduc cuvintele „care, de regulă, este un viceprim-ministru,”;
    2) la punctul 8 din anexa nr.2, după cuvîntul „Președintele” se introduc cuvintele „ , care, de regulă, este un viceprim-ministru,”.
    6. La punctul 8 din Regulamentul Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 895 din 7 august 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.134-137, art.988), cu modificările ulterioare, după cuvîntul „Președintele” se introduc cuvintele „ , care, de regulă, este un viceprim-ministru,”.
    7. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1259 din 1 noiembrie 2006 „Privind aprobarea componenței nominale a părții guvernamentale în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.174-177, art.1352), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.1259
din 1 noiembrie 2006
COMPONENŢA NOMINALĂ
a părţii guvernamentale în cadrul Comisiei naţionale
pentru consultări şi negocieri colective
    Streleț Valeriu                             –     Prim-ministru, coordonator al părții
                                                              guvernamentale a Comisiei
    Bridе
    Stephane Christophe                   –     viceprim-ministru, ministru
                                                             al economiei
    Arapu Anatol                              –     ministru al finanţelor
    Buga Mircea                               –     ministru al muncii, protecţiei
                                                             sociale şi familiei
    Sulă Ion                                      –     ministru al agriculturii şi
                                                             industriei alimentare
    Glavan Ruxanda                          –     ministru al sănătăţii
    Cărăuș Maria                              –     viceministru al finanţelor,
                                                              membru supleant
    Eșanu Nicolae                             –     viceministru al justiţiei, membru supleant
    Gîlca Boris                                  –     viceministru al muncii, protecţiei sociale
                                                              şi familiei, membru supleant
    Calmîc Octavian                          –     viceministru al economiei, membru supleant”.
    8. Hotărîrea Guvernului nr.126 din 7 februarie 2007 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare şi a Regulamentului acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.140), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.126
din 7 februarie 2007
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare
    Brega Gheorghe                            –     viceprim-ministru, preşedinte
                                                                al Comisiei
    Buga Mircea                                 –     ministru al muncii, protecţiei
                                                                sociale şi familiei,
                                                                vicepreşedinte al Comisiei
    Crețu Aliona                                  –     şef al Direcţiei politici migraţionale
                                                                şi demografice, Ministerul Muncii,
                                                                Protecţiei Sociale şi Familiei,
                                                                secretar al Comisiei
    Gîlca Boris                                     –     viceministru al muncii, protecţiei
                                                                 sociale şi familiei
    Triboi Valeriu                                 –     viceministru al economiei
    Serbenco Eduard                           –     viceministru al justiţiei
    Cărăuș Maria                                 –     viceministru al finanţelor
    Babin Oleg                                     –     viceministru al afacerilor interne
    Țurcanu Gheorghe                          –     viceministru al sănătăţii
    Tarlev Vitalie                                  –     viceministru al tehnologiei informaţiei
                                                                 şi comunicaţiilor
    Șișcanu Ion                                     –     viceministru al educaţiei
    Spînu Andrei                                   –     viceministru al tineretului şi sportului
    Usatîi Anatol                                   –     viceministru al dezvoltării regi-onale
                                                                  şi construcţiilor
    Spoială Lucia                                  –     director general al Biroului
                                                                  Naţional de Statistică
    Borta Maria                                    –     preşedinte al Casei Naţionale
                                                                  de Asigurări Sociale
    Cujbă Victoria                                –     şef al Direcţiei generale politici
                                                                  de descentralizare
                                                                  şi administrare locală, Cancelaria de Stat
    Cerneţchi Olga                                –     prorector al Universităţii de
                                                                  Stat de Medicină
                                                                  şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    Gagauz Olga                                   –     şef al Centrului de Cercetări
                                                                  Demografice al Institutului
                                                                  Național de Cercetări Economice,
                                                                   Academia de Ştiinţe a Moldovei
    Belostecinic
    Grigore                                           –     rector al Academiei de Studii
                                                                  Economice a Moldovei
    Matei Constantin                             –     şef al Catedrei gîndire economică,
                                                                  demografie şi geoeconomie, Academia
                                                                  de Studii Economice a Moldovei
    Budza Oleg                                     –     preşedinte al Confederaţiei Naţionale
                                                                  a Sindicatelor din Moldova
    Cerescu Leonid                               –     preşedinte al Confederaţiei Naţionale
                                                                  a Patronatului din Republica Moldova
    Bordeniuc Maria                             –     şef al Direcţiei generale dezvoltare
                                                                 economică, comerţ, domeniul servicii
                                                                 şi relaţii economice externe,
                                                                  unitatea teritorială autonomă Găgăuzia
    Furdui Viorel                                   –     director executiv al Congresului
                                                                   Autorităţilor Locale din Moldova
    Badan Tatiana                                 –     preşedinte al Congresului Autorităţilor
                                                                  Locale din Moldova, primar al
                                                                  satului Selemet, raionul Cimişlia
    Popovici Ludmila                             –     membru al Consiliului Naţional
                                                                  pentru Participare
    Petrov Alexandr                               –    secretar al Consiliului Naţional
                                                                   al Tineretului din Moldova
    McFarlane Ian                                 –     reprezentant al Fondului
                                                                   Organizaţiei Naţiunilor
                                                                   Unite pentru Populaţie în
                                                                   Republica Moldova
    Polosa Antonio                                –     şef al Misiunii Organizaţiei Internaţionale
                                                                   pentru Migraţie în Moldova;
    2) anexa nr.2:
    la punctul 16, sintagma „ministrul muncii, protecției sociale și familiei” se substituie cu sintagma „viceprim-ministrul responsabil de coordonarea activităţii în sfera socială”;
    la punctul 18, cuvîntul „viceministrul” se substituie cu cuvîntul „ministrul”.
    9. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.820 din 14 decembrie 2009 „Cu privire la Comisia naţională extraordinară de sănătate publică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.187-188, art.906), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.820
din 14 decembrie 2009
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică
    Streleț Valeriu                                 –     Prim-ministru, preşedinte
                                                                 al Comisiei
    Glavan Ruxanda                              –     ministru al sănătăţii, vicepreşedinte
                                                                  al Comisiei
    Bucinschi Iurii                                 –     şef al Direcţiei dezvoltare socială,
                                                                 Cancelaria de Stat, secretar
                                                                 al Comisiei
    Brega Gheorghe                              –     viceprim-ministru
    Arapu Anatol                                  –     ministru al finanţelor
    Munteanu Valeriu                            –     ministru al mediului
    Balan Oleg                                      –     ministru al afacerilor interne
    Buga Mircea                                   –     ministru al muncii, protecţiei
                                                                 sociale şi familiei
    Fusu Corina                                    –     ministru al educaţiei
    Chirinciuc Iurie                                –     ministru al transporturilor şi
                                                                  infra-structurii drumurilor
    Sulă Ion                                          –     ministru al agriculturii şi
                                                                  industriei alimentare
    Serbulenco Aliona                           –     viceministru al sănătăţii,
                                                                  medic-şef sanitar de stat
    Iurcu Vitalie                                    –     viceministru al economiei
    Hîncu Dragoș                                  –     viceministru al tineretului şi sportului
    Duca Gheorghe                               –     preşedinte al Academiei de
                                                                  Ştiinţe a Moldovei
    Balan Mihai                                     –     director al Serviciului de
                                                                  Informaţii şi Securitate
    Porcescu Grigore                            –     director general interimar al
                                                                  Agenţiei Naţionale
                                                                  pentru Siguranţa Alimentelor
    Baliţchi Tudor                                 –     director general al Serviciului Vamal
    Purice Dorin                                   –     şef al Departamentului Poliţiei
                                                                  de Frontieră,
                                                                  Ministerul Afacerilor Interne
    Harabagiu Mihail                             –     şef al Serviciului Protecţiei Civile
                                                                  şi Situaţiilor Excepţionale,
                                                                  Ministerul Afacerilor Interne
    Pascal Vasile                                  –     vicedirector general al
                                                                 Companiei Naţionale
                                                                 de Asigurări în Medicină
    Bălan Gheorghe                              –     şef al Biroului pentru reintegrare,
                                                                 Cancelaria de Stat
    Vlah Irina                                        –    guvernator al unităţii teritoriale
                                                                 autonome Găgăuzia
    Goncear Valeriu                              –     şef adjunct al Direcției sănătate publică,
                                                                  Ministerul Sănătăţii
    Spînu Constantin                             –     preşedinte al Comisiei de specialitate
                                                                  în microbiologie,
                                                                  virusologie şi parazitologie,
                                                                  Ministerul Sănătăţii
    Holban Tiberiu                                –     preşedinte al Comisiei de specialitate
                                                                  în boli infecţioase, Ministerul Sănătăţii
    Budza Oleg                                     –     preşedinte al Confederației Naționale a
                                                                  Sindicatelor din Moldova”.
    10. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.481 din 4 iulie 2011 „Cu privire la crearea Comisiei Naţionale Antidrog” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.110-112, art.547), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.481
din 4 iulie 2011
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei Naţionale Antidrog
    Brega Gheorghe                             –    viceprim-ministru, preşedinte
                                                                al Comisiei
    Balan Oleg                                     –     ministru al afacerilor interne,
                                                                 vicepreşedinte al Comisiei
    Cioban Vladimir                             –     şef al Direcţiei nr.4 a Inspectoratului
                                                                 Naţional de Investigaţii, Inspectoratul
                                                                 General al Poliţiei, Ministerul
                                                                 Afacerilor Interne,
                                                                 secretar al Comisiei
    Țurcanu Gheorghe                         –     viceministru al sănătăţii
    Serbenco Eduard                           –     viceministru al justiţiei
    Galbura Gheorghe                          –     viceministru al apărării
    Șișcanu Ion                                    –     viceministru al educaţiei
    Hîncu Dragoș                                 –     viceministru al tineretului şi sportului
    Gîlca Boris                                     –     viceministru al muncii, protecţiei
                                                                 sociale şi familiei
    Cărăuş Maria                                 –     viceministru al finanţelor
    Cujbă Daniela                                –     viceministru al afacerilor externe
                                                                şi integrării europene
    Cavcaliuc Gheorghe                       –     şef adjunct al Inspectoratului
                                                                General al Poliţiei
    Purice Dorin                                  –     şef al Departamentului Poliţiei
                                                                de Frontieră,
                                                                 Ministerul Afacerilor Interne
    Baliţchi Tudor                                –     director general al Serviciului Vamal,
                                                                 Ministerul Finanţelor
    Vrabie Vadim                                –     director adjunct al Serviciului de
                                                                 Informaţii şi Securitate
    Oprea Mihai                                  –     director general al instituţiei
                                                                 medico-sanitare publice
                                                                „Dispensarul Republican
                                                                 de Narcologie”
                                                                 , Ministerul Sănătăţii
    Josan Cristina                                –      preşedinte al Comitetului
                                                                 permanent de control
                                                                 asupra drogurilor, Ministerul Sănătăţii
    Vacarciuc Olga                              –     şef al Observatorului naţional pentru
                                                                droguri din cadrul Centrului Naţional
                                                                de Management în Sănătate
                                                                al Ministerului Sănătăţii
    Slobozian Vitalie                            –     reprezentant al Fundaţiei
                                                                „Soros-Moldova”
    Iaţco Ala                                       –     preşedinte al Uniunii Organizaţiilor pentru
                                                                Reducerea Riscurilor
    Tcaci Ina                                       –     reprezentant al Agenţiei Naţiunilor
                                                                Unite pentru Combaterea Drogurilor
                                                                şi Criminalităţii în Republica Moldova
    Chiriac Petru                                  –     vicepreședinte al Confederației
                                                                 Naționale a Sindicatelor
                                                                 din Moldova”.
    11. Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.100 din 16 februarie 2012 „Cu privire la aprobarea Programului naţional privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.42-45, art.142), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.100
din 16 februarie 2012
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului Naţional Coordonator în domeniul
Controlului Tutunului
    Brega Gheorghe                             –     viceprim-ministru, preşedinte
                                                                 al Consiliului
    Serbulenco
    Aliona                                            –     viceministru al sănătăţii,
                                                                medic-şef sanitar de stat,
                                                                vicepreşedinte al Consiliului
    Şalaru Ion                                      –     vicedirector al Centrului Național
                                                                de Sănătate Publică,
                                                                Ministerul Sănătăţii,
                                                                secretarul Consiliului
    Sulă Ion                                         –     ministru al agriculturii şi
                                                                industriei alimentare
    Botnari Simion                               –     viceministru al finanţelor
    Calmîc Octavian                             –     viceministru al economiei
    Babin Oleg                                     –     viceministru al afacerilor interne
    Tarlev Vitalie                                  –     viceministru al tehnologiei informaţiei
                                                                 şi comunicaţiilor
    Șișcanu Ion                                     –     viceministru al educaţiei
    Spînu Andrei                                   –     viceministru al tineretului
                                                                 şi sportului
    Gîlca Boris                                      –     viceministru al muncii, protecţiei
                                                                  sociale şi familiei
    Postică Gheorghe                            –     viceministru al culturii
    Prisăcaru Ion                                   –     şef al Inspectoratului Fiscal
                                                                  Principal de Stat
    Baliţchi Tudor                                  –     director general al Serviciului Vamal
    Pascal Vasile                                   –     vicedirector general al
                                                                  Companiei Naţionale
                                                                  de Asigurări în Medicină
    Guceac Ion                                      –     vicepreşedinte al Academiei
                                                                  de Ştiinţe a Moldovei
    Onceanu-Hadîrcă
    Mariana                                            –     membru al Consiliului Coordonator
                                                                    al Audiovizualului
    Darie Vladimir                                  –     director general al Agenţiei
                                                                   Informaţionale
                                                                   de Stat „Moldpres”
    Dorogan Alexandru                           –     director al „Radio Moldova”
    Ababii Ion                                         –     rector al Universităţii de Stat de
                                                                    Medicină şi Farmacie
                                                                    „Nicolae Testemiţanu”
    Soltan Viorel                                     –     director al Centrului pentru
                                                                    Politici şi Analize în Sănătate
    Fonari Antoniţa                                  –     director executiv al Centrului
                                                                    de Resurse „Tineri şi Liberi”
    Popovici Aurel                                   –     preşedinte al Federației
                                                                    Sindicale „Sănătatea”.
    12. Anexele nr.4 şi nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.171 din 19 martie 2012 „Cu privire la aprobarea unor măsuri de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic pînă în anul 2017” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.54-59, art.201), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) anexa nr.4 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.171
din 19 martie 2012
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului pentru coordonarea Programului naţional de
reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier
şi acid folic pînă în anul 2017
    Brega Gheorghe                                 –     viceprim-ministru, preşedinte
                                                                     al Consiliului
    Serbulenco Aliona                              –     viceministru al sănătăţii, medic-şef
                                                                    sanitar de stat, vicepreşedinte
                                                                     al Consiliului
    Sulă Ion                                             –     ministru al agriculturii şi industriei
                                                                     alimentare, vicepreşedinte
                                                                     al Consiliului
    Goncear Valeriu                                 –     şef adjunct al Direcţiei
                                                                     sănătate publică, Ministerul Sănătăţii,
                                                                     secretarul Consiliului
    Calmîc Octavian                                 –     viceministru al economiei
    Cărăuş Maria                                     –     viceministru al finanţelor
    Spînu Andrei                                      –     viceministru al tineretului și sportului
    Bahnarel Ion                                       –     vicedirector al Centrului Naţional de
                                                                     Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii
    Baliţchi Tudor                                     –     director general al Serviciului Vamal
    Pascal Vasile                                      –     vicedirector general al Companiei
                                                                     Naționale de Asigurări în Medicină
    Mangasaryan
    Nune                                                  –     reprezentant al UNICEF în
                                                                     Republica Moldova
    Dadu Constantin                                 –     director al Institutului Ştiinţifico-Practic
                                                                     de Horticultură şi
                                                                     Tehnologii Alimentare,
                                                                     Ministerul Agriculturii şi
                                                                     Industriei Alimentare
    Opopol Nicolae                                  –     Universitatea de Stat de
                                                                      Medicină şi Farmacie
                                                                     „Nicolae Testemiţanu”,
                                                                      membru corespondent
                                                                     al Academiei de Ştiinţe
                                                                     a Moldovei
    Lupaşcu Tudor                                   –     director al Institutului
                                                                     de Chimie, Academia de
                                                                     Ştiinţe a Moldovei
    Revenco Nelly                                    –     preşedinte al Comisiei de specialitate
                                                                     în pediatrie a Ministerului Sănătăţii
    Caraman Svetlana                               –     șef al Laboratorului central de
                                                                     încercări al SA „Franzeluţa”
    Diaconu Andrei                                   –     preşedinte al Asociaţiei Procesatorilor
                                                                     de Produse Cerealiere din Moldova
    Carauş Vasile                                      –     preşedinte al Uniunii Centrale a
                                                                      Cooperativelor de Consum „Moldcoop”;
    2) la punctul 10 din anexa nr.5, cuvintele „ministrul sănătăţii” se substituie cu cuvintele „viceprim-ministrul responsabil de coordonarea activităţii în sfera socială”.
    13. Anexele nr.2 și nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr.360 din 6 iunie 2012 „Pentru aprobarea Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.120-125, art.419), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.360
din 6 iunie 2012
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului Naţional Coordonator pentru implementarea
Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020
    Brega Gheorghe                                 –     viceprim-ministru, preşedinte
                                                                    al Consiliului
    Sulă Ion                                             –     ministru al agriculturii şi industriei
                                                                    alimentare, vicepreşedinte
                                                                    al Consiliului
    Serbulenco Aliona                              –     viceministru al sănătăţii, medic-şef
                                                                     sanitar de stat, vicepreşedinte
                                                                     al Consiliului
    Boleac Elena                                      –     şef al Serviciului programe
                                                                     naționale, Ministerul Sănătăţii,
                                                                     secretarul Consiliului
    Botnari Simion                                    –     viceministru al finanţelor
    Calmîc Octavian                                 –     viceministru al economiei
    Babin Oleg                                         –     viceministru al afacerilor interne
    Tarlev Vitalie                                      –     viceministru al tehnologiei informaţiei
                                                                     şi comunicaţiilor
    Șișcanu Ion                                        –     viceministru al educaţiei
    Hîncu Dragoș                                     –     viceministru al tineretului
                                                                    şi sportului
    Gîlca Boris                                         –     viceministru al muncii, protecţiei
                                                                    sociale şi familiei
    Şarov Igor                                          –     viceministru al culturii
    Prisăcaru Ion                                      –     şef al Inspectoratului Fiscal
                                                                     Principal de Stat
    Pascal Vasile                                      –     vicedirector general al Companiei
                                                                     Naţionale de Asigurări în Medicină
    Duca Gheorghe                                  –     preşedinte al Academiei
                                                                     de Ştiinţe a Moldovei
    Oțel Marcel                                        –     şef adjunct al Direcției
                                                                     generale licențiere, autorizare
                                                                     și monitorizare, Consiliul
                                                                     Coordonator al Audiovizualului
    Darie Vladimir                                    –     director general al Agenţiei
                                                                     Informaţionale de Stat „Moldpres”
    Dorogan Alexandru                            –     director al „Radio Moldova”
    Ababii Ion                                          –     rector al Universităţii de Stat
                                                                     de Medicină şi Farmacie
                                                                     „Nicolae Testemiţanu”
    Soltan Viorel                                       –     director al Centrului pentru Politici
                                                                      şi Analize în Sănătate
    Fonari Antoniţa                                   –     director executiv al Centrului de
                                                                      Resurse „Tineri şi Liberi”
    Popovici Aurel                                    –     preşedinte al Federației
                                                                     Sindicale „Sănătatea”;
    2) la punctul 6 din anexa nr.3, sintagma „ministrul sănătăţii” se substituie cu sintagma „viceprim-ministru al Republicii Moldova”.