LPC195/2015
ID intern unic:  362311
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 195
din  19.11.2015
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 18.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 340-346     art Nr : 652
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 236 alineatul (1), după cuvîntul „telegrafică” se introduc cuvintele „ , prin telefax”.
    2. Articolul 317 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Preşedintele ședinței de judecată este obligat să informeze părțile despre faptul că ședința de judecată se înregistrează audio şi/sau video.”
    3. Articolul  336:
    la alineatul (2), textul „În cazul în care utilizarea acestora nu este posibilă, judecătorul dispune, printr-o încheiere motivată, desfășurarea ședinței de judecată în  lipsa mijloacelor de înregistrare audio și/sau video ori a altor mijloace tehnice.” se exclude;
    la alineatul (4), textul „Dacă există înregistrări audio și/sau video ale ședinței de judecată, grefierul le folosește după ședința de judecată pentru a verifica exactitatea procesului-verbal.”se substituie cu textul: „După şedinţa de judecată, înregistrările audio şi/sau video ale şedinţei de judecată sînt folosite de grefier pentru a verifica exactitatea procesului-verbal.”
    la alineatul (5), textul „În cazul în care ședința a fost înregistrată cu ajutorul mijloacelor audio și/sau video, participanții la proces sînt înștiințați în scris și despre posibilitatea de a primi copii de pe înregistrările audio și/sau video ale ședinței de judecată.” se substituie cu textul:  „Participanţii la proces sînt înştiinţaţi în scris despre posibilitatea de a primi copii de pe înregistrările audio şi/sau video ale şedinţei de judecată.”
    Art. II. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 194 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Preşedintele ședinței este obligat să informeze participanţii la proces despre faptul că ședința de judecată se înregistrează audio şi/sau video.”
    2. Articolul  275:
    la alineatul (2), textul „În cazul în care utilizarea acestora nu este posibilă, judecătorul dispune, printr-o încheiere motivată, desfășurarea ședinței de judecată în lipsa mijloacelor de înregistrare audio și/sau video ori a altor mijloace tehnice.” se exclude;
    la alineatul (4), textul „Cînd există înregistrări audio și/sau video ale ședinței de judecată, grefierul le folosește după ședința de judecată pentru a verifica exactitatea procesului-verbal.” se  substituie cu textul: „După şedinţa de judecată, înregistrările audio şi/sau video ale şedinţei de judecată sînt folosite de grefier pentru a verifica exactitatea procesului-verbal.”
    la alineatul (51), textul „În cazul în care ședința a fost înregistrată cu ajutorul mijloacelor audio și/sau video, participanții la proces și reprezentanții lor sînt înștiințați în scris și despre posibilitatea de a primi copii de pe înregistrările audio și/sau video ale ședinței de judecată.” se substituie cu textul: „Participanţii la proces şi reprezentanţii lor sînt înştiinţaţi în scris despre posibilitatea de a primi copii de pe înregistrările audio şi/sau video ale şedinţei de judecată.”
    Art. III. – La articolul 382 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările  ulterioare, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Citarea se face prin invitație scrisă, care se înmînează de către autoritatea competentă sau se expediază prin poștă. Citarea se poate face şi prin notă telefonică sau telegrafică, prin telefax, poștă electronică ori prin orice alt sistem de mesagerie electronică în cazul în care autoritatea dispune de mijloacele tehnice necesare pentru a dovedi că citația a fost primită.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 195. Chișinău, 19 noiembrie 2015.