HGC871/2015
ID intern unic:  362483
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 871
din  21.12.2015
cu privire la modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 25.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 347-360     art Nr : 975
    În conformitate cu prevederile articolului 7 alineatele (2) și (3), articolului 12 alineatul (2), articolului 14 alineatul (6) literele d)-g), alineatele (71)-(73) şi (14)-(15) din Legea nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.618), cu modificările şi completările ulterioare, şi ale articolului V din Legea nr.93 din 29 mai 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174-177, art. 399), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.941 din 17 august 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.138-141, art.1026), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 9:
    la litera b), după cuvintele „superior civil” se introduc cuvintele „la secţia de zi”;
    litera e) se completează în final cu textul „ , cu excepţia perioadelor de studii în instituţiile de învăţămînt cu profil militar, care cuprind învăţămîntul secundar”;
    2) la punctul 49, litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) trecerea militarilor dintr-un gen de armă, serviciu sau specialitate militară în alta se efectuează, în raport cu necesităţile structurii militare, în modul stabilit de conducătorul structurii militare”;
    3) se completează cu punctul 501 cu următorul cuprins:
     „501. Militarul prin contract poate fi numit la o funcție egală sau superioară, inclusiv în altă localitate, fără acordul acestuia.”;
    4) la punctul 67 litera j):
    alineatul întîi va avea următorul cuprins: „în cazul femeilor care îndeplinesc serviciul militar prin contract şi se află în concediu de maternitate sau al militarilor prin contract care se află în concediu pentru îngrijirea copilului – pe întreaga perioadă a concediului”;
    în alineatul al doilea, cuvîntul „femeia-militar” se substituie cu cuvintele „pentru femeia care îndeplineşte serviciul militar prin contract”;
    5) la punctul 88 alineatul al cincilea, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) militarul s-a aflat în concediu pentru îngrijirea copilului, în condiţiile pct. 131 al prezentului Regulament”;
    6) la punctul 100 alineatul trei, cuvintele „dar nu mai tîrziu de şase luni pînă la expirarea termenului de acţiune a contractului” se exclud;
    7) la punctul 108:
    la litera h), cuvîntul „femeile-militar” se substituie cu cuvintele „femeile care îndeplinesc serviciul militar prin contract”;
    litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului (pînă la vîrsta de 3 ani) şi concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului (în vîrsta de la 3 la 6 ani)”;
    se completează cu literele j) şi k) cu următorul cuprins:
    „j)  concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani;
    k) concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 16 ani care suferă de maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecţiuni intercurente”;
    8) la punctul 113, sintagma „lit.c)-i)” se substituie cu sintagma „lit.c)-k)”;
    9) la punctul 115, alineatul al cincilea va avea următorul cuprins:
    „Concediul anual obligatoriu poate fi acordat integral sau, în baza raportului scris al militarului, poate fi divizat în părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice.”;
    10) la punctul 116 litera e), cuvîntul „femeilor-militari” se substituie prin cuvintele „militarilor prin contract”;
    11) la punctul 126, alineatele  al treilea şi al patrulea se exclud;
    12) punctul 127 se completează în final cu două alineate cu următorul cuprins:
    „Militarii prin contract au dreptul la formare profesională, inclusiv la obţinerea unei profesii sau specialităţi noi.
    În cazul în care militarul prin contract vine cu iniţiativa participării la o formă de formare profesională, cu eliberarea parţială de la îndeplinirea obligaţiilor funcţionale, acesta va depune în mod ierarhic un raport pe numele conducătorului structurii militare, care, în termen de 30 zile calendaristice, va decide asupra participării la formarea profesională.
    13) punctul 130 va avea următorul cuprins:
    „130. Femeilor care îndeplinesc serviciul militar prin contract, inclusiv soţiei militarului prin contract care se află la întreţinerea acestuia, li se acordă un concediu de maternitate ce include concediul prenatal cu o durată de 70 de zile calendaristice (în cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi – 112 zile calendaristice) şi concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul naşterilor complicate sau naşterii a doi sau mai mulţi copii – 70 de zile calendaristice), plătindu-li-se pentru această perioadă indemnizaţii în modul prevăzut de legislația în vigoare.
    Pentru acordarea concediului de maternitate femeia care îndeplineşte serviciul militar prin contract depune raport în mod ierarhic pe numele comandantului (şefului) unităţii (instituţiei) militare, anexînd certificatul de concediu medical, eliberat în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    Concediul prenatal şi cel postnatal se calculează sumar şi se acordă în întregime, indiferent de numărul de zile folosite de fapt pînă la naştere.
    Pînă la acordarea concediului prenatal şi postnatal sau nemijlocit după acesta, femeilor care îndeplinesc serviciul militar prin contract li se poate acorda, la dorinţă, concediul anual obligatoriu nefolosit pentru anul în curs.”;
    14) punctul 131 va avea următorul cuprins:
    „131. Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani şi concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani se acordă unuia din părinţi (militari prin contract), la decizia conducătorului structurii militare. Aceste concedii se acordă în baza raportului depus de către militarul prin contract în mod ierarhic pe numele conducătorului structurii militare, anexînd copia adeverinţei de naştere a copilului şi alte acte justificative, după caz.
    Pînă la expirarea termenului acestor concedii, militarul prin contract  are dreptul să-şi reia integral activitatea, depunînd raport pe numele comandantului (şefului) unităţii (instituţiei) militare.
Durata concediilor pentru îngrijirea copilului este calculată de la data emiterii ordinului cu privire la plecarea militarului în concediul de îngrijire a copilului pînă la data cînd copilul atinge vîrsta specificată în raport, dacă prin decizia conducătorului structurii militare nu a fost prevăzut altfel.
    Perioada concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani nu se include în vechimea calendaristică a serviciului militar, această perioadă se include doar în vechimea în muncă generală şi în perioada necontributivă a militarului asimilată stagiului de cotizare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Perioada concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani nu se include în vechimea calendaristică a serviciului militar, în perioada necontributivă a militarului asimilată stagiului de cotizare,  această perioada se include doar în vechimea în muncă generală”;
    15) se completează cu punctele 1311 şi 1312 cu următorul cuprins:
    „1311. Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani şi pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 16 ani care suferă de maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecţiuni intercurente se acordă unuia dintre părinţi (militari prin contract), în baza raportului depus de către militarul prin contract în mod ierarhic pe numele comandantului (şefului) unităţii (instituţiei) militare, anexînd certificatul medical, copia adeverinţei de naştere a copilului şi alte acte justificative, după caz.
    1312. Perioada, cuantumul şi baza de calcul al indemnizaţiilor acordate pentru aflarea în concediile prevăzute la pct.130-1311 din prezentul Regulament se stabilesc în modul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, similar persoanelor asigurate. Aceste indemnizaţii se stabilesc şi se achită la locul de îndeplinire a serviciului militar, din bugetul de stat.”;
    16) punctul 135 va avea următorul cuprins:
    „135. Rechemarea militarilor din concediu, cu excepţia concediului de maternitate şi a concediului medical, se admite numai în cazurile în care cerinţele apărării şi securităţii naţionale o impun, prin ordin al conducătorului structurii militare. Conducătorul structurii militare respinge acordarea concediului militarilor, cu excepţia concediului de maternitate şi a concediului medical, cînd cerinţele apărării şi securităţii naţionale o impun.”;
    17) punctul 136 va avea următorul cuprins:
    „136. Zilele de concediu neutilizate vor fi folosite de către militarul rechemat din concediu după încetarea situaţiei care a determinat rechemarea din concediu, în baza raportului depus de către militar.”
    2. Cuantumul indemnizaţiilor prevăzute la punctul 1 subpunctele 13)-15) din prezenta hotărîre se stabileşte şi se achită pentru riscul asigurat (îmbolnăvirea, maternitatea, creșterea copilului) survenit din 1 noiembrie 2012.
    Pentru perioada începînd cu 1 noiembrie 2012 şi pînă la data intrării în vigoare a Legii nr.93 din 29 mai 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, indemnizaţiile pot fi solicitate, pe bază de acte justificative, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii menţionate.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.561 din 2 august 2012 „Cu privire la asigurarea cu echipament a efectivului Armatei Naţionale pe timp de pace” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.166-169, art.625) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 17 din anexa nr.1, cuvintele „Militarilor-femei” se substituie cu cuvintele „Femeilor care îndeplinesc serviciul militar prin contract”;
    2) la anexa nr.2:
    titlul Normei de asigurare nr.3 va avea următorul cuprins:
    „Norma nr.3 de asigurare a femeilor care îndeplinesc serviciul militar prin contract”;
    în referinţă, cuvintele „militarilor-femei” se substituie cu cuvintele „femeilor care îndeplinesc serviciul militar prin contract”.
    4. Ministerul Apărării şi Ministerul Afacerilor Interne vor opera în actele lor normative modificările ce decurg din prezenta hotărîre.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                      Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                                 Anatolie Șalaru
    Ministrul afacerilor interne                                                 Oleg Balan
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                  Mircea Buga
    Ministrul finanţelor                                                              Anatol Arapu

    Nr. 871. Chişinău, 21 decembrie 2015.