OMFC177/2015
ID intern unic:  361300
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 177
din  02.10.2015
cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice
privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional
prin sistemul trezorerial
al Ministerului Finanţelor, aprobate prin
Ordinul ministrului finanțelor nr.98 din 28 noiembrie 2005
Publicat : 09.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 275-280     art Nr : 1917     Data intrarii in vigoare : 09.10.2015
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor,
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări şi completări:
    1. În punctul 1.4.1 primul alineat se modifică în urmatoarea redacţie:
    „Executorii de buget prezintă trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor documente de plată şi, la solicitare, documente justificative. Trezoreriile teritoriale exercită controlul cameral al documentelor de plată şi al documentelor justificative anexate la ele, urmărind:”
    2. În punctul 3.4.1 după sintagma „şi a documentelor justificative” se completează cu sintagma „la solicitarea trezoreriilor teritoriale”.
    3. Punctele 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8 se exclud.
    4. Punctul 3.4.18 se modifică şi se expune în redacţie nouă după cum urmează:
    “3.4.18 Pentru efectuarea cheltuielilor privind procurarea bunurilor şi efectuarea lucrărilor, concomitent cu ordinele de plată, instituţia bugetară prezintă, după caz, contractele de achiziţie publică a mărfurilor şi lucrărilor, facturile fiscale, facturile de expediţie, actele de primire a lucrărilor efectuate, actele de achiziţie sau alte documente justificative.
    Pentru efectuarea cheltuielilor privind prestarea serviciilor, instituţia bugetară nu prezintă documente justificative.
    Pentru efectuarea plăţilor în virament persoanelor fizice, instituţia bugetară prezintă în mod obligatoriu copia buletinului de identitate a persoanei fizice. Pe verso copiei buletinului de identitate, persoana fizică indică datele bancare, aplică data şi semnătura, declarînd astfel pe propria răspundere datele oferite.
    Documentele sus-menţionate, după efectuarea cheltuielilor, se restituie executorului de buget.”
    5. În punctul 3.4.19 sintagma „cu soldul de alocaţii sub aspectul clasificaţiei bugetare, executarea controlului cameral al documentelor justificative (inclusiv soldul pe contractele de achiziţie)” se exclude.
    6. În punctul 7.4.1 „Corespondența conturilor evidenței contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor”,
    6.1 Se introduce înscrierea contabilă cu următorul conţinut:
Nr.
d/o
Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
Debit
Credit
1
2
3
4

X. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul de stat

2163

Diferenţă între cursul de schimb al surselor valutare aferentă mijloacelor cu destinaţie specială din componenta de bază inclusă în executarea de casă în baza rapoartelor

- pozitivă
8884
9101
- negativă
9101
8884

    6.2. Se exclude înscrierea contabilă cu următorul conţinut:

Nr.
d/o
Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
Debit
Credit
1
2
3
4

X. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul de stat

2161

Diferenţă între cursul de schimb al surselor valutare aferentă mijloacelor cu destinaţie specială din componenta de bază inclusă în executarea de casă în baza rapoartelor

- pozitivă
8884
9101
- negativă
9101
8884

    7. Anexele nr.III-6, nr.III-7, nr.III-8, nr.III-9 se exclud.
    8. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                               Anatol ARAPU

    Nr. 177. Chişinău, 2 octombrie 2015.