HGC824/2015
ID intern unic:  361902
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 824
din  20.11.2015
cu privire la lichidarea Şcolii-internat
auxiliare, s.Visoca, r-nul Soroca
Publicat : 27.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 317-323     art Nr : 926
    În temeiul art. 21 alin. (3) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 alin. (1) lit. a) şi art.14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Educaţiei privind lichidarea Şcolii-internat auxiliare, s.Visoca, r-nul Soroca.
    2. Ministerul Educaţiei va asigura crearea comisiei de lichidare a Şcolii-internat auxiliare, s.Visoca, r-nul Soroca, şi disponibilizarea salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    3. Se transmit, cu acordul Consiliului satului Visoca, raionul Soroca, bunurile instituţiei rezidenţiale şi terenurile aferente, din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a satului Visoca, raionul Soroca.
    4. Ministerul Educaţiei, în comun cu Consiliul satului Visoca, raionul Soroca, va institui comisia de primire-predare a bunurilor şi va asigura, în termen de 30 zile, transmiterea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, la cererea administraţiei publice locale, va asigura înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a modificărilor corespunzătoare în privinţa bunurilor imobile respective, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    6. Din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Şcoala-internat auxiliară, s.Visoca, r-nul Soroca” se exclude.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                                  Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                                          Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                                                         Anatol Arapu

    Nr. 824. Chişinău, 20 noiembrie 2015.