LPC226/2015
ID intern unic:  362462
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 226
din  10.12.2015
pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 355-XVI
din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare
în sectorul bugetar
Publicat : 25.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 347-360     art Nr : 666     Data intrarii in vigoare : 01.09.2015
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Tabelul din anexa nr. 11 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
 
 
Funcția
Cuantumul salariului lunar, lei

Învățămîntul superior și postuniversitar finanțat de la buget

Rector
4945

Profesor universitar

3710

Conferențiar universitar

3340

Lector superior universitar

3090

Lector universitar, asistent universitar

2720

Învățămîntul preuniversitar

Profesor, învățător și cadrele didactice din învățămîntul preșcolar:

 

   cu studii superioare

2720

   cu studii medii de specialitate

2470

Metodist și alte cadre didactice din instituțiile de învățămînt preuniversitar, profesor-antrenor de sport din școlile sportive:

 
   cu studii superioare
2470

   cu studii medii de specialitate

2225

Instructor, maistru-instructor, metodist în învățămîntul secundar profesional și mediu de specialitate:

 

   cu studii superioare

2470

   cu studii medii de specialitate

2225

Pedagog social în cămine și internate:

 

   cu studii superioare

2225

   cu studii medii de specialitate

1980
 
    Art. II. – Prezenta lege se pune în aplicare începînd cu 1 septembrie 2015.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 226. Chișinău, 10 decembrie 2015.