HGC711/2015
ID intern unic:  361599
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 711
din  12.10.2015
cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat
Publicat : 23.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 291-295     art Nr : 806
    În temeiul art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, art. 73 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 14 din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul optimizării cheltuielilor de administrare pentru funcţionarea acestora, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei” prin fuziunea (absorbţia) Întreprinderii de Stat „Centrul de Stat pentru Certificarea Materialului Semincer”, Întreprinderii de Stat „Centrul Republican de Pedologie Aplicată” şi Întreprinderii de Stat „Centrul de Standardizare şi Stabilire a Calităţii Nutreţurilor şi Produselor Cerealiere”, care va fi succesoare de drepturi şi obligaţiuni ale întreprinderilor absorbite, cu modificarea denumirii întreprinderii absorbante în Întreprinderea de Stat „Centrul Naţional de Verificare şi Certificare a Producţiei Vegetale şi Solului”, Chişinău.
    2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:
    a) va exercita funcţia de fondator al Întreprinderii de Stat „Centrul Naţional de Verificare şi Certificare a Producţiei Vegetale şi Solului”, Chişinău, şi va întreprinde acţiuni aferente reorganizării;
    b) va crea, în termen de o lună, comisia de reorganizare, care va asigura  reorganizarea întreprinderilor nominalizate în modul stabilit de legislaţie;
    c) va efectua, prin intermediul comisiei de reorganizare, transferul personalului şi transmiterea către Întreprinderea de Stat „Centrul Naţional de Verificare şi Certificare a Producţiei Vegetale şi Solului”, Chişinău, a patrimoniului aflat în gestiunea întreprinderilor absorbite, conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45), cu modificările şi completările ulterioare;
    d) va aproba modificările respective în Statutul Întreprinderii de Stat „Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei”.
    3. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                 Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                Stephane Christophe Bridе
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                           Ion Sulă
    Ministrul finanţelor                                                Anatol Arapu

    Nr. 711. Chişinău, 12 octombrie 2015.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 711
din 12 octombrie 2015

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. În anexa nr. 8 compartimentul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art. 841), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia Î.S. „Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei” se substituie cu poziţia Î.S. „Centrul Naţional de Verificare şi Certificare a Producţiei Vegetale şi Solului”, iar poziţiile Î.S. „Centrul de Standardizare şi Stabilire a Calităţii Nutreţurilor şi Produselor Cerealiere” şi Î.S. „Centrul de Stat pentru Certificarea Materialului Semincer” se exclud.
    2. Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 961 din 21 august 2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1076), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în tot textul anexei nr. 1, sintagma „Centrul Republican de Pedologie Aplicată” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional de Verificare şi Certificare a Producţiei Vegetale şi Solului”;
    în anexa nr. 2 poziţia 6, sintagma „Întreprinderea de Stat „Centrul Republican de Pedologie Aplicată”, mun. Chişinău” se substituie cu sintagma „Întreprinderea de Stat „Centrul Naţional de Verificare şi Certificare a Producţiei Vegetale şi Solului”, Chişinău”, iar poziţia 11 se exclude.
    3. În anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, art. 875), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Întreprinderea de Stat „Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei”, Chişinău” se substituie cu poziţia „Întreprinderea de Stat „Centrul Naţional de Verificare şi Certificare a Producţiei Vegetale şi Solului”, Chişinău”, iar poziţiile „Întreprinderea de Stat „Centrul de Stat pentru Certificarea Materialului Semincer”, Chişinău”, Întreprinderea de Stat „Centrul Republican de Pedologie Aplicată”, Chişinău” şi Întreprinderea de Stat „Centrul de Standardizare şi Stabilire a Calităţii Nutreţurilor şi Produselor Cerealiere”, Chişinău” se exclud.