OMFC187/2015
ID intern unic:  361828
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 187
din  04.11.2015
privind completarea și modificarea Ordinului
Ministerului Finanțelor nr. 110 din 28 iulie 2015
Publicat : 13.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 306-310     art Nr : 2226     Data intrarii in vigoare : 13.11.2015
    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. A aproba completările și modificările ce se operează la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 110 din 28 iulie 2015 cu privire la aprobarea Formularului-tip forma IVAO15 „Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională”, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 211-212, art. 1391) după cum urmează:
    1) la punctul 14 din Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională, aprobată prin anexa nr. 1 la Ordinul menționat, textul „ , inclusiv” se exclude;
    2) punctele 14.1, 14,2, 14.3 și 14.4 din Darea de seamă menționată se exclud;
    3) punctul 21 din Modul de completare a Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională, aprobat prin anexa nr. 2 la Ordinul menționat, se completează cu textul „, în condițiile stipulate la art.82 din Codul fiscal.”;
    4) punctul 23 din Modul de completare se exclude.
    2. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                           Anatol ARAPU

    Nr. 187. Chişinău, 4 noiembrie 2015.