HGC709/2015
ID intern unic:  361470
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 709
din  09.10.2015
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în Regulamentul cu privire la regulile de origine
a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1599
din 13 decembrie 2002
Publicat : 16.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 281-290     art Nr : 799
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13 decembrie 2002 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                   Valeriu STRELEŢ
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Stephane Christophe Bridе
    Ministrul finanţelor                                                   Anatol Arapu

    Nr. 709. Chişinău, 9 octombrie 2015.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 709
din 9 octombrie 2015

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Regulamentul cu privire la regulile de origine
a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1599
din 13 decembrie 2002
    Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13 decembrie 2002 „Cu privire la regulile de origine a mărfurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art.1755), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) capitolul I se completează  cu următoarele noţiuni:
    „Declaraţia de origine/declaraţia pe factură – declaraţia cu privire la ţara de origine a mărfii, întocmită de exportator, expeditor pe o factură, un bon de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie marfa respectivă într-o măsură suficient de detaliată pentru a permite identificarea acesteia. Textul declaraţiei de origine/declaraţiei pe factură figurează în anexele la acordurile cu privire la comerţul liber la care Republica Moldova este parte.
    Dovada de origine – certificatul de origine a mărfii sau declaraţia de origine/declaraţia pe factură a mărfii.
    Declaraţia producătorului – act întocmit de producătorul mărfii în care acesta indică originea mărfii produse, cu descrierea procesului de producere, cu indicarea poziţiei tarifare şi descrierii comerciale a materiei prime utilizate la producerea mărfii, a poziţiei tarifare şi descrierii mărfii produse.”;
    2) punctul 164 va avea următorul cuprins:
    „164. Documentul care atestă faptul producerii mărfurilor în zonele economice libere este Declaraţia producătorului cu privire la producerea mărfurilor pe teritoriul zonei economice libere, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament. Declaraţia producătorului cu privire la producerea mărfurilor pe teritoriul zonei economice libere conţine valoarea comercială a materiei prime utilizate şi valoarea comercială a mărfurilor produse, inclusiv calculul cotei procentuale a valorii modificate sau indicii prevăzuţi de normele acordurilor internaţionale de comerţ liber ratificate de Republica Moldova.”;
    3) la punctul 165, cuvintele „Declaraţia producătorului” se substituie cu cuvintele „Declaraţia producătorului cu privire la producerea mărfurilor pe teritoriul zonei economice libere”;
    4) punctul 25 se completează cu litera d)1 cu următorul cuprins:
    „d)1 declaraţia producătorului cu privire la originea preferenţială a mărfurilor, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament”;
    5) la punctul 37, după cuvintele „certificatului de origine” se introduc cuvintele „sau declaraţiei de origine/declaraţiei pe factură”;
    6) punctul 40 va avea următorul cuprins:
    „40. În cazurile apariţiei unor dubii privind originea mărfii sau datele ce se conţin în certificatul de origine sau declaraţia de origine/declaraţia pe factură, organul vamal al Republicii Moldova este în drept:
    să se adreseze organului împuternicit, care a eliberat dovada de origine respectivă, sau organelor competente ale ţării de origine a mărfii, cu solicitarea motivată de a comunica date suplimentare sau de precizare. Autorităţile vamale ale Republicii Moldova restituie dovada de origine sau o copie a ei autorităţilor împuternicite pentru verificarea acesteia din ţara exportatoare, indicînd, dacă este cazul, motivele de fond sau de formă care justifică iniţierea unei anchete. La dovada de origine se anexează factura, dacă a fost întocmită, sau o copie a acesteia, autorităţile furnizînd  toate informaţiile care au putut fi obţinute şi care sugerează că menţiunile făcute pe dovada de origine respectivă sînt inexacte. Dacă în termenele stabilite în acordurile de comerţ liber la care Republica Moldova este parte nu se obţine un răspuns de la autoritatea împuternicită pentru verificarea dovezilor de origine a ţării exportatoare sau răspunsul nu conţine date suficiente pentru determinarea autenticităţii documentului în cauză sau a originii reale a mărfurilor, autorităţile vamale ale Republicii Moldova refuză acordarea preferinţelor prevăzute în acordurile de comerţ liber, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;
    să efectueze sau să solicite efectuarea expertizei mărfurilor importate, în conformitate cu prevederile acordurilor cu privire la comerţul liber la care Republica Moldova este parte şi legislaţia în vigoare. Controlul dovezii de origine se efectuează prin sondaj sau ori de cîte ori autorităţile vamale ale Republicii Moldova au suspiciuni întemeiate în legătură cu autenticitatea documentului sau cu exactitatea informaţiilor referitoare la originea reală a mărfurilor importate.”;
    7) se completează cu anexa nr.4 cu următorul cuprins:

    anexa nr.4