LPC213/2015
ID intern unic:  362564
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 213
din  03.12.2015
pentru modificarea și completarea
unor acte legislative
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369     art Nr : 677
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 688), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după noțiunea „regn animal” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „vînătoare de selecție – acțiune de extragere prin vînătoare din populațiile de vînat sedentar (mamifere copitate) a animalelor degenerate, bolnave, accidentate, rănite, cu deviații comportamentale evidente, de ambele sexe și de toate categoriile de vîrstă;”.
    2. Articolul 11 se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) vînătoarea de selecție;”.
    3. Legea se completează cu articolul 141 cu următorul cuprins:
    „Articolul 141. Vînătoarea de selecție
    Vînătoarea de selecție se organizează și se efectuează de către gestionarul fondului de vînătoare, iar în ariile naturale protejate de stat – de către angajații gestionarului. Vînătoarea de selecție se realizează individual, la pîndă, cu armă cu țeavă ghintuită. Modul de organizare și de desfășurare a vînătorii de selecție se stabilește printr-un regulament elaborat de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecția mediului înconjurător, aprobat de Guvern.”
    4. Articolul 29 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Reglementarea efectivului de animale în ariile naturale protejate de stat se organizează și se efectuează de către angajații gestionarului și se realizează individual, la pîndă, cu armă cu țeavă ghintuită, de pe turn sau alte locuri special amenajate în acest scop. Modul de organizare și efectuare a reglementării efectivului de animale în ariile naturale protejate de stat se stabilește printr-un regulament elaborat de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecția mediului înconjurător, aprobat de Guvern.”
    5. Anexa nr. 1:
    punctul 28 va avea următorul cuprins:
    „28. Pe teritoriul republicii sînt permise vînătoarea sportivă și de amatori, vînătoarea de selecție, reglementarea efectivului de animale, precum și folosirea resurselor regnului animal în scopuri economice, științifice, cultural-educative și estetice.”
    la punctul 35 litera c), cuvintele „în scop” se substituie cu cuvintele „în scopuri științifice și”;
    la punctul 36, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) orice vînătoare, cu excepția vînătorii de selecție și reglementării efectivului de animale în arii naturale protejate de stat, precum și în raza de 2 km după hotarele orașelor Chișinău, Bălți, Bender și Tiraspol, în raza de 500 m de la marginea altor localități, împușcarea păsărilor de pe stîlpi și de pe firele de comunicații și electrice;”.
    Art. II. – La articolul 25 din Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 66–68, art. 442), cu modificările ulterioare, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) vînătoarea de selecție și reglementarea efectivului de animale, în conformitate cu prevederile Legii regnului animal;”.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 213. Chişinău, 3 decembrie 2015.