LPC205/2015
ID intern unic:  362316
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 205
din  20.11.2015
pentru modificarea şi completarea Codului muncii
al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003
Publicat : 18.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 340-346     art Nr : 658
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 18, litera c) se completează în final cu cuvintele „şi în municipii”.
    2. La articolul 33:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „Un exemplar al contractului colectiv de muncă se remite de către una dintre părţile semnatare, în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii, la inspecţia teritorială de muncă.”
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Sub incidenţa contractului colectiv de muncă încheiat pe unitate în ansamblu cad salariaţii unităţii, ai filialelor şi ai reprezentanţelor acesteia, care au împuternicit reprezentanţii lor să participe la negocierile colective, să elaboreze şi să încheie contractul colectiv de muncă în numele lor.”
    3. La articolul 38, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Convenţiile colective de nivel ramural şi teritorial intră în vigoare la momentul semnării de către părţi sau la data stabilită în convenţie. Un exemplar al convenţiei colective de nivel ramural sau teritorial se remite de una dintre părţile semnatare, în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii, la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.”
    4. Articolul 40 se abrogă.
    5. La articolul 49, alineatul (1) se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) denumirea lucrării ce urmează a fi îndeplinită (în cazul contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări – art. 312– 316);”.
    6. La articolul 53 alineatul (1), cuvintele „un an” se substituie cu cuvintele „2 ani”.
    7. Articolul 54 se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Se interzice încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată în scopul eschivării de la acordarea drepturilor şi garanţiilor prevăzute pentru salariaţii angajaţi pe durată nedeterminată.
    (5) Contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată în lipsa unor temeiuri legale, constatată de Inspectoratul de Stat al Muncii, se consideră încheiat pe durată nedeterminată.”
    8. Articolul 55:
    din partea introductivă a articolului, cuvintele „numai în vederea executării unor lucrări cu caracter temporar,” se exclud;
    articolul se completează cu literele k1) – k3) cu următorul cuprins:
    „k1) pentru perioada implementării unui proiect investiţional sau a unui program de asistenţă tehnică şi financiară;
    k2) pentru efectuarea unor lucrări legate de majorarea volumului de producţie sau de servicii prestate, al căror caracter temporar (pînă la un an) poate fi argumentat de angajator;
    k3) cu persoanele care se angajează la unităţile create pentru o perioada determinată;”.
    9. La articolul 57, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „ , precum şi de alte acte legislative”.
    10. La articolul 60 alineatul (1), cuvintele „în cazul persoanelor cu funcţie de răspundere” se substituie cu cuvintele „în cazul conducătorului unităţii, adjuncţilor lui, contabilului-şef şi altor persoane cu funcţie de răspundere”, iar textul „15 zile” se substituie cu textul „30 de zile”.
    11. La articolul 65, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În baza contractului individual de muncă negociat şi semnat de părţi, angajatorul emite ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de angajare.”
    12. La articolul 75 alineatul (4), după textul „art. 76 lit. a) și b)” se introduce textul „şi art. 78 alin. (1) lit. d1) şi e)”.
    13. Articolul 78:
    alineatul (1) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) neachitare sau achitare parţială, cel puţin 2 luni consecutive, a salariului sau a altor plăţi obligatorii;”
    articolul se completează cu alineatele (3)–(5) cu următorul cuprins:
    „(3) În cazurile prevăzute la alin. (l) lit. d1) şi e), salariatul este obligat să comunice în scris angajatorului data suspendării contractului individual de muncă.
    (4) Angajatorul nu este în drept să angajeze alţi salariaţi pentru a-i înlocui pe acei ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate în temeiurile prevăzute la alin. (l) lit. d1) şi e).
    (5) În cazurile de suspendare a contractului individual de muncă în temeiurile prevăzute la alin. (l) lit. d1) şi e), salariatul este obligat să-şi reia activitatea de muncă în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul:
    a) înlăturării pericolului pentru viaţă sau sănătate;
    b) achitării salariului, altor plăţi obligatorii sau informării despre transferul acestor plaţi pe cardul bancar.”
    14. La articolul 81:
    alineatul (1) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) prin acordul scris al părţilor (art. 821);”
    alineatul (3) se completează în final cu textul: „Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului cu privire la încetarea contractului individual de muncă trebuie să conţină referire la articolul, alineatul, punctul şi litera corespunzătoare din lege.”
    15. Articolul 82 se completează cu litera j1) cu următorul cuprins:
    „j1) restabilire la locul de muncă, conform hotărîrii instanţei de judecată, a persoanei care a îndeplinit anterior munca respectivă, dacă permutarea sau transferul salariatului la o altă muncă conform prezentului cod nu este posibil;”.
    16. Codul se completează cu articolul 821 cu următorul cuprins:
    „Articolul 821. Încetarea contractului individual de
                              muncă prin acordul scris a părţilor
    Contractul individual de muncă poate înceta, în orice moment, prin acordul scris al părţilor.”
    17. Articolul 83:
    alineatul (1) se abrogă;
    la alineatul (5), textul „la art. 82 şi 86, precum şi, prin acordul scris al părţilor, în cazurile prevăzute la art. 85 alin. (2)” se substituie cu textul „la art. 82, 821, 85 şi 86”.
    18. Articolul 85:
    la alineatul (4), textul „Pînă la expirarea termenelor indicate la alin. (1), (2) şi (41), salariatul are dreptul oricînd” se substituie cu textul „Timp de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii de demisie, salariatul are dreptul”;
    la alineatul (41), cuvintele „pînă la expirarea duratei contractului individual de muncă în cazurile stipulate de contract” se exclud.
    19. La articolul 86 alineatul (1):
    litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) absenţa repetată fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ține cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă;”
    litera t) se abrogă.
    20. Articolul 87:
    la alineatul (1), textul „art. 86 alin. (1) lit. c), d), e), g) şi h)” se substituie cu textul „art. 86 alin. (1) lit. c), e) şi g)”;
    la alineatul (4), prima propoziție va avea următorul cuprins: „Organele sindicale (organizatorii sindicali) indicate la alin. (1)–(3) își vor comunica acordul sau dezacordul (opinia consultativă) argumentat în scris privind concedierea salariatului în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acordului (opiniei consultative) de către angajator.”
    21. Articolul 88 alineatul (1):
    la litera a), după cuvintele „din punct de vedere juridic” se introduc cuvintele „sau economic”;
    litera c) se completează în final cu textul „(cu condiţia că astfel de loc de muncă (funcție) există la unitate, iar salariatul preavizat întruneşte cerinţele necesare pentru suplinirea acestuia)”;
    la litera i), după cuvintele „va informa” se introduc cuvintele „în scris”.
    22. Codul se completează cu articolul 881 cu următorul cuprins:
    „Articolul 881. Procedura de concediere în legătură
                            cu transferarea la o altă unitate
    (1) Angajatorul este în drept să concedieze salariaţii în legătură cu transferarea la o altă unitate (art. 86 alin. (1) lit. u)) doar cu condiţia că:
    a) va primi un demers în scris din partea unui alt angajator prin care se solicită concedierea prin transfer a  unui anumit salariat, cu indicarea locului de muncă (funcţiei) ce i se propune la unitatea nouă;
    b) se va adresa în scris salariatului a cărui concediere se solicită în vederea obţinerii acordului scris al acestuia pentru concediere;
    c) va obţine acordul scris al salariatului pentru concediere;
    d) va achita salariatului concediat, în ziua eliberării din serviciu, toate sumele ce i se cuvin de la unitate (salariul, compensaţia pentru concediile nefolosite etc.).
    (2) Salariatul, pînă la exprimarea în scris a acordului pentru concediere, poate solicita de la noul angajator oferta de angajare, care va cuprinde toate clauzele viitorului contract individual de muncă.
    (3) Oferta de angajare se prezintă salariatului în formă scrisă şi este irevocabilă în termenul prevăzut de aceasta.
    (4) Este interzis refuzul de angajare a salariatului concediat în legătură cu transferarea la o altă unitate, ca urmare a acordului lui şi al ambilor angajatori.”
    23. Articolul 89:
    la alineatul (2), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „În cazul contestării de către salariatul membru de sindicat a ordinului de concediere, instanţa de judecată va solicita acordul (opinia consultativă) al organului (organizatorului) sindical privind concedierea salariatului respectiv.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Imediat după pronunțarea hotărîrii instanței de judecată privind restabilirea salariatului la locul de muncă, angajatorul este obligat să emită un ordin de restabilire, pe care îl aduce la cunoștința salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.”
    24. La articolul 101 alineatul (3), cuvintele „de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor” se substituie cu cuvintele „după consultarea reprezentanţilor salariaţilor”.
    25. Articolul 108:
    la alineatul (1), cuvîntul „ , curatorului” se exclude;
    la alineatul (2), cuvîntul „ , curatorul” se exclude;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unităţii încăperi speciale pentru alimentarea copiilor, acestea vor îndeplini condiţiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare.”
    26. La articolul 111, alineatul (5) se completează cu textul: „Salariaţii care în ziua declarată zi de odihnă încă nu se aflau în raporturi de muncă cu unitatea în cauză, salariaţii ale căror contracte individuale de muncă erau suspendate la data respectivă, precum şi salariaţii care în ziua respectivă s-au aflat în concediu medical, în concediu de maternitate, în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani, în concediu de odihnă anual, în concediu neplătit şi în concediu de studii nu au obligaţia de a se prezenta la serviciu în ziua declarată zi lucrătoare.”
    27. La articolul 120 alineatul (1), cifra „60” se substituie cu cifra „120”.
    28. La articolul 126, alineatul (1) se completează în final cu textul: „În lipsa locului de muncă anterior (funcţiei anterioare), persoanelor menţionate li se acordă un alt loc de muncă echivalent (funcţie echivalentă).”
    29. La articolul 148, alineatul (2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) pentru restituirea costului carnetului de muncă întocmit salariatului la unitate.”
    30. La articolul 184 alineatul (2), cuvîntul „liberă” se substituie cu cuvîntul „lucrătoare”.
    31. La articolul 204 alineatul (1), cuvintele „de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor” se substituie cu cuvintele „după consultarea reprezentanţilor salariaţilor”.
    32. Articolul 208:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pînă la aplicarea sancțiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară în scris salariatului o explicație scrisă privind fapta comisă. Explicația privind fapta comisă poate fi prezentată de către salariat în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării. Refuzul de a prezenta explicația cerută se consemnează într-un proces- verbal semnat de un reprezentant al angajatorului și un reprezentant al salariaților.”
    la alineatul (2), după cuvintele „anchetă de serviciu” se introduc cuvintele „ , a cărei durată nu poate depăşi o lună”.
    33. La articolul 216 alineatul (1), textul „cu o persoană în vîrstă de pînă la 30 de ani” se substituie cu cuvintele „cu persoana”.
    34. Codul se completează cu articolul 2521 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2521. Garanţii pentru persoanele care educă
                               un copil cu dizabilități
    Unuia dintre părinţii (tutorelui, curatorului) care educă un copil cu dizabilități  i se va acorda suplimentar, în baza unei cereri scrise, o zi liberă pe lună, cu menţinerea salariului mediu din contul angajatorului.”
    35. La articolul 261:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 261. Munca prin cumul a conducătorului
                             unităţii de stat, inclusiv  municipale,
                             sau al unităţii cu capital majoritar de stat”;
    la alineatele (1) şi (2), cuvintele „Conducătorul unităţii” se substituie cu cuvintele „Conducătorul unităţii de stat, inclusiv municipale, sau al unităţii cu capital majoritar de stat”.
    36. La articolul 272 alineatul (2), cuvintele „este mai mică decît cea de la locul de muncă de bază” se substituie cu cuvintele „şi la locul de muncă de bază diferă”.
    37. La articolul 321 alineatul (1), cuvintele „în comun cu reprezentanţii salariaţilor” se substituie cu cuvintele „după consultarea reprezentanţilor salariaţilor”.
    38. Articolele 373–382 se abrogă.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 205. Chișinău, 20 noiembrie 2015.