OMMPSFC165/2015
ID intern unic:  361678
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
ORDIN Nr. 165
din  21.10.2015
pentru aprobarea Modificării nr. 1/2015
la Clasificatorul ocupațiilor
din Republica Moldova (CORM 006-14)
Publicat : 30.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 297-300     art Nr : 2186
    În conformitatea cu procedura stabilită de  modificare și completare a Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14),
ORDON:
    1. Se aprobă Modificarea nr. 1/2015 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul ministrului muncii, protecției sociale și familiei nr. 22 din 3 martie 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și pe pagina web a ministerului.

    MINISTRUL MUNCII, PROTECȚIEI
    SOCIALE ȘI FAMILIEI                                                             Mircea  BUGA

    Nr. 165. Chişinău, 21 octombrie  2015.

Anexă
la Ordinul ministrului muncii,
protecției sociale și familiei
nr. 165 din 21 octombrie 2015

MODIFICAREA  nr. 1/2015
la Clasificatorul ocupațiilor
din Republica Moldova (CORM 006-14)
    Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova ( CORM 006-14), aprobat prin Ordinul ministrului muncii, protecției sociale și familiei nr.22 din 3 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.120-126, art.670), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În partea a doua ” Descrierea grupelor de ocupații”:
    1) din grupa  de bază 1112 ”Conducători ai administrației publice centrale”   poziția 111250 ”Secretar al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale” se exclude;
    2) grupa de bază 1120 ”Directori generali, directori executivi și asimilați” se completează cu pozițiile 112091 și 112092 cu următorul cuprins:
Codul ocupației
Titlul ocupației
112091

Președinte al comitetului de conducere al societății pe acțiuni

112092
Director general/director instituție publică    3) la grupa de bază 1321 ”Conducătorii de unități din industria prelucrătoare” titlul ocupației 132138 se modifică în ”Șef secție gospodărie (în industrie);
    4) în grupa de bază 1330 ”Conducători din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor” poziția 133023
    ”Șef oficiu special poștă” se substituie cu poziția 133023 ”Șef oficiu poștal”, iar poziția 133024 ”Șef poștă” se exclude;
    5) la grupa de bază 1349 ”Conducători din domeniul prestări servicii, neclasificați în  grupele de bază anterioare” titlul ocupației 134926 se modifică în ”Șef secție gospodărie (în alte ramuri)”;
    6) la grupa de bază 1439 ”Conducători ai altor tipuri de unități de servicii  neclasificați în grupele de  bază anterioare ”titlul ocupației 143917 se modifică în ”Intendent (șef gospodărie)” fără a modifica titlul în limba rusă;
    7) la grupa de bază 2144 ”Ingineri mecanici” titlul ocupației 214442 se modifică doar în limba rusă;
    8) grupa de bază 2341 ”Profesori în învățămîntul primar” se completează cu poziția 234104 cu următorul cuprins:
Codul ocupației
Titlul ocupației
Codul categoriei ocupației
234104
Asistent didactic
2
    9) grupa de bază 2354 ”Alți instructori formatori de muzică” se completează cu poziția 235404 cu următorul cuprins:
Codul ocupației
Titlul ocupației
Codul categoriei ocupației
235404
Maestru de concert
2
    10)    grupa de bază 2359 ”Specialiști  în învățămînt neclasificați în grupele de bază anterioare” se completează cu pozițiile 235936, 235937, 235938 și 235939 după cum urmează:
Codul ocupației
Titlul ocupației
Codul categoriei ocupației
235936
235937
235938
235939
Antrenor - instructor
Instructor - animator
Instructor extrașcolar
Pedagog
2
2
2
2
    11) la grupa de bază 2652 ”Muzicieni, cîntăreți și compozitori” titlurile ocupațiilor 265232 și 265233 se modifică doar în limba rusă;
    12) grupa de bază 3115 ”Tehnicieni mecanici” se completează cu poziția 311537 cu următorul cuprins:
Codul ocupației
Titlul ocupației
Codul categoriei ocupației
311537
Tehnician mecatronică
2
    13) grupa de bază 3343 ”Secretari executivi în domeniul administrativ” se completează cu poziția 334314 cu următorul cuprins:
Codul ocupației
Titlul ocupației
Codul categoriei ocupației
334314

Secretar al Consiliului de supraveghere/ Comitetului executiv al Băncii Naționale

2
    14) grupa de bază 3412 ”Specialiști în asistența socială și asimilați” se completează cu poziția 341210 după cum urmează:
Codul ocupației
Titlul ocupației
Codul categoriei funcției
34210

Specialist consiliere de la egal la egal

          2
    15) din grupa de bază 3422 ” Antrenori, instructori și funcționari din domeniul sportului” poziția 342212 ” Profesor – antrenor de sport” se exclude.
    16) la grupa de bază 4211 ”Casieri de bancă și asimilați” titlul ocupației 421107 se modifică în ” Controlor sucursală bancă”;
    17) din grupa  de bază 4412 ”Curieri și sortatori de corespondență” poziția 441216 ”Șef vagon  poștal ” se exclude;
    18) la grupa de bază 5153 ” Administratori  de clădiri” titlul ocupației 515303 se modifică doar în limba rusă;
    19) grupa de bază 7119 ” Muncitori constructori și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare” se completează cu poziția 711932 după  cum urmează:
Codul ocupației
 
Titlul ocupației

Diapazonul categoriilor tarifare

Codul ediției IUTC
711932

Montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri

2-6
 
    20) în grupa de bază 7124 ” Montatori izolații” titlurile pozițiilor 712404, 712405 și 712414 se vor expune după cum urmează:
Codul ocupației
Titlul ocupației

Diapazonul categoriilor tarifare

Codul ediției IUTC
712404
Confecționer vitraje izolante
 
 
712405
Confecționer - montator tîmplărie cu vitraj izolant
 
 
712414

Montator sisteme tîmplărie termoizolantă

 
 
    21) la grupa de bază 7512 ” Brutari patiseri și cofetari” poziția 751205 se va expune după cum urmează:
Codul ocupației
Titlul ocupației

Diapazonul categoriilor tarifare

Codul ediției IUTC
751205
Cofetar
1-6
55
    22) grupa de bază 8172 ” Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului ” se completează cu poziția 817226 cu următorul cuprins:
Codul ocupației
Titlul ocupației

Diapazonul categoriilor tarifare

Codul ediției IUTC
817226
Preparator biocombustibil solid
 
 
    23) modificarea în denumirea tabelelor părții a doua se efectuează doar în textul în limba rusă.
    2. În ”Indexul  alfabetic al ocupațiilor”:
    1) după poziția 342302 ”Antrenor fitness” se completează cu poziția:
235936

Antrenor - instructor

2
    2) după poziția 22650 ”Asistent de nutriție” se completează cu poziția:
234104
Asistent didactic
2
    3) după poziția 111115 ”Director general /director general adjunct al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină” se completează cu poziția:
112092
Director general/director instituție
publică
1
 
 
    4) după poziția 516913 ”Instructor dezinfector” se completează cu poziția:
235938

Instructor extrașcolar

2
    5) după poziția 235913 ”Instructor – aviator – metodist” se completează cu poziția:
235937

Instructor - animator

2
    6) după poziția 265233 ” Maestru de ceremonii” se completează cu poziția:
235404

Maestru de concert

2
    7) după poziția  811316 ”Montator repere geodezice” se completează cu poziția :
711932

Montator sisteme opace de termoizolator pentru clădiri 

 
2-6
 
    8) după poziția 531203 ”Părinte educator la clasa de copii de tip familie” se completează cu poziția:
235939
Pedagog
2
    9) după poziția 816085 ”Preparator băuturi răcoritoare” se completează cu poziția:
817226
Preparator biocombustibil solid
 
 
 
    10) poziția 342212 ”Profesor - antrenor de sport” se exclude;
    11) după poziția 111133 ” Președinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare” se completează cu poziția:
112091

Președinte al comitetului de conducere al societății pe acțiuni

1
 
 
    12) după poziția 216512 ”Specialist cartografie digitală” se completează cu poziția:
341210

Specialist consiliere de la egal la egal

2
 
 
    13) poziția 111250 ”Secretar al Consiliului de administrație al Băncii Naționale” se exclude;
    14) după poziția 111167 ”Secretar al Comisiei Electorale Centrale ” se completează cu poziția:
Codul ocupației
Titlul ocupației
Codul categoriei ocupației
3343

Secretar al Consiliului de supraveghere/ Comitetului executiv al Băncii Naționale

2
    15) după poziția 311528 ”Tehnician mecanic” se completează cu poziția:
311537
Tehnician mecatronică
2
 
 
    16) pozițiile 133024 ” Șef poștă” și 441216 ” Șef vagon poștal” se exclud;
    17) titlurile pozițiilor 132138, 133023, 134926, 421107, 712404, 712405 și 712414 se vor expune după cum urmează:
    după poziția 731706:
712404
Confecționar vitraje izolante
 
 
 
    după poziția 343506:
712405

Confecționar - montator tîmplărie cu vitraj izolant

 
 
 
    după poziția 313301:
421107
Controlor sucursală bancă
3
 
 
    după poziția 821106:
712414

Montator sisteme tîmplărie termoizolantă

 
 
 
    după poziția 143134:
132138
Șef secție gospodărie ( în industrie)
1
 
 
134926
Șef secție gospodărie (în alte ramuri)
1
 
 
    după poziția 134929:
134926
Șef oficiu poștal
1
 
 
    18) titlul ocupației 143917 se modifică în ” Intendent (șef-gospodărie)” fără a modifica titlul în limba rusă;
    19) poziția 751205 se expune după cum urmează:
751205
Cofetar
 
1-6
55
    20) titlurile pozițiilor 214442, 265232, 265233 și 515303 se modifică doar în textul în limba rusă.