HGC833/2015
ID intern unic:  362003
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 833
din  27.11.2015
cu privire la modificarea Hotărîrii 
Guvernului
nr. 1047 din 8 noiembrie 1999
Publicat : 04.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 324-329     art Nr : 935
    În scopul executării prevederilor Legii nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.11-21, art. 6), cu modificările şi completările ulterioare, Codului transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.247-248, art. 568) şi în legătură cu punerea în aplicare a standardului moldovean SM 122:2014 „Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru autovehicule şi remorci”, aprobat prin Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare nr.372 din 6 octombrie 2014, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999 „Cu privire la reorganizarea sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.126-127, art.1113), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului hotărîrii, anexelor, inclusiv în titlurile anexelor, cuvintele „testare tehnică”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „inspecţie tehnică periodică”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 5 din hotărîre, cuvîntul „departamentele” se substituie cu cuvintele „autorităţile administrative centrale subordonate Guvernului”;
    3) la punctul 47 din anexa nr.1, textul „SM-122 din 10 ianuarie 1996 „Plăci de înmatriculare a mijloacelor de transport. Condiţii tehnice” se substituie cu textul „SM 122:2014 „Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru autovehicule şi remorci”;
    4) în anexa nr. 2:
    a) la punctul 8, alineatul întîi va avea următorul cuprins:
    „Informaţia din Registrul de stat al transporturilor privind înmatricularea, reînmatricularea şi radierea din evidenţă a vehiculelor care aparţin persoanelor juridice şi a autocamioanelor, remorcilor şi semiremorcilor acestora, precum şi a autobuzelor care aparţin persoanelor fizice este accesată de către Ministerul Apărării şi centrele militare prin intermediul sistemelor informaţionale automatizate.”;
    b) la punctul 13:
    alineatul întîi va avea următorul cuprins:
    „Procedura de înmatriculare de stat şi înmatricularea de stat curentă se va efectua numai după identificarea obligatorie a vehiculului de către un expert în identificarea vehiculelor. Identificarea obligatorie a vehiculului este realizată în cadrul procedurii de înmatriculare de stat şi înmatriculare de stat curentă, care constituie un proces complex, în cadrul căruia se verifică semnele de marcare ale vehiculului, agregatelor şi autenticitatea documentelor de însoţire, precum şi se determină eventualele modificări ale textului iniţial sau ale numerelor agregatelor mijloacelor de transport, prin utilizarea diferitor metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice.”;
    alineatul al doilea se abrogă;
    la alineatul al treilea, cuvintele „cererea depusă pentru înmatricularea vehiculului” se substituie cu cuvintele „raportul de identificare a vehiculului”.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                                  Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                                              Pavel Filip
    Ministrul transporturilor şi
    infrastructurii drumurilor                                                                Iurie Chirinciuc

    Nr. 833. Chişinău, 27 noiembrie 2015.