HGM746/2015
ID intern unic:  361673
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 746
din  26.10.2015
cu privire la crearea Consiliului naţional de coordonare a activităţii
de reintegrare socială a persoanelor eliberate
din locurile de detenţie
Publicat : 30.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 297-300     art Nr : 839
    MODIFICAT
   
HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18
    HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135    În temeiul art. 7 alin. (3) și (4) din Legea nr. 297-XIV din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 39-41, art. 171), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Consiliul naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie.
    2.  Se aprobă:
    Componenţa Consiliului naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, conform anexei nr. 1;
    Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, conform anexei nr. 2.
    3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor care fac parte din componenţa Consiliului din funcţiile deţinute, atribuţiile acestora în cadrul Consiliului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective.
    4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 3.

    PRIM-MINISTRU                                                      Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                          Mircea Buga
    Ministrul justiţiei                                                         Vladimir Cebotari

    Nr. 746. Chişinău, 26 octombrie 2015.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.746
din 26 octombrie 2015

COMPONENŢA
Consiliului naţional de coordonare a activităţii de reintegrare
socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie
    - viceprim-ministru, preşedinte al Consiliului
    - viceministru al justiţiei, vicepreşedinte al Consiliului
    - viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    - viceministru al finanţelor
    - viceministru al afacerilor interne
    - viceministru al sănătăţii
    - viceministru al educaţiei
    - viceministru al tineretului şi sportului
    - viceministru al tehnologiei informației și comunicațiilor
    - director al Administrației Naționale a Penitenciarelor
    - avocatul poporului
    - director al Institutului de Reforme Penale
    - director al Inspectoratului Național de Probațiune
    - director al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
    [Anexa nr.1 modificată prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.746
din 26 octombrie 2015

R E G U L A M E N T
privind organizarea și funcționarea Consiliului naţional de coordonare
a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile
de detenţie
I. Dispoziţii generale
    1. Consiliul naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie (în  continuare – Consiliul) este un organ colegial, instituit pe lîngă Guvern pe baze obşteşti, în scopul coordonării şi optimizării colaborării între organele din domeniul tutelei postpenitenciare și eficientizării procesului de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie şi al bunei desfăşurări a muncii în rîndurile lor.
    2. Consiliul colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale şi instituţiile internaţionale care au atribuţii în domeniul tutelei postpenitenciare.
II. Sarcinile, atribuțiile și drepturile Consiliului
    3. Consiliul are următoarele sarcini:
    1) controlul executării de către autorităţile publice centrale şi locale a Legii nr. 297-XIV din 24 februarie 1999 cu  privire  la  adaptarea socială a persoanelor eliberate din  locurile de detenţie;
    2) examinarea propunerilor privind crearea unui sistem unitar şi  eficient în domeniul tutelei postpenitenciare;
    3) coordonarea  activităţii autorităţilor publice centrale şi locale în domeniul tutelei postpenitenciare.
    4. În scopul realizării sarcinilor ce-i revin, Consiliul are următoarele atribuţii:
    1) elaborarea propunerilor în domeniul tutelei postpenitenciare și prezentarea acestora tuturor autorităților interesate;
    2) asigurarea aplicării de către autorităţile publice centrale şi locale a prevederilor legislaţiei  în domeniul tutelei postpenitenciare;
    3) elaborarea raportului anual cu privire la implementarea Legii nr.297-XIV din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie şi prezentarea acestuia Guvernului;
    4) colaborarea cu consiliile analoage din alte ţări;
    5) colaborarea cu mass-media și publicul în vederea informării privind situația din domeniul tutelei postpenitenciare.
    5. Consiliul este în drept:
    1) să consulte  orice autoritate publică centrală şi locală sau organizaţie neguvernamentală în problemele ce se referă la tutela postpenitenciară;
    2) să audieze în şedinţele Consiliului reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale în chestiunile ce se referă la tutela  postpenitenciară;
    3) să recomande autorităţilor publice centrale şi locale înlăturarea încălcărilor legislaţiei care reglementează tutela postpenitenciară, în cazul depistării unor asemenea încălcări;
    4) să implice  în  activităţile Consiliului  specialişti şi funcţionari ai organelor interesate.
III. Structura şi activitatea Consiliului
    6. Consiliul este format din preşedinte, vicepreşedinte şi membri.
    7. Preşedintele este responsabil de coordonarea activităţii Consiliului.  În caz de necesitate, preşedintele Consiliului poate delega atribuțiile sale, în tot sau în parte, vicepreședintelui Consiliului.
    8. Preşedintele Consiliului  are următoarele competenţe:
    1) asigură îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor Consiliului;
    2) stabileşte responsabilitatea membrilor Consiliului;
    3) stabileşte data, locul şi ora desfăşurării şedinţelor Consiliului;
    4) aprobă ordinea de zi a şedinţelor Consiliului;
    5) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului;
    6) semnează procesele-verbale  şi alte documente vizînd activitatea curentă a Consiliului;
    7) reprezintă Consiliul în relaţiile cu alte autorităţi şi organizaţii.
    9. Secretariatul Consiliului este asigurat de către Inspectoratul Național de Probațiune.
    [Pct.9 modificat prin HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    10. Secretariatul Consiliului:
    1) pregăteşte materialele pentru şedinţele Consiliului şi organizează şedinţele  acestuia;
    2) informează membrii Consiliului despre data, locul şi ora desfăşurării şedinţei şi transmite acestora ordinea de zi a şedinţei şi proiectele documentelor propuse pentru examinare;
    3) exercită controlul asupra realizării deciziilor adoptate de Consiliu;
    4) informează preşedintele Consiliului despre rezultatele obţinute;
    5) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei;
    6) pregăteşte şi prezintă semestrial informaţia preşedintelui Consiliului vizînd implementarea Legii nr. 297-XIV din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie şi a Legii nr. 8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune.
    11. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe şi vizite de monitorizare a organelor implicate în sistemul tutelei postpenitenciare.
    12. Şedinţele Consiliului pot fi ordinare şi extraordinare.
    13. Şedinţele ordinare se convoacă semestrial. Agenda şedinţei ordinare se distribuie membrilor Consiliului cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data şedinţei.
    14. Membrii Consiliului pot propune modificări sau completări la ordinea de zi, care se discută la începutul şedinţei. Hotărîrea de a modifica sau de a completa ordinea de zi se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    15. Şedinţele extraordinare ale Consiliului se convoacă la cererea preşedintelui, vicepreședintelui sau a cel puțin 3 membri. În acest caz, membrii Consiliului sînt informaţi despre locul, data şi ora desfăşurării şedinţei cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de şedinţă. În cazuri excepţionale, şedinţele extraordinare pot fi convocate şi fără respectarea termenului de 2 zile lucrătoare stabilit de prezentul punct.
    16. Agenda şi materialele şedinţei extraordinare se transmit membrilor Consiliului cu cel puţin o zi înainte de ziua şedinţei.
    17. Şedinţa Consiliului este prezidată de preşedinte. În cazul absenţei preşedintelui, şedinţa este prezidată de către vicepreşedinte.
    18. Şedinţa Consiliului este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor ei.
    19. Absenţa membrului Consiliului este motivată, dacă:
    1) se află în deplasare de serviciu;
    2) se află în concediu;
    3) execută o sarcină urgentă de serviciu, despre care a fost informat secretariatul Consiliului cu cel puţin 24 ore pînă la data stabilită pentru şedinţă.
    20. Membrul Consiliului, fără a avea drept de vot, poate depune în scris opinia sa asupra chestiunilor stabilite în ordinea de zi a ședinței de la care absentează motivat.
    21. Absenţa nemotivată la cel puţin trei şedinţe ordinare consecutive a membrului Consiliului serveşte drept temei pentru revocarea acestuia din calitatea de membru. Revocarea poate fi făcută la propunerea preşedintelui Consiliului. Decizia privind revocarea din calitatea de membru se adoptă cu majoritatea membrilor desemnaţi ai Consiliului. Consecințele revocării nu se aplică persoanelor nou-desemnate  în funcțiile stabilite în componența Consiliului.
    22. Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor desemnaţi. Deciziile sînt semnate de preşedintele Consiliului, cu remiterea autorităților interesate.
    23. Şedinţele Consiliului sînt consemnate în procese-verbale, care conţin informaţii referitoare la prezenţa membrilor Consiliului şi a altor participanţi la şedinţă, la conţinutul dezbaterilor, problemele puse la vot, rezultatele votării şi deciziile adoptate. Procesul-verbal se întocmeşte în termen de 3 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.746
din 26 octombrie 2015

LISTA
hotărîrilor Guvernului ce se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 918 din 5 octombrie 1999 „Cu privire la crearea Centrului coordonator de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 112-114, art. 975).
    2. Hotărîrea  Guvernului nr. 864 din 17 august 2001 „Pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 918 din 5 octombrie 1999” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 104-105, art.912).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 1005 din 29 august 2006 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 918 din 5 octombrie 1999” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1088).
    4. Punctul 2 al modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea  Guvernului nr. 289 din 12 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 55-56, art. 360).
    5. Punctul 1 al modificărilor şi completărilor ce se operează în unele acte normative ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1256 din 11 noiembrie 2008 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 204-205, art. 1263).
    6. Alineatul doi din partea dispozitivă a hotărîrii şi anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 23 aprilie 2009 „Cu privire la unele măsuri de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 86-88, art. 385).