OIFPSC1001/2015
ID intern unic:  362121
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1001
din  19.11.2015
privind modificarea unor ordine ale IFPS
Publicat : 04.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 324-329     art Nr : 2389     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007),
art. 27 alin. (2) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, precum și Ordinului Ministerului Finanțelor privind clasificația bugetară nr. 190 din 31 decembrie 2014,
ORDON:
    1. În anexa nr.1 și anexa nr. 2 la Ordinul IFPS cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale la impozitele funciar și pe bunurile imobiliare nr. 24 din 06.02.2006, conturile clasificației bugetare se modifică după cum urmează:
    - „114/1” se substituie cu „113110”;
    - „114/2” se substituie cu „113130”;
    - „114/3” se substituie cu „113140”;
    - „114/6” se substituie cu „113150”;
    - „114/7” se substituie cu „113120”;
    - „114/11” se substituie cu „113220”.
    2. În denumirea Ordinului IFPS nr. 1603 din 20.12.2012, textul „Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13), precum şi a instrucțiunilor privind modul de completare a acestora” se substituie cu sintagma „a instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia”.
    3. Punctul 3 din Ordinului IFPS nr. 1603 din 20.12.2012 se abrogă.
    4. În anexa nr. 2 la Ordinul IFPS nr. 1603 din 20.12.2012:
    a) punctul 9 subpunctul 3) va avea următorul cuprins: „codul localității întreprinderii de bază – cod unic de identificare conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM)”;
    b) punctul 9 subpunctul 7) va avea următorul cuprins: „codul activității de bază pentru perioada fiscală, determinat potrivit Clasificatorului activităților din economia Moldovei (CAEM)”;
    c) din punctul 12 subpunctul 3) textul „(conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 222 din 13 decembrie 2004 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 233 – 236 din 17 decembrie 2004)” se exclude;
    d) din punctul 12 subpunctul 4) textul „aprobat prin Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1398-ST din 03.09.2003” se exclude.
    5. În cuprinsul Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20.12.2012, conturile clasificației bugetare se modifică după cum urmează:
    - „115/39” se substituie cu „114413”;
    - „115/41” se substituie cu „114414”;
    - „115/42” se substituie cu „114422”;
    - „115/56” se substituie cu „142211”;
    - „122/27” se substituie cu „114411”;
    - „122/28” se substituie cu „114412”;
    - „122/29” se substituie cu „114421”;
    - „122/30” se substituie cu „114418”;
    - „122/32” se substituie cu „114423”;
    - „122/34” se substituie cu „114416”;
    - „122/69” se substituie cu „114415”.
    6. În cuprinsul Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15), aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014, conturile clasificației bugetare se modifică după cum urmează:
    - „115/51” și „155/51” se substituie cu „114611”;
    - „115/53” se substituie cu „114613”;
    - „115/54” se substituie cu „114612”;
    - „122/46” se substituie cu „114621”;
    - „122/47” se substituie cu „114622”;
    - „122/48” se substituie cu „114623”;
    - „122/49” se substituie cu „114624”.
    7. În anexa nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014:
    a) punctul 9 subpunctul 3) va avea următorul cuprins: „codul localității întreprinderii de bază – cod unic de identificare conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM)”;
    b) punctul 9 subpunctul 7) va avea următorul cuprins: „codul activității de bază pentru perioada fiscală, determinat potrivit Clasificatorului activităților din economia Moldovei (CAEM)”;
    c) din punctul 12 subpunctul 4) textul „aprobat prin Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1398-ST din 03.09.2003” se exclude.
    8. În cuprinsul anexei nr.1 și anexei nr. 2 la Ordinul IFPS privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF 14) nr. 1804 din 30.12.2014, conturile clasificației bugetare se modifică după cum urmează:
    - „114/1” se substituie cu „113110”;
    - „114/2” se substituie cu „113130”;
    - „114/6” se substituie cu „113150”;
    - „114/10” se substituie cu „113210”;
    - „114/12” se substituie cu „113230”;
    - „115/39” se substituie cu „114413”;
    - „115/41” se substituie cu „114414”;
    - „115/42” se substituie cu „114422”;
    - „115/44” se substituie cu „114633”;
    - „115/51” se substituie cu „114611”;
    - „115/56” se substituie cu „142211”;
    - „122/27” se substituie cu „114411”;
    - „122/28” se substituie cu „114412”;
    - „122/29” se substituie cu „114421”;
    - „122/30” se substituie cu „114418”;
    - „122/32” se substituie cu „114423”;
    - „122/34” se substituie cu „114416”;
    - „122/69” se substituie cu „114415”.
    9. În anexa nr. 2 la Ordinul IFPS nr. 1804 din 30.12.2014:
    a) punctul 9 va avea următorul cuprins: „La rubrica „Inspectoratul Fiscal de Stat” se indică organul fiscal teritorial în raza căruia este înregistrat sediul contribuabilului”;
    b) punctul 10 va avea următorul cuprins: „La rubrica „Codul localității” se reflectă codul localității unde este înregistrat sediul central al contribuabilului, conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM)”;
    c) punctul 11 va avea următorul cuprins: „La rubrica „Codul genului principal de activitate” se indică codul genului principal de activitate, determinat conform Clasificatorului activităților din economia Moldovei (CAEM)”;
    d) din punctul 22 alineatul opt textul: „(conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 222 din 13 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 233-236, art. 491)” se exclude;
    e) din punctul 22 alineatul nouă textul: „elaborat în conformitatea cu Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.16, art.53) cu modificările şi completările ulterioare” se exclude;
    f) punctul 26 alineatul trei va avea următorul cuprins: „col.3 – codul localității – se reflectă codul localității unde este înregistrat sediul central al contribuabilului, conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM)”.
    10. În cuprinsul Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15), precum și al instrucțiunii privind modul de completare a acestuia, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 495 din 10.06.2015, conturile clasificației bugetare se modifică după cum urmează:
    - „114/1” se substituie cu „113110”;
    - „114/2” se substituie cu „113130”;
    - „114/6” se substituie cu „113150”;
    - „114/10” se substituie cu „113210”;
    - „114/12” se substituie cu „113230”.
    11. În cuprinsul Dării de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localității (Forma TFZD-15), precum și al instrucțiunii privind modul de completare și prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015, conturile clasificației bugetare se modifică după cum urmează:
    - „115/47” se substituie cu „114635”;
    - „115/49” se substituie cu „114636”;
    - „115/50” se substituie cu „114637”.
    12. Prezentul Ordin intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2016.
    13. Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                    Ion PRISĂCARU

    Nr. 1001. Chişinău, 19 noiembrie 2015.