OMEM964/2015
ID intern unic:  361770
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN Nr. 964
din  07.10.2015
cu privire la modificarea și completarea Ordinului
nr. 163
din 23 martie 2015 pentru aprobarea Regulamentului
cu privire
la organizarea şi desfășurarea concursului pentru
ocuparea funcţiei
de director şi director adjunct în instituţiile
de învăţămînt general
Publicat : 06.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 302-305     art Nr : 2204     Data intrarii in vigoare : 06.11.2015
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
nr. 1071 din 26 octombrie 2015
Ministru ___________Vladimir CEBOTARI

    În conformitate cu prevederile pct. 12, subpct.11) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 06 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educației emite următorul
O R D I N:
    1. Ordinul Ministerului Educației nr. 163 din 23 martie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 124-130, art. 806) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) Punctul 3 din ordin se exclude.
    2. Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general aprobat prin Ordinul nr. 163 din 23 martie 2015 se modifică și se completează după cum urmează:
    1) Punctul 6 subpunct 4) se completează la final cu sintagma „și în cazul directorilor instituțiilor de învățămînt subordonate altor ministere sau altor subdiviziuni ale organelor administrației publice locale de nivelul doi.”
    2) La punctul 8 la alineatul doi în ultima propozitie sintagma „nu sînt” se substituie cu sintagma „sînt”.
    3) La punctul 12 subpunct 7) sintagma „date despre numărul de elevi ai instituției” se substituie cu sintagma „date despre numărul de copii/elevi ai instituției”.
    4) La punctul 14:
    Subpunctul 2) va avea următorul conținut:
    „2) are studii superioare universitare (în cazul candidaţilor la funcţia de director al instituţiei publice de educaţie antepreşcolară şi de învățămînt preşcolar din mediu rural, după prelungirea concursului în temeiul pct. 62 subpct.1) şi 3) sau în cazul iniţierii unui concurs repetat, pot fi admişi candidaţii cu studii superioare universitare şi cei cu studii medii de specialitate pedagogice (colegiu)).”
    La subpunctul 3) sintagma „de cel puțin doi ani” se substituie cu sintagma “de cel puțin trei ani”.
    Subpunctul 4) se exclude.
    La subpunctul 6) cuvintele „pot face excepţie de la condiţiile subpunctului respectiv candidaţii la funcţia de director al instituţiilor private” se exclud.
    5) La punctul 15 sintagma „subpct.1)-3) şi 6)-9)” se exclude.
    6) La punctul 16:
    Subpunctul 5) se exclude.
    La subpunctul 6) sintagma „perfectat după modelul Europass” se exclude.
    Subpunctul 9) se exclude.
    7) Punctul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „26 Comisiile de concurs au următoarea componenţă:
    1) pentru funcţiile de directori în instituţiile de educaţie antepreşcolară (creșă, centru comunitar de educaţie timpurie), instituţiile de învățămînt preşcolar (grădiniță de copii, centru comunitar de educaţie timpurie) şi instituţiile extraşcolare (de nivel local) – comisia de concurs este instituită de către primar în următoarea componenţă:
    a) primarul sau o persoană delegată de acesta;
    b) o persoană delegată de consiliul local;
    c) două persoane delegate de organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului;
    d) un reprezentant al colectivului de muncă din instituţia corespunzătoare de învățămînt, desemnat de consiliul de administrație;
    e) un reprezentant al colectivului de muncă din instituţia corespunzătoare de învățămînt, desemnat de consiliul profesoral;
    f) un reprezentant al comitetului sindical de ramură din aceeaşi unitate administrativ-teritorială.
    2) pentru funcţiile de directori în instituţiile specificate la subpct.1) care nu funcţionează în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi – comisia de concurs este instituită de către organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului din municipiile Chişinău sau Bălţi în următoarea componenţă:
    a) doi funcționari ai organului local de specialitate în domeniul învățămîntului ale municipiilor Chişinău sau Bălţi;
    b) o persoană delegată de primarul municipiului;
    c) un reprezentant al colectivului de muncă din instituţia corespunzătoare de învățămînt, desemnat de consiliul de administrație;
    d) un reprezentant al colectivului de muncă din instituţia corespunzătoare de învățămînt, desemnat de consiliul profesoral;
    e) un director dintr-o instituție similară de învățămînt din aceeaşi unitate administrativ-teritorială care are experienţă, prestigiu profesional şi realizări remarcabile;
    f) un reprezentant al comitetului sindical de ramură din aceeaşi unitate administrativ-teritorială;
    3) pentru funcţiile de directori în instituţiile de învățămînt primar, gimnazial, liceal şi extraşcolar (de nivel raional/municipal/ UTA Găgăuzia) – comisia de concurs este instituită de către organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului în următoarea componenţă:
    a) doi funcţionari ai organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului;
    b) un director dintr-o instituţie similară de învățămînt din aceeaşi unitate administrativ-teritorială (sau, în caz de imposibilitate, din altă unitate administrativ-teritorială) care are experienţă, prestigiu profesional şi realizări remarcabile;
    c) un reprezentant al comitetului sindical de ramură din aceeași unitate administrativ-teritorială;
    d) un reprezentant al colectivului de muncă din instituţia corespunzătoare de învățămînt, desemnat de consiliul de administrație;
    e) un reprezentant al colectivului de muncă din instituţia corespunzătoare de învățămînt desemnat de consiliul profesoral;
    f) un reprezentant delegat de consiliul local pe al cărui teritoriu se află instituţia de învățămînt (în mun. Chişinău și Bălți – o persoană delegată de primar);
    4) pentru funcţiile de directori în instituţiile de învățămînt special, instituţiile de învățămînt extraşcolar de nivel naţional, ai alternativelor educaţionale şi în alte instituţii publice de învățămînt subordonate Ministerului Educaţiei – comisia de concurs este instituită de către Ministerul Educaţiei în următoarea componenţă:
    a) 2 funcționari ai Ministerului Educaţiei, dintre care cel puţin unul trebuie să deţină funcție de conducere;
    b) o persoană cu experienţă şi realizări remarcabile în domeniul de activitate similar instituţiei pentru care se organizează concursul;
    c) un director cu experienţă managerială şi realizări remarcabile;
    d) un funcționar al organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului, preferabil în funcţie de conducere;
    e) un reprezentant al colectivului de muncă din instituţia corespunzătoare de învățămînt, ales de Consiliul profesoral;
    f) un reprezentant al consiliului de administraţie;
    5) pentru funcţiile de directori în instituțiile private – comisia de concurs este instituită de către fondatorul acestuia incluzînd 5 membri, dintre care cel puțin 3 să fie specialiști în domeniul de activitate a instituţiei;
    6) pentru funcţiile de directori în instituțiile de învățămînt subordonate altor ministere sau altor subdiviziuni ale organelor administrației publice locale de nivelul doi – comisia de concurs este instituită de către fondatorul acestora incluzînd 5 membri, dintre care cel puţin 3 să fie specialişti în domeniul de activitate al instituţiei;
    7) pentru funcţiile de directori adjuncţi – comisia de concurs este instituită de către director în următoarea componență:
    a) directorul;
    b) doi reprezentanţi delegaţi de consiliul de administrație;
    c) doi funcţionari ai organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului.”
    8) Punctul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „36 Concursul pentru funcția de director constă din 4 etape succesive:
    1) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;
    2) evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul);
    3) evaluarea curriculum vitae;
    4) interviul.
    Pentru funcția de director adjunct se realizează etapele 1), 3) și 4).”
    9) Punctul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „38 Secretarul expediază la adresele electronice ale membrilor comisiei curriculum vitae al candidaților.”
    10) La punctul 39 și punctul 40 sintagma „la concurs” se substituie cu sintagma „la următoarea etapă a concursului”.
    11) Se completează cu punctul 401 cu următorul cuprins:
    „401 Etapa a 2-a a concursului - evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale se va realiza de către organul local de specialitate în domeniul învățămîntului/ minister conform unei Instrucțiuni aprobate de către Ministerul Educației. Candidaţii care au acumulat cel puţin 50%+1 din punctajul stabilit vor fi promovați la următoarea etapă de concurs”.
    [Pct.11 modificat prin RMO306 din 13.11.15, MO306-310/13.11.15 pag.141]
    12) La punctul 41 prima propoziție se expune în următoarea redacție:
    „41 Comisia de concurs evaluează curriculum vitae al fiecărui candidat care a promovat etapa a 2-a de concurs”.
    13) Punctul 44 după prima propoziție se completează cu propoziția:
    „Proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani este obligatoriu pentru participare la interviu.”
    14) La punctul 46 subpunctul 1) se expune în redacție nouă:
    „1) proiectului planului de dezvoltare a instituției pentru candidatul la funcția de director, iar pentru candidatul la funcția de director adjunct a cunoștințelor profesionale și manageriale.”
    15) La punctul 53 sintagma „pentru curriculum vitae” se substituie cu sintagma „la etapa a 2-a și a 3-a a concursului”. Sintagma „pe baza fişelor individuale de evaluare a interviului colectate de la fiecare membru al comisiei şi a fişei de evaluare a curriculum vitae” se exclude.
    16) La punctul 60:
    la subpunctul 2) sintagma „la concurs” se substituie cu sintagma „la a 2-a etapă a concursului”;
    la subpunctul 3) sintagma „admiși la concurs” se substituie cu sintagma „promovați la interviu”.
    3. Anexele nr. 1 și 2 se modifică după cum urmează:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    4. La Anexa nr. 5 după sintagma „curriculum vitae” se completează cu sintagma „și evaluarea competenţelor profesionale și manageriale”.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se publică pe pagina web a Ministerului Educaţiei.

    MINISTRUL EDUCAȚIEI                                           Corina FUSU

    Nr. 964. Chişinău, 7 octombrie 2015.