OMEC1117/2015
ID intern unic:  362019
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN Nr. 1117
din  25.11.2015
cu privire la modificarea Regulamentului cu privirela organizarea
şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director
şi
director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat
prin Ordinul nr. 163 din 23 martie 2015
Publicat : 04.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 324-329     art Nr : 2290     Data intrarii in vigoare : 04.12.2015
    În conformitate cu prevederile pct. 12, subpct.11) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educației emite următorul
ORDIN:
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 163 din 23 martie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 124-130, art. 806), se modifică și se completează după cum urmează:
    Anexa nr. 5 se abrogă și se expune într-o nouă redacție:

„Anexa nr. 5
la Regulamentul cu privire la organizarea
şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea
funcţiei de director și director adjunct în
instituţiile de învăţămînt general
FIȘA DE EVALUARE INTEGRATĂ
 

Numele, prenumele candidatului ________________________________________

 

Probele evaluate

I.    Evaluarea cunoştinţelor profesionale şi manageriale (testul)

Punctaj evaluarea cunoştinţelor profesionale şi manageriale (testul)1

 

II.Curriculum vitae

Punctaj curriculum vitae
 
III. Interviu
Membrii Comisiei de concurs
Nume și prenume membri
Punctaj individual
 

Semnătura membrului comisiei

Președinte
 
 
 
Secretar
 
 
 
Membru 1
 
 
 
Membru 2
 
 
 
Membru 3
 
 
 
Membru 4
 
 
 
Membru 5
 
 
 
Punctaj mediu interviu
 
Punctaj final concurs2
 
 
    Semnătura secretarului Comisiei

    1 Se acordă punctaj de la 1 la 5 fără zecimale, conform rezultatului la proba a 2-a a concursului, după cum urmează: pentru 11 puncte la evaluarea cunoştinţelor profesionale şi manageriale (testul) –punctaj 1, de la 12- la 14 puncte – 2, de la 15 – la 17 puncte – 3, pentru 18- 19 puncte – 4 și pentru 20 puncte –punctajul 5

    2 Reprezintă suma dintre punctajul de la evaluarea curriculum vitae și evaluarea cunoştinţelor profesionale şi manageriale (testul) cu media aritmetică a punctajului oferit la interviu de fiecare membru al comisiei.

    2. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL EDUCAȚIEI                                         Corina FUSU

    Nr. 1117. Chişinău, 25 noiembrie 2015.