HANREC210/2015
ID intern unic:  362184
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 210
din  09.10.2015
cu privire la aprobarea  modificărilor şi completărilor
ce se operează în  Normele tehnice ale rețelelor electrice
de transport, aprobate prin Hotărârea Consiliului de
administraţie al ANRE nr. 266 din 20 noiembrie 2007
Publicat : 11.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 332-339     art Nr : 2403
Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
nr. 1079 din 1 decembrie 2015
Ministru  _______Vladimir CEBOTARI 
    Acționând în temeiul art. 8 alineat (1) lit. s), t), u),  art. 9 alineat (1) lit. g) și art. 37  din Legea cu privire la energia electrică nr.124-XVIII din 23 decembrie 2009 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 127-133, art. 311), cu completările și modificările ulterioare, în scopul stabilirii regulilor și cerințelor de ordin tehnic pentru operatorul rețelei de transport și de sistem și participanții la piața de energie electrică, menite să realizeze funcționarea sigură și economică a sistemului electroenergetic, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1.    Se aprobă modificările și completările ce se operează în Normele tehnice ale rețelelor electrice de transport, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 266 din  20 noiembrie 2007 (se anexează).
    2.  Subdiviziunile Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică vor monitoriza respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

    Sergiu CIOBANU,                                             Octavian LUNGU,
    Director                                                              Director

    Iurie ONICA,                                                     Ghenadie PÂRŢU,
    Director                                                              Director

    Nr. 210/2015. Chişinău, 9 octombrie 2015.

Anexă
la Hotărârea Consiliului
de administrație al ANRE
nr.210/2015 din 9 octombrie 2015

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în  Normele tehnice ale reţelei electrice
de transport, aprobate prin Hotărârea  Consiliului de
administrație al ANRE nr. 266  din 20 noiembrie 2007
    1. În preambul după textul „de ordin tehnic pentru operatorul” se completează cu textul „rețelei de transport  și”. 
    2. Punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
    “1. Normele tehnice ale reţelei electrice de transportб denumite în continuare Norme, sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică, Regulile pieţei energiei electrice, Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, precum şi în concordanţă cu cerinţele ENTSO-E”.
    3. La punctele 1 şi 86 abrevierea „UCTE” se substituie cu abrevierea „ENTSO-E”.
    4. La punctul 2 textul „conducerii prin dispecer” se substituie cu  textul  „dirijării operativ-tehnologice unice”.
    5. La punctul 3 după cuvântul „sigură” se completează cu cuvântul “continuă”.
    6. La punctul 4, lit. a) după cuvântul „accesului” se completează cu textul „reglementat și nediscriminatoriu al”.
    7. Pe tot parcursul textului cuvintele “ ÎS “Moldelectrica” se substituie cu abrevierea „ORTS”.
    8. Punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „7. ORTS desfășoară următoarele activități specifice:
    a) serviciul de transport al energiei electrice;
    b) planificarea şi dezvoltarea  RET în baza politicii energetice naţionale;
    c) măsurarea energiei electrice tranzacţionată prin RET. ”.
    9. La punctul 8 textul „în calitate de OS” se exclude, iar cuvintele „permițând accesul” se substituie cu cuvintele „asigurând accesul”.
    10. La punctul 9
     textul: „Hotărârii Guvernului cu privire la crearea unor întreprinderi de stat în sectorul electroenergetic” se exclude;
    cuvintele „în calitate de OS” se exclud;
    lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „a) dirijarea operativ-tehnologică unică a sistemului electroenergetic şi transportul energiei electrice prin RET;”;
    la lit. b) textul „sistemului de transport a energiei electrice” se substituie cu textul „rețelei electrice de transport”.
    11. Punctul 10 se abrogă.
    12. La abrevieri:
    textul „OD Operator de distribuție” se substituie cu textul „ORD  Operatorul rețelei de distribuţie”;
    textul „OS  Operator de Sistem” se substituie cu textul „ORTS  Operatorul Rețelei de Transport şi de Sistem”;
    textul „SEN Sistemul Electroenergetic Național” se substituie cu textul „SE Sistemul Electroenergetic”;
    textul „UCTE Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice” se substituie cu textul „ENTSO-E   Rețeaua Europeană a Operatorilor Reţelelor de Transport a Energiei Electrice”.
    13. Pe tot parcursul textului  abrevierea „SEN” se substituie cu abrevierea „SE”.
    14. La definiția „Acces la rețeaua electrică” după cuvintele „al consumatorilor” se completează cu  cuvântul „finali”, iar cuvintele „și distribuție” se exclud.
    Definiţia “Aviz tehnic de racordare la RET” se substituie cu definiţia “Aviz de racordare” cu următorul cuprins: “Aviz de racordare - aviz scris, valabil numai pentru un anumit amplasament care se eliberează de către ORTS, la cererea unui solicitant, asupra condițiilor de racordare la reţeaua electrică de transport, pentru satisfacerea cerințelor solicitantului, cât și funcționarea ulterioară a instalațiilor respective în sistemul electroenergetic.”.
    Definiţia „Utilizatori RET” se substituie cu definiţia „Utilizator RET” cu următorul cuprins „Utilizator RET – persoană fizică sau persoană juridică căreia i se prestează serviciul de transport al energiei electrice.”.
    15. La definiția „Consumator dispecerizabil”  și la punctele 81 şi 84 abrevierea „OS”  se substituie cu abrevierea „ORTS”.
    16. Pe tot parcursul textului textul „aviz tehnic de racordare” se substituie cu textul „aviz de racordare”, după sens.
    17. Pe tot parcursul textului cuvintele „unităților de distribuţie” se substituie cu textul  „operatorilor rețelelor de distribuție”.
    18. La subtitlul capitolului II după cuvintele „serviciul de transport” se completează cu  cuvintele „al energiei electrice”.
    19. La punctul 12,
     la lit. a) cuvintele „instalațiile de măsurare” se substituie cu cuvintele „echipamentele de măsurare”;
     la lit. b) după textul „serviciul de transport” se completează cu textul „al energiei electrice”;
     lit. f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    “f) realizează, modernizează, dezvoltă, întreţine şi verifică periodic echipamentele de măsurare a energiei electrice, potrivit prevederilor Regulamentului cu privire la măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 382 din 02 iulie 2010, acceptă solicitarea beneficiarilor serviciului de transport al energiei electrice privind participarea la controlul sau la citirea indicațiilor echipamentelor de măsurare;”.
    20. Punctul 14, după cuvintele „serviciul de transport” se completează cu cuvintele  „al energiei electrice”;
    la lit. b) cuvântul „rețea” se substituie cu textul „rețeaua electrică de transport”.
    21. Punctul 16 se completează în final cu textul „cu încadrarea în limitele stabilite”.
    22. Punctul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
     „17. Consumul tehnologic de energie electrică din RET este acoperit în baza contractelor încheiate de ORTS.”.
    3. La punctul 18, lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „b) funcționarea pieței  energiei electrice în condiţii de eficienţă, concurență, transparență şi nediscriminare;”.
    24. La punctele 44 și 208 cuvintele „OS ai” se substituie cu cuvântul „operatorii”.
    25. La punctele 56, 58, 128 şi 137 cuvântul „distribuitori” se substituie cu textul „operatorii rețelelor de distribuție”.
    26. La punctul 64 după cuvântul „rețelei” se completează cu  cuvântul „electrice”.
    27. La punctele 65 și 66 cuvintele „unităților de distribuție” se substituie cu textul „operatorilor rețelelor de distribuție”.
    28. La punctul 70 textul „rețeaua de transport sau la reţeaua de distribuţie” se substituie cu textul „rețeaua electrică de transport”; abrevierea „/DMS SCADA” și textul „și cu cerințele unităților de distribuție” se exclud.
    29. Punctul 75 după cuvântul „Operatorul” se completează cu textul „rețelei de transport și de”, iar cuvintele „OS ai” se substituie cu cuvântul „operatorii”.
    30. Punctul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
     „88. Frecvenţa nominală a tensiunii în SE este de 50 Hz.”.
    31. Punctul  89 se modifică şi va avea următorul cuprins:
     „89. Limitele normate de variaţie a frecvenţei tensiunii din SE sunt:
    a) abaterea normal admisibilă 49,80 - 50,20 Hz, pe parcursul a 95 % din timpul zilei (24 ore); 
    b) abaterea admisibilă limită 49,60 - 50,40 Hz, pe parcursul a 5 % din timpul zilei (24 ore).”
    32. Pe tot parcursul textului abrevierea „UD” se substituie cu abrevierea „ORD”.
    33. Punctul 91 după  cuvântul „delimitare” se completează cu  textul „a RET cu instalațiile electrice ale utilizatorilor RET”.
    34. La punctul 104 textul „nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.681)” se exclude.
    35. La punctul 105, cuvintele„permanente de perspectivă” se substituie cu cuvintele „de dezvoltare”.
    36. La punctul 108,
    lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
     „a) toți producătorii existenți și cei potențiali;”;
     la lit. b) cuvântul „distribuitorii” se substituie cu textul „operatorii rețelelor de distribuție”, iar textul „autorizați de Agenție sau în curs de autorizare” se exclude.
    37.  Punctul 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „109. Planul de dezvoltare este supus spre aprobare Agenției în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică. Planul de dezvoltare se publică  pe pagina electronică a ORTS.”.
    38. La punctul 110 cuvintele “perspectivă a dezvoltării” se substituie cu cuvintele ”dezvoltare a”.
    39. La punctul 123 cuvântul „perspectivă” se substituie cu cuvântul „dezvoltare”.
    40. La punctul 125, cifra „25” se substituie cu cifra „15”.
    41. Punctul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:
     „127. Etapele procesului de racordare la RET sunt:
    a)  depunerea de către solicitant a cererii pentru eliberarea avizului de racordare;
    b)  analiza de către ORTS a cererii pentru eliberarea avizului de racordare;
    c)  eliberarea de către ORTS a avizului de racordare;
    d) semnarea contractului de racordare;
    e)  executarea cerinţelor incluse în avizul de racordare;
    f)  efectuarea încercărilor asupra instalațiilor electrice ale utilizatorului RET în scopul pregătirii punerii lor în funcţiune;
    g)  întocmirea şi semnarea actelor de delimitare a instalațiilor electrice;
    h)  punerea în funcţiune a instalaţiilor de racordare;
    i) punerea sub tensiune a instalațiilor electrice ale utilizatorului RET. În cazul consumatorului final, punerea sub tensiune a instalațiilor electrice are loc după ce este prezentat contractul de furnizare a energiei electrice.”.
    42. Punctul 128 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    “128. La cererea depusă de orice solicitant (producător, operator al rețelei de distribuție, consumator final) cu privire la eliberarea avizului de  racordare sau modificarea unei instalaţii de racordare existente la RET, ORTS realizează următoarele:
    a) analizează cererea pentru eliberarea avizului de racordare şi documentaţia tehnică anexată;
    b) eliberează avizul de racordare;
    c) propune contractul de racordare care conţine cel puţin următoarele:
    lucrările ce trebuie efectuate pentru realizarea instalaţiei de racordare la RET;
    variante de eşalonare a lucrărilor de racordare;
    tariful  de racordare.
    Contractul de execuţie a instalaţiei de racordare trebuie să precizeze condiţiile privind accesul şi desfăşurarea lucrărilor.”.
    43. Punctul 129 după cuvântul „cererea” se completează cu cuvintele „pentru eliberarea avizului”.
    44. La punctul  130, lit. a) se abrogă. 
    45. Punctul 131 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „131. ORTS este în drept să solicite date suplimentare referitor la cererea de racordare, decât cele indicate la punctul  130 și anume:
    a) amplasarea geografică a instalației utilizatorului;
    b) tipul și caracteristicile echipamentelor care alcătuiesc instalația utilizatorului.
    Ținând cont de multitudinea de tehnologii de producere a energiei electrice, prin derogare de la punctul  130, lit. b), ORTS va elabora seturi de date necesare a fi prezentate de solicitant în scopul eliberării avizului de racordare, în funcţie de tehnologia de producere a energiei electrice, în special cele ce funcţionează pe surse regenerabile de energie. După coordonarea cu Agenţia seturile de date respective vor fi plasate de ORTS pe pagina electronică a sa.”.
    46. La punctul 132 textul „emiterea avizului tehnic de racordare” se substituie cu textul „eliberarea avizului de racordare”.
    47. La punctul 134:
    cuvântul „acordat” se substituie cu  cuvântul „eliberat”;
    la lit. b) cuvintele „racordului respectiv” se substituie cu textul „instalației de racordare  respective”;
    la lit. h) textul „instalațiilor cuprinse între punctul de racordare şi punctul de delimitare”, se substituie cu cuvintele „instalației de racordare”;
    lit. p) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „p) durata de valabilitate a avizului de racordare, cât și posibilitatea prelungirii ei: Durata de valabilitate a avizului de racordare se stabilește de ORTS  și nu poate fi mai mică de un an. Avizul de racordare poate fi anulat de operatorul reţelei de transport şi de sistem, dacă la expirarea termenului de valabilitate a lui nu a  fost elaborat proiectul și nu a început construcția obiectului pentru care a fost eliberat avizul de racordare.”.
    48. Punctul 135 se modifică şi va avea următorul cuprins:
     „135. Avizul de racordare a instalaţiei consumatorului final sau a instalaţiilor operatorului reţelei de distribuţie se eliberează de ORTS în termen  de 15  zile calendaristice de la data depunerii cererii respective şi a documentaţiei aferente complete. ORTS eliberează avizul de racordare a centralei electrice în termen de 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii respective şi a documentației aferente complete.”.
    49.  Punctul 142 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „142. Durata de timp de înlăturare a  defectelor prin protecțiile de bază și de rezervă ale utilizatorului RET se stabilesc de ORTS şi se specifică în avizul de racordare.”.
    50. La punctul 161 ultima propoziţie se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „Fac excepție atât grupurile cu turbine cu gaz, cele cu contrapresiune, cât şi centralele eoliene şi solare (fotovoltaice).”.
    51. La punctul 168, ultima propoziţie se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „Producătorul este responsabil de construirea şi întreţinerea căilor de comunicaţie până la interfaţa sistemului de telecomunicaţii al ORTS.”.
    52. Punctul 169 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „169. ORTS este responsabil de interfaţa sistemului său de telecomunicaţii cu căile de comunicaţie ale utilizatorului RET.”.
    53. La punctul  207 textul „în conformitate cu licențele emise şi cu acordul Agenţiei” se exclude.
    54. Punctul 209 se abrogă.
    55. La punctul  212, cuvintele “licențe furnizează” se substituie cu cuvintele“licență  prezintă”, iar cuvintele „de funcționare” se substituie cu textul „pentru transportul energiei electrice”.
    56. La punctul 213, textul „licențe întocmește și supune” se substituie cu cuvintele „licență prezintă”.
    57.  La punctele 215 și 216 cuvântul „licențe” se substituie cu cuvântul „licență”.
    58. Punctele 217, 218 și 219 se abrogă.
    59. La punctul 220 textul „ceilalți utilizatori ai” se substituie cu cuvântul „utilizatorii”.