HGC806/2015
ID intern unic:  361761
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 806
din  29.10.2015
privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 539
din 23 aprilie 2008
Publicat : 06.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 302-305     art Nr : 898
    În scopul executării prevederilor art. 30 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 8-11, 148-152 și 154 lit. b) și c) din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247-248, art. 568), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 539 din 23 aprilie 2008 „Cu privire la crearea Agenţiei Naţionale Transport Auto” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 82, art.521), cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                        Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Stephane Christophe Bridе
    Ministrul finanţelor                                                        Anatol Arapu
    Ministrul transporturilor şi
    infrastructurii drumurilor                                               Iurie Chirinciuc

    Nr. 806. Chişinău, 29 octombrie 2015.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 806
din 29 octombrie 2015
MODIFICĂRILE şi COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.539 din 23 aprilie 2008
    Hotărîrea Guvernului nr.539 din 23 aprilie 2008 „Cu privire la crearea Agenţiei Naţionale de Transport Auto” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.82, art.521), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 1, cifra „107” se substituie cu cifra „120”;
    punctul 2 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Regulamentul privind uniforma şi însemnele specifice ale inspectorilor abilitaţi cu drept de control ai Agenţiei Naţionale Transport Auto, conform anexei nr. 4”;
    2) în anexa nr. 1:
    a) pe tot parcursul textului, sintagma „agenți transportatori”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „operatori de transport rutier”, la cazul gramatical corespunzător;
    b) la punctul 6, cuvintele „MD-2068, municipiul Chişinău, str. Alecu Ruso, nr.1” se substituie cu cuvintele „MD-2001, municipiul Chişinău, str. Aleea Gării, nr.6”;
    c) la punctul 7:
    subpunctul 5) va avea următorul cuprins:
    „5) eliberarea autorizațiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate ale operatorilor de transport rutier licențiați conform legii şi stabiliţi în Programul de transport rutier, aprobat/coordonat de către organul central de specialitate”;
    la subpunctul 12), cuvintele „stațiile de testare” se substituie cu cuvintele „staţiile de inspecție tehnică specializate”;
    subpunctele 14) şi 24) vor avea următorul cuprins:
    „14) monitorizarea și controlul procesului tehnologic efectuat de către operatorii de transport rutier, operatorii care desfășoară activități conexe transportului rutier, precum și a centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie”;
    „24) monitorizarea și controlul, în trafic și la sediu, de către inspectorii împuterniciți, asupra îndeplinirii de către operatorii de transport rutier autohtoni și străini aflați pe teritoriul Republicii Moldova a prevederilor legislației naționale și acordurilor internaționale din domeniu la care Republica Moldova este parte, precum și a întreprinderilor care prestează activități conexe transporturilor rutiere și a centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie”;
    la subpunctul 25), cuvintele „permiselor de activitate pe rută” se substituie cu cuvintele „autorizațiilor de transport rutier de persoane”;
    se completează cu subpunctele 30)-37) cu următorul cuprins:
    „30) eliberează certificatele de competenţă profesională în urma frecventării unor cursuri de calificare iniţială/periodică în cadrul centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie, finalizate cu o examinare sub formă de test-grilă, conform prevederilor din Codul transporturilor rutiere;
    31) autorizează întreprinderile care prestează activități conexe transporturilor rutiere, precum și centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională;
    32) aplică măsura de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului rutier, prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare;
    33) întocmeşte procese-verbale de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare;
    34) exercită controlul asupra respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operaţiuni de transport rutier, în trafic şi la sediile operatorilor de transport auto;
    35) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depăşeşte 3,5 tone;
    36) exercită controlul transportului rutier ocazional de persoane, contra cost;
    37) exercită controlul transportului rutier naţional şi internaţional de mărfuri, precum şi a modului de utilizare a autorizaţiilor de transport internaţional, în trafic şi la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor, conform prevederilor din Codul transporturilor rutiere”;
    d) punctul 8 se completează cu subpunctele 6)-11) cu următorul cuprins:
    „6) să aibă acces (inspectorii aflaţi în exerciţiu), conform legislaţiei în vigoare, la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier și operatorilor ce desfăşoară activităţi conexe transportului rutier care sînt supuși controlului;
    7) să solicite şi să obţină de la operatorii de transport rutier licenţiaţi documentele ce ţin de activităţile din domeniul transporturilor rutiere prevăzute în art. 48 din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014, asigurînd confidenţialitatea acestora, conform legislaţiei în vigoare;
    8) să solicite şi să obţină de la operatorii de transport rutier licenţiaţi şi/sau de la întreprinderile ce desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, și/sau de la centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie, informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
    9) să oprească vehiculele rutiere care circulă pe drumurile publice şi execută activităţi de transport rutier asupra cărora are competenţe de control;
    10) să solicite operatorilor de transport rutier şi/sau întreprinderilor ce desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, și/sau centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie executarea deciziilor sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, după asigurarea dreptului de contestare, conform legislaţiei în vigoare;
    11) activitatea Agenției este monitorizată de către organul central de specialitate”;
    e) la punctul 9:
    alineatul al treilea va avea următorul cuprins:
    „Anual, pînă la data de 30 martie, Agenţia prezintă Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi Ministerului Finanţelor raportul său de activitate şi raportul financiar pe anul precedent, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”;
    se completează cu alineatul patru cu următorul cuprins:
    „Bugetul Agenției, pentru anul următor, se aprobă anual de Guvern, pînă la data 15 noiembrie, în limitele necesităţilor de asigurare a unei activităţi conforme şi a independenţei financiare a Agenției.”;
    f) la punctul 12, cuvîntul „vicedirectori” se substituie cu cuvintele „directori adjuncți”;
    g) la punctul 13:
    la subpunctele 3) şi 8) cuvîntul „vicedirectori”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „directori adjuncți”, la cazul gramatical corespunzător;
    subpunctul 6) va avea următorul cuprins:
    „6) aprobă regulamentele subdiviziunilor din cadrul Agenției, iar alte tipuri de regulamente, instrucţiuni și proceduri pentru buna organizare și desfășurare a activității Agenției vor fi aprobate conform modului stabilit de Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.627)”;
    h) anexa se completează cu punctele 15-17 cu următorul cuprins:
    „15. Directorul, directorii adjuncți și şefii subdiviziunilor poartă răspundere, în limitele împuternicirilor atribuite, pentru deciziile luate şi pentru activitatea subdiviziunii.
    16. Angajaţii Agenţiei deţin legitimaţii de serviciu speciale, iar angajații abilitați cu drept de control, aflîndu-se în exerciţiul funcţiunii, poartă uniformă de modelul stabilit (conform anexei nr. 4 la hotărîre), cu însemnele specifice corespunzătoare.
    17. În cadrul Agenţiei pot fi create comisii şi grupuri de lucru, care se convoacă pentru abordarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice. În activitatea comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii şi reprezentanţi ai organizaţiilor patronale reprezentative.”;
    3) hotărîrea se completează cu anexa nr.4 cu următorul cuprins:

„Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 539
din 23 aprilie 2008
REGULAMENT
privind uniforma şi însemnele specifice ale inspectorilor abilitați
cu drept de control ai Agenţiei Naţionale Transport Auto
    1. În timpul exercitării atribuţiilor de monitorizare şi control, inspectorii Agenţiei au obligaţia să poarte uniforma de serviciu cu însemnele specifice, precum şi echipamentul de protecţie, în cazul controlului în trafic.
    2. Au dreptul la uniformă de serviciu cu însemne specifice inspectorii din cadrul Agenției Naționale Transport Auto (în continuare – Agenţie) care efectuează inspecţia şi controlul asupra transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora (în continuare – inspectori ai Agenţiei).
    3. În timpul exercitării inspecţiei şi controlului asupra transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, inspectorii Agenţiei au obligaţia de a purta uniforma de serviciu cu însemnele specifice, precum şi echipamentul de protecţie, în cazul efectuării acţiunilor de control în trafic.
    4. Uniforma de serviciu cu însemnele specifice poate fi purtată şi pe drumul de la domiciliu la locul de muncă, în timpul deplasărilor efectuate în interesul serviciului în diferite misiuni, la mitinguri, festivităţi, precum şi pe durata frecventării unor cursuri de perfecţionare profesională.
    5. Sînt interzise scoaterea din ţară a uniformei de serviciu cu însemnele specifice/echipamentului de protecţie, cu excepţia cazurilor în care există o solicitare, aprobată de conducerea Agenţiei, precum şi purtarea acesteia/acestuia în locuri şi în condiţii ce ar putea prejudicia prestigiul instituţiei.
    6. Uniforma de serviciu cu însemnele specifice şi echipamentul de protecţie se acordă gratuit inspectorilor Agenţiei, costul acestora fiind suportat de către Agenţie.
    7. Agenţia are obligaţia să ţină evidenţa acordării uniformei de serviciu cu însemnele specifice şi a echipamentului de protecţie inspectorilor Agenţiei, potrivit Listei obiectelor incluse în setul de uniformă şi a însemnelor specifice ale inspectorilor abilitați cu drept de control ai Agenţiei din prezentul Regulament.
    8. Evidenţa prevăzută la alin. (7) se ţine pe luni, începînd cu data acordării acestora.
    9. Pe durata suspendării din funcţie se interzice utilizarea uniformei de serviciu cu însemnele specifice, precum şi a echipamentului de protecţie. Perioada suspendării din funcţie nu se include în calculul duratei normate de folosinţă a componentelor uniformei de serviciu cu însemnele specifice şi a echipamentului de protecţie.
    10. În cazul în care inspectorul Agenţiei pierde dreptul de a efectua inspecţia şi controlul asupra transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, uniforma de serviciu cu însemnele specifice şi echipamentul de protecţie vor fi predate instituţiei, indiferent dacă durata normată de folosinţă este îndeplinită sau nu.
    11. Inspectorii Agenţiei sînt obligaţi să întreţină uniforma de serviciu cu însemnele specifice, precum şi echipamentul de protecţie în stare corespunzătoare, să le folosească în mod îngrijit şi să respecte cu stricteţe ţinuta impusă de portul acesteia.
    12. În cazul deteriorării, pierderii sau distrugerii din cauze obiective a uniformei de serviciu cu însemnele specifice/echipamentului de protecţie, se va putea acorda o nouă uniformă de serviciu cu însemnele specifice/un nou echipament de protecţie înainte de expirarea duratei normate de folosinţă, obligatoriu cu avizul conducerii instituţiei.
    13. În cazul deteriorării, pierderii sau distrugerii uniformei de serviciu cu însemnele specifice/echipamentului de protecţie din cauze subiective (utilizare defectuoasă, neglijenţă față de uniforma de serviciu cu însemnele specifice/echipamentul de protecţie), se poate acorda o nouă uniformă de serviciu cu însemnele specifice, cu plata diferenţei de valoare stabilite proporţional cu durata normată de folosinţă neconsumată pentru uniforma veche.
    14. Este interzisă modificarea uniformei de serviciu cu însemnele specifice şi a echipamentului de protecţie sau înlocuirea componentelor acestora cu alte articole de îmbrăcăminte care nu sînt cuprinse în prezentul Regulament.
    15. La uniformă este permisă purtarea încălțămintei de tip închis, tip pantofi şi cizme de culoare neagră.
    16. Lista obiectelor din setul de uniformă al inspectorilor Agenției include:
    1) uniforma pentru bărbaţi:
    - căciulă gri-închis;
    - șapcă gri-închis de fiecare zi;
    - costum de vară gri-închis din semilînă, format din bluzon şi pantaloni;
    - scurtă de iarnă gri-închis din ţesătură cu conţinut de bumbac şi poliester, cu glugă detaşabil de culoare gri-închisă şi cu fermoar sau cu cinci nasturi;
    - bluzon gri-închis din ţesătură cu conţinut de bumbac şi poliester, cu fermoar sau cu cinci nasturi;
    - cravată gri-închis;
    - cămăşi cu mîneci lungi şi scurte, azurii şi gri;
    - tricouri cu mîneci scurte, azurii și gri;
    - pantofi negri din piele naturală, cu talpa din cauciuc poros;
    - cizme scurte negre din piele naturală, cu talpa turnată, îmblănite;
    - ciorapi negri de iarnă;
    - ciorapi gri de vară;
    - curea neagră din piele naturală pentru pantaloni;
    - pulover gri-închis sau gri închis, tricotat;
    - fular gri-închis sau gri, tricotat;
    - mănuşi negre din piele naturală;
    2) uniforma pentru femei:
    - căciulă gri-închis;
    - șapcă gri-închis de fiecare zi;
    - costum de vară gri-închis din semilînă, format din bluzon şi fustă;
    - scurtă de iarnă gri-închis din ţesătură cu conţinut de bumbac şi poliester, cu glugă detaşabil de culoare gri-închisă şi cu fermoar sau cu cinci nasturi;
    - bluzon gri-închis din ţesătură cu conţinut de bumbac şi poliester, cu fermoar sau cu cinci nasturi;
    - bluze cu mîneci lungi şi scurte, albe şi gri;
    - tricouri cu mîneci scurte, azurii și gri;
    - cravată gri-închis;
    - pantofi negri cu toc din piele naturală, cu talpă de toval, în set cu elastic profilactic;
    - cizme cu toc din piele naturală, îmblănite;
    - fular/eșarfă gri-închis sau gri din mătase;
    - pulover gri-închis, tricotat;
    - dresuri de vară de culoarea pielii;
    - dresuri negre de iarnă;
    - mănuşi negre din piele;
    - curea neagră din piele,
    3) însemne specifice:
    - acoperămînt pentru cap – cocardă de chipiu de tip sport şi căciulă cu diametrul de 50 mm, ce are forma de scut rotund, în mijlocul căreia, pe un fundal albastru, este imprimat simbolul corporativ;
    - ecusonul de mînecă – are forma de scut, înălţimea de 95 mm şi lăţimea de 70 mm, pe care este imprimat simbolul corporativ, plasat pe mîneca partea exterioară a mînecii stîngi de la scurta de iarnă, bluzon, cămaşă, tricou, la distanţă de 12 cm de la punctul superior al mînecii;
    4) tresele distinctive – dungi galbene-aurii, plasate pe mînecă, la distanţa de 1 cm deasupra nasturilor, după cum urmează:
    a) pentru funcția de șef al Direcției de control – o dungă lată;
    b) pentru funcția de șef adjunct al Direcției de control – o dungă lată şi două înguste;
    c) pentru funcția de inspector principal – trei dungi înguste;
    d) pentru funcția de inspector superior – două dungi înguste;
    e) pentru funcția de inspector – o dungă îngustă.
    17. Inspectorii abilitați cu drept de control sînt obligaţi să-şi exercite funcţiile de serviciu numai în uniforma desemnată.
    18. Dotarea echipelor de control şi a autovehiculelor antrenate în activitățile de control din cadrul Agenţiei presupune asigurarea cu:
    1) echipament suplimentar de protecţie pentru inspector (vestă de vară și scurtă de iarnă reflectorizantă cu inscripția „ANTA”, baston reflectorizant);
    2) generator de curent alternativ cu tensiunea de 220V-240V;
    3) proiectoare pentru iluminarea locului controlului;
    4) calculator portabil de tip laptop cu programe informatice specializate pentru control şi acces la bazele de date necesare desfăşurării activităţii de control, dispozitiv de conectare la internet şi multifuncţională scanner-copiator-imprimantă;
    5) lampă cu lumină ultravioletă;
    6) aparat foto şi cameră de filmat și/sau PC-Tablet dotare 3G/4G;
    7) accesorii birotică, colecţie de legislaţie specifică şi norme/proceduri de efectuare a controlului specific;
    8) trusă medicală;
    9) alte echipamente necesare facilitării efectuării controlului.
    19. Inscripţionarea autovehiculelor de control va cuprinde următoarele elemente:
    a) simbolul corporativ „ANTA” – în faţă şi în părţile laterale;
    b) inscripţiile „CONTROL TRAFIC„ şi „ANTA” – în spatele autovehiculului;
    c) dungi înclinate la 45° de culoare gri reflectorizant care alternează cu dungi de culoare albastră reflectorizantă – pe uşile din spate şi pe părţile laterale.

Anexă
la Regulamentul privind uniforma şi
însemnele specifice ale inspectorilor
abilitați cu drept de control ai Agenţiei
Naționale Transport Auto

LISTA

obiectelor incluse în setul de uniformă şi a însemnelor specifice

ale inspectorilor abilitați cu drept de control ai Agenţiei

Naţionale Transport Auto


Unitatea de măsură
Prevederile

cantitatea
durata (luni)

Uniforma pentru bărbați

Pantaloni de vară de lucru

bucată
2
24

Pantaloni de iarnă de lucru

bucată
2
24

Cămaşă cu mînecă lungă

bucată
3
24

Cămaşă cu mînecă scurtă

bucată
3
24

Tricou cu mînecă scurtă

bucată
5
24
Bluzon
bucată
1
36

Scurtă de iarnă cu glugă

bucată
1
36
Şapcă
bucată
2
24
Căciulă
bucată
1
24
Pantofi
perechi
1
12
Cizme
perechi
1
24
Cravată (gri-închis)
bucată
2
24
Ciorapi de vară
perechi
4
12
Ciorapi de iarnă
perechi
1
12
Curea
bucată
1
24
Pulover (gri-închis)
bucată
1
24
Fular
bucată
2
36
Mănuşi de piele
perechi
1
24
Uniforma pentru femei

Fustă de vară de lucru

bucată
2
24

Pantaloni de iarnă de lucru

bucată
2
24

Bluze cu mînecă lungă

bucată
3
24

Bluze cu mînecă scurtă

bucată
3
24

Tricou cu mînecă scurtă

bucată
5
24
Bluzon
bucată
1
36

Scurtă de iarnă cu glugă

bucată
1
36
Şapcă
bucată
2
24
Căciulă
bucată
1
24
Pantofi
perechi
1
12
Cizme
perechi
1
24
Cravată (gri-închis)
bucată
2
24
Dresuri de vară
perechi
4
12
Dresuri de iarnă
perechi
1
12
Curea
bucată
1
24
Pulover (gri-închis)
bucată
1
24
Fular/eșarfă
bucată
2
36
Mănuşi de piele
perechi
1
24
Însemnele specifice
Ecuson
bucată
4
24
Cocardă
bucată
2
2

Emblemă 100/80

bucată
19
24
Emblemă 50/40
bucată
3
24
Echipamentul de protecţie

Vestă de vară reflectorizantă

bucată
1
36

Scurtă de iarnă reflectorizantă

bucată
1
36

Baston reflectorizant

bucată
1
36