HGС710/2015
ID intern unic:  361598
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 710
din  12.10.2015
pentru modificarea şi completarea Regulamentului
privind atestarea şi omologarea de stat a produselor
de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare
în agricultură şi silvicultură
Publicat : 23.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 291-295     art Nr : 805
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 1307 din 12 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art. 1446), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) pe parcursul întregului text al Regulamentului, sintagma „Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale” se substituie cu sintagma „Ministerul Mediului”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 17, sintagma, „timp de 2-3 ani” se substituie cu sintagma „timp de 2-3 cicluri de vegetație”, iar sintagma „timp de 1-2 ani” se substituie cu sintagma „timp de 1-2 cicluri de vegetație”;
    3) la punctul 18, sintagma „timp de 1 an” se substituie cu sintagma „timp de 1 ciclu de vegetație”;
    4) punctul 19 va avea următorul cuprins:
    „19. Îngrăşămintele organice naturale sau compostate, inclusiv gunoiul de grajd și gunoiul de grajd procesat din Republica Moldova nu necesită cercetare-testare-experimentare şi omologare de stat, dacă legislaţia nu prevede altfel.
    Nămolul rezultat de la staţiile de epurare a apelor uzate din Republica Moldova se utilizează ca îngrășămînt în conformitate cu Reglementarea tehnică „Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1157 din 13 octombrie 2008.
    Nu se admite importul, cercetarea-testarea-experimentarea şi omologarea de stat a îngrăşămintelor organice naturale, inclusiv gunoiul de grajd și gunoiul de grajd procesat, şi a nămolurilor rezultate de la staţiile de epurare, produse pe teritoriul altor state.”;
    5) se completează cu un nou punct, 191,  cu următorul cuprins:
    „191. Îngrășămintele (fertilizanții) destinate fertilizării florilor, rondourilor florale, arbuștilor decorativi, gazonului și plantelor de apartament nu se supun cercetării-testării-experimentării de stat.”;
    6) la capitolul VI, titlul secțiunii В se completează în final cu cuvîntul „postomologare”;
    7) se completează cu un nou capitol, XII, cu următorul cuprins:
    „XII. Omologarea produselor de uz fitosanitar, fertilizanţilor, precum și a fertilizanţilor marcaţi cu menţiunea  „Îngrăşămînt CE” prin procedura de recunoaştere a autorizaţiilor acordate de către un stat-membru al Uniunii Europene
    64. Centrul de Stat:
    a) în termen de 30 zile lucrătoare, va elabora şi prezenta spre aprobare Consiliului, formularele de cereri și declaraţie de confidenţialitate, obiectivitate şi imparţialitate;
    b) va examina cererile şi documentele prevăzute la pct. 73 și 75 din prezentul Regulament, în scopul omologării produselor de uz fitosanitar, fertilizanţilor, precum și a fertilizanţilor marcaţi cu menţiunea „Îngrăşămînt CE” prin procedura de recunoaştere a autorizaţiilor acordate de către un stat-membru al Uniunii Europene (în continuare – procedura de recunoaștere), în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare.
    65. Formularele cererii pentru efectuarea procedurii de recunoaștere, înregistrare și declaraţiei de confidenţialitate, obiectivitate şi imparţialitate vor fi aprobate de Consiliu şi gestionate de Centrul de Stat.
    66. Procedura de recunoaştere constă în recunoașterea și utilizarea evaluărilor efectuate de către unul din statele-membre ale Uniunii Europene asupra produsului ce conţine indici identici cu indicii produsului înaintat spre omologare în Republica Moldova, cu condiţia ca:
    a) produsul să conţină o substanţă activă aprobată conform rigorilor europene;
    b) autorizaţia să fie emisă în conformitate cu principiile uniforme de evaluare şi autorizare a produselor de uz fitosanitar ale Uniunii Europene.
    67. Lista substanţelor active, aprobate conform rigorilor europene va fi recunoscută necondiționat de Consiliu.
    68. Pentru produsele de uz fitosanitar autorizate în unul din statele-membre ale Uniunii Europene, se vor efectua teste de eficacitate biologică în condiţii de cîmp pe parcele experimentale (microparcele), în scopul adaptării cerinţelor de utilizare la condiţiile de mediu, sănătate publică şi agricultură specifice teritoriului Republicii Moldova, în termen de cel mult un ciclu de vegetaţie, pentru:
    a) identificarea factorilor şi a condiţiilor agricole ce pot afecta siguranţa culturilor;
    b) stabilirea eficacităţii biologice a produsului de uz fitosanitar împotriva organismelor dăunătoare în condiţiile pedoclimatice ale zonei respective;
    c) verificarea corespunderii menţiunilor de utilizare indicate pe eticheta originală a produsului cu cele propuse;
    d) efectuarea cercetărilor toxicoigienice asupra produselor de uz fitosanitar, în condiţii de cîmp, din contul executorului.
    69. Condiţiile de utilizare a produselor de uz fitosanitar, care cad sub incidența procedurii de recunoaștere, pot fi modificate (convenite de comun acord cu solicitantul), pentru a depăşi diferenţele de comparabilitate, precum norma de aplicare în sensul diminuării acesteia, şi/sau a instrucţiunilor de aplicare etc.
    70. Omologarea produselor de uz fitosanitar, autorizate în unul din statele-membre ale Uniunii  Europene pentru utilizare în sere, ca tratament administrat după recoltare pentru păstrarea producţiei agricole vegetale sau ca tratament pentru spaţii goale, sau pentru containerele folosite la depozitarea plantelor şi/sau a produselor vegetale, sau pentru tratamentul seminţelor depozitate, avînd practici agricole comparabile, se efectuează în baza evaluărilor asupra produsului, prezentate de către solicitant, fără efectuarea cercetării-testării-experimentării de stat.
    71. În cazul în care titularul autorizaţiei solicită modificarea formulării, normei de consum, condiţiilor, culturii sau modului de aplicare, în vederea abordării diferenţelor, acesta va prezenta suplimentar informaţia privind evaluarea riscurilor, iar produsul va fi supus testării de stat în condiţii de cîmp.
    72. Omologarea, în baza procedurii de recunoaştere, a produselor de uz fitosanitar, autorizate în unul din statele-membre ale Uniunii Europene, se va efectua în termen de pînă la 30 zile lucrătoare de la obţinerea Raportului testelor de eficacitate biologică menţionate la pct.68 litera b).
    Pentru produsele de uz fitosanitar, autorizate în unul din statele-membre ale Uniunii Europene, utilizate în sere, ca tratament administrat după recoltare pentru păstrarea producţiei agricole vegetale sau ca tratament pentru spaţii goale, sau pentru containerele folosite la depozitarea plantelor şi/sau produselor vegetale, sau pentru tratamentul seminţelor depozitate, omologarea se va efectua în termen de pînă la 30 zile lucrătoare de la întocmirea Raportului şi concluziilor privind omologarea produselor.
    73. Solicitantul omologării produselor de uz fitosanitar, conform procedurii de recunoaştere, poate fi titularul autorizaţiei, care va prezenta:
    a) cererea, conform formularului;
    b) copia legalizată de pe autorizaţia, acordată de către unul din statele-membre ale Uniunii Europene și traducerea legalizată a acesteia în limba română;
    c) proiectul de etichetă pentru produsul propus spre omologare în limba română, şi copia de pe originalul etichetei, cu traducere în limba română;
    d) declaraţia pe propria răspundere, în limba română, prin care se confirmă că produsul solicitat pentru omologare prin procedura de recunoaştere este acelaşi cu cel autorizat în unul din statele-membre ale Uniunii Europene;
    e) raportul de evaluare al statului-membru al Uniunii Europene, care va conţine informaţii privind evaluarea şi deciziile de referinţă privind produsul de uz fitosanitar, inclusiv informații despre evaluarea riscului pentru operatori, lucrători şi consumatori.
    74. Fertilizanţii care îndeplinesc condiţiile tehnice specificate în Reglementarea tehnică „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 268 din 26 aprilie 2012 şi rigorile europene, cei înregistrați conform cerinţelor naţionale ale unui stat-membru al Uniunii Europene se supun omologării şi înregistrării fără cercetare-testare-experimentare de stat și fără avizare sanitară şi de mediu.
    75. Solicitantul omologării fertilizantului în Republica Moldova, în condiţiile prezentei hotărîri poate fi producătorul unui fertilizant marcat cu menţiunea „Îngrăşămînt CE” sau titularul autorizaţiei unui fertilizant înregistrat conform cerinţelor naţionale ale unui stat-membru al Uniunii Europene, care va prezenta:
    a) cererea pentru omologarea fertilizantului, conform formularului, şi procura, în cazul în care solicitantul este altul decît producătorul;
    b) declaraţia pe proprie răspundere că produsul este fertilizant-tip, corespunde cerințelor Reglementării tehnice „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale” şi rigorilor europene, sau este înregistrat conform cerinţelor naţionale ale unui stat-membru al Uniunii Europene;
    c) certificatul de calitate al fertilizantului care atestă compoziţia și proprietățile fizico–chimice ale acestuia;
    d) certificatul de origine al produsului, emis de producător;
    e) fişa cu date de securitate pentru produs, întocmită conform cerinţelor UE;
    f) proiectul etichetei pentru fertilizant în limba română și copia de pe originalul etichetei cu traducere în limba română;
    g) pentru fertilizanţii autorizaţi conform cerințelor naţionale ale unui stat membru al Uniunii Europene se prezintă copia de pe documentele aferente acestei autorizări, în limbile română și engleză.
    76. Grupul de experţi din cadrul autorităţilor publice de specialitate în domeniile agricultură, sănătate publică şi mediu, efectuează verificarea documentară a indicilor de calitate, condiţiilor şi normelor de utilizare în baza materialelor prezentate de solicitant, evaluarea riscurilor previzibile, imediate sau pe termen lung, pe care le poate comporta  produsul de uz fitosanitar sau fertilizantul pentru om, animale şi mediu cu cele declarate, conform cerinţelor specifice de evaluare  a produselor în cauză, cu întocmirea Raportului şi concluziilor privind omologarea produsului respectiv, în termen de 10 zile lucrătoare.
    77. Consiliul, în baza Raportului şi concluziilor grupului de experţi, în termen de pînă la 30 zile lucrătoare, adoptă decizia privind omologarea sau refuzul omologării produselor prevăzute în prezentul capitol.
    78. În condițiile pct. 5 lit. e) din Regulamentul Consiliului republican interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi a Centrului de stat pentru atestarea şi omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 897 din 8 decembrie 1994, Consiliul este în drept să adopte decizia de interzicere a utilizării și radierea produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului omologatе prin procedura de recunoaștere din Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanților, permise pentru utilizare în Republica Moldova.
    79. Experţii în domeniul evaluării riscurilor previzibile, imediate sau pe termen lung pe care le poate comporta produsul de uz fitosanitar sau fertilizantul pentru om, animale şi mediu înaintat spre omologare prin procedura de recunoaștere, vor întruni următoarele condiţii:
    - sînt angajaţi ai autorităţilor publice de specialitate, responsabili de verificarea documentară a dosarelor, pe domenii de referinţă”;
    - sînt angajaţi, pe bază de contract, de Centrul de Stat pentru verificarea documentară a dosarelor pe domeniile de referinţă;
    - sînt persoane cu pregătire universitară în domeniu, cu specializare în toxicologie, ecotoxicologie, chimie sau protecția plantelor;
    - au vechime în muncă în domeniu de cel puţin 5 ani.
    80. Experţii sînt obligaţi să completeze o declaraţie de confidenţialitate, obiectivitate şi imparţialitate.
    81. Funcţia de expert este incompatibilă cu funcţia deţinută în organele de administrare sau de fondator (membru) în societăţile economice, care se ocupă de fabricarea, importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar și/sau a fertilizanţilor şi cu funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau membru al Consiliului.
    82. Nu se admite antrenarea directă a experţilor în realizarea studiilor de toxicitate, ecotoxicitate, eficacitate biologică şi agronomică a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, înaintate spre omologare sau extinderea utilizării.”

    PRIM-MINISTRU                                                Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                           Ion Sulă
    Ministrul mediului                                                  Valeriu Munteanu
    Ministrul sănătăţii                                                   Ruxanda Glavan

    Nr. 710. Chişinău, 12 octombrie 2015.