LPC223/2015
ID intern unic:  362569
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 223
din  03.12.2015
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369     art Nr : 681     Data intrarii in vigoare : 31.03.2016
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 76, art. 342), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se completează cu cinci noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „Argus – cotația pentru gazul lichefiat, în conformitate cu Argus International LPG, recalculată în monedă națională (lei);
    Platts – cotația pentru produsul petrolier principal, în conformitate cu European Marketscan, recalculată în monedă națională (lei);
    marjă comercială specifică – suma dintre profit și cheltuielile aferente activității de import și de comercializare a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat (inclusiv costurile de transportare și de asigurare a produselor petroliere pe teritoriul altor țări, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și plata pentru emisiile de poluanți), calculată la 1 litru de produs petrolier;
    autorizație de import al motorinei – act permisiv, eliberat de Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică, care confirmă dreptul producătorului agricol, înregistrat ca persoană juridică, de a efectua import de motorină pentru consum propriu în calitate de carburant pentru utilaj, transport sau tehnică agricolă, utilizate nemijlocit în activitatea agrară;
    certificat de conformitate – document, eliberat de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase producătorului agricol care solicită dreptul de efectuare a importurilor de motorină pentru consum propriu, ce confirmă capacitatea acestuia de a desfășura activități ce vizează obiectele industriale periculoase.”
    2. Articolul 4:
    la alineatul (2), cuvintele „ , prin coordonare cu Guvernul,” se exclud;
    alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:
    „(3) Prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat se vor calcula la 1 litru, pentru fiecare tip de produs, în conformitate cu Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere, care se bazează pe următoarele componente:
    a) valoarea medie a cotațiilor medii:
    – pentru produsele petroliere principale – Platts Cargoes FOB MED (Italy) sau Platts Cargoes FOB NWE, în funcţie de regiunea din care este efectuat importul;
    – pentru gazul lichefiat – Argus DAF Brest propane-butane mix, în conformitate cu Argus International LPG;
    b) cota accizelor, aplicată în conformitate cu Codul fiscal al Republicii Moldova;
    c) cota taxei pe valoarea adăugată, aplicată în conformitate cu Codul fiscal al Republicii Moldova;
    d) marja comercială specifică. Valoarea maximală a acestei marje se stabilește anual de către Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică, în funcţie de structura medie a cheltuielilor participanţilor la piaţa internă a produselor petroliere și piața țărilor membre ale Uniunii Europene.
    (4) La stabilirea preţurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale importate în raport cu cotaţiile medii Platts se va ţine cont de categoria și calitatea produselor petroliere principale prin utilizarea coeficienţilor de multiplicare pentru fiecare tip de produs, prevăzuți în Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere. La fiecare două săptămîni, în funcție de cotațiile Platts și Argus din perioada precedentă, Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică stabilește prețurile plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat și le publică pe pagina sa web. Se interzice comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat la un preţ ce depăşeşte preţul plafon stabilit de Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică.”
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică este în drept să ajusteze marja comercială specifică menționată la alin. (3) lit. d) în cazurile de apariție a unor factori care nu pot fi controlați de către participanţii la piaţa produselor petroliere (modificarea legislației, generarea de penurii artificiale pe piața națională și internațională a produselor petroliere etc.) și care duc la modificarea cu mai mult de 5% a marjei stabilite anterior.”
    3. Articolul 7:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 7. Autoritățile abilitate cu dreptul
                         de a acorda licențe, autorizații
                         tehnice și autorizații de import
                         al motorinei”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Cu dreptul de a acorda licenţe pentru genurile de activitate prevăzute la art. 11 alin. (1) și autorizații de import al motorinei este abilitată Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică.”
alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins:
    „(5) Taxa de licenţă pentru genurile de activitate indicate la art. 11 alin. (1) se achită anual conform anexei la Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, iar taxa pentru eliberarea autorizaţiei de import al motorinei – conform anexei la Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei tehnice se stabileşte în mărime de 200 de lei. Sumele încasate la eliberarea licenţelor, autorizaţiilor tehnice și autorizaţiilor de import al motorinei se varsă integral la bugetul de stat.
    (6) Principalele atribuţii ale autorităţilor abilitate cu dreptul de a acorda licenţe, autorizaţii tehnice și autorizații de import al motorinei sînt:
    a) acordarea de licenţe, autorizaţii tehnice și autorizații de import al motorinei;
    b) ţinerea registrului persoanelor juridice cărora li s-au acordat licenţe şi autorizaţii tehnice și a registrului importatorilor de motorină pentru consum propriu;
    c) monitorizarea respectării de către titularul de licenţă, de autorizaţie tehnică și de autorizație de import al motorinei a condiţiilor licenţei, autorizaţiei tehnice și autorizației de import al motorinei, inclusiv a respectării condiţiilor speciale pentru importatorii de produse petroliere principale;
    d) participarea, în limitele competenţei stabilite în lege, la efectuarea de controale asupra activităţii participanţilor la piaţa produselor petroliere;
    e) examinarea şi soluţionarea, în limitele competenţei, a diferendelor dintre participanţii la piaţa produselor petroliere;
    f) elaborarea de către Agenţie a balanţelor produselor petroliere.”
    4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Drepturile autorităţilor abilitate
                         cu dreptul de a acorda licenţe,
                         autorizaţii tehnice și autorizații
                         de import al motorinei
    (1) Pentru a-şi îndeplini efectiv atribuţiile, autorităţile abilitate cu dreptul de a acorda licenţe, autorizaţii tehnice și autorizații de import al motorinei sînt în drept:
    a) să aibă acces liber în spaţiile, clădirile, la activele titularului de licenţă, de autorizaţie tehnică și de autorizație de import al motorinei, la documentele aferente activităţilor autorizate, să obţină copii de pe acestea;
    b) să solicite rapoarte şi explicaţii scrise;
    c) să elaboreze şi să emită regulamente şi alte acte normative ce ţin de genurile de activitate licenţiate şi obiectele autorizate;
    d) să modifice, să suspende, să retragă licenţe în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;
    e) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova.
    (2) Organele afacerilor interne sînt obligate să acorde, la cerere, tot sprijinul persoanelor împuternicite ale autorităţii abilitate cu dreptul de a acorda licenţe, autorizaţii tehnice și  autorizații de import al motorinei, să le însoţească în misiuni de control al activităţii participanţilor la piaţa produselor petroliere.”
    5. Legea se completează cu articolele 151 şi 152 cu următorul cuprins:
    „Articolul 151. Importul de motorină pentru
                             consum propriu
    Nu se supun licenţierii importurile de motorină pentru consum propriu efectuate de către producătorii agricoli, înregistrați ca persoane juridice, în baza autorizației de import al motorinei în calitate de carburant pentru utilaj, transport sau tehnică agricolă, utilizate nemijlocit în activitatea agrară.
    Articolul 152. Eliberarea și retragerea autorizației
                           de import al motorinei
    (1) Autorizația de import al motorinei se eliberează de Agenție, la cererea scrisă a producătorului agricol.
    (2) Cererea pentru acordarea autorizaţiei de import al motorinei se întocmește conform modelului prevăzut în anexa la prezenta lege. Cererea, însoţită de documentele prevăzute expres în aceasta, se depune la Agenție. În termen de 15 zile de la înregistrarea cererii, Agenția eliberează autorizaţia de import al motorinei dacă producătorul agricol îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) deține în proprietate sau în arendă terenuri agricole;
    b) deține în proprietate sau folosință depozite de păstrare a motorinei;
    c) deține în proprietate sau folosință tehnică agricolă care consumă motorină.
    (3) În autorizaţia de import al motorinei, Agenția stabilește cantitatea motorinei ce urmează a fi importată în funcție de suprafața terenurilor agricole deținute în proprietate sau în arendă și de normele de consum al motorinei pe 1 ha de teren agricol. Este interzis importul unei cantități de motorină mai mare decît cea indicată în autorizația de import al motorinei.
    (4) În cazul autorizării importului motorinei pentru consumul propriu al cooperativelor de întreprinzător care includ mai mulţi membri producători agricoli, condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi c) sînt obligatorii pentru fiecare membru în parte, iar condiţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se aplică pentru cooperativele de întreprinzător.
    (5) Agenția retrage autorizaţia de import al motorinei în următoarele cazuri:
    a) producătorul agricol a comis în mod repetat fapte ce constituie încălcări ale regimului mărfurilor accizate conform Codului fiscal al Republicii Moldova;
    b) producătorul agricol a utilizat motorina importată în alte scopuri decît pentru consum propriu.
    (6) Decizia de retragere a autorizaţiei de import al motorinei se comunică titularului și produce efecte de la data comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în aceasta.
    (7) O nouă autorizaţie de import al motorinei va putea fi obţinută după 24 de luni de la data retragerii autorizaţiei.
    (8) Eliberarea autorizaţiei de import al motorinei, prelungirea valabilității,  reperfectarea, suspendarea, reluarea valabilităţii sau retragerea, precum şi eliberarea duplicatului acesteia se efectuează în condiţiile prezentei legi şi în conformitate cu Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    (9) Agenția, în termen de 5 zile de la data eliberării sau retragerii autorizațiilor de import al motorinei, în vederea monitorizării utilizării motorinei, prezintă Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat informații privitor la autorizațiile de import al motorinei eliberate sau retrase.”
    6. Legea se completează cu o anexă cu următorul cuprins:

    anexa

    Art. II. – Anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare, se completează cu un compartiment nou cu următorul cuprins:  

                      Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică

1

Autorizaţie de import al motorinei

200 lei
Un an
    Art. III. – La articolul 18 din Legea nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 135–141, art. 445), alineatul (9) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) eliberarea certificatelor de conformitate producătorilor agricoli care solicită dreptul de efectuare a importurilor de motorină pentru consum propriu în conformitate cu Legea privind piața produselor petroliere.”
    Art. IV. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 2401 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2401. Comercializarea motorinei
                               importate pentru consum
                               propriu sau utilizarea acesteia
                               contrar destinației
     (1) Comercializarea pe piaţa internă a motorinei importate pentru consum propriu sau utilizarea ei în alte scopuri decît pentru consum propriu, săvîrșită în proporții ce depășesc 500 de unități convenționale,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite în proporţii mari sau deosebit de mari
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”
    Art. V. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 277 se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Comercializarea pe piaţa internă a motorinei importate pentru consum propriu sau utilizarea ei în alte scopuri decît pentru consum propriu, dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiune,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    2. La articolul 400 alineatul (1), textul „art. 277 alin. (1), (4), (5) şi (7)” se substituie cu textul „art. 277 alin. (1), (4), (5), (7) și (9)”.
    3. La articolul 402 alineatul (1), textul „art. 277 alin. (2), (3) şi (6)” se substituie cu textul „art. 277 alin. (2), (3), (6), (8) și (9)”.
    Art. VI. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării.
    (2) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va elabora şi va aproba o nouă metodologie a formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere şi va crea registrul importatorilor de motorină pentru consum propriu.
    (3) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va elabora şi va aproba normele de consum al motorinei pe 1 ha de teren agricol în condiţiile aplicării tehnologiei standarde.
    (4) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 223. Chişinău, 3 decembrie 2015.