HGC832/2015
ID intern unic:  362002
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 832
din  25.11.2015
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 04.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 324-329     art Nr : 934
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. La punctul 29 din Regulile comerţului de consignaţie, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1010 din 31 octombrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.79-80, art. 814), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul trei se abrogă.
    2. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999 „Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 126-127, art. 1113), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 21 litera a), textul „art. 46” se substituie cu textul „art. 210”;
    2) punctul 40:
    litera c) se abrogă;
    la litera f), textul „art. 46” se substituie cu textul „art. 210”;
    3) la punctul 48, cuvintele „Afacerilor Interne” se substituie cu cuvintele „Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”.

    PRIM MINISTRU INTERIMAR                                        Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                                    Pavel Filip

    Nr. 832. Chişinău, 25 noiembrie 2015.