LPC218/2015
ID intern unic:  362566
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 218
din  03.12.2015
pentru modificarea și completarea
unor acte legislative
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369     art Nr : 679     Data intrarii in vigoare : 31.01.2016
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 211 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206–209, art. 681), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Termenul de plată al comerciantului către furnizor pentru produsele agroalimentare ușor perisabile contractate și livrate se stabilește în cadrul negocierii contractului,  dar nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice de la data livrării produselor de către furnizor.”
    Art. II. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările în vigoare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 273, punctul 5) va avea următorul conținut:
    „5) încălcarea termenelor de plată pentru achitarea facturilor la procurarea produselor agroalimentare ușor perisabile
    se sancționează, comerciantul, cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale în cazul persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unități convenționale în cazul persoanei juridice.”
    2. La articolul 402 alineatul (1), după textul „art. 263 alin. (1), (3)–(8),” se introduce textul „art. 273 alin. (5),”.
    Art. III. – (1) Contractele în desfășurare ale căror termene și condiții sînt contrare prevederilor prezentei legi vor fi modificate corespunzător, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Pentru a verifica desfășurarea relațiilor comerciale dintre comerciant și furnizor, reprezentanții instituțiilor subordonate Ministerului Finanțelor pot solicita toate documentele care stau la baza acestor relații comerciale.
    (3) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Andrian CANDU

    Nr. 218. Chişinău, 3 decembrie 2015.