HANREC211/2015
ID intern unic:  362185
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 211
din  09.10.2015
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în Hotărârea Consiliului de administrație
al Agenției Naționale pentru
Reglementare în Energetică
nr. 406 din 25 februarie 2011  pentru
aprobarea Regulamentului
cu privire la calitatea serviciilor de
transport și de distribuție a
energiei electrice
Publicat : 11.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 332-339     art Nr : 2404
Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
nr. 1080 din 1 decembrie 2015
Ministru  _____Vladimir CEBOTARI


    Acționând în temeiul art.35 alin. (1) lit. g), art.38 alin.(1) lit. f), art.41 alin.(5) și art.44 din Legea cu privire la energia electrică nr.124-XVIII din 23 decembrie 2009 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 127-133, art. 311) în scopul reglementării raporturilor juridice dintre operatorul rețelei de transport și de sistem, operatorii rețelelor de distribuție și consumatorii finali cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice prestate, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
 HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, modificările și completările ce se operează în Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică  nr. 406 din 25 februarie 2011  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011,  nr. 131-133, art. 1125), înregistrată la Ministerul Justiţiei la data de 14 august 2011, cu nr. 836 (se anexează).
    2. Subdiviziunile Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică vor monitoriza respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

    Sergiu CIOBANU,                                                   Octavian LUNGU,
    Director                                                                     Director

    Iurie ONICA,                                                            Ghenadie PÂRŢU,
    Director                                                                     Director

    Nr. 211/2015. Chişinău, 9 octombrie 2015.


Anexă
la Hotărârea Consiliului
de administrație al ANRE
nr.211/2015 din 9 octombrie 2015

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărârea Consiliului de administrație
al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
nr. 406 din 25 februarie 2011 pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a
energiei electrice
    1. În clauza de emitere a Hotărârii, textul „art. 42 al Legii cu privire la energia electrică nr.124-XVIII din 23 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23-24, art.33)” se substituie cu textul „art. 44  al Legii cu privire la energia  electrică nr.124-XVIII din 23 decembrie 2009 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.127-133, art.311)”. De asemenea, pe tot parcursul textului sintagma „art. 42 al Legii cu privire la energia electrică” se substituie cu sintagma „art. 44 al Legii cu privire la energia electrică”.
    2. În Regulament,
    1) La punctul 3, noțiunea „Condiții meteorologice deosebite” se modifică și va avea următorul cuprins:
    „Condiții meteorologice deosebite – situații în care:
    a) viteza vântului depășește 20 m/s;
    b) grosimea stratului de chiciură depășește 15 mm;
    c) există depuneri de chiciură și, concomitent, vânt cu viteza mai mare de 15 m/s.”.
    2) Punctul 10 se completează cu subpunctele 5) și 6) cu următorul cuprins:
    „5) Anul 2015 – 400 minute;
     6) Anul 2016 – 380 minute”.
    3) La punctul 13, textul „este obligat să achite consumatorilor finali, la cerere, compensații” se substituie cu textul „suportă plata compensațiilor”; textul „este obligat să achite consumatorului final afectat compensația” se substituie cu textul „suportă plata compensației”.
    4) La punctul 22, textul „este obligat să achite consumatorului final compensații” se substituie cu textul „suportă plata compensațiilor”.
    5) La punctul 27, textul „este obligat să achite consumatorilor finali afectați compensații” se substituie cu textul „suportă plata compensațiilor”.
    6) Punctul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
     „29. Operatorul rețelei de transport și de sistem, operatorul rețelei de distribuție eliberează avizele de racordare în cazul prezentării solicitării însoțite de toate documentele și datele necesare în următoarele termene:
    1) 10 zile calendaristice în cazul solicitărilor de racordare la rețeaua electrică de distribuție a instalațiilor electrice ale unui potențial consumator final;
    2) 15 zile în cazul solicitării de racordare la rețeaua electrică de transport a instalațiilor electrice ale unui potențial consumator final;
    3) 30 de zile în cazul solicitării de racordare la rețeaua electrică a unei centrale electrice.”.
    7) Punctul 47 se abrogă.
    8) La Anexa nr.1, din tabelul 6, punctul 29 se abrogă.
    9) Anexa nr.1 se completează cu Tabelul 7 cu următorul cuprins:

„Tabelul 7
Racordarea la rețeaua electrică de distribuție a centralelor electrice
și a instalațiilor electrice ale potențialilor consumatori finali”

 

29. Eliberarea avizului de racordare solicitanților

Nr.de cereri

Nr. de avize eliberate in termen
 Nr. de refuzuri

Cereri de racordare la rețeaua electrică de distribuție a instalațiilor electrice ale potențialilor consumatori finali (10 zile)

 
 
 

Cereri de racordare la rețeaua electrică de distribuție a centralelor electrice (30 zile)

 
 
 
    10) Anexa nr. 2 se completează cu Tabelul 5 cu următorul cuprins:
„Tabelul 5
Racordarea la rețeaua electrică de transport a centralelor electrice
și a instalațiilor electrice ale potențialilor consumatori finali”

 
 Eliberarea avizului de racordare solicitanților
Nr. de cereri
Nr. de avize eliberate in termen
Nr. de refuzuri

Cereri de racordare la rețeaua electrică de transport a instalațiilor electrice alepotențialilor consumatori finali (15 zile)

 
 
 

Cereri de racordare la rețeaua electrică de transport a centralelor electrice (30 zile)

 
 
 
 
    11) Anexa nr.3,
     a) La punctul 10 rubrica “Descrierea, valoarea minimă a indicatorului” după textul „- Anul 2014 – 450 minute” se completează cronologic următoarele poziții:
    „Anul 2015 – 400 minute;
     Anul 2016 – 380 minute”;
    b) La pct. 12 (3) și pct. 12 (4) rubrica “Valoarea compensației sau a reducerii de tarif” cuvântul “oră” se substituie cu cuvântul “întrerupere”.
    c) La pct. 29 rubrica “Descrierea, valoarea minimă a indicatorului” textul „Eliberarea avizelor de racordare în termen de cel mult 15 zile calendaristice” se substituie cu textul „Eliberarea avizelor de racordare în termene ce depășesc termenele stabilite la punctul 29”.