HGM846/2015
ID intern unic:  362168
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 846
din  04.12.2015
privind punerea în aplicare a prevederilor
Legii cinematografiei nr.116 din 3 iulie 2014
Publicat : 11.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 332-339     art Nr : 949
    MODIFICAT
   
HG1200 din 05.12.18, MO448-460/07.12.18 art.1271; în vigoare 07.12.18
    HG333 din 26.05.17, MO171-180/02.06.17 art.418


    În temeiul art.32 din Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art.537) şi art.5 alin.(2) din Legea cinematografiei nr.116 din 3 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.217-222, art.467), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează instituţa publică Centrul Naţional al Cinematografiei, subordonată Ministerului Culturii, care va exercita funcţia de fondator.
    2. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea instituţiei publice Centrul Naţional al Cinematografiei, conform anexei nr.1;
    Structura instituţiei publice Centrul Naţional al Cinematografiei, conform anexei nr.2.
    Regulamentul de finanțare a cinematografiei, conform anexei nr. 3
    [Pct.2 modificat prin HG333 din 26.05.17, MO171-180/02.06.17 art.418]
    3. Se stabileşte efectivul-limită al instituţiei publice  Centrul Naţional al Cinematografiei în număr de 16 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    4. În anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.169-170, art.775), cu modificările şi completările ulterioare, compartimentul „Alte instituţii” se completează cu poziţia 7 cu următorul cuprins:
    „7. Centrul Naţional al Cinematografiei”.
    5.Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.317 din 2 aprilie 1997 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Fondul dezvoltării cinematografiei naţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.29, art.315);
    Hotărîrea Guvernului nr.919 din 9 august 2006 „Cu privire la Întreprinderea de Stat „Registrul cinematografic” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.134-137, art.1001).
    6. Mijloacele rămase după lichidarea Fondului dezvoltării cinematografiei naţionale sînt transmise Centrului Naţional al Cinematografiei, în calitate de succesor de drepturi.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                 Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Stephane Christophe Bridе
    Ministrul culturii                                                            Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                        Anatol Arapu

    Nr. 846. Chişinău, 4 decembrie 2015.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului  nr. 846
din 4 decembrie 2015

REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei publice
Centrul Naţional al Cinematografiei

Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea instituţiei publice  Centrul Naţional al Cinematografiei (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, atribuţiile de bază ale instituţiei publice  Centrul Naţional al Cinematografiei (în continuare – Centrul), precum şi organizarea activităţii acestuia.
    2. Centrul este instituţie publică, subordonată Ministerului Culturii, cu statut de persoană juridică  şi buget separat, dispune de conturi trezoreriale, ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi cu denumirea sa în limba de stat. Sediul Centrului este stabilit în mun. Chişinău.
    3. Centrul îşi exercită atribuţiile în domeniile sale de activitate în corespundere cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legislaţiei în vigoare şi prezentul Regulament, în comun cu autorităţile publice centrale şi alte instituţii din domeniul cinematografiei, cu persoane juridice sau fizice, activităţile cărora se intersectează cu organismele internaţionale şi societatea civilă.
    4. Finanţarea activităţilor Centrului se efectuează de la bugetul de stat în limita alocaţiilor prevăzute în legea bugetară anuală, inclusiv din veniturile proprii provenite de la prestarea serviciilor, din cota de participare a coproducătorilor şi a finanţărilor interne şi externe, din donaţii, granturi şi alte venituri în condiţiile legii.
Capitolul II
Misiunea, atribuţiile de bază ale Centrului
    5. Centrul are drept misiune implementarea politicii statului în domeniul cinematografiei, monitorizarea şi supravegherea,  în limitele competenţelor atribuite, a respectării legislaţiei în domeniul cinematografiei.
    6. Centrul are următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi înaintează propuneri Ministerului Culturii privind modificarea şi completarea legislaţiei în domeniul său de  activitate;
    b) estimează costurile şi înaintează propuneri Ministerului Culturii privind activitatea Centrului  şi activitatea domeniului cinematografiei;
    c) asigură administrarea eficientă, în condiţii de transparenţă, a resurselor financiare destinate cinematografiei;
    d) elaborează şi înaintează propuneri Ministerului Culturii, în vederea reglementării relaţiilor cu persoanele fizice şi juridice implicate în activităţi din domeniul cinematografiei;
    e) înaintează propuneri Ministerului Culturii pentru iniţierea şi negocierea tratatelor internaţionale din domeniul cinematografiei;
    f) asigură funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografic, instrument unitar de evidenţă a filmelor şi a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei;
    g) asigură gestionarea eficientă şi punerea în valoare a Arhivei Naţionale de Film;
    h) estimează costurile şi asigură colectarea şi evidenţa plăţilor pentru serviciile prestate de subdiviziunile sale în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    i) asigură înregistrarea şi evidenţa persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei;
    j) prestează servicii de copiere a materialelor din Arhiva Naţională de Film;
    k) eliberează vize de exploatare pentru toate filmele distribuite pe teritoriul Republicii Moldova;
    l) contribuie la crearea de facilităţi pentru modernizarea industriei filmului şi pentru dezvoltarea tehnologică în domeniul cinematografiei.
Capitolul III
Activitatea Centrului
    Structura Centrului
    7. Sub aspect structural, Centrul este constituit din conducerea acestuia, Arhiva Naţională de Film, Registrul Cinematografic, Serviciul relaţii internaţionale şi proiecte, Serviciul administrare.
    8. Activitatea Centrului este coordonată de un Consiliu alcătuit din 5 membri:
    a) preşedinte al Consiliului este de drept directorul Centrului.
    b) ceilalţi membri ai Consiliului sînt numiţi de Ministerul Culturii, la propunerea:
    Ministerului Culturii – 1 membru;
    Ministerul Finanţelor –1 membru;
    uniunilor şi asociaţiilor profesionale din domeniu – 2 membri.
    9. Membrii Consiliului sînt numiţi pentru o perioadă de 2 ani.
    Organizarea activităţii Centrului
    10. Centrul este condus de director, numit de Guvern, la propunerea Ministerului Culturii, pe un termen de 4 ani, în urma unui concurs deschis, organizat şi desfăşurat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    11. Subdiviziunile interioare ale Centrului activează în baza propriilor regulamente, aprobate de către directorul Centrului.
    12. Directorul:
    a) asigură executarea şi respectarea conformă a actelor legislative şi normative în vigoare, ordinelor ministrului culturii, a sarcinilor ce decurg din prezentul Regulament şi poartă răspundere personală pentru realizarea drepturilor şi obligaţiilor Centrului;
    b) reprezintă Centrul în relaţiile cu autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate şi poate delega, după caz, această sarcină altor persoane;
    c) numeşte şi eliberează din funcţii angajaţii Centrului, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu aceştia, în condiţiile legii;
    d) determină şi repartizează atribuţiile subdiviziunilor, sarcinile, atribuţiile şi responsabilităţile angajaţilor Centrului;
    e) administrează procesul de întocmire a proiectului bugetului pe anul respectiv, în partea ce ţine de alocaţiile necesare asigurării activităţii Centrului, proiectelor planurilor de activitate, finanţare şi asigurare tehnico-materială a Centrului, altor planuri şi le prezintă ministrului culturii spre aprobare;
    f) monitorizează şi organizează controlul asupra îndeplinirii planurilor aprobate;
    g) prezintă, în modul stabilit, Ministerului Culturii rapoarte privind rezultatele activităţii de bază, precum şi activitatea economico-financiară a Centrului;
    h) dispune de dreptul de administrare a mijloacelor financiare şi materiale ale Centrului, în limitele mijloacelor financiare aprobate;
    i).întreprinde, în conformitate cu legislaţia în vigoare, măsuri pentru soluţionarea problemelor legate de activitatea Centrului, asigurarea tehnico-materială, întreţinerea spaţiilor, soluţionează şi coordonează alte probleme de ordin administrativ, legate de funcţionarea Centrului;
    j).poartă răspundere personală pentru utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor financiare şi materiale aflate la dispoziţia Centrului.
    13. În lipsa directorului, atribuţiile acestuia sînt exercitate de către unul dintre şefii de subdiviziuni şi este abilitat cu împuterniciri prin ordinul emis de directorul Centrului.
    14. Personalul Centrului, format din specialişti în domeniile corespunzătoare, activează în baza fişelor de post, aprobate în modul stabilit de către directorul Centrului.
    15. Schema de încadrare, în limitele personalului scriptic stabilit, se aprobă de ministrul culturii, în conformitate cu structura Centrului.
    16. Proiectul bugetului  se va constitui din cheltuielile necesare pentru finanţarea activităţii Centrului şi a activităţii domeniului cinematografic, care va fi înaintat, în termenele stabilite de legislaţie, spre examinare şi aprobare Ministerului Culturii.
    17. Corespondenţa Centrului este semnată de director, în lipsa lui, de şeful de subdiviziune care suplineşte funcţiile directorului.
    18. Semnăturile pe actele oficiale ale Centrului sînt aplicate de director sau de şeful de subdiviziune, care suplineşte funcţiile directorului, în următoarele forme: semnătură personală,  semnătură digitală.
    19. În cadrul Centrului pot fi create comisii sau grupuri de lucru, după caz, în vederea examinării şi soluţionării unor chestiuni specifice şi luarea unor decizii în domeniile de referinţă. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din domeniile de referinţă.
    20. Componenţa comisiilor se stabileşte prin ordinul directorului Centrului cu consultarea Consiliului.
Capitolul IV
Atribuţiile Consiliului Centrului
    21. Consiliul este un organ colegial, care are sarcina de a monitoriza activitatea Centrului privind implementarea politicii statului in domeniul cinematografiei, elaborează şi înaintează  Ministerului Culturii propuneri de politici şi strategii, de comun acord cu subdiviziunile Centrului.
    22. Consiliul coordonează şi monitorizează executarea bugetului aprobat.
    23. Consiliul evaluează şi estimează finanţarea proiectelor destinate producţiei cinematografice în bază de concurs.
    24. Consiliul colaborează cu subdiviziunile Centrului la elaborarea de propuneri de  politici şi strategii în domeniul cinematografiei.
    25. Consiliul este convocat de directorul Centrului sau la solicitarea unui membru al acestuia.
    26. Consiliul se întruneşte ori de cîte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună.
    27. Componenţa Consiliului poate fi modificată pe perioada mandatului în cazul în care unul din membrii acestuia, din motive de boală sau din alte motive întemeiate, nu poate să-şi continue activitatea.
    28. Mandatul membrilor Consiliului poate fi reînnoit pentru o perioadă de maximum 2 ani.
    29. Pe perioada mandatului membrii Consiliului sau agenţii economici ai căror acţionari, asociaţi sau administratori sînt membri ai Consiliului, nu pot înscrie proiecte la sesiunile de concurs pentru acordare de finanţare.
    30. Şedinţele Consiliului vor fi deliberative cu participarea majorităţii membrilor acestuia. Hotărîrile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor acestuia, prin vot deschis.
    31. Consiliul prezintă, în modul şi în termenele stabilite, Ministerului Culturii, dări de seamă, rapoarte financiare despre modul de repartizare a mijloacelor bugetare alocate.
    32. Membrii Consiliului suspectaţi sau învinuiţi de corupţie sau influenţă în procesul de votare se revocă prin ordinul ministrului culturii.
Capitolul V
Modul şi condiţiile de ocupare a funcţiei
de director al Centrului
    33. Concursul privind ocuparea funcţiei de director al Centrului este organizat şi desfăşurat de comisia de concurs, instituită prin ordinul ministrului culturii şi se bazează pe următoarele principii:
    transparenţă în organizarea şi desfăşurarea concursului;
    competenţă şi profesionalism;
    imparţialitate în aplicarea criteriilor de selecţie.
    34. Comisia de concurs este constituită din 5 membri, inclusiv preşedintele la nivel de viceminsitru şi secretarul comisiei.
    35. Şedinţele comisiei de concurs se consideră deliberative, prin prezenţa a  cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor. Hotărîrile comisiei se adoptă cu majoritatea simplă de voturi din numărul total de membri ai acesteia.
    36. Anunţul privind funcţia vacantă, termenele şi condiţiile desfăşurării concursului se plasează pe pagina web a Ministerului şi în mass-media.
    37. Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului conţine:
    a) denumirea şi adresa sediului/biroului desfăşurării concursului;
    b) funcţia pentru care se organizează concursul;
    c) condiţiile de participare la concurs;
    d) actele ce urmează a fi prezentate, modalitatea şi data-limită de depunere a acestora;
    e) numărul de telefon, adresa electronică şi poştală ale persoanei responsabile de organizarea concursului.
    38. Criteriile pentru a candida la funcţia de director al Centrului sînt:
    a) cetăţenia  Republicii Moldova;
    b) studii superioare universitare în domeniile de referinţă sau superioare universitare corespunzătoare profilului cinematografiei;
    c) experienţă de activitate în domeniul cinematografiei de cel puţin 5 ani;
    d) cunoaşterea limbii române;
    e) apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
    f) lipsa antecedentelor penale, inclusiv a celor stinse sau anulate de instanţa de judecată.
    39. Pentru ocuparea funcţiei de director al Centrului, candidaţii prezintă personal, în termen de 30 zile din ziua publicării anunţului, dosarul cu următoarele acte:
    cererea de înscriere;
    copia de pe buletinul de identitate;
    copiile de pe actele de studii;
    copiile de pe actele ce confirmă experienţă de activitate în domeniul cinematografiei sau  managerială (în cazul dacă o are);
    curriculum vitae;
    copia de pe carnetul de muncă;
    certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
    certificatul de cazier judiciar sau cererea pe propria răspundere.
    40. Comisia de concurs are următoarele competenţe:
    a) verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs a candidaţilor;
    b) decide admiterea/neadmiterea şi stabileşte lista candidaţilor admişi la concurs;
    c) evaluează dosarele, competenţele profesionale şi manageriale ale acestora pe bază de interviu;
    d) elaborează documentele finale referitoare la rezultatele concursului;
    e) asigură comunicarea rezultatelor concursului.
    41. Şedinţele comisiei de concurs se consemnează în procesul-verbal, perfectat de secretarul comisiei şi contrasemnat de membrii comisiei.
    42. Candidaţii care au fost declaraţi admişi sînt contactaţi şi informaţi despre data interviului.
    43. Condiţiile susţinerii interviului sînt egale pentru fiecare candidat. Întrebările şi răspunsurile se consemnează în procesul-verbal.
    44. Fiecare membru al comisiei de concurs acordă punctajul conform criteriilor din Fişa de evaluare individuală a candidatului. Este declarat învingător candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj.
    45. Comisia, în termen de 5 zile, prezintă procesul-verbal cu rezultatele concursului.
    46. Ministerul Culturii înaintează Guvernului, în modul stabilit, dosarul învingătorului la funcţia de director al Centrului.
    47. Concursul se anunţă repetat în cazul în care:
    a) nu a fost depus nici un dosar în termenele stabilite;
    b) a depus dosarul doar un singur candidat;
    c) după examinarea dosarelor, la concurs a fost admis doar un singur candidat.
    48. În cazul în care directorul Centrului nu a fost desemnat nici după desfăşurarea  repetată a concursului, Ministerul  numeşte, pe o perioadă de pînă la un an, directorul interimar al Centrului cu desfăşurarea ulterioară a concursului.
Contestaţiile
    49. Contestaţiile referitoare la concurs se depun în termen de trei zile de la anunţarea rezultatelor concursului şi se examinează de către comisia de contestaţii a Ministerului care este constituită prin ordinul ministrului culturii. Membrii Comisiei de concurs nu pot fi incluşi în componenţa comisiei de contestaţii.
    50. Contestaţiile se examinează în termen de 5 zile lucrătoare de la  expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Hotărîrea comisiei de contestaţii se comunică contestatorului, cu confirmare de primire.
    51. Litigiile referitoare la concurs se examinează de către instanţa de judecată.
Capitolul VI
Evidenţa şi dările de seamă
    52. Centrul ţine evidenţa contabilă şi întocmeşte dări de seamă.
    53. Centrul prezintă dări de seamă statistice privind domeniul cinematografiei.
    54. Controlul asupra activităţii economico-financiare a Centrului se efectuează în corespundere cu legislaţia în vigoare de organele abilitate.
Capitolul VII
Dispoziţii finale
    55. Activitatea Centrului poate fi sistată prin reorganizare sau dizolvare, prin hotărîrea Guvernului, la propunerea fondatorului.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 846
din 4 decembrie 2015

STRUCTURA
instituţiei publice Centrul Naţional al Cinematografiei
    Conducerea
    Registrul Cinematografic (cu statut de serviciu)
    Arhiva Naţională de Film (cu statut de serviciu)
    Serviciul relaţii internaţionale şi proiecte
    Serviciul administrare

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr. 846 din 4 decembrie 2015

REGULAMENT
de finanţare a cinematografiei
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul de finanţare a cinematografiei (în continuare – Regulament) stabileşte modul și condițiile de distribuire și utilizare a resurselor financiare alocate de la bugetul de stat, prin intermediul Centrului Național al Cinematografiei (în continuare – Centru), care pot fi utilizate pentru:
    1) producția de filme de toate genurile;
    2) dezvoltarea proiectelor cinematografice;
    3) distribuirea filmelor;
    4) participarea filmelor autohtone și a cineaștilor din Republica Moldova la festivaluri internaționale;
    5) organizarea festivalurilor și a evenimentelor cinematografice în Republica Moldova;
    6) restaurarea filmelor și a materialelor din Arhiva Națională de Film.
    2. Finanţarea domeniului cinematografie și a activităţii Centrului este prevăzută în bugetul de stat într-o poziţie distinctă din următoarele surse:
    1) bugetul de stat, în limitele mijloacelor stabilite anual;
    2) veniturile proprii ale Centrului.
    3. Regulamentul are drept scop promovarea unui sistem concurenţial echitabil şi transparent de acces la sursele financiare publice destinate domeniului cinematografie.
    4. Concursul privind domeniul cinematografiei se va desfășura cu respectarea următoarelor principii:
    1) libertatea de creație și exprimare artistică;   
    2) promovarea valorii artistice a proiectelor cinematografice;
    3) susținerea debuturilor în cinematografia autohtonă.
    5. Consiliul Centrului (în continuare – Consiliu) aprobă cuantumul anual pentru fiecare sesiune de concurs, precum și pentru finanţarea tuturor categoriilor de activităţi din domeniul cinematografiei prevăzute în prezentul Regulament și înaintează Ministerului Culturii propuneri pînă la data de 31 mai.
Capitolul II
MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE
A CONCURSULUI
    6. Finanțarea proiectelor cinematografice, a producției cinematografice, producției de film în proces de finalizare și a filmelor în coproducție se face în urma desfășurării concursurilor, care se organizează nu mai rar de o dată în cadrul unui exercițiu financiar cu cota de participare a statului conform prevederilor art.13-15 din Legea cinematografiei nr.116 din 3 iulie 2014.
    7. Prin producția de film în proces de finalizare a proiectului se subînțelege proiectul care a depășit perioada de pregătire și se află la una dintre etapele de filmare sau postproducție. Condițiile de participare la concurs sînt aceleași ca și la orice proiect cinematografic.
    8. Perioada de prezentare a dosarelor pentru concursul proiectelor cinematografice este cuprinsă între 1 octombrie şi 15 octombrie. Proiectele prezentate după data-limită nu sînt admise la concurs. Concursul proiectelor cinematografice urmează să se desfășoare în anul anterior anului de finanțare.
    [Pct.8 în redacția HG1200 din 05.12.18, MO448-460/07.12.18 art.1271; în vigoare 07.12.18]
    9. Anunțul și condiţiile de participare la concurs se publică pe pagina web oficială a Centrului și în mass-media cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data-limită de depunere a dosarelor.
    10. Odată cu publicarea anunțului cu privire la concurs, directorul Centrului aprobă componența secretariatului tehnic al concursului, alcătuit din trei persoane, inclusiv angajați ai Centrului.
    11. Secretariatului tehnic îi revin următoarele atribuții:
    1) recepționarea dosarelor;
    2) verificarea condiţiilor de eligibilitate a dosarelor depuse;
    3) informarea, printr-o înștiințare în formă scrisă, despre admiterea sau neadmiterea dosarului la concurs;
    4) ținerea evidenţei documentelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului;
    5) pregătirea fișelor de evaluare pe fiecare dosar prezentat Comisiei de selecție (în continuare – Comisie).
    12. Pentru sesiunea de selecție a scenariilor pentru producția de film, solicitantul depune la secretariatul tehnic dosarul cu următoarele acte:
    1) cererea completată după modelul stabilit în anexa nr.1;
    2) devizul estimativ, fără date despre autorii proiectului;
    3) scenariul securizat.
    13. Scenariul pentru concurs se prezintă în 5 exemplare în formă securizată, fără numele scenaristului, regizorului și al producătorului sau alt indiciu care ar face posibilă identificarea acestora. Dosarul de proiect se prezintă în 3 exemplare.
    14. Scenariul de film și dosarul de proiect se marchează printr-un semn distinct, care nu corespunde numărului de înregistrare.
    15. În cazul în care dosarul nu întrunește cerințele stabilite, secretariatul va informa aplicantul în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea dosarului. Dosarul este respins dacă aplicantul, în termen de trei zile de la data informării, nu a completat/ajustat dosarul conform cerințelor stipulate în prezentul Regulament.
    16. Secretariatul tehnic transmite Comisiei toate materialele pentru concurs printr-un proces-verbal, însoțite de semnăturile de predare–primire.
    17. În funcție de numărul de dosare depuse, directorul Centrului împreună cu membrii Comisiei stabilesc perioada de selecție a dosarelor.
    18. Concursul se desfășoară pe sesiuni, organizate în două etape.
    Prima etapă constă în procedura de selectare a scenariilor și va fi jurizată de către Comisie.
    19. Comisia este alcătuită din 5 membri și se aprobă prin ordinul directorului Centrului.
    20. Componența Comisiei se stabilește în urma consultărilor cu uniunile și asociațiile din domeniul industriei cinematografice și se constituie din persoane selectate exclusiv după criterii de profesionalism, reprezentanți cu experiență în cinematografia autohtonă și internațională, care pot fi: scenariști, scriitori, jurnaliști, regizori, producători, critici de film, critici literari, compozitori de muzică de film, actori, istorici sau teoreticieni de film, directori de imagini, editori de film, distribuitori, experți în comunicarea audiovizuală, cadre didactice din învățămîntul superior pe componenta cinematografie.
    21. Membrii Comisiei sînt desemnați pentru fiecare sesiune de concurs și nu pot participa nici ei, nici membrii familiilor sau rudele de gradul I la realizarea unui proiect cinematografic înscris în sesiunea respectivă. Fiecare membru al Comisiei este obligat să semneze o declarație de imparțialitate și confidențialitate.
    22. Pentru activitatea desfăşurată în perioada sesiunii de concurs, membrii Comisiei sînt remunerați conform legislației în vigoare.
    23. Responsabilitatea selecției și evaluării scenariilor îi revine doar membrilor Comisiei. În cazul depistării sau al oricărei suspiciuni de comitere a unor acțiuni cu caracter coruptibil, activitatea Comisiei se sistează pînă la elucidarea situației, cu informarea rapidă a organului competent în examinarea acestor fapte. Pentru perioada sistată, membrii Comisiei nu sînt remunerați.
    24. În etapa a doua, secretariatul tehnic transmite Consiliului doar dosarele proiectelor cinematografice aferente scenariilor selectate. Dosarele proiectelor cinematografice ce țin de scenariile care nu au fost promovate în a doua etapă se restituie fără a se deschide.
    25. Consiliul constată procedura de examinare a scenariilor și admite proiectele cinematografice ale scenariilor admise în etapa a doua.
Capitolul III
CONCURSUL PROIECTELOR CINEMATOGRAFICE
Secțiunea 1. Condițiile de participare la concurs
    26. Pot participa la concurs persoanele juridice autorizate care au ca activitate de bază producția de film și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
    1) sînt rezidenți fiscali în Republica Moldova;
    2) sînt incluși în baza de date a Centrului;
    3) dețin contractul de autor între producător şi autorul scenariului, precum şi între producător şi regizor, care atestă cesiunea exclusivă către producător a drepturilor de realizare şi exploatare a filmului respectiv.
    27. Nu sînt admise la concursul de selecție pentru a beneficia de finanțare persoanele juridice în următoarele condiții:
    1) nu dețin o cotă-parte în proiectul înaintat;
    2) au datorii la bugetul de stat la data depunerii dosarelor;
    3) nu și-au onorat angajamentele conform contractului încheiat cu Centrul;
    4) au beneficiat de finanțare de stat și la momentul respectiv au cel mult două proiecte nerealizate în termenele prevăzute în contract, în cazul regizorilor.
Secțiunea a 2-a. Categoriile de proiecte admise
la concursul proiectelor cinematografice
    28. Se admit la concursul proiectelor cinematografice următoarele categorii de proiecte:
    1) producție film de ficțiune de lung metraj;
    2) producție film de ficțiune scurt metraj;
    3) producție film documentar de lung metraj;
    4) producție film documentar de scurt metraj;
    5) producție film de animație de lung metraj;
    6) producție film de animație de scurt metraj;
    7) producția de film în proces de finalizare a proiectului;
    8) dezvoltarea de proiect pentru film de ficțiune de lung metraj;
    9) dezvoltarea de proiect pentru film documentar de lung metraj;
    10) dezvoltarea de proiect pentru film de animație de lung metraj.
    29. La prima etapă, concursul de selecție a proiectelor cinematografice se desfășoară în trei secțiuni, după cum urmează:
    1) secțiunea filmelor de ficțiune de lung metraj sau scurt metraj;
    2) secțiunea filmelor documentare de lung metraj sau scurt metraj;
    3) secțiunea filmelor de animație de lung metraj sau scurt metraj.
    30. Categoria proiectelor de film de ficțiune admise la concurs:
    1) proiectele de film de ficțiune de lung metraj;
    2) proiectele de film de ficțiune de scurt metraj;
    3) proiectele de ficțiune selecționate pentru dezvoltare de proiect.
    31. Categoria proiectelor de film documentar admise la concurs:
    1) proiectele de film documentar de lung metraj;
    2) proiectele de film documentar de scurt metraj;
    3) proiectele de film documentar selecționate pentru dezvoltare de proiect.
    32. Categoria proiectelor de film de animație admise la concurs:
    1) proiectele de film de animație de lung metraj;
    2) proiectele de film de animație de scurt metraj;
    3) proiectele de film de animație selectate pentru dezvoltare de proiect.
Capitolul lV
DEPUNEREA DOSARELOR LA CONCURSUL
PROIECTELOR CINEMATOGRAFICE
Secțiunea 1. Dosarul de film de toate genurile
    33. Dosarul de film de lung metraj de ficţiune cuprinde:
    1) scenariul de film, întocmit în format standard – minimum 60 de pagini scrise;
    2) sinopsisul scenariului – maximum 5 pagini;
    3) concepţia regizorală asupra scenariului, care poate conține text și imagini, reflecții de structură și stilistică, descrieri de personaje și altă informație care ar evidenția stilul regizoral al filmului – maximum 10 pagini.
    34. Dosarul de film de scurt metraj de ficțiune conţine următoarele:
    1) scenariul de film – minimum 10 pagini;
    2) sinopsisul scenariului – maximum 1 pagină;
    3) concepţia și motivaţia regizorală vizavi de scenariu, aprecierea stilului şi a laturii vizuale a filmului – maximum 5 pagini.
    35. Dosarul de film documentar conţine:
    1) scenariul de film;
    2) rezumatul scenariului – maximum 3 pagini;
    3) viziunea regizorală asupra filmului, în text și imagini, care poate conține reflecții de structură și stilistică, precum și orice informație relevantă pentru susținerea temei, lista persoanelor care urmează a fi intervievate și, după caz, lista materialelor din arhivă.
    36. Dosarul de film de animație include:
    1) scenariul de film;
    2) descrierea temei, stilului și a laturii vizuale a filmului – maximum 3 pagini;
    3) viziunea regizorală asupra filmului propus, în text și imagini, care poate include reflecții de structură și stilistică, precum și orice altă informație relevantă pentru susținerea scenariului, schițe și descrierea personajelor, schițe de ambianță plastică, după caz.
Secțiunea a 2-a. Dosarul tehnic
    37. Dosarul tehnic include:
    1) lista cu autorii filmului, regizorul, autorul operei originale, după caz, autorul scenariului, autorul dialogului, după caz, autorul operei muzicale special create, autorul animaţiei sau alţi autori;
    2) opţiunea asupra dreptului de exploatare cinematografică a operei originale care a stat la baza scenariului;
    3) contractul de autor între producător şi autorul scenariului, precum şi între producător şi regizor care atestă cesiunea exclusivă către producător a drepturilor de realizare şi exploatare a filmului respectiv, cu respectarea prevederilor legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe;
    4) curriculum vitae al scenaristului, regizorului și al persoanei fizice desemnate în calitate de producător al proiectului;
    5) devizul de producție al proiectului, întocmit pe capitole de cheltuieli, care conţine costurile ce nu pot depăşi următoarele cote maximale din cheltuielile directe:
    a) 7% – onorariul pentru societatea producătoare;
    b) 5% – onorariul pentru scrierea scenariului, dialogurilor şi cesiunea exclusivă privind exploatarea scenariului în cadrul operei cinematografice;
    c) 6% – onorariul pentru activitatea de regizor, precum şi pentru cesiunea drepturilor provenite din această activitate;
    d) 4% – onorariul pentru activitatea de director de imagini;
    e) 4% – onorariul pentru muzica special creată;
    f) 3% – cheltuieli neprevăzute.
    38. Onorariile acordate regizorului, scenaristului, producătorului executiv sau compozitorului pot depăşi valorile de mai sus aplicate bugetului părţii moldovenești în cazul în care diferenţa peste maximele prevăzute este inclusă în cota de finanţare asigurată de partenerul/partenerii străini.
Secțiunea a 3-a. Alte tipuri de dosare
    39. Dosarul pentru dezvoltarea de proiecte cinematografice cu privire la filme de lung metraj de ficțiune, documentare și de animație conține:
    1) subiectul şi rezumatul sinopsisului, cu indicarea materialului literar, dacă acesta a stat la bază, sau opera literară după care se propune adaptarea – maximum 10 pagini;
    2) scenariul de film propus pentru dezvoltarea de proiect, faza de elaborare în care se află la momentul respectiv, întocmit în format standard;
    3) descrierea proiectului de către producător;
    4) viziunea regizorală, după caz.
    40. Dosarul producătorului va include:
    1) filmografia producătorului, cu menționarea activității şi a performanţelor profesionale;
    2) viziunea și motivația producătorului asupra filmului din proiect, în maximum 3 pagini, care cuprinde reflecții privind impactul scontat şi căile de obţinere, pieţele vizate şi publicul, atuurile şi riscurile artistice, comerciale, de producție şi financiare, echipa implicată, structura şi managementul producţiei, structura financiară, strategia de marketing;
    3) descrierea stadiului de dezvoltare în care se află proiectul, care poate conţine text şi imagini – maximum 5 pagini.
    41. Dosarul regizorului include:
    1) declarația regizorului;
    2) filmografia regizorului, menționarea activității şi performanţelor profesionale;
    3) descrierea stadiului de dezvoltare a filmului din punct de vedere regizoral, în maximum 15 pagini de text şi imagini, care poate include propuneri de distribuţie de actori, propuneri pentru principalii membri ai echipei de realizatori, schiţe sau fotografii pentru decoruri şi costume, propuneri pentru locuri de filmare, opţional poate fi un material video de tip demonstrativ/ilustrativ/pilot cu referire la filmul din proiect, cu durata de maximum 3 minute. Fişierul se depune pe un suport şi într-un format digital lecturabil în orice platformă de operare a unui computer personal sau ca legătură/link securizat prin parolă pentru accesarea fişierului pe internet.
    42. Planul de producţie a filmului cuprinde următoarea informație:
    1) perioada calendaristică, pe etape de pregătire şi de filmare, cu specificarea numărului de zile de filmare şi de mixaj-sonorizare;
    2) termenele estimative de finalizare a copiei standard a filmului;
    3) declaraţia pe propria răspundere a producătorului referitor la toate filmele produse anterior care au primit finanțare de la Centru, cu precizarea titlului fiecărui film, stadiului producţiei și a sumei alocate în bugetul total al filmului, conform raportului final pe producţie.
Capitolul V
 EVALUAREA DOSARELOR
Secțiunea 1. Evaluarea scenariilor
    43. Comisia pentru proiectele filmelor de ficţiune de lung şi scurt metraj, documentare și animație examinează calitatea scenariilor pentru fiecare proiect, care sînt lecturate şi analizate sub formă securizată.
    44. Evaluarea artistică a scenariilor pentru filmele de ficţiune se face prin acordarea punctelor de la 1 la 10.
    45. Punctajul pentru scenariul acordat de fiecare membru al Comisiei va constitui media aritmetică a punctelor pe fiecare criteriu.
    46. Stabilirea notei finale a scenariului de către Comisie se face prin calcularea mediei aritmetice a punctelor acordate pentru scenariu de către fiecare membru al acesteia.
    47. În cazul în care între cea mai mare şi cea mai mică medie a notelor acordate de către doi sau mai mulţi membri ai Comisiei unui scenariu constituie o diferenţă mai mare de 4 puncte, scenariul respectiv se reevaluează. Dacă, după reevaluare, diferenţa se menține mai mare de 4 puncte, media cea mai mare şi cea mai mică nu vor fi luate în considerare la stabilirea punctajului final al scenariului.
    48. La finalul primei etape se va afișa punctajul final pentru scenariu obţinut de fiecare proiect cinematografic și media punctelor acordate de fiecare membru al Comisiei, fără nominalizarea acestora.
    49. Lista dosarelor de scenarii se întocmește în ordine descrescătoare a punctelor obţinute și se aprobă prin semnătura membrilor Comisiei.
    50. Sînt admise în etapa a doua doar proiectele cinematografice care au acumulat minimum 6 puncte pentru scenariu.
Secțiunea a 2-a. Evaluarea dosarelor
de proiecte cinematografice
pentru producție
    51. Consiliul evaluează fiecare proiect cinematografic promovat, ținînd cont de următoarele criterii:
    1) calitatea scenariului deţine o pondere de maximum 60% din totalul punctajului acordat, media finală a scenariului se multiplică cu coeficientul de importanţă acordat scenariului;
    2) calitatea producătorului deţine o pondere de maximum 20% din totalul punctajului acordat, ținînd cont de importanța realizărilor în carierea sa;
    3) calitatea regizorului deţine o pondere de maximum 20% din totalul punctajului acordat.
    52. Punctajul total al proiectului se calculează prin însumarea punctajelor acordate pe fiecare criteriu.
    53. Proiectele de film selectate vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului final obţinut, pe liste separate, conform categoriilor de filme, după cum urmează:
    1) lista proiectelor cinematografice selectate pentru filmele de ficţiune de lung metraj;
    2) lista proiectelor cinematografice selectate pentru filmele de ficţiune de scurt metraj;
    3) lista proiectelor cinematografice selectate pentru filmele documentare;
    4) lista proiectelor cinematografice selectate pentru filmele de animaţie;
    5) lista proiectelor cinematografice selectate pentru proiectele în proces de finalizare;
    6) lista proiectelor de ficţiune selectate pentru dezvoltare de proiect;
    7) lista proiectelor de documentare selectate pentru dezvoltare de proiect;
    8) lista proiectelor de animaţie selectate pentru dezvoltare de proiect.
Secțiunea a 3-a. Evaluarea dosarelor
pentru dezvoltarea proiectelor de film
    54. Proiectele filmelor de lung metraj de ficţiune, documentare şi animaţie vor fi evaluate ținînd cont de aprecierea valorii artistice a proiectului prin acordarea punctelor de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecţie.
    55. În etapa a doua, fiecare proiect de dezvoltare va fi evaluat conform următoarelor ponderi:
    1) valoarea artistică a proiectului deţine o pondere de 50%;
    2) calitatea producătorului, potrivit coeficientului de importanţă, deține o pondere de 50% din totalul punctajului acordat.
    56. Punctajul maxim care poate fi obţinut de un proiect de dezvoltare este de 10 puncte. În cazul în care regizorul este nominalizat şi dosarul este însoțit de concepţia regizorală, aceasta este inclusă în valoarea artistică a proiectului, fără a se acorda punctaj pentru calitatea regizorului.
    57. La finalul procesului de evaluare se perfectează procesul-verbal, contrasemnat de toți membrii Comisiei, cu lista proiectelor de dezvoltare, stabilită conform clasamentului în ordine descrescătoare a punctajului obţinut.
Hotărîrea Comisiei reprezintă actul care certifică selecționarea proiectelor pentru faza de finanțare.
Capitolul VI
CONDIȚIILE DE FINANȚARE A
PROIECTELOR CINEMATOGRAFICE

    58. Consiliul examinează dosarele proiectelor cinematografice în ordine descrescătoare a punctajelor finale stabilite și ia decizia de finanțare ținînd cont de următoarele criterii:
    1) tematica filmului;
    2) conținutul și viziunea artistică;
    3) planul financiar și bugetul;
    4) potențialul privind distribuția cinematografică;
    5) experiența anterioară relevantă a aplicantului conform rezultatelor obținute.
    59. Cuantumul pentru fiecare proiect se stabilește de Consiliu în conformitate cu ierarhia proiectului selectat, în ordine descrescătoare a punctajului acordat și în limitele mijloacelor disponibile.
    60. Consiliul este obligat să examineze veridicitatea datelor cuprinse în documente privind:
    1) concordanța bugetului de producţie sau de dezvoltare de proiect, după caz, cu conţinutul scenariului, viziunea regizorală, viziunea producătorului şi preţurile medii cunoscute pentru servicii şi bunuri utilizate curent în industria cinematografică;
    2) stabilitatea privind executarea planului de finanţare;
    3) fezabilitatea planului de producţie pe etape: pregătire, filmare, montaj sonorizare, viziunea regizorului şi viziunea producătorului.
    61. Pentru fiecare proiect examinat se întocmeşte un raport de finanțare, care se aprobă de Consiliu.
    62. Membrii Comisiei şi Consiliului se vor întruni pentru consultări finale în termen de maximum 5 zile de la încheierea etapei de selecție. Consiliul adoptă hotărîrea cu privire la rezultatele concursului proiectelor cinematografice.
    63. Sînt declarate cîștigătoare proiectele care au obținut punctajul maxim. În cazul proiectelor care au înregistrat un punctaj egal, finanțarea se face în baza cuantumului mai mare al contribuţiei financiare confirmate la momentul înscrierii proiectului în concurs.
    64. Hotărîrea finală redactată se publică pe pagina web oficială a Centrului în termen de 3 zile și va specifica punctajul obţinut pentru calitatea scenariului, calitatea regizorului şi calitatea producătorului, cuantumul aprobat pentru fiecare proiect cîştigător, cu indicarea procentului care îl constituie din totalul bugetului filmului. Cîştigătorii concursului vor fi informați în scris de către secretariatul tehnic.
    65. Dreptul privind anularea finanţării proiectelor declarate cîştigătoare îi revine în exclusivitate Consiliului, prin hotărîre adoptată cu votul majoritar.
    66. Un producător poate beneficia de finanțare în cadrul aceleiaşi sesiuni de concurs pentru dezvoltare de proiect doar pentru un singur proiect.
    67. Consiliul nu acordă finanțare pentru două proiecte de film de lung metraj selectate în cadrul unei sesiuni de concurs ale unuia și aceluiași regizor. Regizorul va alege doar un proiect, iar producătorul este în drept să propună un alt regizor care a acumulat un punctaj total nu mai mic decît regizorul inițial.
    68. Finanțarea proiectelor cinematografice selectate care au acumulat un punctaj egal se face în baza următoarelor criterii de departajare:
    1) nivelul contribuţiei financiare confirmate de beneficiar la momentul înscrierii proiectului în concurs;
    2) coproducţiile cinematografice internaționale.
    69. Termenul de adoptare a hotărîrilor nu poate depăși 60 de zile de la data lansării concursului. Proiectele declarate cîștigătoare și care nu au fost finanțate pînă la finele anului bugetar urmează a fi finanțate în limitele alocațiilor bugetare ale Centrului aprobate pentru anul următor.
    70. În cazuri bine justificate, Consiliul este în drept de a acorda o prelungire a termenului de executare sau transmitere a proiectului unui alt producător.
    71. Circumstanțele în care Consiliul poate aproba transmiterea unui proiect spre producția unui alt producător sînt:
    1) incapacitatea de plată;
    2) reorganizarea sau falimentul;
    3) retragerea din proiect a unui coproducător sau finanțator.
    72. Nerespectarea procedurilor poate fi contestată la Ministerul Culturii în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării rezultatelor sesiunii de concurs.
    73. Ministrul culturii numește, prin ordin, Comisia de contestaţie, formată din 5 membri, din care 3 experți vor fi propuși de organizațiile necomerciale din domeniul cinematografie și 2 reprezentanți ai ministerului, inclusiv președintele la nivel de viceministru. Membrii Consiliului și Comisiei nu vor fi incluși în componența Comisiei de contestaţie.
    74. Comisia de contestație examinează contestaţiile în termen de 10 de zile calendaristice de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Hotărîrea acesteia se comunică contestatorului, cu confirmare de primire.
    75. Litigiile referitoare la concurs se examinează de către instanţa de judecată.
Capitolul VII
FINANȚAREA PRODUCȚIEI CINEMATOGRAFICE
    76. Finanţarea producţiei cinematografice și pentru dezvoltare de proiect se acordă proiectelor declarate cîştigătoare la concurs. Consiliul va anula finanţarea în cazul depistării încălcării legislaţiei de către cîştigători după desfăşurarea concursului.
    77. Contractele se încheie numai după verificarea de către Consiliu a dosarului financiar al proiectului de film, care prevede finanţarea integrală a proiectului.
    78. Finanțarea pentru producție se acordă în tranșe, pînă la 25% din suma totală stabilită la începutul perioadei de pregătire.
    79. Diferenţa din valoarea rămasă se alocă pe parcursul realizării proiectului, astfel:
    1) pînă la 50% la solicitarea producătorului, la începerea filmărilor, conform rapoartelor de producţie semnate de regizor şi producător;
    2) pînă la 25% pentru perioada postproducție în baza procesului-verbal de încheiere a filmărilor și raportul final care certifică utilizarea finanțelor alocate pe perioada filmărilor, participarea financiară a coproducătorilor/finanțatorilor proiectului.
    80. Consiliul este în drept să suspende/rezilieze contractele de finanțare sau să solicite restituirea sumelor alocate și poate declanșa procedura executării silite în următoarele situații:
    1) beneficiarul nu prezintă Centrului situația cheltuielilor efectuate și documentele financiare în termen de 30 zile de la data solicitării;
    2) beneficiarul nu respectă angajamentele contractuale asumate față de Centru.
    81. Beneficiarul, la cererea Centrului, este obligat să pună la dispoziție toate documentele contabile solicitate.
    82. Beneficiarul este obligat sa utilizeze pe teritoriul Republicii Moldova minimum 50% din finanțarea alocată.
    83. Proiectele cinematografice care au beneficiat de finanțare pentru producţie se vor prezenta la premieră prin proiecţie pe ecran și în materialele promoționale, cu menționarea în genericul filmului a contribuției Centrului Național al Cinematografiei.
Capitolul VIII
FINANȚAREA PENTRU DEZVOLTAREA
DE PROIECTE CINEMATOGRAFICE
    84. Finanțarea pentru dezvoltarea de proiect se acordă exclusiv proiectelor filmelor de lung metraj de ficţiune, documentare sau de animaţie care au fost declarate cîştigătoare ale concursurilor de selecţie conform hotărîrii Consiliului.
    85. Proiectele care au beneficiat de finanțare pentru dezvoltare de proiect vor fi înscrise în mod obligatoriu la concursurile de selecţie pentru producţia proiectelor cinematografice în termen de cel mult un an de la încheierea contractului de finanțare pentru dezvoltarea de proiect.
    86. În cazul în care proiectul respectiv nu este declarat cîştigător la 2 concursuri succesive, beneficiarul este obligat să restituie suma care a fost alocată pentru dezvoltare de proiect.
    87. Finanțarea pentru dezvoltare de proiecte se acordă în 2 tranșe, în conformitate cu devizul de cheltuieli prezentat de beneficiar și aprobat de Consiliu la:
    1) lansarea activităților pentru dezvoltare;
    2) prezentarea raportului final pentru dezvoltare de proiect.
Capitolul IX
FINANȚAREA FILMELOR ÎN COPRODUCȚIE
    88. Finanţarea filmelor în coproducţie cu participarea Republicii Moldova se acordă de Centru în urma concursului pentru proiectele cinematografice, conform evaluărilor efectuate de Consiliu, pe baza selecţiei de oferte, care se organizează cel puțin o dată pe an în cadrul unui exerciţiu financiar şi este anunţat pe pagina web oficială a Centrului şi în mass-media.
    89. Finanțarea pentru coproducțiile cinematografice cu participarea Republicii Moldova se face doar în cazul proiectelor filmelor de lung metraj de ficțiune, de lung metraj documentar și lung metraj de animație.
    90. Participanţii la concursul pentru finanțarea filmelor în coproducţie trebuie să întrunească următoarele criterii:
    1) sînt persoane juridice a căror activitate este producția de film;
    2) sînt rezidenți fiscali în Republica Moldova;
    3) sînt incluși în baza de date a Centrului;
    4) deţin, în bază de contract de coproducţie, dreptul de coproprietate asupra filmului, corespunzător contribuţiei fiecăruia, şi sînt deţinători ai dreptului de exploatare a filmului pe teritoriul Republicii Moldova;
    5) prezintă dosarul proiectului, planul de finanțare și bugetul privind cota de participare a producătorului din Republica Moldova;
    6) îşi asumă obligaţia de a menționa în genericul filmului și în materialele promoționale contribuția Centrului;
    7) au o cotă de participare de minimum 10% din bugetul de producţie al filmului – în cazul coproducţiilor multilaterale, şi de minimum 20% din bugetul de producţie al filmului – în cazul coproducţiilor bilaterale.
    91. Finanțarea de stat nu va depăși cota de 50% din bugetul Părții moldovenești, iar beneficiarul este obligat să utilizeze 75% din finanțele alocate pe teritoriul Republicii Moldova.
    92. Filmul în coproducție cu participarea Republicii Moldova va fi sonorizat sau subtitrat în limba română și proiectat în cinematografele țării cel tîrziu peste un an de la premiera internațională.
Capitolul X
FINANȚAREA ALTOR GENURI DE ACTIVITATE
DIN DOMENIUL CINEMATOGRAFIEI
    93. Alocațiile de la bugetul de stat destinate finanțării domeniului cinematografiei pot fi utilizate pentru următoarele genuri de activități:
    1) promovarea cinematografiei prin organizarea de seminare, ateliere pentru scenariști, regizori, operatori, actori, participare la master-classuri naționale și internaționale;
    2) organizarea festivalurilor și a evenimentelor cinematografice în Republica Moldova;
    3) promovarea pe plan internațional a cinematografiei prin participarea filmelor autohtone și a cineaștilor din Republica Moldova în cadrul tîrgurilor și festivalurilor internaționale de film;
    4) restaurarea și digitizarea filmelor și a materialelor din Arhiva Națională de Film.
    94. Pot solicita finanțare persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei și întrunesc următoarele cerințe:
    1) sînt rezidenți fiscali ai Republicii Moldova;
    2) sînt incluse în baza de date a Centrului.
    95. Pentru a beneficia de finanțare, solicitantul va depune următoarele acte:
    1) cererea, la care sînt anexate datele solicitantului;
    2) proiectul acțiunii/activității programate, însoțit de argumentările privind oportunitatea sau importanța acțiunii;
    3) devizul de cheltuieli, care va include toate categoriile de cheltuieli prevăzute;
    4) planul de organizare și desfășurare a acțiunii cu toată informația relevantă.
    96. În limita bugetului disponibil, Consiliul adoptă, cu majoritatea simplă de voturi, hotărîrea cu privire la cuantumul de finanțare. Centrul, în baza acestei hotărîri, încheie cu beneficiarul un contract de finanţare.
Capitolul XI
EVIDENȚA ȘI CONTROLUL UTILIZĂRII
MIJLOACELOR FINANCIARE

    97. Persoanele juridice care au beneficiat de finanțare din bugetul de stat sînt obligate să prezinte Centrului raportul analitic şi financiar privind utilizarea mijloacelor alocate. Raportul se prezintă în conformitate cu devizul aprobat, în format electronic și pe suport de hîrtie.
    98. Raportul de finanțare pentru dezvoltare de proiecte conține:
    1) datele despre beneficiar;
    2) versiunea finală a scenariului;
    3) conceptul regizoral;
    4) imaginile locațiilor, informații privind castingul, schițe și altă informație relevantă;
    5) raportul analitic al bugetului;
    6) raportul descriptiv al activității desfășurate, realizările și rezultatele obținute.
    99. Raportul de finanțare pentru producția de film conține:
    1) datele despre beneficiar;
    2) raportul analitic al bugetului;
    3) raportul descriptiv de activitate al producătorului;
    4) copiile documentelor ce atestă drepturile de utilizare, exploatare sau cesiune a dreptului de autor;
    5) fișa filmului în limbile română și engleză;
    6) copia HD a filmului pentru proiecții (format DCP, Blu-ray);
    7) 3 DVD-uri;
    8) raportul final, în cazul coproducțiilor, care va reflecta bugetul final și planul de finanțare a producătorului autohton.
    100. Raportul final de finanțare pentru alte activități conține:
    1) datele beneficiarului;
    2) raportul analitic al bugetului;
    3) raportul descriptiv pe activitate.
    101. Raportul analitic şi financiar se prezintă în termenele stabilite în contractul de finanțare. Termenul poate fi extins, după caz, cu acceptul Consiliului, pe motiv obiectiv.
    102. Centrul prezintă Ministerului Culturii, în modul şi termenele stabilite, dări de seamă și rapoarte financiare privind utilizarea mijloacelor bugetare alocate.
    103. În cazul utilizării mijloacelor bugetare în alte scopuri decît cele prevăzute în prezentul Regulament, Consiliul va informa autoritățile competente, în scopul efectuării unei expertize financiare. Beneficiarul poartă răspundere în măsura detectării prejudiciilor și iregularităților depistate de instituțiile de stat abilitate cu dreptul de control financiar.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    [Anexa nr.3 introdusă prin HG333 din 26.05.17, MO171-180/02.06.17 art.418]