LPC202/20015
ID intern unic:  362143
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 202
din  20.11.2015
pentru modificarea și completarea articolului 15
din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII
din 21 iulie 1995
Publicat : 11.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 332-339     art Nr : 641
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 15 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (1) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) niciun deţinător de cotă în capitalul social al băncii nu poate depune ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale acţiunile băncii.”
    alineatul (11) se abrogă.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 202. Chișinău, 20 noiembrie 2015.