LPC192/2015
ID intern unic:  361937
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 192
din  05.11.2015
pentru completarea anexei la Legea nr. 121-XVI
din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice
Publicat : 27.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 317-323     art Nr : 592
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – În compartimentul „Societăți pe acțiuni” din anexa la Legea nr. 121-XVI  din  4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările ulterioare, subcompartimentul „Ministerul Economiei” se completează cu poziția 61 cu următorul cuprins:
61

S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare Nord din Bălți”

Bălți,
str. Ștefan cel Mare nr. 168
1002602003945
117074300
10
11707430
100

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 192. Chișinău, 5 noiembrie 2015.