HANREC212/2015
ID intern unic:  362186
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 212
din  09.10.2015
cu privire la aprobarea Regulilor
pieței energiei electrice
Publicat : 11.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 332-339     art Nr : 2405
Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
nr. 1081 din 1 decembrie 2015
Ministru  _____Vladimir CEBOTARI    În conformitate cu prevederile art.8 alin. (1) lit. t) și art. 30 din Legea nr.124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.127-133, art.311), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulile pieței energiei electrice (se anexează).
    2. Se abrogă:
    Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  nr.75 din 12 decembrie 2002 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.30-34, art.47).
    Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  nr.320 din 16 ianuarie 2009 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor Regulilor pieţei energiei electrice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44, art.155), înregistrată la Ministerul Justiției la data de 16 februarie 2009 cu nr. 650.
    3. Prin derogare de la prevederile secțiunii 10 a Regulilor pieței energiei electrice, până la desemnarea furnizorului central, repartizarea energiei electrice produse de sursele reglementate de Agenție se va efectua în conformitate cu Hotărârile Agenției și în baza contractelor de procurare a energiei electrice încheiate de părți.
    4. Subdiviziunile Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică vor monitoriza aplicarea de către participanţii pieței a prevederilor Regulilor pieței energiei electrice.

    Sergiu CIOBANU,                                                  Octavian LUNGU,
    Director                                                                   Director

    Iurie ONICA,                                                          Ghenadie PÂRŢU,
    Director                                                                   Director

    Nr. 212/2015. Chişinău, 9 octombrie 2015.


 Anexă
la Hotărârea Consiliului
de administrație al ANRE
nr.212/2015 din 9 octombrie 2015

REGULILE PIEŢEI ENERGIEI ELECTRICE
Secţiunea 1
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulile Pieţei Energiei Electrice (în continuare Reguli) au drept scop stabilirea raporturilor juridice dintre Participanţii Pieţei Energiei Electrice din Republica Moldova.
    2. Obiectivele principale ale prezentelor Reguli sunt:
    1)  Crearea  condiţiilor pentru asigurarea aprovizionării continue, complete şi fiabile cu energie electrică a consumatorilor finali din Republica Moldova;
    2) Crearea condiţiilor pentru asigurarea funcţionării fiabile, sigure şi eficiente a Sistemului Electroenergetic al Republicii Moldova, bazate pe principiul dirijării operativ-tehnologice unice a Sistemului Electroenergetic, în corespundere cu prevederile Legii cu privire la energia electrică.
    3) Dezvoltarea şi asigurarea relaţiilor comerciale stabile dintre Participanţii Pieţei Energiei Electrice;
    4) Stabilirea unor relaţii regulamentare între Participanţii Pieţei şi entităţile economice din Zonele Externe de Dispecerizare pentru asigurarea funcţionării stabile, fiabile şi sigure a Sistemului Electroenergetic;
    5)  Stabilirea regulilor de repartizare a cantităţilor  de energie electrică tranzacţionate între Participanţii Pieţei, în fiecare perioadă de facturare, ţinând  cont  de contractele  de procurare, de furnizare a energiei electrice;
    6) Asigurarea accesului reglementat şi nediscriminatoriu la Reţeaua Electrică de Transport al  Operatorilor reţelelor de distribuţie, tuturor Producătorilor, Furnizorilor existenţi sau potenţiali şi Consumatorilor Eligibili, precum şi altor utilizatori de sistem;
    7) Prezentarea de către Participanţii Pieţei  a informaţiei exacte, actuale, aferente activităţii pe Piaţa de Energie Electrică, respectându-se principiul de transparenţă şi imparţialitate, în conformitate cu cerinţele  Legii cu privire la energia electrică.
    3. În sensul prezentelor Reguli, noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică următoarele:
    Administrarea contractelor - evaluarea de către operatorul rețelei de transport și de sistem (în continuare ORTS), operatorul rețelei de distribuție (în continuare ORD) şi coordonarea privind posibilităţile de realizare tehnică a prevederilor contractelor de procurare, de furnizare a energiei electrice, şi prestarea de către ORTS a serviciului de transport al  energiei electrice sau a serviciului de distribuţie a energiei electrice de către ORD  în conformitate cu prevederile contractelor  de procurare, de furnizare  a energiei electrice.
    Alte Surse de Energie Electrică - agenţii economici care se află în afara Zonei de Dispecerizare cu care ORTS, ORD, Furnizorii şi Consumatorii Eligibili pot încheia contracte de  procurare  sau de furnizare a energiei electrice, inclusiv a Energiei Electrice de Echilibrare.
    Centrul de Dispecerizare - subdiviziune a ORTS care planifică şi realizează dispecerizarea resurselor Sistemului Electroenergetic pentru acoperirea sarcinii electrice în conformitate cu contractele de procurare sau de furnizare a energiei electrice încheiate de ORTS, ORD, Furnizori,  Consumatorii Eligibili şi alţi utilizatori de sistem şi asigurarea stabilităţii, fiabilităţii, securităţii şi eficienţei funcţionării Sistemului Electroenergetic.
    Centrală electrică dispecerizabilă – centrală electrică a cărei sarcină electrică poate fi modificată la cererea ORTS.
    Contract de asumare a responsabilităţii pentru echilibrare - contract încheiat între doi sau mai mulţi participanţi ai Pieţei Energiei Electrice, prin care un participant al Pieţei Energiei Electrice îşi  asumă responsabilitatea de furnizare a Energiei Electrice de Echilibrare, iar ceilalţi participanţi ai Pieţei Energiei Electrice îşi asumă obligaţia de plată a acesteia.
    Dispecerizare - proces continuu de dirijare pe parcursul a 24 ore a sarcinii generatoarelor electrice, a sarcinii RED, a sarcinii consumatorilor finali instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport şi a fluxurilor coordonate de putere electrică prin interconexiunile cu alte sisteme electroenergetice.
    Energie Electrică de Echilibrare - energie electrică folosită pentru asigurarea echilibrului în sistemul electroenergetic ca urmare a devierilor sarcinii electrice efective a Producătorului, Furnizorului, ORTS, ORD şi Consumatorului Eligibil, faţă de  sarcina electrică conform contractului de procurare, de furnizare a energiei electrice.
    Furnizor Central – furnizor desemnat de Guvernul Republicii Moldova  care va achiziţiona şi furniza pe piaţa energiei electrice, energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare care au obţinut statut de prioritate pe piaţa internă la comercializarea energiei electrice produsă în cogenerare şi de centralele electrice care produc energie electrică din surse regenerabile de energie în condiţiile  legii.
    Graficul zilnic - bilanţ de putere a Sistemului Electroenergetic, în formă de document, întocmit de ORTS pentru fiecare 24 ore ale Perioadei de Planificare Săptămânală, în baza cererilor înaintate de Furnizori, ORD,  Consumatorii Eligibili şi alţi utilizatori de sistem şi în conformitate cu contractele de procurare, de furnizare a energiei electrice în care sunt indicate valorile orare medii ale puterii active ale:
    1) sarcinii electrice a Furnizorilor, ORD şi Consumatorilor Eligibili;
    2) furnizărilor conform contractelor bilaterale;
    3) sarcinilor electrice ale centralelor electrice din Sistemul Electroenergetic;
    4) fluxurilor de puteri prin interconexiunile cu alte sisteme electroenergetice.
    Operator al reţelei de distribuţie - persoană juridică titular de licenţă pentru distribuţia energiei electrice care dispune de reţele electrice de distribuţie, îndeplineşte funcţii de distribuţie a energiei electrice şi care este responsabilă de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie în anumite zone şi a interconexiunilor cu alte reţele electrice, dacă este necesar, precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor electrice de distribuţie de a satisface pe termen lung cererile rezonabile de distribuţie a energiei electrice.
    Operator al reţelei de transport şi de sistem  - persoană juridică titular de licenţă pentru transportul energiei electrice care dispune de reţele electrice de transport, îndeplineşte funcţii de transport al energiei electrice şi de dirijare operativ-tehnologică a sistemului electroenergetic şi care este responsabilă de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport în anumite zone şi a interconexiunilor cu alte reţele electrice, dacă este necesar, precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor electrice de transport de a satisface pe termen lung cererile rezonabile de transport al energiei electrice.
    Parte Responsabilă de Echilibrare - Participant al Pieţei Energiei Electrice care are necesitate de  Energie Electrică de Echilibrare.
    Participanţii Pieţei -  Titularii de Licenţe, Consumatorii Eligibili şi Producătorii pentru care nu este obligatorie obţinerea Licenţei conform Legii cu privire la energia electrică.
    Perioada de Facturare - intervalul de timp egal cu durata lunii calendaristice.
    Perioada de Planificare Săptămânală - Perioada de timp care începe sâmbătă la ora 00.00 şi se sfârșește vineri la ora 24.00.
    Piaţa Energiei Electrice - sfera de vânzare-procurare a energiei electrice de către Participanţii Pieţei în scopul aprovizionării fiabile a consumatorilor finali cu energie electrică în cadrul Sistemului Electroenergetic.
    Pronosticul Sarcinii - pronosticul puterii electrice totale a Sistemului Electroenergetic, în MW, elaborat de ORTS.
    Puterea Maximă a centralei electrice - sarcina maximă, în MW, la care Producătorul este disponibil să exploateze sursa generatoare de energie electrică în regim continuu.
    Puterea Minimă a centralei electrice - sarcina minimă, în MW, la care Producătorul este disponibil să exploateze sursa generatoare de energie electrică în regim continuu.
    Sursele reglementate de Agenţie - centralele electrice la care producerea energiei electrice se efectuează la tarife reglementate, aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie).
    Titular de Licenţă - persoană fizică întreprinzător individual sau persoană juridică deţinătoare de licenţă eliberată de către Agenţie.
    Tranzacţie Comercială Externă - furnizarea sau procurarea energiei electrice din Zonele Externe de Dispecerizare.
    Zona de Dispecerizare - Sistemul Electroenergetic care cuprinde raioanele energetice din partea dreaptă şi stângă a râului Nistru, având interconexiuni cu sistemele electroenergetice ale altor ţări şi care dispun de echipament de măsurare şi/sau de telecomunicare, în limitele căruia ORTS asigură stabilitatea, fiabilitatea, securitatea şi eficienţa funcţionării reţelei electrice de transport, dirijează nemijlocit sarcina surselor de energie electrică şi menţine graficul coordonat al schimburilor transfrontaliere de energie şi putere electrică cu Zonele Externe de Dispecerizare.
    Zona Externă de Dispecerizare - zona de dispecerizare a sistemului electroenergetic al altei ţări, cu care Sistemul Electroenergetic este interconectat prin linii electrice de transport.
Secţiunea 2
CERINŢELE FAŢĂ DE PARTICIPANŢII PIEŢEI
    4. Orice persoană fizică întreprinzător individual sau persoană juridică, căreia i-a fost eliberată de către Agenţie o Licenţă pentru producerea energiei electrice, pentru distribuţia energiei electrice, pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate sau la tarife nereglementate este obligată să se înregistreze la Operatorul Reţelei de Transport şi de Sistem, în timp de zece zile lucrătoare, după eliberarea licenţei respective. ORD este obligat să prezinte informaţii suficiente ORTS referitoare la orice centrală electrică cu puterea electrică egală cu 1 MW şi mai mult care a fost racordată la reţeaua electrică de distribuţie.
    5. Relaţiile dintre Participanţii Pieţei se constituie în bază de contracte. Clauzele contractelor trebuie să corespundă prevederilor din Licenţe, prevederilor Codului civil, Legii cu privire la energia electrică şi actelor normative aprobate pentru aplicarea ei, conform Anexei. 
    6. ORTS este obligat să organizeze dirijarea operativ-tehnologică unică a Sistemului Electroenergetic şi să efectueze Administrarea contractelor de procurare şi de furnizare a energiei electrice, încheiate de ORD, Furnizori şi Consumatorii Eligibili, în mod echitabil, transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu graficele  coordonate de părţile care au încheiat contracte de procurare, de furnizare a energiei electrice. Toate contractele de procurare şi de furnizare a energiei electrice încheiate de ORD, Furnizori şi Consumatorii Eligibili trebuie să includă în mod obligatoriu clauze cu privire la puterea electrică ce urmează a fi asigurată şi responsabilitatea părţilor în cazul în care aceste clauze nu se respectă.
    Dirijarea operativ-tehnologică a fluxurilor de energie electrică de la centralele electrice dispecerizabile  se efectuează de către ORTS luându-se în considerare tehnologia de producere a energiei electrice şi acordându-se  prioritate energiei electrice produsă de centralele electrice de termoficare în regim de cogenerare şi energiei electrice produsă de centralele electrice din surse regenerabile de energie.
    7. ORTS poartă răspundere pentru administrarea contractelor de procurare şi de furnizare a energiei electrice încheiate de ORD, Furnizori, Producători şi Consumatorii Eligibili, şi pentru dirijarea fluxurilor de energie electrică din reţeaua electrică de transport în scopul asigurării funcţionării stabile, fiabile, sigure şi eficiente a Sistemului Electroenergetic.
    8. Relaţiile dintre ORD, Furnizori, Furnizorul Central, Consumatorii Eligibili, Producători, după caz, şi ORTS sunt bazate pe contractele de prestare a serviciului de transport al energiei electrice, în conformitate cu prevederile Licenţelor, prezentelor Reguli, Legii cu privire la energia electrică şi a actelor normative de aplicare a ei, conform Anexei. Contractele de prestare a serviciului de transport al energiei electrice încheiate cu ORD, Furnizori, Producători, după caz, şi Consumatorii Eligibili trebuie să includă în mod obligatoriu clauze cu privire la puterea electrică ce urmează a fi transportată şi responsabilităţile părţilor în cazul în care aceste clauze nu se respectă.
    Contractele de prestare a serviciului de transport al energiei electrice trebuie să includă anexe separate privind obligaţiile părţilor legate de asumarea responsabilităţii pentru echilibrare sau la decizia părţilor se semnează un contract de asumare a responsabilităţii pentru echilibrare. 
    9. Participanţii Pieţei sunt obligaţi să respecte prevederile Legii cu privire la energia electrică, a actelor normative de aplicare a ei, conform Anexei, Procedurile Operaţionale şi să se călăuzească, în activitatea lor, de principiul dirijării operativ-tehnologice unice a Sistemului Electroenergetic.
    Titularii de Licenţă au dreptul să ia decizii comerciale proprii compatibile cu condiţiile Licenţelor, cu prezentele Reguli, cu prevederile Legii cu privire la energia electrică.
    10. ORTS este obligat să prezinte gratis tuturor ORD, Furnizorilor, Producătorilor şi Consumatorilor Eligibili informaţii cu caracter operativ şi tehnic, privind capacitatea de transport a reţelei electrice de transport. ORTS plasează zilnic informaţii cu caracter operativ şi tehnic pe pagina electronică a sa.
    11. ORTS va prezenta ORD, Furnizorilor, inclusiv Furnizorului Central şi Producătorilor, după modelul stabilit de părţi, informaţia operativă privind furnizarea şi consumul zilnic de energie electrică în Sistemul  Electroenergetic conform tranzacţiilor efectuate.
    12. Energia electrică produsă de Sursele reglementate de Agenţie se repartizează de către Furnizorul Central între  Furnizori, Consumatorii Eligibili, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate, prezentele Reguli şi hotărârile Agenţiei.
    13.  ORTS are dreptul să deconecteze de la reţeaua electrică de transport instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil în cazul neîndeplinirii de către ultimul a obligaţiei de plată a facturii pentru serviciul de transport al energiei electrice, în termenul-limită indicat în factura de plată şi în alte situaţii prevăzute de Legea cu privire la energia electrică şi clauzele contractului.
    14. La cererea scrisă a ORTS, ORD este obligat să deconecteze, în termen de trei zile lucrătoare, instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil de la reţeaua electrică de distribuţie, în cazul neîndeplinirii de către ultimul a obligaţiei de plată a serviciului de transport al energiei electrice, în termenul indicat în factură, precum şi în cazul lipsei furnizărilor de energie şi putere electrică conform contractelor încheiate. În aceste cazuri ORD nu este responsabil pentru consecinţele deconectării.
    15. ORD are dreptul să deconecteze de la reţeaua electrică de distribuţie instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil în cazul neîndeplinirii de către ultimul a obligaţiei de plată a serviciului de distribuţie a energiei electrice în conformitate cu contractul de prestare a serviciului de distribuţie şi în termenul indicat în factura de plată a serviciului de distribuţie a energiei electrice.
    16. La cererea scrisă a Producătorului, a Furnizorului, cu care Consumatorul Eligibil are încheiat contract de procurare, de furnizare a energiei electrice, ORTS, ORD, după caz, va deconecta, în termen de trei zile lucrătoare, instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil de la reţeaua electrică de transport sau de la reţeaua electrică de distribuţie, după caz. În acest caz Producătorul, Furnizorul, cu care Consumatorul Eligibil are încheiat contract de procurare, de furnizare a energiei electrice şi Consumatorul Eligibil îşi asumă responsabilitatea pentru consecinţele deconectării, iar ORTS,  ORD, după caz, nu este  responsabil pentru consecinţele deconectării.
Secţiunea 3
CONSUMATORUL ELIGIBIL
    17. Consumatorul Eligibil este în drept să încheie contract de  procurare sau de furnizare a energiei electrice cu orice producător sau furnizor, inclusiv din străinătate.
    18. Consumatorul Eligibil este obligat să îndeplinească obligaţiile asumate, exigenţele prezentelor Reguli, cerinţele ORTS şi/sau ORD, la reţelele electrice ale căruia sunt racordate instalaţiile electrice.
    19. Consumatorul Eligibil este obligat să încheie contract pentru furnizarea energiei  electrice în cantitatea necesară pentru acoperirea continuă şi integrală a sarcinii electrice planificate a lui în fiecare oră, precum şi contract de asumare a responsabilităţii pentru echilibrare, în cazul semnării unui contract de procurare a energiei electrice direct cu Producătorul sau din Alte Surse de Energie Electrică. În alte cazuri, responsabilitatea pentru  echilibrare a Consumatorului Eligibil este  obligaţia Furnizorului cu care a fost semnat contractul de furnizare a energiei electrice.
    20. Consumatorii Eligibili care consumă energie electrică produsă exclusiv din surse tradiţionale de energie sunt obligaţi să încheie contracte de furnizare a energiei electrice cu Furnizorul Central pentru achiziţionarea energiei electrice produsă de Sursele reglementate de Agenţie. Cota-parte a energiei electrice ce se planifică a fi furnizată Consumatorilor Eligibili de la Sursele reglementate de Agenţie se aprobă anual de către Agenţie în baza cotei-părţi deţinute pe piaţă, determinată în baza consumului de energie electrică.
    21. Consumatorul Eligibil este obligat să încheie contract pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice cu ORTS şi contract pentru prestarea serviciului de distribuţie cu ORD în cazul în care instalaţiile electrice ale lui sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie. Contract pentru prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice furnizate Consumatorului Eligibil poate fi încheiat şi de către Furnizorul cu care Consumatorul Eligibil are încheiat contract de furnizare a energiei electrice.
Secţiunea 4
CONTRACTELE DE PROCURARE
ŞI DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE
    22. Fiecare Furnizor  va încheia contracte de procurare, de furnizare a energiei  electrice, care îi va permite să asigure acoperirea continuă şi integrală a sarcinii electrice planificate a tuturor consumatorilor finali ai  săi, în fiecare oră.
    Pentru acoperirea orară a consumului tehnologic  planificat de energie electrică la transportul energiei electrice prin reţeaua electrică de transport, ORTS încheie contracte de procurare, de furnizare a energiei electrice cu condiţia asigurării preţului minim la energia electrică procurată, furnizată.
    Pentru acoperirea orară a consumului tehnologic  planificat de energie electrică la distribuţia energiei electrice prin reţeaua electrică de distribuţie, ORD încheie contracte de procurare, de furnizare  a energiei electrice, cu condiţia asigurării preţului minim la energia electrică procurată.
    23. Energia electrică produsă de Sursele reglementate de Agenţie se procură de către Furnizorul Central în baza contractelor de procurare a energiei electrice încheiate între Furnizorul Central şi fiecare Producător respectiv de energie electrică.
    24. Furnizorii, Consumatorii Eligibili care au încheiate contracte de procurare, de furnizare a energiei electrice produsă exclusiv din surse tradiţionale de energie electrică, sunt obligaţi să   încheie contracte de furnizare a energiei electrice cu Furnizorul Central pentru a achiziţiona întreaga cantitate de energie electrică produsă de Sursele reglementate de Agenţie şi livrată în reţeaua electrică de transport şi în reţeaua electrică de distribuţie.  Cota-parte a energiei electrice produsă de Sursele reglementate de Agenţie şi revenită Furnizorului, Consumatorului Eligibil care au încheiate contracte de procurare, de furnizare a energiei electrice produsă exclusiv din surse tradiţionale de energie electrică, se stabileşte în conformitate cu punctul 60 din prezentele Reguli. 
    25. Proiectele contractelor de procurare, de furnizare a energiei electrice trebuie să fie prezentate ORTS şi, după caz, ORD,  pentru evaluare şi coordonare privind posibilitatea realizării tehnice a clauzelor contractuale, în cazul în care energia electrică va fi transportată prin reţeaua electrică de transport şi respectiv prin reţeaua electrică de distribuţie. Copia contractului, cu excepţia clauzelor referitoare la preţ şi plata energiei electrice, se prezintă ORTS şi ORD, după caz.
    26. Contractul de procurare, de furnizare a energiei electrice, copia căruia se prezintă ORTS şi, după caz, ORD,  va conţine:
    1) data semnării contractului; 
    2) perioada de valabilitate a contractului;
    3) volumul şi graficul furnizărilor de energie şi putere electrică;
    4) punctele de livrare;
    5) condiţiile de modificare şi întrerupere a livrării, a furnizării de energie electrică inclusiv limitele devierilor admisibile în graficele zilnice de sarcini, negociate de părți.
    6) dreptul Operatorului Reţelei de Transport şi de Sistem la Administrarea contractului.
    27. Dacă contractul de procurare, de furnizare a energiei electrice este încheiat între Furnizor, ORD,  Consumatorul Eligibil şi Alte Surse de Energie Electrică, atunci administrarea lui va fi realizată de ORTS în coordonare cu centrul de dispecerizare al Zonei Externe de Dispecerizare în conformitate cu acordurile/contractele sau alte documente în vigoare încheiate între ORTS şi operatorul Zonei Externe de Dispecerizare.
    În acest caz contractele de procurare, de furnizare a energiei  electrice vor fi coordonate, obligatoriu şi în modul stabilit, cu operatorul din Zona Externă de Dispecerizare.
    28. Furnizorii de energie electrică la tarife reglementate, ORD, ORTS prezintă Agenţiei, pentru avizare, contractele de procurare, de furnizare a energiei electrice, cu excepţia contractelor de procurare a energiei electrice încheiate între Furnizorul Central şi Sursele reglementate de Agenţie.
    29. Furnizarea energiei şi puterii electrice de la centralele electrice care nu intră în categoria Surselor reglementate de Agenție se va realiza în corespundere cu contractele de procurare, furnizare a energiei electrice încheiate de ORTS, ORD, Furnizori şi Consumatorii Eligibili şi conform graficelor coordonate, inclusiv a contractelor de procurare a Energiei Electrice de Echilibrare.
    30.  Energia electrică necesară Producătorului pentru acoperirea consumului propriu tehnologic de energie electrică pe parcursul perioadelor de staţionare a centralei electrice, se achiziţionează de Producător în baza contractului încheiat cu Furnizorul, cu alt Producător sau de la Alte Surse de Energie Electrică. Preţul energiei electrice achiziţionate de Sursele reglementate de Agenţie pentru acoperirea consumului propriu tehnologic de energie electrică pe parcursul perioadelor de staţionare a centralei electrice nu va depăşi tariful la energia electrică furnizată de Furnizorul la tarife reglementate, în funcţie de nivelul tensiunii la care este racordată centrala electrică.
Secţiunea 5
FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE DE ECHILIBRARE
    31. În legătură cu restricţiile de ordin tehnic, provocate de modificarea sarcinilor electrice ale centralelor electrice, şi devierile sarcinii electrice orare efective a Furnizorilor şi Consumatorilor Eligibili de la sarcina electrică orară planificată, în scopul asigurării nivelului adecvat al fiabilităţii aprovizionării cu energie electrică, Producătorii, Furnizorii, Consumatorii Eligibili, ORD şi ORTS sunt Părţi Responsabile pentru Echilibrare.
    32. Părțile Responsabile pentru Echilibrare sunt obligate să încheie contracte pentru achiziționarea Energiei Electrice de Echilibrare.
    33. În scopul asigurării furnizării Energiei Electrice de Echilibrare, Părțile Responsabile pentru Echilibrare sunt în drept să negocieze şi să semneze contracte de asumare a responsabilităţii pentru echilibrare.
    34. Clauzele privind asumarea responsabilităţii de furnizare a Energiei Electrice de Echilibrare pot fi incluse în contractele de procurare, de furnizare a energiei electrice, drept anexe separate și se prezintă în mod obligatoriu ORTS cu 10 zile lucrătoare înainte de intrarea în vigoare а acestora. Furnizorii de energie electrică la tarife reglementate, ORD și ORTS sunt obligaţi să informeze Agenţia privind modalităţile de  procurare şi furnizare a Energiei Electrice de Echilibrare.
Secţiunea 6
PRESTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT
AL ENERGIEI ELECTRICE
    35. ORD, Furnizorul la tarife reglementate sau la tarife nereglementate, Consumatorul Eligibil, după caz, este obligat să încheie cu ORTS contract de prestare a serviciului de  transport al energiei electrice. În acest contract se specifică procedurile de conlucrare şi de divizare a obligaţiilor între ORD, Furnizor la tarife reglementate sau tarife nereglementate, Consumatorul Eligibil şi ORTS, la prestarea serviciului de transport al energiei şi puterii electrice prin reţeaua electrică de transport. În cazul în care Producătorul exportă energie electrică el este obligat să încheie cu ORTS contract de prestare a serviciului de transport al energiei electrice.
    36. La transportul energiei şi puterii electrice de la Alte Surse de Energie Electrică, ORTS se va conduce de prevederile contractelor de procurare, de furnizare a energiei electrice, încheiate de ORD, Furnizori, Producători şi Consumatori Eligibili, cât şi de acordurile/contractele sau alte documente în vigoare semnate de ORTS şi operatorii din Zonele Externe de Dispecerizare.
    37. ORTS este obligat să încheie contract de prestare a serviciului de transport al energiei electrice cu orice solicitant, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării  cu condiţia că contractul de procurare, de furnizare a  energiei electrice  a fost coordonat de către ORTS în privința posibilității realizării tehnice a prevederilor contractelor.
    38. ORTS este obligat să elaboreze şi să plaseze pe pagina sa electronică clauzele standard ale contractului de prestare a serviciului de transport al energiei electrice, care corespund prevederilor Codului civil, Legii cu privire la energia electrică, prezentelor Reguli şi actelor normative enumerate în Anexă. 
    39. ORD, Furnizorii şi Consumatorii Eligibili, Producătorul, după caz, achită plata pentru serviciul de transport al energiei electrice, în baza facturilor emise conform volumelor efective ale serviciilor prestate, la tarifele stabilite de Agenţie, conform prevederilor contractelor de prestare a serviciului de transport al energiei electrice.
    40. ORTS este obligat să procure energia electrică necesară acoperirii consumului tehnologic de energie electrică din reţeaua electrică de transport în mod transparent şi nediscriminatoriu şi cu utilizarea mecanismelor de piaţă, care ar rezulta în cheltuieli minime pentru energia electrică procurată în acest scop și să achiziționeze Energie Electrică de Echilibrare, după necesitate. În cazul în care ORTS nu a reuşit să încheie contracte pentru procurarea energiei electrice necesară acoperirii consumului tehnologic de energie electrică din reţeaua electrică de transport, în rezultatul licitaţiei, ORTS se adresează Furnizorului de energie electrică la tarife reglementate, pentru care a fost aprobat de către Agenţie cel mai mic tarif pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în reţeaua electrică de transport cu solicitarea privind încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, iar Furnizorul respectiv va întreprinde măsurile necesare pentru încheierea contractului solicitat de ORTS.
Secţiunea 7
PRESTAREA SERVICIULUI DE DISTRIBUŢIE
A ENERGIEI ELECTRICE
    41. Furnizorii care furnizează energie electrică consumatorilor finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie şi Consumatorii Eligibili, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie, după caz, sunt obligaţi să încheie cu ORD contracte de prestare a serviciului de distribuţie a energiei  electrice. În aceste contracte se specifică procedurile de conlucrare şi de divizare a obligaţiilor între Furnizor, Consumatorul Eligibil şi ORD, la prestarea serviciului de distribuţie a  energiei electrice. Contractele de prestare a serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiate de ORD cu Furnizorii şi Consumatorii Eligibili trebuie să includă în mod obligatoriu clauze cu privire la asigurarea puterii electrice necesare la locurile de consum şi responsabilităţile părţilor în cazul în care aceste clauze nu se respectă.
    42. ORD este obligat să încheie contract de prestare a serviciului de distribuţie a energiei electrice cu orice solicitant, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, cu condiţia că contractul de procurare, de furnizare a  energiei electrice  a fost coordonat de ORD în privința posibilității realizării tehnice a prevederilor contractelor.
    43. Furnizorii şi Consumatorii Eligibili achită plata pentru serviciul de distribuţie a energiei  electrice în conformitate cu volumele efective de energie electrică distribuite, la tarifele aprobate de Agenţie, conform prevederilor contractelor de prestare a serviciului de distribuţie a energiei electrice.
    44. ORD este obligat să elaboreze şi să plaseze pe pagina sa electronică clauzele standard ale contractului de prestare a serviciului de distribuţie a energiei electrice, care corespund prevederilor Codului civil, Legii cu privire la energia electrică, prezentelor Reguli şi actelor normative enumerate în Anexă. 
    45. ORD este obligat să procure energia electrică necesară acoperirii consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică din reţelele electrice de distribuţie, în mod transparent şi nediscriminatoriu şi cu utilizarea mecanismelor de piaţă, care ar rezulta în cheltuieli minime pentru energia electrică procurată în acest scop și să achiziționeze Energie Electrică de Echilibrare, după necesitate. În cazul, în care ORD nu a reuşit să încheie contracte pentru procurarea energiei electrice necesară acoperirii pierderilor şi a consumului tehnologic de energie electrică din reţeaua electrică de distribuţie în rezultatul licitaţiei, ORD se adresează Furnizorului de energie electrică la tarife reglementate, care furnizează energie electrică în teritoriul autorizat al ORD, cu solicitarea privind încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, iar Furnizorul respectiv va întreprinde măsurile necesare pentru încheierea contractului solicitat de ORD. 
Secţiunea 8
PRONOSTICUL BALANŢEI DE ENERGIE
ŞI PUTERE ELECTRICĂ PENTRU ANUL
CALENDARISTIC URMĂTOR

    46. Anual, până la 15 noiembrie, Furnizorii, ORD şi Consumatorii Eligibili ale căror instalaţii electrice sunt racordate la reţeaua electrică de transport  trebuie să prezinte ORTS pronosticul lunar al consumului propriu de energie electrică pentru anul calendaristic următor indicând, de asemenea, şi sarcina de vârf în zilele caracteristice, convenite reciproc.
    47. Producătorii, centralele electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport trebuie să prezinte anual, ORTS, până la 15 noiembrie pronosticul producerii şi livrării de energie electrică, indicând Puterea Maximă şi Puterea Minimă a centralei electrice, valoarea puterii disponibile, posibilităţile şi diapazonul de reglare, modificările planificate în componenţa utilajului generator, reparaţiile anuale planificate şi alţi parametri, care influenţează la funcţionarea utilajului generator. Anual, către 25 noiembrie, în baza datelor primite de la Furnizori, ORD, Consumatorii Eligibili ale căror instalaţii electrice sunt racordate la reţeaua electrică de transport,  Producători, precum şi datelor proprii, ORTS va elabora şi prezenta tuturor ORD, Furnizorilor şi Consumatorilor Eligibili pronosticurile lunare de consum de energie electrică şi curbele de sarcină pentru anul calendaristic următor indicând, de asemenea, şi sarcina de vârf în zilele caracteristice, convenite reciproc.
    48. Bazându-se pe analiza proprie a pronosticului, indicat în punctul 47 şi pe estimarea lui efectuată de către ORTS, Furnizorii, ORD şi Consumatorii Eligibili trebuie să încheie contracte de procurare, de furnizare a energiei electrice cu Producătorii, Furnizorii şi cu Alte Surse de Energie Electrică. Aceste contracte trebuie să asigure acoperirea orară a sarcinii electrice a consumatorilor finali, inclusiv a Consumatorilor Eligibili pentru anul calendaristic următor.
    49. Sursele reglementate de Agenţie prezintă Furnizorului Central de energie electrică pronosticul producerii şi livrării energiei electrice pentru anul calendaristic următor, în conformitate cu contractele încheiate de părţi.
Secţiunea 9
PRONOSTICUL ŞI FORMAREA BALANŢEI
DE ENERGIE ŞI PUTERE ELECTRICĂ PENTRU
LUNA CALENDARISTICĂ URMĂTOARE

    50. Lunar, până la data de 21, Furnizorii, ORD şi Consumatorii Eligibili, în baza contractelor  de procurare, de furnizare a energiei electrice încheiate, vor coordona cu Producătorii, Furnizorii şi cu Alte Surse de Energie Electrică cantităţile planificate de procurare, de furnizare a energiei şi puterii electrice pentru luna calendaristică următoare.
    51. Lunar, până la data de 22, Furnizorii, ORD şi Consumatorii Eligibili transmit ORTS pronosticul consumului de energie şi putere electrică, cu divizarea acoperirii de către Producători, Furnizori şi Alte Surse de Energie Electrică, dispunând de confirmările în scris ale furnizărilor planificate de energie şi putere electrică pentru luna calendaristică următoare. Producătorii informează ORTS, Furnizorii, ORD şi Consumatorii Eligibili, cu care au încheiate contracte de procurare, de furnizare a energiei şi puterii electrice, despre toate restricţiile tehnice, în termenele indicate în contracte.
    52. În baza contractelor de procurare, de furnizare a energiei electrice  şi a volumelor de energie electrică, confirmate de Producători, Furnizori şi Alte Surse de Energie Electrică, ORTS, lunar, până la data de 23, elaborează şi transmite operatorului respectiv al Zonei Externe de Dispecerizare cererea pentru furnizarea cantităţii planificate de energie şi putere electrică pentru luna calendaristică următoare.
    53. Primind, lunar, până la data de 25, confirmarea Producătorilor, Furnizorilor şi Altor Surse de Energie Electrică, ORTS va informa despre aceasta Furnizorii, ORD şi Consumatorii Eligibili, concomitent aducând la cunoştinţa lor şi limitările de capacitate ale reţelei electrice de transport, dacă acestea există.
    54. În cazul în care nu sunt confirmate furnizările respective de energie electrică, inclusiv  lipsa sau insuficienţa furnizărilor Energiei Electrice de  Echilibrare, ORTS, lunar, până la data de 26, va preveni Furnizorii, ORD şi Consumatorii Eligibili despre lipsa resurselor de energie electrică pentru luna calendaristică următoare şi va informa organul central de specialitate al administraţiei publice şi Agenţia despre crearea balanţei deficitare prognozate de energie şi putere electrică.
Cel târziu până la data de 27 a lunii, ORTS va cere, repetat, confirmarea furnizărilor respective de energie electrică, inclusiv  a furnizărilor Energiei Electrice de  Echilibrare,  de la Producători, Furnizori şi Alte Surse de Energie Electrică.
    55. În cazul în care lipsesc contractele şi/sau nu sunt confirmate, la solicitarea repetată, furnizările de energie şi putere electrică din partea Producătorilor, Furnizorilor sau Altor Surse de Energie Electrică, lunar, nu mai târziu de data de 28, ORTS va informa organul central de specialitate al administraţiei publice şi Agenţia despre crearea balanţei deficitare prognozate de energie şi putere electrică şi va avertiza Furnizorii, ORD şi Consumatorii Eligibili despre situaţia critică creată.
    56. Responsabilitatea pentru formarea balanţei necesare de energie şi putere electrică pentru luna calendaristică următoare este atribuită administratorului Furnizorului, ORD şi Consumatorilor Eligibili, conform Codului civil şi Legii cu privire la energia electrică.
    57. Dacă datele calendaristice, indicate în punctele 51-55, coincid cu zilele de odihnă sau cu zilele de sărbătoare, atunci acţiunile descrise în aceste puncte vor fi îndeplinite în zilele de lucru până la data calendaristică respectivă.
    58. În lipsa unor contracte de procurare, de furnizare a energiei electrice  sau în cazul neacoperirii integrale a cererii planificate de energie electrică, deficitul respectiv va fi acoperit în baza contractelor pentru procurarea şi furnizarea Energiei Electrice de Echilibrare.
Secţiunea 10
LIVRAREA ENERGIEI ELECTRICE DE LA SURSELE
 REGLEMENTATE DE AGENŢIE

    59. Planificarea regimului de producere şi livrare a energiei electrice în reţeaua electrică în anul viitor, de la Sursele reglementate de Agenţie, se efectuează luându-se în consideraţie pronosticul regimului de termoficare al funcţionării centralelor electrice de termoficare şi a centralelor electrice care produc energie electrică din surse regenerabile de energie.
    60. Repartizarea lunară a cantităţii de energie electrică planificată a fi produsă  de Sursele reglementate de Agenţie, pentru anul calendaristic următor, între Furnizori, şi Consumatorii Eligibili care au încheiate contracte de furnizare  a energiei electrice cu Furnizorul Central se efectuează în conformitate cu cota-parte a consumului de energie electrică, revenită fiecărui Furnizor,  Consumator Eligibil, în cantitatea totală de energie electrică consumată de către toţi Furnizorii şi Consumatorii Eligibili. Valoarea lunară a cotei-părţi a consumului planificat de energie electrică se aprobă de Agenţie. Repartizarea lunară a cantităţii efective de energie electrică produsă de Sursele reglementate de Agenţie între Furnizorii şi Consumatorii Eligibili se efectuează de către Furnizorul Central, proporţional cantităţilor  lunare efective de energie electrică furnizată de către Furnizori consumatorilor finali, consumată de fiecare  Consumator Eligibil care a încheiat contract de furnizare a energiei electrice cu Furnizorul Central.
    61. Valoarea lunară planificată a cotei-părţi a consumului de energie electrică, pentru anul calendaristic următor, revenită fiecărui Furnizor, Consumatorilor Eligibili, din consumul total de energie electrică pe Piaţa Energiei Electrice  se calculează de către ORTS şi respectiv ORD pentru perioada octombrie anul trecut – septembrie anul curent şi se prezintă Agenţiei pentru evaluare şi aprobare.
    62. Sursele reglementate de Agenţie, racordate la Reţeaua Electrică de Transport cât şi cele dispecerizabile, indiferent de punctul de racordare, trebuie să prezinte ORTS la timp şi în conformitate cu Secţiunile 7 şi 8 din prezentele Reguli, curbele proprii de sarcină, corespunzător contractelor de procurare a energiei electrice semnate.
    63. În cazul în care pe parcursul anului calendaristic ORTS, ORD  încheie contract de furnizare a energiei electrice necesară acoperirii consumului tehnologic din reţeaua electrică de transport, a pierderilor de energie electrică şi a consumului tehnologic din reţeaua electrică de distribuţie,  cu Furnizorii la tarife reglementate, Agenţia, la solicitarea ORTS, ORD va modifica repartizarea efectuată conform punctului 60 din prezentele Reguli.
    64. ORTS şi ORD citesc indicaţiile echipamentelor de măsurare instalate la Producătorii, centralele electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi  prezintă lunar, în termen de până la data de 8 a lunii ulterioare Perioadei de Facturare, Furnizorului Central şi Producătorilor  informaţiile cu privire la cantităţile de energie electrică produsă în luna precedentă de către fiecare Producător. În baza acestor date Sursele reglementate de Agenţie emit facturile pentru energia electrică procurată de Furnizorul Central. Ceilalţi Producători emit facturile pentru energia electrică livrată în reţeaua electrică în conformitate cu prevederile contractelor de procurare a energiei electrice.
    65. Lunar, până la data de 8 a lunii ulterioare Perioadei de Facturare ORTS prezintă Furnizorului Central informaţii cu privire la cantităţile  de energie electrică furnizate de fiecare Furnizor consumatorilor finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport şi cantităţile de energie electrică consumate de fiecare Consumator Eligibil instalaţiile electrice ale căruia sunt racordate la reţeaua electrică de transport şi are încheiat contract de procurare a energiei electrice cu Producătorul sau cu Alte Surse de Energie Electrică.  Lunar, până la data de 11 a lunii ulterioare Perioadei de Facturare ORD prezintă ORTS şi Furnizorului Central informaţii cu privire la cantităţile de energie electrică furnizate de fiecare Furnizor consumatorilor finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie şi cantităţile de energie electrică consumate de fiecare Consumator Eligibil instalaţiile electrice ale căruia sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie şi are încheiat contract de procurare a energiei electrice cu Producătorul sau cu Alte Surse de Energie Electrică.
    66. În baza datelor prezentate de către ORTS şi ORD, Furnizorul Central determină cantitatea totală de energie electrică livrată în reţelele electrice de către Sursele reglementate de Agenţie în Perioada de Facturare. În baza datelor prezentate, Furnizorul Central calculează cantităţile de energie electrică livrate în reţelele electrice de Sursele reglementate de Agenţie şi revenite fiecărui Furnizor şi fiecărui Consumator Eligibil care are încheiat contract de procurare a energiei electrice cu Producătorul sau cu Alte Surse de Energie Electrică şi emite facturile respective părţilor cu care are încheiate contracte de furnizare a energiei electrice.
    67. Furnizorul Central transmite către ORTS până la data de 12 a lunii ulterioare Perioadei de Facturare repartizarea cantităţilor de energie electrică livrate în reţelele electrice de Sursele reglementate de Agenţie şi revenite  fiecărui Furnizor şi fiecărui Consumator Eligibil care are încheiat contract de procurare a energiei electrice cu Producătorul sau cu Alte Surse de Energie Electrică.
    68.  Furnizorii şi Consumatorii Eligibili care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice cu Furnizorul Central achită facturile respective în conformitate cu prevederile contractelor încheiate.
Secţiunea 11
FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE DIN
ALTE SISTEME ELECTROENERGETICE

    69. Furnizarea energiei şi puterii electrice din Ucraina în Republica Moldova se va realiza în conformitate cu:
    1) contractele de procurare, furnizare a energiei electrice, încheiate de ORTS, ORD,  Furnizori şi Consumatorii Eligibili, graficele coordonate de părţile contractelor şi contractele pentru furnizarea Energiei Electrice de Echilibrare
    2) acordurile/contractele sau alte documente în vigoare semnate de ORTS şi operatorul din Zona Externă de Dispecerizare a Ucrainei privind realizarea furnizării de energie şi putere electrică.
    70. Planificarea regimurilor şi gestionarea fluxurilor de energie electrică din sistemul electroenergetic al Ucrainei intrate în Reţeaua electrică de transport se efectuează de către ORTS respectându-se principiul de transparenţă şi imparţialitate, în conformitate cu contractele bilaterale de procurare, furnizare a energiei electrice.
    71. Condiţiile tehnice, cantitatea şi procedura realizării furnizărilor de energie şi putere electrică din sistemul electroenergetic al României se indică în acordurile/contractele şi alte documente în vigoare, semnate de ORTS şi operatorul din Zona Externă de Dispecerizare a României, cât şi în contractele bilaterale de procurare, furnizare a energiei electrice, încheiate de ORTS, ORD,  Furnizori şi Consumatorii Eligibili.
Secţiunea 12
INTERACŢIUNEA OPERATIV-TEHNOLOGICĂ
LA TRANSPORTUL ENERGIEI ŞI PUTERII ELECTRICE
    72. Interacţiunea operativ-tehnologică dintre ORD, Producători, Furnizori, Consumatorii Eligibili şi ORTS se efectuează în baza contractelor bilaterale de prestare a serviciilor de transport al energiei electrice, Legii cu privire la energia electrică şi actelor normative prevăzute în Anexă, acordurilor/contractelor şi altor documente în vigoare semnate de ORTS şi operatorii din Zonele Externe de Dispecerizare.
    73. Producătorii de energie electrică trebuie să organizeze interacţiunea operativ-tehnologică cu ORTS în baza regulamentului cu privire la dirijarea prin dispecer a Sistemului Electroenergetic şi în baza curbelor de sarcină zilnică prezentate de Producător pentru Perioada de planificare săptămânală.
    74. ORD, Furnizorii, Producătorii, Consumatorii Eligibili şi ORTS sunt obligaţi să respecte  prevederile contractelor de procurare, de furnizare a energiei electrice şi contractele de prestare a serviciilor de transport al energiei electrice.
    75. ORD şi Consumatorii Eligibili trebuie să prezinte ORTS graficul de reducere a puterii electrice consumate în rețeaua electrică de distribuție a  ORD și a puterii electrice consumate  de Consumatorul Eligibil în cazul deficitului de energie şi putere electrică în valoare de 10%, 20%, 30%, 50%, cât şi în cazurile de avarii în Sistemul Electroenergetic, cu indicarea  sarcinilor electrice  limită ale staţiilor electrice de 110 kV.
    76. ORTS va lua măsuri pentru a limita consumul de energie electrică de către Furnizori, şi Consumatorii Eligibili, dacă aceştia nu dispun de contracte de procurare, de furnizare a energiei electrice, în cazul în care contractele nu asigură balanţa electroenergetică a Furnizorului, a Consumatorului Eligibil şi au fost utilizate complet cantităţile de Energie Electrică de Echilibrare, furnizate în conformitate cu contractele de procurare şi furnizare a Energiei Electrice de Echilibrare.
    77. Procesul de dispecerizare se va desfăşura continuu, în conformitate cu prevederile Licenţei pentru transportul energiei electrice, precum şi dreptul ORTS de administrare a  contractelor  de procurare, de furnizare a energiei electrice în conformitate cu prevederile Secţiunilor 4 şi  5 din prezentele Reguli.
    78. ORTS va coordona cu Agenţia toate acordurile/contractele şi alte documente în vigoare semnate de el şi operatorii din Zonele Externe de Dispecerizare.
    În timp de 10 zile calendaristice, după coordonarea lor, ORTS le va plasa pe pagina electronică pentru ca Producătorii, ORD, Furnizorii şi Consumatorii Eligibili să se conducă în activitatea lor.
Secţiunea 13
EVIDENŢA ENERGIEI ELECTRICE
    79. ORTS înregistrează şi duce evidenţa orară a cantităţii de energie electrică transportată prin reţeaua electrică de transport, folosind în acest scop echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare la hotarele externe şi interne ale reţelei electrice de transport, inclusiv a Energiei Electrice de Echilibrare. Hotarele externe ale reţelei electrice de transport corespund hotarelor de delimitare a proprietăţii liniilor electrice de interconexiune între sistemele electroenergetice şi liniilor de transport a energiei electrice de la Producători, centralele electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport, inclusiv de la centralele electrice dispecerizabile.
    80. În cazul dacă ORTS depistează încălcări în evidența energiei electrice care a condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a energiei electrice intrate sau ieşite din reţeaua electrică de transport, ORTS, împreună cu Participantul respectiv al pieţei, întocmesc şi semnează Actul de depistare a încălcării evidenței energiei electrice cu indicaţia motivului şi perioadei respective. ORTS în conformitate cu Actul semnat efectuează calculul energiei electrice neînregistrate şi transmite spre semnare Participantului pieţei.
    Termenul  de coordonare a cantităţii recalculate de energie electrică constituie  2 zile lucrătoare.
    81. Operatorul Reţelei de Transport şi de Sistem calculează  lunar:
    1) cantităţile   efective de energie electrică intrate şi ieşite din reţeaua electrică de transport, inclusiv de la Producători, de la Alte Surse de Energie electrică şi pentru export;
    2) valoarea efectivă a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin reţeaua electrică de transport;
    3) cantităţile efective de energie electrică intrate în reţeaua electrică de distribuţie a fiecărui ORD;
    4) cantitatea efective de energie electrică produsă de fiecare Producător;
    5) cantităţile de energie electrică furnizată de fiecare Furnizor consumatorilor instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport, inclusiv de fiecare Consumator Eligibil, instalaţiile electrice ale căruia sunt racordate la reţeaua electrică de transport şi are încheiat contract de procurare a energiei electrice cu Producătorul, Furnizorul Central;
    6) cantităţile efective de Energie Electrică de Echilibrare furnizate şi revenite fiecărui Furnizor, ORTS, ORD, Producător,  sau Consumator Eligibil.
    82. ORTS, luând în consideraţie propunerile Participanţilor Pieţei, elaborează setul iniţial de proceduri pentru calcularea cantităţii de energie electrică transportată fiecărui Furnizor, care furnizează energie electrică consumatorilor finali instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport, energia electrică  intrată în fiecare reţea electrică de distribuţie, energia electrică furnizată fiecărui Consumator Eligibil, instalaţiile electrice ale căruia sunt racordate la reţeaua electrică de transport,  energia electrică livrată de la Alte Surse de Energie Electrică, precum şi energia electrică generată de către fiecare Producător, centrala electrică a căruia este racordată la reţeaua electrică de transport, sau este centrală electrică dispecerizabilă, precum şi energia electrică aferentă tranzacţiilor transfrontaliere, transportată prin reţeaua electrică de transport. Acest set de proceduri va asigura corectitudinea şi claritatea calculării tranzacţiilor cu energia electrică transportată prin reţeaua electrică de transport.
    rocedurile de calculare se coordonează cu Agenţia.
    83. ORD şi Furnizorii au dreptul la verificarea cantităţii de energie electrică furnizată în conformitate cu tranzacţiile lor.
    84. ORTS prezintă lunar fiecărui ORD, Producător, centrala electrică a căruia este racordată la reţeaua electrică de transport, Furnizor şi Consumator Eligibil, instalaţiile căruia sunt racordate la reţeaua de transport, cantitățile de energie electrică ce se referă la tranzacţiile lui cu energie electrică transportată prin reţeaua electrică de transport pe parcursul Perioadei de Facturare. 
    85. Cantitatea de energie electrică intrată, pe parcursul Perioadei de Facturare, în reţeaua electrică de transport şi consumată de către Consumatorii Eligibili, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport, se calculează de către ORTS folosind în acest scop indicațiile echipamentelor de măsurare instalate în punctele de măsurare, la punctele de delimitare dintre reţeaua electrică de transport şi instalaţiile electrice ale Consumatorilor Eligibili.
    86. Lista punctelor de măsurare, procedura de calculare a cantităţii de energie electrică intrate în reţeaua electrică de distribuţie şi în instalaţiile electrice ale consumatorilor finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport,  procedura de calculare folosită în cazul ieşirii din funcţie a echipamentului de măsurare, verificarea corespunderii erorii echipamentului de măsurare cu cea admisibilă, precum şi obligaţiile pentru deservirea acestora trebuie să fie indicate, separat, în anexele la contractul pentru prestarea serviciului de transport al energiei  electrice.
    87. Cantitatea de energie electrică livrată de Producători în reţeaua electrică de transport, intrată în reţeaua electrică de distribuţie, furnizată de către Furnizori consumatorilor finali instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport şi consumată de către Consumatorii Eligibili instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport şi consumul tehnologic efectiv de energie electrică la transportul ei prin reţeaua electrică de transport se calculează lunar de către ORTS în baza proceselor-verbale de citire a indicaţiilor echipamentelor  de măsurare existente, semnate, după caz, de personalul ORD şi/sau Consumatorii Eligibili.
    88. Pe parcursul perioadelor de staţionare a centralelor electrice, evidenţa energiei electrice utilizate de Producători pentru consumul propriu tehnologic din reţeaua electrică de transport şi reţeaua electrică de distribuţie şi evidenţa energiei electrice livrată la barele centralelor electrice de către Producători se efectuează pentru perioada concretă de timp.
    În cazul în care pe parcursul perioadelor de staţionare a centralelor electrice, ORTS utilizează instalaţiile electrice ale Producătorului pentru livrarea energiei electrice în reţeaua electrică de distribuţie, atunci consumul tehnologic de energie electrică în instalaţiile Producătorului, revenite cantităţii de energie electrică livrată în reţeaua electrică de distribuţie, este atribuit ORTS.
Secţiunea 14
CALCULAREA CONSUMULUI TEHNOLOGIC DE
ENERGIE ELECTRICĂ ÎN REŢEAUA ELECTRICĂ

DE TRANSPORT ŞI REŢEAUA ELECTRICĂ DE
DISTRIBUŢIE

    89. Consumul tehnologic de energie electrică la transportul şi distribuţia ei prin reţeaua electrică de transport şi prin reţeaua electrică de distribuţie se calculează pentru fiecare Perioadă de Facturare.
    90. Valoarea efectivă a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin reţeaua electrică de transport, ∆Wt, pe parcursul Perioadei de Facturare, se calculează conform formulei:
∆Wt = Wintrt – Wiest,
    unde:
    Wintrt – cantitatea de energie electrică intrată în reţeaua electrică de transport pe parcursul Perioadei de Facturare;
    Wiest – cantitatea de energie electrică ieşită din reţeaua electrică de transport/livrată în reţeaua electrică de distribuţie şi  consumatorilor finali, inclusiv Consumatorilor Eligibili, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport, pe parcursul Perioadei de Facturare.
    91. Valoarea efectivă a consumului tehnologic de energie electrică la distribuţia ei prin reţeaua electrică de distribuţie, ∆Wd, pe parcursul Perioadei de Facturare, se calculează conform formulei:
∆Wd = Wintrd – Wiestd ,
    unde:
    Wintrd – cantitatea de energie electrică intrată în reţeaua electrică de distribuţie pe parcursul Perioadei de Facturare;
    Wiesd – cantitatea de energie electrică ieşită din reţeaua electrică de distribuţie/livrată consumatorilor finali, inclusiv Consumatorilor Eligibili, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie, pe parcursul Perioadei de Facturare.
Secţiunea 15
DETERMINAREA CANTITĂŢII DE ENERGIE
ELECTRICĂ DE ECHILIBRARE

    92. ORTS, ORD, în conformitate cu prevederile contractelor de procurare, de furnizare a energiei şi puterii electrice, indicațiile echipamentelor de măsurare, graficelor zilnice coordonate de furnizare a energiei electrice şi reieşind din cantitatea efectivă a energiei electrice intrate în fiecare reţea electrică de distribuţie şi pentru Consumatorii Eligibili, determină lunar cantitatea de energie electrică procurată, furnizată  în conformitate cu contractele de procurare, furnizare a energiei electrice şi, separat, cantitatea Energiei Electrice de Echilibrare pentru fiecare Parte Responsabilă pentru Echilibrare.
    93. Cantitatea de Energie Electrică de Echilibrare revenită fiecărei Părți Responsabile pentru Echilibrare se determină lunar ca diferenţa dintre cantitatea efectivă de energie electrică revenită fiecărei Părți Responsabile pentru Echilibrare şi cantitatea de energie electrică furnizată în conformitate cu contractele de procurare, de furnizare a energiei electrice pentru acoperirea curbei de sarcină zilnică prognozată.
    94. Energia Electrică de Echilibrare, revenită ORTS și utilizată pentru acoperirea pierderilor de energie electrică din  rețeaua  electrică de transport și Consumatorilor Eligibili, instalațiile electrice ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de transport se determină de către ORTS.
    Repartizarea Energiei Electrice de Echilibrare revenită ORD, Furnizorilor care au încheiate contracte de prestare a serviciului de distribuţie şi Consumatorilor Eligibili, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie, se efectuează de către ORD.
    95. Datele cu privire la repartizarea Energiei Electrice de Echilibrare efectuată de către ORD se transmit lunar ORTS şi, respectiv, fiecărei Părţi Responsabile pentru Echilibrare, care are încheiat contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice.
    96. Pentru ORD şi Furnizorii de energie electrică la tarife reglementate şi la tarife nereglementate, în cazul în care furnizorii la tarife nereglementate au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice cu consumatorii casnici la care nu sunt instalate contoare electronice care permit înregistrarea orară a consumului de energie electrică, și  instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie, cota-parte a Energiei Electrice de Echilibrare revenită  ORD, fiecărui Furnizor, pe parcursul Perioadei de Facturare, se determină drept proporţie dintre consumul ORD, cantitatea de energie electrică furnizată de fiecare Furnizor şi cantitatea totală de energie electrică consumată de ORD şi furnizată de Furnizorii respectivi pe parcursul Perioadei de Facturare.
Secţiunea 16
ÎNTOCMIREA ACTELOR CU PRIVIRE
LA CANTITĂŢILE DE ENERGIE ELECTRICĂ FURNIZATĂ
    97. Calcularea cantităţii de energie electrică furnizată de Furnizori, Producători şi Alte Surse de Energie electrică, pentru Furnizori, ORTS, ORD şi Consumatorilor Eligibili se efectuează în conformitate cu prevederile contractelor de procurare, de furnizare a energiei electrice încheiate de Participanţii Pieţei şi datele prezentate de către ORTS şi ORD, în urma citirii indicaţiilor echipamentelor de măsurare.
    98. ORD calculează cantităţile de energie electrică furnizată de fiecare Furnizor consumatorilor finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie, inclusiv Consumatorilor Eligibili şi cantităţile de energie electrică care au fost utilizate pentru acoperirea pierderilor de energie electrică şi a consumului tehnologic din reţeaua electrică de distribuţie. ORD transmite lunar, până la data de 11 a lunii următoare Perioadei de Facturare, datele respective ORTS, Furnizorilor şi Producătorilor cu care Furnizorii şi Consumatorii Eligibili au încheiat contracte de procurare, de furnizare a energiei electrice. Responsabilitatea pentru autenticitatea datelor transmise o poartă ORD.
    99. ORTS coordonează şi semnează cu operatorii din sistemele electroenergetice vecine, documentele privind cantităţile efective de energie electrică furnizate Participanţilor Pieţei, inclusiv repartizate pe fiecare Furnizor, ORD şi Consumator Eligibil.
    100. Până la data de 14 a lunii următoare Perioadei de Facturare, ORTS întocmeşte, semnează şi transmite către ORD, Furnizori şi Consumatorilor Eligibili, în două exemplare, actele referitoare la volumele efective ale serviciilor de transport al energiei prestate pe parcursul Perioadei de Facturare.
    101. ORD, Consumatorii Eligibili şi Furnizorii semnează actele cu privire la volumele efective ale serviciilor de transport al energiei şi puterii electrice prestate pe parcursul Perioadei de Facturare şi restituie un exemplar Operatorului de Sistem până la data de 15 a lunii următoare Perioadei de Facturare.
    102. Producătorii, ORTS, ORD, Consumatorii Eligibili şi Furnizorii întocmesc actele de primire-predare a energiei electrice în conformitate cu contractele de procurare, de furnizare a energiei electrice, coordonând, după caz, cu ORTS, cu ORD cantităţile efective de energie electrică procurată, furnizată.
    103. După efectuarea măsurilor prevăzute la punctele 98-102 Producătorii, ORTS, ORD şi Furnizorii emit facturile pentru cantităţile de energie electrică procurată, furnizată şi pentru serviciile prestate de transport şi de distribuţie a energiei electrice.
Secţiunea 17
ACTIVITĂŢI SPECIFICE ALE OPERATORULUI REŢELEI
DE TRANSPORT ŞI DE SISTEM

    104. În scopul aprovizionării fiabile cu energie electrică a consumatorilor finali, ORTS este obligat să presteze servicii calitative de transport al energiei electrice tuturor ORD, Consumatorilor Eligibili şi Furnizorilor şi altor utilizatori de sistem în corespundere cu condiţiile Licenţelor, prevederile contractelor bilaterale, Legii cu privire la energia electrică.
    105. ORTS este obligat să supravegheze şi să asigure permanent balanţa de producere, livrare şi consum de energie şi putere electrică în Sistemul Electroenergetic.
    106. În activitatea sa, ORTS se conduce de principiul asigurării stabilităţii, fiabilităţii, securităţii şi eficienţei funcţionării Sistemului Electroenergetic în conformitate cu condiţiile Licenţelor, prevederile contractelor bilaterale, Legii cu privire la energia electrică şi dirijării operativ-tehnologice unice a Sistemului Electroenergetic.
    107. În activitatea sa ORTS se conduce de acordurile/contractele interstatale şi/sau alte documente în vigoare ce reglementează funcţionarea în paralel a sistemelor electroenergetice din ţările vecine.
    108. În cazul prestării serviciului de transport al energiei electrice pentru export,  ORTS este obligat să nu admită limitări sau pagube faţă de Furnizori, ORD, Consumatorii Eligibili şi Producători.
    109. Pentru minimizarea cheltuielilor cauzate de devierea de la consumul sau producţia planificată ca urmare a necesităţii de echilibrare, Participanţii la Piaţa de Energie electrică sunt în drept să solicite modificarea graficului de consum sau producere cel târziu până la 12:00 a zilei de tranzacţionare şi cu cel puţin 30 minute  înainte de la începutul perioadei de tranzacţionare.
    110. ORTS este obligat, lunar, să ducă evidenţa şi analiza fluxurilor efective de energie electrică, să efectueze calcularea cantităţilor de energie electrică furnizată în conformitate cu contractele  de procurare, de furnizare a energiei electrice şi să prezinte ORD, Consumatorilor Eligibili şi Furnizorilor rapoarte cu privire la tranzacţiile acestora pe Piaţa Energiei Electrice pe parcursul Perioadei de Facturare.
    111. ORTS are dreptul să deconecteze instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil de la reţeaua electrică de transport în cazul neachitării, de către Consumatorul Eligibil, a plăţii pentru serviciul de transport al energiei electrice. În acest caz, ORTS poate deconecta instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil de la reţeaua electrică de transport după trei zile lucrătoare din ziua avizării Consumatorului Eligibil, despre deconectare, prin intermediul poştei electronice sau prin alte mijloace de comunicare.
    112. ORTS are dreptul să deconecteze instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil de la reţeaua electrică de transport, dacă instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil induc perturbări în reţeaua electrică de transport, care rezultă în înrăutăţirea calităţii energiei electrice furnizate altor consumatori finali.
    113. ORTS va deconecta instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil, de la reţeaua electrică de transport, dacă Consumatorul Eligibil nu dispune de contracte bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice sau lipsesc furnizările de energie şi putere electrică conform contractelor încheiate.
    114. La adresarea scrisă a unui Furnizor, Producător, ORTS va deconecta, în termen de trei zile lucrătoare, de la reţeaua electrică de transport, instalaţiile electrice ale oricărui consumator final racordate la reţeaua electrică de transport, inclusiv a Consumatorului Eligibil, care nu achită plata pentru energia electrică consumată. Furnizorul, Producătorul îşi asumă toată responsabilitatea pentru consecinţele deconectării, în cazul în care deconectarea nu a fost motivată.
Secţiunea 18
SERVICIUL DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE
    115. Serviciul de distribuţie a energiei electrice se prestează de către ORD Furnizorilor şi Consumatorilor Eligibili, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie a ORD, în corespundere cu condiţiile licenţei pentru distribuţia energiei electrice, conform prevederilor contractelor pentru prestarea serviciului de distribuţie, actelor normative şi a Legii cu privire la energia electrică.
    116. ORD este obligat să supravegheze şi să asigure prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice conducându-se de principiul asigurării stabilităţii, fiabilităţii, securităţii şi eficienţei funcţionării reţelei electrice de distribuţie în conformitate cu condiţiile Licenţei, prevederile contractelor  de procurare, furnizare a energiei electrice, Legii cu privire la energia electrică şi a actele normative prevăzute în Anexă.
    117. ORD este obligat să ducă evidenţa şi, să efectueze calculele cantităţilor de energie electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de distribuţie de Producătorii, centralele electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie şi a energiei electrice livrate consumatorilor finali, inclusiv Consumatorilor Eligibili, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuție şi să calculeze cantităţile de energie electrică furnizată de fiecare Furnizor consumatorilor finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie, inclusiv cantităţile de Energie Electrică de Echilibrare.
    118. ORD  este în drept să deconecteze instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil de la reţeaua electrică de distribuţie în cazul neachitării, de către Consumatorul Eligibil, a plăţii pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, după trei zile lucrătoare din ziua avizării Consumatorului Eligibil, despre deconectare prin intermediul poştei electronice sau prin alte mijloace de comunicare.
    119. ORD este în drept să deconecteze instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil de la reţeaua electrică de distribuţie, dacă instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil induc perturbări în reţeaua electrică de distribuţie, care rezultă în înrăutăţirea calităţii energiei electrice furnizate altor consumatori finali.
    120. ORD va deconecta instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil, de la reţeaua electrică de distribuţie, dacă Consumatorul Eligibil nu dispune de contracte de procurare, furnizare a energiei electrice sau lipsesc livrările, furnizările de energie şi putere electrică conform contractelor încheiate.
    121. La adresarea scrisă a unui Furnizor sau Producător, ORD va deconecta, în termen de trei zile lucrătoare, de la reţeaua electrică de distribuţie instalaţiile electrice ale consumatorului final, care nu achită plata pentru energia electrică consumată. În acest caz, Furnizorul îşi asumă toată responsabilitatea pentru consecinţele deconectării.
Secţiunea 19
DEPISTAREA ŞI EXAMINAREA ÎNCĂLCĂRII
CLAUZELOR CONTRACTUALE

    122. În cazul în care ORD depistează că Consumatorul Eligibil a încălcat clauzele contractuale, care a condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, ORD este obligat să demonstreze acest fapt Consumatorului Eligibil şi să întocmească actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Personalul operatorului de reţea indică în act, în mod obligatoriu, modalitatea în care Consumatorul Eligibil a încălcat clauzele contractuale care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată.
    123. ORD transmite Furnizorului, Producătorului cu care Consumatorul Eligibil a încheiat contractul de procurare, furnizare a energiei electrice toate materialele legate de depistarea încălcării clauzelor contractuale, care a condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică.
    124.  Furnizorul, Producătorul  examinează documentele şi probele, care indică circumstanţele şi mijloacele ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data primirii actului de depistare a încălcării clauzelor contractuale şi/sau a concluziilor raportului constatării tehnico-ştiinţifice, a concluziilor raportului verificării metrologice de expertiză şi a altor documente, după caz. Dacă Furnizorul, Producătorul stabileşte că, Consumatorul Eligibil nu a încălcat clauzele contractuale, Furnizorul, Producătorul informează despre acest fapt Consumatorul Eligibil respectiv, precum şi operatorul de reţea, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare din data luării deciziei respective.
    125. În cazul în care Furnizorul, Producătorul a stabilit încălcarea de către Consumatorul Eligibil a clauzelor contractuale ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată, furnizorul emite o decizie argumentată privind încălcarea clauzelor contractuale, cu indicarea circumstanţelor şi a motivelor ce au stat la baza emiterii acesteia. Furnizorul, Producătorul este obligat să indice în decizie dreptul consumatorului final privind contestarea acesteia în caz de dezacord, precum şi termenul de contestare. După adoptarea deciziei, furnizorul emite factura pentru consumul de energie electrică ca rezultat al încălcării de către Consumatorul Eligibil a clauzelor contractuale ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică. 
    126. Decizia Furnizorului, Producătorului privind încălcarea de către Consumatorul Eligibil a clauzelor contractuale ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată, precum şi factura emisă în baza acesteia  se expediază Consumatorului Eligibil respectiv şi ORD, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare după luarea deciziei.
    127.  Decizia Furnizorului, Producătorului privind încălcarea de către Consumatorul Eligibil a clauzelor contractuale ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată se contestă de Consumatorul Eligibil în conformitate cu Legea contenciosului administrativ. În cazul în care, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ, instanţa de judecată dispune anularea deciziei, Furnizorul, Producătorul este obligat să anuleze factura pentru consumul de energie electrică în urma încălcării de către Consumatorul Eligibil a clauzelor contractuale ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, emisă în baza acestei decizii.
    128. Furnizorul, Producătorul  nu este în drept să solicite, iar ORTS nu este în drept să deconecteze instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil pentru neachitarea facturii pentru consumul de energie electrică în rezultatul încălcării de către Consumatorul Eligibil a clauzelor contractuale ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, emisă în baza deciziei contestate, în cazul în care:
    1) Consumatorul Eligibil a depus o cerere prealabilă referitor la contestarea deciziei  Furnizorului, Producătorului privind încălcarea de către Consumatorul Eligibil a clauzelor contractuale ce au condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată;
    2) a depus o cerere de chemare în judecată privind contestarea deciziei  furnizorului, însă aceasta nu scuteşte Consumatorul Eligibil de obligaţia de plată a facturilor pentru consumul curent al energiei electrice.
Secţiunea 20
SOLUŢIONAREA NEÎNŢELEGERILOR
    129. În cazul apariţiei neînţelegerilor între Participanţii Pieţei, ce rezultă din aplicarea prezentelor Reguli, ei vor depune toate eforturile întru soluţionarea neînţelegerilor respective prin negocieri, pe cale amiabilă în limitele actelor normative şi legii.
    130. Dacă Participanţii Pieţei nu vor putea soluţiona neînţelegerile prin negocieri, pe cale amiabilă, ei vor adresa o petiţie Agenţiei, pentru soluţionarea neînţelegerii respective. Agenţia va examina  neînţelegerea şi va convoca o şedinţă cu Participanţii Pieţei aflaţi în conflict.
    131. Dacă în urma şedinţei se va ajunge la o soluţie ce satisface Participanţii Pieţei care se află în conflict, atunci neînţelegerea se va considera soluţionată, iar Agenţia va fixa rezultatul într-un proces-verbal expediat  părţilor respective.
    132. În cazul dacă în urma şedinţei nu se ajunge la o soluţie ce satisface Participanţii Pieţei care se află în conflict, atunci Agenţia va lua o decizie, în limitele competenţei sale.
Această decizie este obligatorie spre executare pentru Participanţii Pieţei respectivi.
    133. Decizia  Agenţiei poate fi atacată în instanţa de judecată, conform prevederilor legii.
    134. Adresarea în instanţa de judecată nu eliberează Participanţii Pieţei de îndeplinirea deciziei Agenţiei.
    135. Dacă Participanţii Pieţei care s-au adresat Agenţiei cu o petiţie de soluţionare a neînţelegerii, vor ajunge la o soluţie  acceptabilă de ambele părţi, atunci ei îşi vor retrage, în scris, şi la orice etapă, petiţia lor. În acest caz, neînţelegerea se va considera soluţionată.

Anexă
la Regulile pieței energiei electrice aprobate prin
Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE
nr.212/2015 din 9 octombrie 2015


Actele normative de aplicare a Legii cu privire la energia electrică
    1. Hotărârea ANRE nr.534 din 20 noiembrie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică de către consumatorii eligibili (Monitorul Oficial, 2014, nr. 24-26, art. 107).
    2. Hotărârea ANRE nr.406 din 25 februarie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice (Monitorul Oficial, 2011, nr. 131-133, art. 1125).
    3. Hotărârea ANRE nr.393 din 15 decembrie 2010 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice (Monitorul Oficial, 2011, nr. 59-62, art.308) .
    4. Hotărârea  ANRE nr.382 din 2 iulie 2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (Monitorul Oficial, 2010, nr. 214-220, art. 765).
    5. Hotărârea ANRE  nr.266 din 20 noiembrie 2007 cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reţelelor electrice de transport (Monitorul Oficial, 2007, nr. 188-191, art. 694).