HGC840/2015
ID intern unic:  362162
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 840
din  04.12.2015
pentru modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 11.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 332-339     art Nr : 943
    În temeiul Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare şi art.37 al Legii nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.731 din 5 august 1997 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Naţional de Date Geospaţiale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.14-15, art.88), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2.Se creează în cadrul aparatului central al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru Fondul Naţional de Date Geospaţiale (F.N.D.G.), atribuindu-i-se statut de serviciu.”;
punctele 3, 4 şi 5  se abrogă.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.383 din 12 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.75-77, art.453), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1 alineatul patru din hotărîre, cuvintele „şi instituţiilor publice” se exclud;
    2) la punctul 2 din hotărîre, cifra „40” se substituie cu cifra „42”, iar sintagma „şi al Fondului Naţional de Date Geospaţiale în număr de 1 unitate” se exclude;
    3) anexa nr.1:
    în tot textul Regulamentului, cuvintele „atribuţii” şi „drepturi” se substituie cu termenii de specialitate „atribuţii principale” şi „drepturi generale” la cazul gramatical corespunzător;
    la punctul 2, după cuvintele „drept public,”se completează cu cuvintele „cu sediul în municipiul Chişinău,”, iar în final se completează cu cuvintele „şi alte atribute specifice autorităţii publice, stabilite în legislaţie”;
    la punctul 7 subpunctul 7), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) înregistrează lucrări topografo-geodezice, cartografice şi geoinformatice în regim online;”;
    punctul 8:
    se completează cu literele b1) şi b2) cu următorul cuprins:
    „b1) să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea implementării la nivel local a politicii statului în domeniile ce sînt încredinţate şi soluţionării problemelor comune;
    b2) să convoace şedinţe pe chestiunile ce ţin de domeniile sale de activitate;”;
    se completează cu litera k1) cu următorul cuprins:
     „k1) să înainteze, în conformitate cu legislaţia, acţiuni în regres împotriva funcţionarilor publici şi a personalului angajat al Agenţiei care au cauzat prejudicii proprietăţii publice şi bugetului de stat;”;
    4) anexa nr.2 se completează în final cu poziţia „Fondul Naţional de Date Geospaţiale (cu statut de serviciu)”;
    5) anexa nr.31:
    din titlu, cuvintele „şi instituţiilor publice” se exclud;
    punctul 2 se abrogă.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                    Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                           Stephane Christophe Bridе
    Ministrul finanţelor                                                           Anatol Arapu

    Nr. 840. Chişinău, 4 decembrie 2015.