OMFC195/2015
ID intern unic:  362173
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 195
din  01.12.2015
cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului privind certificarea auditorilor
interni din sectorul public
Publicat : 11.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 332-339     art Nr : 2392     Data intrarii in vigoare : 11.12.2015
    În vederea realizării prevederilor articolului 29 litera b) şi litera g) din Legea nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231-234, art.730),
ORDON:
    1. Se aprobă modificările şi completările la Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.100 din 29 august 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.205-207, art.1132), conform anexei.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                 Anatol ARAPU

    Nr. 195. Chişinău, 1 decembrie 2015.


              Anexa nr.1
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 195 din  1 decembrie 2015

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
la Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public
    1. În anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanţelor nr.100 din 29 august 2012:
    1.1. La punctul 2, sintagma „a auditorilor interni/angajaţilor unităţilor de audit intern” se substituie cu sintagma „în domeniul auditului intern a angajaţilor”;
    1.2. La punctul 3, sintagma „a auditorilor interni din” se substituie cu sintagma „în domeniul auditului intern în”;
    1.3. La punctul 4, sintagma „auditorilor interni din” se substituie cu sintagma „în domeniul auditului intern în”;
    1.4. La punctul 5, după cuvîntul „membri” se adaugă sintagma „permanenţi şi patru membri supleanţi, selectaţi în ordine succesivă, care vor înlocui membrii Comisiei aflaţi în conflict de interese cu pretendenţii la examenul de calificare, precum şi în cazul subordonării directe a pretendentului”;
    1.5. La punctul 52, după cuvîntul „Membrii” se adaugă sintagma „şi secretarul”;
    1.6. La punctul 54:
    1.6.1. cuvîntul „susţine” se substituie cu sintagma „aplică la”;
    1.6.2. după cuvîntul „aspect” se adaugă sintagma „ , semnînd, în acest sens, o Declaraţie cu privire la conflictul de interese (conform anexei nr.8),”;
    1.6.3. sintagma „activitatea respectivă a Comisiei” se substituie cu sintagma „exercitarea atribuţiilor Comisiei, expuse în punctul 8, lit.a) -  g)”;
    1.7. La punctul 6:
    1.7.1. cuvîntul „Funcţia” se substituie cu sintagma „În funcţia”;
    1.7.2. cuvîntul „secretariat” se substituie cu cuvîntul „secretar”;
    1.7.3. sintagma „asigurată de către Direcţia” se substituie cu sintagma „numit un angajat al Direcţiei”;
    1.8. La punctul 8:
    1.8.1. cuvîntul „funcţii” se substituie cu cuvîntul „atribuţii”;
    1.8.2. litera e), sintagma „de examinare a” se substituie cu sintagma „teoretice şi practice ale”;
    1.8.3. în final, se adaugă o literă nouă cu următorul conţinut: „h) păstrează confidenţialitatea informaţiei obţinute pe parcursul examenului de calificare, semnînd, în acest sens, o Declaraţie de confidenţialitate (conform anexei nr. 9).”;
    1.9. La punctul 9:
    1.9.1. cuvîntul „Secretariatul” se substituie cu cuvîntul „Secretarul”;
    1.9.2. cuvîntul „funcţii” se substituie cu cuvîntul „atribuţii”;
    1.9.3. litera a), sintagma „prevăzute la” se substituie cu sintagma „prevăzute în”;
    1.9.4. litera b):
    1.9.4.1. cuvîntul „lista” se substituie cu cuvîntul „listele”;
    1.9.4.2. după cuvîntul „pretendenţilor” se adaugă cuvîntul „admişi”;
    1.9.4.3. cuvîntul „examenul” se substituie cu sintagma „proba teoretică şi, ulterior, proba practică a examenului”;
    1.9.5. litera b1), sintagma „testul-grilă” se substituie cu sintagma „proiectul testului-grilă şi asigură confidenţialitatea acestuia”;
    1.9.6. după litera c), se adaugă două litere noi cu următorul conţinut:
    „c1) anunţă rezulatele examenului de calificare;
    c2) completează certificatele de calificare;”;
    1.10. La punctul 10 sintagma „a auditorilor interni din” se substituie cu sintagma „în domeniul auditului intern în”;
    1.11. La punctul 11:
    1.11.1. prepoziţia „La” se substituie cu sintagma „Pretendentul este în drept să aplice la”;
    1.11.2. sintagma „sînt în drept să aplice,” se exclude;
    1.11.3. sintagma „ , auditorii interni/angajaţii unităţilor de audit intern din sectorul public,” se exclude;
    1.11.4. litera b):
    1.11.4.1. sintagma „domeniul auditului” se substituie cu sintagma „domeniile: audit”;
    1.11.4.2. după cuvîntul „public” se adaugă sintagma „ , contabilitate, economie, finanţe publice, tehnologii informaţionale, drept şi audit extern”;
    1.11.5. litera d):
    1.11.5.1. sintagma „ierarhic superior” se substituie cu cuvîntul „entităţii”;
    1.11.5.2. articolul „a” se substituie cu sintagma „sau participarea la”;
    1.12. La punctul 17, sintagma „realizată în cadrul unei entităţi publice” se exclude;
    1.13. După  punctul 171 se adaugă un punct nou cu următorul conţinut: „172. În timpul desfăşurării probei teoretice şi practice în sala de examinare nu sunt prezente alte persoane decît pretendenţii admişi la examen, secretarul şi membrii Comisiei.”;
    1.14. La punctul 18, sintagma „Raportul de audit” se substituie cu sintagma „Raportarea”;
    1.15. La punctul 241:
    1.15.1. cifra „90” se substituie cu cifra „70”;
    1.15.2. cifra „35” se substituie cu cifra „20”;
    1.16. La punctul 25, sintagma „ , în termen de 3 zile lucrătoare de la anunţarea rezultatelor” se exclude;
    1.17. După punctul 25, se adaugă cinci puncte noi cu următorul conţinut:
    „251. Cererea de contestare este depusă de pretendent la secretarul Comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la anunţarea rezultatelor. 
    252. Secretarul Comisiei înştiinţează membrii Comisiei despre data şi ora desfăşurării şedinţei privind examinarea cererii de contestare, stabilită de către  Preşedintele Comisiei.
    253. Cererea de contestare, depusă de pretendent, va conţine argumente privind dezacordul cu rezultatele examenului de calificare.
    254. Comisia examinează aspectele, expuse de către pretendent în cererea de contestare, precum şi rezultatele obţinute de acesta la proba teoretică şi practică.
    255. Rezultatul contestării se consemnează într-un proces-verbal şi se comunică pretendentului în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării deciziei Comisiei.”;
    1.18. La punctul 26, după cuvîntul „secretarul” se adaugă cuvîntul „Comisiei”;
    1.19. La punctul 29, sintagma „auditorul intern/angajatul unităţii de audit intern” se substituie cu sintagma „deţinătorul acestuia”;
    1.20. La punctul 30, sintagma „auditor intern/angajat al unităţii de audit intern” se substituie cu sintagma „deţinător al certificatului de calificare”;
    1.21. La punctul 31:
    1.21.1. sintagma „auditorul intern/angajatul unităţii de audit intern” se substituie cu sintagma „deţinătorul certificatului de calificare”;
    1.21.2. sintagma „auditorilor interni/angajaţilor unităţilor de audit intern” se substituie cu cuvîntul „deţinătorilor,”;
    1.21.3. după cuvîntul „angajatorului” se adaugă sintagma „ , prezentînd Comisiei, nu mai tîrziu de 31 ianuarie a anului ce urmează după anul de gestiune, dovada respectivă”;
    1.22. La punctul 32:
    1.22.1. după cuvîntul „cunoştinţa” se adaugă sintagma „deţinătorului certificatului şi a”;
    1.22.2. după cuvîntul „care” se adaugă cuvîntul „acesta”;
    1.22.3. sintagma „auditorul intern/angajatul unităţii de audit intern,” se substituie cu sintagma „în scris,”;
    1.23. La punctul 33:
    1.23.1. sintagma „Auditorul intern/angajatul unităţii de audit intern” se substituie cu sintagma „Deţinătorul certificatului”;
    1.23.2. sintagma „sau să prezinte Comisiei dovezi de dezvoltare profesională continuă, cu o durată de cel puţin 40 ore anual, pentru revalidarea certificatului” se exclude;
    1.24. La punctul 34:
    1.24.1. sintagma „auditorului intern/angajatului unităţii de audit intern” se substituie cu sintagma „deţinătorului certificatului de calificare”;
    1.24.2. după articolul „a”, sintagma „auditorului intern” se substituie cu cuvîntul „deţinătorului”;
    1.25. La punctul 37:
    1.25.1. litera b), sintagma „auditorului intern/angajatului unităţii de audit intern” se substituie cu sintagma „deţinătorului certificatului de calificare”;
    1.25.2. litera f), sintagma „auditorul intern/angajatul unităţii de audit intern.” se substituie cu sintagma „deţinătorul certificatului de calificare;”;
    1.25.3. în final, se adaugă o literă nouă cu următorul conţinut: „g) note.”;
    1.26. În anexa nr.1:
    1.26.1. după cuvîntul „intern” se adaugă sintagma „în sectorul public, contabilitate, economie, finanţe publice, tehnologii informaţionale, drept şi audit extern”;
    1.26.2. sintagma „ierarhic superior” se substituie cu sintagma „entităţii publice”;
    1.27. În anexa nr.3, sintagma „Raportul de audit” se substituie cu cuvîntul „Raportarea”;
    1.28. În anexa nr.7:
    1.28.1. după cuvîntul „prenumele” se adaugă sintagma „deţinătorului certificatului de calificare”;
    1.28.2. sintagma „auditorul intern” se substituie cu sintagma „deţinătorul certificatului de calificare”;
    1.29. După anexa 7, se adaugă două anexe  cu următorul conţinut:

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    2. În anexa nr.2 la Ordinul ministrului finanţelor nr.100 din 29 august 2012:
    2.1.    cuvîntul „director” se substituie cu sintagma „şef”;
    2.2.    în final, se completează cu sintagma
    „Ana LUCA        -   şef al Direcţiei audit intern, Serviciul Vamal,
                                    membru supleant al Comisiei;
    Roman VITIUC  -    şef al Secţiei audit operaţional, Direcţia audit
                                    intern, Primăria municipiului Chişinău, membru
                                    supleant al Comisiei;
    Ludmila POPA    -   şef-adjunct al Direcţiei audit intern, Ministerul
                                    Finanţelor, membru supleant al Comisiei;
    Sergiu CÎRLIC    -   şef al Serviciul audit intern, Compania Naţională
                                    de Asigurări în Medicină, membru supleant al
                                    Comisiei;
    Petru BABUCI    -   şef al Serviciului de armonizare a managementului
                                    financiar şi controlului în sectorul public, Direcţia
                                    de armonizare a controlului financiar public intern,
                                    Ministerul Finanţelor, secretar al Comisiei.”