HGC747/2015
ID intern unic:  361733
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 747
din  26.10.2015
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 06.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 302-305     art Nr : 859
    În conformitate cu prevederile art. 73 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), cu modificările și completările ulterioare, şi art. 8 din Legea nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 52-53, art. 161), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                        Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Stephane Christophe Bridе
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                   Ion Sulă
    Ministrul finanţelor                                                         Anatol Arapu

    Nr. 747. Chişinău, 26 octombrie 2015.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 747
din 26 octombrie 2015

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul cu privire la modul de casare și defrișare a plantațiilor perene, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 705 din 20 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 73, art. 600), va avea următorul cuprins:
„REGULAMENT
cu privire la modul de casare şi defrişare a plantaţiilor perene
I. Dispoziții generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de casare şi defrişare a plantaţiilor perene (în continuare – Regulament) stabilește modul de casare şi defrişare a plantaţiilor perene proprietate privată sau publică, cu excepţia plantaţiilor viticole.
    2. Casarea şi defrişarea plantației perene pot fi efectuate dacă aceasta devine ineficientă din punct de vedere economic, în una dintre următoarele circumstanțe:
    1) a expirat termenul de funcționare utilă a plantației perene;
    2) s-a încheiat termenul de testare a soiurilor noi de plante pe loturile de testare, conform Regulamentului privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15 ianuarie 2013;
    3) peste 50 % din suprafaţa plantației constituie goluri, este vătămată de organisme dăunătoare, deteriorată în urma calamităților naturale;
    4) este amplasată pe terenurile a căror destinație sau mod de folosință a fost schimbat/ă.
    3. Durata de funcționare utilă a plantației perene se stabilește potrivit Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003.
II. Casarea plantației perene
    4. Casarea plantației perene se efectuează la cererea proprietarului, în baza actului de casare a plantaţiei perene, întocmit de către o comisie instituită prin dispoziția primarului unității administrativ-teritoriale.
    5. Cererea pentru casarea plantației perene proprietate publică a statului este coordonată în prealabil, de către gestionarul acesteia, cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
    6. Cererea pentru casarea plantaţiei perene, întocmită conform modelului din anexa nr. 1 la prezentul Regulament, se depune la primăria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază este amplasată plantația perenă.
    7. Comisia pentru casarea plantaţiei perene se instituie în termen de 10 zile de la recepţionarea cererii, fiind constituită din 4 membri, cîte un reprezentant din partea:
    1) proprietarului plantației perene;
    2) consiliului local;
    3) subdiviziunii teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, dacă este cazul;
    4) primăriei (specialistul pentru reglementarea regimului funciar).
    8. Comisia are următoarele atribuţii:
    1) inspectează plantația perenă propusă pentru casare și evaluează starea acesteia;
    2) stabileşte existența circumstanțelor prevăzute la punctul 2 din prezentul Regulament;
    3) întocmeşte actul de casare a plantației perene, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
    9. Actul de casare se întocmeşte în 2 exemplare, care se prezintă proprietarului plantației perene şi primăriei în a cărei rază este amplasată plantația perenă.
    10. Casarea plantațiilor perene se efectuează prin decizia consiliului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi.
    11. Propunerea de casare a plantaţiei perene se include pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local imediat următoare datei prezentării actului de casare.
    12. Consiliul local refuză emiterea deciziei de casare dacă lipsesc circumstanțele prevăzute la punctul 2 din prezentul Regulament.
III. Defrișarea plantației perene
    13. Defrişarea plantaţiei perene se efectuează numai după adoptarea deciziei consiliului local privind casarea acesteia.
    14. Defrişarea plantaţiei perene casate se efectuează nu mai tîrziu de luna aprilie a anului următor celui în care a fost adoptată decizia de casare.
    15. În cazul depășirii termenului stabilit la punctul 14, plantația perenă se restabilește la balanţa fondurilor fixe.
    16. Actul de defrişare a plantaţiei perene se întocmește de comisia instituită conform punctelor 4 și 7 din prezentul Regulament şi se prezintă:
    1) proprietarului terenului pe care a fost amplasată plantația;
    2) primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărui rază era amplasată plantația perenă;
    3) oficiului cadastral teritorial;
    4) Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în cazul defrișării plantației perene proprietate publică a statului.
    17. Modelul actului de defrișare a plantației perene este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    2. Punctul 2 din Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12 mai 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 607), cu modificările și completările ulterioare, se completează în final cu textul „și cu excepția plantațiilor perene, care se casează în modul stabilit de Guvern”.
    3. La punctul 40 subpunctul 9) din Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 10 iunie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 144-149, art. 396), cuvintele „Hotărîrea Guvernului” se substituie prin cuvintele „decizia consiliului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi”.