LPM166/2015
ID intern unic:  361150
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 166
din  31.07.2015
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 02.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 267-273     art Nr : 508
    MODIFICAT
   
LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 4 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1) punctul 9), cuvintele „avocații parlamentari” se substituie cu cuvintele „Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) În conformitate cu Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), sînt scutite de taxa de stat cererile adresate Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului.”
    Art. II. – La articolul 3 din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 201), cu modificările ulterioare, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) funcția de Avocat al Poporului, de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului;”.
    Art. III. – La articolul 5 alineatul (1) din Legea nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183–185, art. 653), cu modificările ulterioare, cuvintele „Centrului pentru Drepturile Omului” se substituie cu cuvintele „Oficiului Avocatului Poporului”.
    Art. IV. – La articolul 3 alineatul (2) din Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 6–8, art. 23), cu modificările ulterioare, cuvintele „constituționale ale” se exclud, iar cuvintele „legislația cu privire la avocații parlamentari” se substituie cu cuvintele „Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)”.
    Art. V. – Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 31, alineatul (2) se completează cu litera i1) cu următorul cuprins:
    „i1) Avocatului Poporului, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului;”.
    2. La articolul 32 alineatul (2), litera p) va avea următorul cuprins:
    „p) adjuncților Avocatului Poporului, secretarului general al Oficiului Avocatului Poporului;”.
    [Art.VI  abrogat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Art. VII. – Articolul 25 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) Avocatul Poporului;”.
    articolul se completează cu litera i1) cu următorul cuprins:
    „i1) Avocatul Poporului pentru drepturile copilului;”.
    Art. VIII. – La articolul 38 din Codul jurisdicției constituționale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53–54, art. 597), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică și se completează după cum urmează:
    litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) Avocatul Poporului;”
    alineatul se completează cu litera i1) cu următorul cuprins:
    „i1) Avocatul Poporului pentru drepturile copilului;”.
    Art. IX. – Articolul 100 alineatul (1) din Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 50, art. 237), cu modificările ulterioare, cuvintele „avocații parlamentari” se substituie cu cuvintele „Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, adjuncții Avocatului Poporului”.
    Art. X. – Legea nr. 1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind sănătatea mentală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 310), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 36 alineatul (2), litera b) se completează în final cu cuvintele „ , Avocatului Poporului sau, după caz, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului”.
    2. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 37. Asigurarea respectării drepturilor omului
                           şi a demnităţii umane în cadrul acordării
                           serviciilor de asistenţă medicală în domeniul
                           sănătăţii mentale
    (1) Plîngerile pacienților din staționarele de psihiatrie privind asigurarea respectării drepturilor omului şi a demnităţii umane în cadrul acordării serviciilor de asistenţă medicală se examinează de către Avocatul Poporului.
    (2) Administrația instituției de psihiatrie respective transmite Avocatului Poporului plîngerile pacienților în decurs de 24 de ore de la depunerea lor.”
    3. La articolul 38, litera c) se completează în final cu cuvintele „ , Avocatul Poporului sau, după caz, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului”.
    Art. XI. – Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 litera d), cuvintele „avocatul parlamentar” se substituie cu cuvintele „Avocatul Poporului sau, după caz, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului”, iar textul „Legii cu privire la avocații parlamentari” – cu textul „Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)”.
    2. La articolul 17 alineatul (2), cuvintele „și avocatul parlamentar” se substituie cu cuvintele „ , Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului”.
    3. În anexa la lege, punctul 23 va avea următorul cuprins:
    „23. Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, adjunctul Avocatului Poporului”.
    Art. XII. – La articolul 21 alineatul (2) din Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 88–90, art. 664), cu modificările ulterioare, cuvintele „avocatului parlamentar” se substituie cu cuvintele „Avocatului Poporului”.
    Art. XIII. – Legea nr. 1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-științifice și medico-legale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 144–145, art. 1056), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 11 alineatul (2), cuvintele „avocatului parlamentar” se substituie cu cuvintele „Avocatului Poporului, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului”.
    2. La articolul 15 alineatul (3), cuvintele „avocatului parlamentar” se substituie cu cuvintele „Avocatului Poporului sau, după caz, a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului”.
    3. La articolul 34 alineatul (4), cuvintele „avocatului parlamentar” se substituie cu cuvintele „Avocatului Poporului sau, după caz, a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului”.
    Art. XIV. – La articolul 90 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, alineatul (3) se completează cu punctul 9) cu următorul cuprins:
    „9) Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, adjuncții Avocatului Poporului și funcționarii Oficiului Avocatului Poporului – referitor la faptele care le-au devenit cunoscute în legătură cu exercitarea atribuțiilor lor.”
    Art. XV. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 85 alineatul (1) litera e), cuvintele „avocații parlamentari” se substituie cu cuvintele „Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului”.
    2. La articolul 134 litera h), cuvintele „avocații parlamentari,” se substituie cu cuvintele „Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, adjuncții Avocatului Poporului și funcționarii Oficiului Avocatului Poporului – ”.
    Art. XVI. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 181 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, funcționarii Oficiului Avocatului Poporului, membrii Consiliului pentru prevenirea torturii și alte persoane care îi însoțesc în exercitarea atribuției de prevenire a torturii;”.
    2. La articolul 210 alineatul (2), cuvintele „avocatul parlamentar” se substituie cu cuvintele „Avocatul Poporului sau, după caz, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului”.
    3. La articolul 232 alineatul (3), după cuvintele „sesizează procurorul” se introduc cuvintele „și Avocatul Poporului sau, în cazurile privind condamnații minori, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului”.
    4. La articolul 278 alineatul (4), cuvintele „avocatului parlamentar” se substituie cu cuvintele „Avocatului Poporului sau, în cazurile privind condamnații minori, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului”.
    Art. XVII. – La articolul 12 din Legea nr. 263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 176–181, art. 867), cu modificările ulterioare, alineatul (4) se modifică și se completează după cum urmează:
    litera c1) va avea următorul cuprins:
    „c1) la solicitarea Avocatului Poporului sau, după caz, a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, în scopul asigurării protecției persoanelor împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;”.
    alineatul se completează cu litera c2) cu următorul cuprins:
    „c2) la solicitarea membrilor Consiliului pentru prevenirea torturii, în cadrul vizitelor efectuate de ei și în limitele necesare desfășurării vizitelor;”.
    Art. XVIII. – La articolul 13 din Legea nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 172–175, art. 839), cu modificările ulterioare, alineatul (4) se modifică și se completează după cum urmează:
    litera c1) va avea următorul cuprins:
    „c1) la cererea Avocatului Poporului sau, după caz, a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, în scopul asigurării protecției persoanelor împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;”
    alineatul se completează cu litera c2) cu următorul cuprins:
    „c2) la solicitarea membrilor Consiliului pentru prevenirea torturii, în cadrul vizitelor efectuate de ei și în limitele necesare desfășurării vizitelor;”.
    Art. XIX. – În anexa nr. 3 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, compartimentul „Centrul pentru Drepturile Omului” se substituie cu următorul compartiment:

Oficiul Avocatului Poporului

Avocatul Poporului
9180

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului

9180

Adjunct al Avocatului Poporului

8640

    Art. XX. – Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 47–50, art. 200), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 16 litera c), cuvintele „avocaților parlamentari” se substituie cu cuvintele „Avocatului Poporului”.
    2. La articolul 21, în titlul și în cuprinsul articolului, cuvintele „Avocații parlamentari” se substituie cu cuvintele „Avocatul Poporului”.
    Art. XXI. – Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (2) litera d), după cuvintele „Centrul Național Anticorupție” se introduc cuvintele „ , Oficiul Avocatului Poporului”.
    2. În anexa nr.1, poziţia „Centrul pentru Drepturile Omului” se substituie cu poziţia „Oficiul Avocatului Poporului”.
    Art. XXII. – Articolul 320 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 320. Imixtiunea în activitatea Avocatului Poporului
                             și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului
    Imixtiunea în activitatea Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului cu scopul de a influența deciziile acestora asupra unor sesizări, ignorarea intenționată de către persoana cu funcție de răspundere a sesizării și neîndeplinirea recomandărilor date de Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, împiedicarea sub orice altă formă a activității acestora se sancționează cu amendă de la 20 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    Art. XXIII. – Legea nr. 235-XVI din 13 noiembrie 2008 privind controlul civil asupra respectării drepturilor omului în instituțiile care asigură detenția persoanelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 226–229, art. 826) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (4), cuvintele „Centrului pentru Drepturile Omului” se substituie cu cuvintele „Oficiului Avocatului Poporului”.
    2. La articolul 8 alineatele (5) și (7), cuvintele „Centrului pentru Drepturile Omului” se substituie cu cuvintele „Oficiului Avocatului Poporului”.
    Art. XXIV. – La articolul 28 alineatul (1) din Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 45–46, art. 123), cu modificările ulterioare, după cuvintele „președintele Curții de Conturi,” se introduc cuvintele „Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului,”.
    Art. XXV. – La articolul 2 alineatul (2) din Legea nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 117–118, art. 357), cu modificările ulterioare, după cuvintele „secretarul general al Guvernului” se introduc cuvintele „ , Avocatul Poporului”.
    Art. XXVI. – În anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, poziţia „Director al Centrului pentru Drepturile Omului, avocat parlamentar” se substituie cu poziţia „Avocat al Poporului, Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, adjunct al Avocatului Poporului”.
    Art. XXVII. – Capitolul I secţiunea a II-a punctul 1 codul A02 coloana a doua din anexa la Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164–165, art. 480), cu modificările ulterioare, se completează cu poziția „Secretar general al Oficiului Avocatului Poporului”.
    Art. XXVIII. – În anexa nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările ulterioare, compartimentul „Centrul pentru Drepturile Omului” se substituie cu următorul compartiment:

Oficiul Avocatului Poporului

A02
Secretar general
19
-
B08
Şef direcţie
16
-
B10
Şef secţie
13
-
B05
Șef secție în cadrul direcției
12
-
B12
Şef serviciu
10
-
B13
Şef reprezentanță
13
-
C10
Consultant principal
10
-
C11
Consultant superior
8
-
C12
Consultant
7
-
C16
Contabil-şef
10
-
C20
Specialist principal
7
-
C21
Specialist superior
4
-
C22
Specialist
2
-

    Art. XXIX. – Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 155–159, art. 508), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (7), cuvintele „(avocatul parlamentar)” se substituie cu cuvintele „(Avocatul Poporului)”.
    2. La articolul 10 alineatul (2), cuvintele „avocatul parlamentar” se substituie cu cuvintele „Avocatul Poporului”.
    Art. XXX. – În anexa la Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 35–41, art. 73), cu modificările ulterioare, poziţia „Centrul pentru Drepturile Omului” se substituie cu poziţia „Oficiul Avocatului Poporului”.
    Art. XXXI. – La articolul 17 alineatul (5) din Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.110–114, art. 278), cu modificările ulterioare, după cuvintele „Avocatul Poporului pentru drepturile copilului” se introduc cuvintele „poate sesiza Curtea Constituțională și”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 166. Chișinău, 31 iulie 2015.