HGM802/2015
ID intern unic:  361750
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 802
din  29.10.2015
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
calcul, repartizare, utilizare şi evidenţă a transferurilor cu destinaţie
specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere, precum şi pentru
modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 06.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 302-305     art Nr : 894
    MODIFICAT
   
HG217 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.239; în vigoare 05.04.19
    HG968 din 03.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1047; în vigoare 01.01.19
   
HG36 din 30.01.17, MO30-39/03.02.17 art.77


    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Educației” se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”  prin HG968 din 03.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1047; în vigoare 01.01.19




    În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (5) şi (6) şi art. 157 lit. c) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare şi evidenţă a transferurilor cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere (conform anexei nr.1).
    2. Cheltuielile aferente punerii în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite prin transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului (conform anexei nr.2).

    PRIM-MINISTRU                                                     Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                     Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                                    Anatol Arapu

    Nr. 802. Chişinău, 29 octombrie 2015.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.802
din 29 octombrie 2015

REGULAMENT
cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare şi evidenţă
a transferurilor cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor
didactice tinere

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare şi evidenţă a transferurilor cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere (în continuare – Regulament) este elaborat în scopul executării prevederilor art. 134 alin. (5) şi (6) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 şi stabileşte modul de calcul, repartizare, utilizare şi evidenţă a mijloacelor financiare prevăzute pentru susţinerea cadrelor didactice tinere.
    2. Transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia pentru susţinerea cadrelor didactice tinere se acordă pentru achitarea indemnizațiilor, a cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ şi pentru consumul de energie termică şi electrică absolvenților instituțiilor de învățămînt superior și profesional tehnic postsecundar la programele de studii autorizate provizoriu/acreditate, domeniul „Educație”, încadraţi în instituţiile de învăţămînt (indiferent de subordonarea acestora) prin repartizare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Absolvenții programelor de învățămînt superior de alt profil decît cel pedagogic au dreptul de a profesa în învațamînt numai după ce au urmat programul unui modul psihopedagogic.
    [Pct.2 modificat prin HG968 din 03.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1047; în vigoare 01.01.19]
    [Pct.2 modificat prin HG36 din 30.01.17, MO30-39/03.02.17 art.77]
II. MODUL DE CALCUL, REPARTIZARE, UTILIZARE ŞI
EVIDENŢĂ A TRANSFERURILOR
CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
PENTRU SUSŢINEREA CADRELOR DIDACTICE TINERE

    3. Volumul transferurilor cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere, cu repartizarea acestora unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia, se prevede în legea bugetului de stat pe anul respectiv de gestiune.
    4. Transferurile cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia conform legii bugetului de stat pe anul respectiv și se gestionează prin conturile trezoreriale deschise, în modul stabilit, în trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.
    La etapa de elaborare a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu și a proiectului bugetului de stat pentru anul următor, direcțiile generale finanțe ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia, pînă la 1 martie al fiecărui an, pe baza solicitărilor din partea organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului al unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia, înaintează Ministerului Finanţelor propuneri (însoțite de calculele respective) privind numărul beneficiarilor, cuantumul indemnizaţiei şi volumul cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ şi pentru consumul de energie termică şi electrică.
    [Pct.4 modificat prin HG968 din 03.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1047; în vigoare 01.01.19]
    5. Transferurile cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere se utilizează pentru achitarea indemnizaţiilor, în primii 3 ani de activitate, în mărime de 40 mii lei anual pentru tinerii specialişti absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior (licență sau master) sau absolvenți deținători ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor, şi în mărime de 32 mii lei anual pentru tinerii specialişti absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar, încadraţi în instituţiile de învăţămînt în primii trei ani după absolvirea acestora, prin repartizare de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării.
    Transferurile cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere se utilizează, de asemenea, şi în scopul compensării lunare a cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ, a costului pentru 30 kw de energie electrică şi al compensării anuale a energiei termice (un metru cub de lemne şi o tonă de cărbuni, iar în cazul încălzirii cu gaze – compensarea costului unui metru cub de lemne şi a unei tone de cărbuni) personalului didactic angajat în instituţiile de învăţămînt publice din mediul rural şi din centrele raionale, în primii trei ani de activitate.
    [Pct.5 modificat prin HG217 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.239; în vigoare 05.04.19]
    [Pct.5 modificat prin HG968 din 03.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1047; în vigoare 01.01.19]
    [Pct.5 modificat prin HG36 din 30.01.17, MO30-39/03.02.17 art.77]
    6. Pentru a beneficia de indemnizaţia unică şi de compensarea cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ şi pentru consumul de energie termică şi electrică, tinerii specialişti vor încheia cu administraţia instituţiei de învăţămînt în care au fost repartizaţi un contract individual de muncă, al cărui model se aprobă de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Tinerii specialişti se obligă să activeze 3 ani în instituţiile de învăţămînt în care au fost repartizaţi. În cazul concedierii tînărului specialist, la cerere sau pentru fapte imputabile, specificate în art. 86 alin.(1) lit. g)-n) din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003, pînă la expirarea acestui termen, el va restitui sumele achitate pînă la data concedierii.
    7. Indemnizațiile prevăzute la pct. 5 alineatul întîi se achită după cum urmează:
    1) în termen de o lună de la data angajării în funcţie;
    2) la expirarea unui an de activitate în funcţie;
    3) la expirarea a 3 ani de activitate în funcţie.
    [Pct.7 în redacția HG968 din 03.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1047; în vigoare 01.01.19]
    [Pct.7 modificat prin HG36 din 30.01.17, MO30-39/03.02.17 art.77]
   
71. În cazul suspendării contractului individual de muncă al tînărului specialist, acestuia i se amînă, pe durata suspendării contractului individual de muncă, achitarea indemnizațiilor și compensarea cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ, consumul de energie termică şi electrică, stabilite de prezentul Regulament. Achitarea indemnizațiilor și compensarea cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ, consumul de energie termică şi electrică continuă la reluarea activității de muncă a salariatului.
    [Pct.71 introdus prin HG217 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.239; în vigoare 05.04.19]  
    [Pct.8 abrogat prin HG968 din 03.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1047; în vigoare 01.01.19]
    [Pct.8 modificat prin HG36 din 30.01.17, MO30-39/03.02.17 art.77]
    9. Pentru achitarea indemnizațiilor, instituţia de învăţămînt în care a fost angajat tînărul specialist pregăteşte următoarele acte:
    [Pct.9 modificat prin HG968 din 03.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1047; în vigoare 01.01.19]
    1) cererea privind achitarea indemnizaţiei tînărului specialist, avizată de către conducerea instituţiei;
    2) extrasul din ordinul de angajare a tînărului specialist;
    3) copia autentificată a repartizării tînărului specialist;
    4) copia autentificată a diplomei de absolvire a instituţiei de învăţămînt superior universitar sau postsecundar;
    [Pct.9 subpct.4) modificat prin HG36 din 30.01.17, MO30-39/03.02.17 art.77]
    5) confirmarea numărului contului bancar al tînărului specialist la care urmează a fi transferată indemnizaţia;
    6) copia buletinului de identitate al tînărului specialist.
    Cererea instituţiei de învăţămînt va fi însoţită de argumentări justificative, cu indicarea sumei indemnizaţiei solicitate.
    La compensarea cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ şi pentru consumul de energie termică şi electrică, instituţia de învăţămînt în care a fost angajat tînărul specialist, suplimentar la actele enumerate mai sus, pregăteşte şi copia contractului pentru închirierea spaţiului locativ, încheiat între proprietar şi instituţia plătitoare (costul mediu pentru închirierea spaţiului locativ poate varia între 200-500 lei, în funcție de amplasarea geografică a instituției de învățămînt publice în care a fost repartizat tînărul specialist).
    10. Conducătorii instituţiilor de învăţămînt poartă răspundere personală pentru veridicitatea actelor prezentate.
    11. Setul de documente pentru achitarea indemnizației şi a cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ şi pentru consumul de energie termică şi electrică se prezintă de către conducătorul instituției de învățămînt în care activează tînărul specialist organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului al unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea respective şi ale UTA Găgăuzia.
    12. Setul de documente privind achitarea indemnizaţiei şi a cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ şi pentru consumul de energie termică şi electrică se examinează, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii acestora, de către organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului. În urma examinării, organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului emite ordinul privind transferarea pe contul tînărului specialist a indemnizațiilor şi a compensaţiei pentru chirie şi pentru consumul de energie termică şi electrică. Cheltuielile pentru închirierea spaţiului locativ şi pentru consumul de energie electrică vor fi compensate lunar.
   
[Pct.12 modificat prin HG968 din 03.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1047; în vigoare 01.01.19]
    13. Documentele de plată necesare pentru achitarea plăţilor menţionate la pct.2 din prezentul Regulament, întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare, se prezintă pentru executare de către organul local de specialitate în domeniul învățămîntului trezoreriilor regionale ale Ministerului Finanțelor.
    [Pct.13 modificat prin HG968 din 03.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1047; în vigoare 01.01.19]
    14. Transferurile cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere se utilizează în cuantumul stabilit prin legea bugetului de stat pe anul respectiv.
    15. Transferurile cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere se precizează anual, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, în funcţie de necesităţi.
    16. Organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului al unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia, direcțiile generale finanțe ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia sînt responsabile de utilizarea, conform destinaţiei, a transferurilor cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere. Dările de seamă privind utilizarea transferurilor cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere se prezintă direcțiilor generale finanțe ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia, conform formularelor aprobate, cu specificarea articolelor de cheltuieli, conform clasificaţiei bugetare, în modul şi în termenele stabilite. Mijloacele financiare neutilizate pe parcursul anului de gestiune urmează a fi restituite pînă la 31 decembrie în bugetul de stat, cu indicarea aceloraşi rechizite ale transferului primit.
    17. Controlul asupra utilizării eficiente a transferurilor cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere se efectuează de către organele de control financiar.
    18. Evidenţa contabilă a transferurilor cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere se efectuează în conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 şi Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003.
    [Pct.18 modificat prin HG968 din 03.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1047; în vigoare 01.01.19]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.802
din 29 octombrie 2015
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 542 din 3 mai 2002 „Cu privire la susţinerea studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat cu profil pedagogic şi tinerilor specialişti care activează în domeniul învăţămîntului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 63-64, art. 630).
    2. Punctul 5 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1551 din 23 decembrie 2003 „Cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţămînt superior de scurtă durată (colegii) în instituţii de învăţămînt mediu de specialitate (colegii)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 13-15, art. 81).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 1171 din 8 noiembrie 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului pentru susţinerea cadrelor didactice tinere din mediul rural” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 151-153, art.1248).