HGC878/2015
ID intern unic:  362582
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 878
din  22.12.2015
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369     art Nr : 984
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                            Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                              Ion Sulă

    Nr. 878. Chişinău, 22 decembrie  2015.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 878
din 22 decembrie 2015

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 29 octombrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Material semincer pentru porumb şi sorg” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.198-200, art.1227), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în titlul şi în tot textul hotărîrii şi al Reglementării tehnice, cuvintele „Reglementarea tehnică” şi „Prezenta Reglementare tehnică”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Cerinţe”şi, respectiv, „Prezentele Cerinţe”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) în Cerinţe:
    a) cuvintele „elită” şi „superelită” se substituie cu cuvintele „bază” şi „prebază”;
    b) în preambul, textul „Consiliului 2004/117/CE din 22 decembrie 2004 publicată în Jurnalul Oficial L 14 din 18/01/2005” se substituie cu textul „de punere în aplicare 2012/37/UE a Comisiei din 22 noiembrie 2012 publicată în Jurnalul Oficial L 325 din 23 noiembrie 2012”;
    c) punctul 3 se abrogă;
    d) punctul 4 va avea următor cuprins:
    „În sensul prezentei Cerințe se utilizează noțiunile specificate în art.2  alin. (2) din Legea despre semințe nr. 68 din 5 aprilie 2013, precum și următoarele noțiuni după cum urmează:
    1) organism oficial responsabil – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
    2) forme parentale – seminţe bază provenite din seminţe prebază (liniile consangvinizate şi seminţele amelioratorului), care sînt supuse certificării inspecţiei în cîmp, în conformitate cu prevederile Legii despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013”;
    3) soiuri, hibrizi şi linii consangvinizate de porumb şi Sorghum spp.:
    a) soiuri cu polenizare liberă – soiuri uniforme şi stabile, conform prevederilor prezentelor Cerinţe;
    b) linie consangvinizată – linie uniformă şi stabilă, conform prevederilor prezentelor Cerinţe, obţinută prin autofecundare artificială, însoţită de selecţie în mai multe generaţii succesive, sau prin operaţiuni echivalente;
    c) hibrid simplu – prima generaţie a unei încrucişări între doua linii consangvinizate, definite de ameliorator;
    d) hibrid dublu – prima generaţie a unei încrucişări între doi hibrizi simpli, definiţi de ameliorator;
    e) hibrid triliniar – prima generaţie a unei încrucişări între o linie consangvinizată şi un hibrid simplu, definit de ameliorator.”;
    e) punctele 6 şi 7 se abrogă;
    f) la punctul 11, cuvîntul „Registrul” se substituie cu cuvîntul „Catalogul”;
    g) la punctul 12:
    cuvîntul „controlul” se substituie cu cuvîntul „inspecţia”;
    tabelul nr.2 va avea următorul cuprins:
„Tabelul nr.2
Categoria biologică a seminţelor
Puritatea biologică, % cel puţin
porumb
sorg
în cîmp
pe arie
în cîmp
pe arie

Multiplicarea seminţelor prebază

 
99,5
 
100
 
99,8
 
100

Producerea seminţelor bază (Forme parentale)

 
99,0
 
99,5
 
99,5
 
99,8

Sectoarele de hibridare a hibrizilor comerciali (din seminţe certificate)

 
98,0
 
99,0
 
99,0
 
99,5

Seminţe ale hibrizilor de toate tipurile (comerciali), ale soiurilor şi populaţiilor hibride, indiferent de reproducţie

 
 
-
 
 
95,0
 
 
97,0
 
 
98,0
   
    în tabelul nr.3, poziţia „Hibrizi comerciali de generaţia întîi şi soiuri” se substituie cu poziţia „Seminţe hibrizi certificate”;
    h) la punctul 16, cuvintele „actelor de recunoaştere” se substituie cu cuvîntul „inspecţiei”;
    i) punctul 17:
    la subpunctul 1), cuvintele „licenţa de producere a semințelor” se substituie cu cuvintele „certificatul de înregistrare pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor, eliberat conform art. 14 din Legea despre seminţe  nr. 68 din 5 aprilie 2013”;
    la subpunctul 8), cuvintele „registru de evidenţă a materialului semincer primit” se substituie cu cuvintele „registru de intrări şi ieşiri ale seminţelor”;
    la subpunctul 9), cuvintele „registru de evidenţă a comercializării materialului semincer” se substituie cu cuvintele „registru de intrări şi ieşiri ale seminţelor”;
    la subpunctul 10), cuvintele „să efectueze” se substituie cu cuvintele „să respecte”;
    j) la punctul 18 subpunctul 4), cifra „300” se substituie cu cifra „200”, iar cifra „500” – cu „300”;
    k) la punctul 23, cuvintele „documentele ce confirmă originea, provenienţa şi siguranţa acestuia” se substituie cu cuvintele „certificatul de calitate, stabilit în anexa din Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”;
    l) punctul 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Nu se admite comercializarea materialului semincer în lipsa certificatului de calitate al seminţelor hibride de porumb şi sorg, eliberat de către producător, şi care nu dispune de certificatul de înregistrare pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor, eliberat conform art. 14 din Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013.”;
    m) punctul 27 se completează cu următoarea propoziţie:
    „Ambalarea seminţelor din categoriile biologice bază şi certificate se efectuează în conformitate cu prevederile art. 9 şi 10 din Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013”;
    n) la punctul 30, cuvintele „al materialului semincer se stabileşte de producător” se substituie cu cuvintele „al certificatului de calitate a seminţelor se stabileşte de către organismul oficial responsabil, stabilit în anexa din Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”;
    o) în tabelul nr.4, la poziţia „seminţe de porumb forme parentale” cifra „20” se substituie cu cifra „10”;
    p) la punctul 33, sintagma „instituției de stat în domeniul semințelor” se substituie cu sintagma „organismului oficial responsabil”;
    q) la punctul 35, cuvintele „înainte de însămînţare” se exclude;
    r) punctul 36 va avea următorul cuprins:
    „36. Verificarea calităţii şi purităţii biologice a materialului semincer se efectuează în laboratoare acreditate, conform Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.”;
    s) punctul 37 va avea următorul cuprins:
    „37. Declasarea seminţelor se face sub supravegherea organismului oficial responsabil, care retrage etichetele iniţiale, iar închiderea ambalajelor şi etichetarea se fac conform procedurii din prezentele Cerinţe.”;
    t) în anexa nr. 1:
    la punctul 1 litera k) şi punctul 2 litera i), cuvintele „numărul licenţei” se substituie cu cuvintele „numărul certificatului de înregistrare pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor, eliberat conform art. 14 din Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013”;
    în tot textul punctului 1, cuvintele „de bază” se substituie cu cuvîntul „bază”;
    u) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    v) se completează cu anexa nr.3 cu următorul cuprins:

    anexa nr.3

    2. Hotărîrea Guvernului nr. 189 din 17 martie 2010 „Cu privire la aprobarea Cerinţelor minime de comercializare pentru cartofii de sămînţă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 39-40, art. 251), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 4 din hotărîre, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Sănătăţii” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    2) în Cerinţele minime:
    a) preambulul se completează în final cu următorul text: „ , precum şi Directivei de punere în aplicare nr. 2014/20/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 privind definirea claselor de cartofi de sămînţă de bază şi certificaţi de la nivelul Uniunii, precum şi a condiţiilor şi denumirilor aplicabile acestor clase (Text cu relevantă pentru SEE), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L38 din 7 februarie 2014 şi Directivei de punere în aplicare nr.  2014/21/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 de definire a condiţiilor minime şi a claselor Uniunii pentru cartofii de sămînţă de prebază (text cu relevantă pentru SEE), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L38 din 7 februarie 2014”;
    b) pe tot parcursul textului Cerinţelor, cuvintele „de bază” se substituie cu cuvîntul „bază”;
    c) la punctul 2, cuvintele „produşi în gospodăriile individuale nelicenţiate” se substituie cu cuvintele „produşi în condiţii casnice, destinaţi utilizării, manipulării sau depozitării acestora la domiciliu în scopuri casnice sau private, cu condiţia ca aceştia să nu fie expuşi comercializării”;
    d) la punctul 4:
    subpunctul 2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) cuprind următoarele clase (de la nivelul UE): PBTC şi PB;
    subpunctul 3) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) cuprind următoarele clase (de la nivelul UE): S, SE şi E”;
    subpunctul 4) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) cuprind următoarele clase (de la nivelul UE): A şi B;
    se completează cu subpunctele 5) şi 6) cu următorul cuprins:
    „5) micropropagare – practică de înmulţire rapidă a materialului vegetal pentru a produce un număr mare de plante, utilizînd cultivarea in vitro de muguri vegetativi diferenţiaţi sau de meristem prelevat de la o plantă;
    6) plantă parentală – plantă identificată, din care se ia material pentru înmulţire.”;
    e) la punctul 5, textul „și Hotărîrii Guvernului nr. 390 din 29 aprilie 1997 „Cu privire la aprobarea Regulilor de desfacere către populaţie a seminţelor, răsadului şi materialului săditor horticol” se exclude;
    f) la punctul 8, cuvintele „prevăzute de” se substituie cu cuvintele „prevăzute în anexele nr. 4-6 din”;
    g) punctul 18 se completează în final cu următorul text: „ , stabilit la poziţia 18 a compartimentului Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare din anexa la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”;
    h) se completează cu anexele nr. 4-6 cu următorul cuprins:

„Anexa nr.4
la Cerinţele minime de
comercializare pentru
cartofii de sămînţă

Cerinţe pentru cartofii de sămînţă bază
    1. Cerinţele pentru cartofii de sămînţă bază din clasa S se stabilesc după cum urmează:
    1) cerinţele privind cartofii de sămînţă:
    a) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depăşească în total 0,1%;
    b) procentul în număr de plante cultivate afectate de rîia neagră a cartofului nu trebuie să depăşească 0,1%;
    c) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depăşească 1,0%;
    d) procentul în număr de plante prezentînd simptome de mozaic şi procentul în număr de plante prezentînd simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depăşească în total 0,2%;
    e) numărul de generaţii, inclusiv de generaţii de cartofi prebază şi bază de pe parcelă, este limitat la cinci;
    f) dacă generaţia nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparţinînd generaţiei a cincea;
    2) toleranţele aplicabile loturilor în ceea ce priveşte impurităţile, defectele şi bolile:
    a) cartofii de sămînţă afectaţi de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,5% din masă, din care cartofii de sămînţă afectaţi de putregaiul umed nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;
    b) cartofii de sămînţă atinşi de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    c) cartofii de sămînţă atinşi de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    d) cartofii de sămînţă atinşi de rîia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    e) tuberculii zbîrciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    f) cartofii de sămînţă cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    g) prezenţa pămîntului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească  1,0% din masă;
    h) procentul total de cartofi de sămînţă acoperit de toleranţele menţionate la punctele a)-f) din prezentul subpunct nu trebuie să depăşească 6,0% din masă.
    2. Cerinţele pentru cartofii de sămînţă bază din clasa SE sînt următoarele:
    1) cerinţele privind cartofii de sămînţă:
    a) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depăşească în total 0,1%;
    b) procentul în număr de plante cultivate afectate de rîia neagră a cartofului nu trebuie să depăşească 0,5%;
    c) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depăşească 2,0%;
    d) procentul în număr de plante prezentînd simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depăşească în total 0,5%;
    2) toleranţele aplicabile loturilor în ceea ce priveşte impurităţile, defectele şi bolile:
    a) cartofii de sămînţă atinşi de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,5% din masă, din care cartofii de sămînţă atinşi de putregaiul umed nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;
    b) cartofii de sămînţă atinşi de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    c) cartofii de sămînţă atinşi de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    d) cartofii de sămînţă atinşi de rîia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    e) tuberculii zbîrciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    f) cartofii de sămînţă cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    g) prezenţa pămîntului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească  1,0% din masă;
    h) procentul total de cartofi de sămînţă acoperit de toleranţele menţionate la lit. a)-f) din prezentul subpunct nu trebuie să depăşească 6,0% din masă.
    3. Cerinţele pentru cartofii de sămînţă bază din clasa E sînt următoarele:
    1) cerinţe privind cartofii de sămînţă:
    a) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depăşească în total 0,1%;
    b) procentul în număr de plante cultivate afectate de rîia neagră a cartofului nu trebuie să depăşească 1,0%;
    c) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depăşească 4,0%;
    d) procentul în număr de plante prezentînd simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depăşească, în total, 0,8%;
    e) numărul de generaţii, inclusiv de generaţii de cartofi prebază şi bază de pe parcelă, este limitat la şapte;
    f) dacă generaţia nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparţinînd generaţiei a şaptea;
    2) toleranţele aplicabile loturilor în ceea ce priveşte impurităţile, defectele şi bolile:
    a) cartofii de sămînţă atinşi de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,5% din masă, din care cartofii de sămînţă atinşi de putregaiul umed nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;
    b) cartofii de sămînţă atinşi de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    c) cartofii de sămînţă atinşi de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    d) cartofii de sămînţă atinşi de rîia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    e) tuberculii zbîrciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    f) cartofii de sămînţă cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    g) prezenţa pămîntului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească  1,0% din masă;
    h) procentul total de cartofi de sămînţă acoperit de toleranţele menţionate la lit. a)-f) din prezentul subpunct nu trebuie să depăşească 6,0% din masă.
             
Anexa nr.5
la Cerinţele minime de comercializare
pentru cartofii de sămînţă

Cerinţe minime pentru cartofii de sămînţă certificaţi
    1. Cerinţele pentru cartofii de sămînţă certificaţi din clasa A sînt următoarele:
    1) cerinţele privind cartofii de sămînţă:
    a) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depăşească în total 0,2%;
    b) procentul în număr de plante cultivate afectate de rîia neagră a cartofului nu trebuie să depăşească 2,0%;
    c) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depăşească 8,0%;
    d) procentul în număr de plante prezentînd simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depăşească în total 2,0%;
    e) numărul de generaţii, inclusiv generaţiile de cartofi prebază şi bază de pe parcelă, este limitat la cinci;
    f) dacă generaţia nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparţinînd generaţiei a cincea;
    2) toleranţele aplicabile loturilor în ceea ce priveşte impurităţile, defectele şi bolile:
    a) cartofii de sămînţă atinşi de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,5% din masă, din care cartofii de sămînţă atinşi de putregaiul umed nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;
    b) cartofii de sămînţă atinşi de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    c) cartofii de sămînţă atinşi de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    d) cartofii de sămînţă atinşi de rîia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    e) tuberculii zbîrciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    f) cartofii de sămînţă cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    g) prezenţa pămîntului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească 2,0% din masă;
    h) procentul total de cartofi de sămînţă acoperit de toleranţele menţionate la lit. a)-f) din prezentul subpunct nu trebuie să depăşească 8,0% din masă.
    2. Cerinţele pentru cartofii de sămînţă certificaţi din clasa B sînt următoarele:
    1) cerinţele privind cartofii de sămînţă:
    a) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depăşească în total 0,5%;
    b) procentul în număr de plante cultivate afectate de rîia neagră a cartofului nu trebuie să depăşească 4,0%;
    c) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depăşească 10,0%;
    d) procentul în număr de plante prezentînd simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depăşească în total 6,0%;
    2) toleranţele aplicabile loturilor în ceea ce priveşte impurităţile, defectele şi bolile:
    a) cartofii de sămînţă atinşi de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,5% din masă, din care cartofii de sămînţă atinşi de putregaiul umed nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;
    b) cartofii de sămînţă atinşi de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    c) cartofii de sămînţă atinşi de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    d) cartofii de sămînţă atinşi de rîia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    e) tuberculii zbîrciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    f) cartofii de sămînţă cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    g) prezenţa pămîntului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească 2,0% din masă;
    h) procentul total de cartofi de sămînţă acoperit de toleranţele menţionate la lit. a)-f) din prezentul subpunct nu trebuie să depăşească 8,0% din masă.

Anexa nr. 6
la Cerinţele minime de
comercializare pentru
cartofii de sămînţă

Cerinţe minime pentru cartofii de sămînţă prebază
    1. Cerinţele minime pentru cartofii de sămînţă prebază:
    1) se asigură îndeplinirea următoarelor cerinţe minime în cazul cartofilor de sămînţă prebază:
    a) provin de la plante parentale care nu prezintă nici unul dintre următorii dăunători: Pectobacterium spp., Dickeya spp., virusul răsucirii frunzelor de cartof, virusul A al cartofului, virusul M al cartofului, virusul S al cartofului, virusul X al cartofului şi virusul Y al cartofului;
    b) nu prezintă simptomele rîiei negre a cartofului;
    c) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu depăşesc în total 0,01%;
    d) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu depăşeşte 0,5%;
    e) procentul în număr de plante cu simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor de cartof nu depăşeşte 0,1%;
    f) numărul maxim de generaţii în cîmp este patru;
    2) se prevede posibilitatea de a comercializa cartofi de sămînţă prebază sub denumirea „clasa PBTC” şi „clasa PB”, în conformitate cu cerinţele stabilite la punctele 3 şi 4 din prezenta anexă.
    3) Respectarea cerinţelor de la subpct. 1) lit. b), c) şi e) din prezentul punct se stabileşte cu ajutorul inspecţiilor oficiale pe teren. În cazul unor suspiciuni se efectuează teste oficiale suplimentare pe frunze.
    În cazul în care se utilizează metode de micropropagare, în conformitate cu prevederile subpct.1) lit. a) din prezentul punct se stabileşte printr-o testare oficială a plantei parentale sau prin testarea sub supraveghere oficială a acesteia.
    În cazul în care se utilizează metode de selecţie clonală, în conformitate cu prevederile subpct. 1) lit. a) din prezentul punct, se stabileşte printr-o testare oficială a materialului biologic clonal sau prin testarea sub supraveghere oficială a acestuia.
    2. Cerinţele minime pentru loturile de cartofi de sămînţă prebază:
    1) Loturile de cartofi de sămînţă prebază trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime:
    a) prezenţa pămîntului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească  1,0% din masă;
    b) cantitatea de cartofi afectaţi de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;
    c) cantitatea de cartofi cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    d) cantitatea de cartofi afectaţi de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafaţă, nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    e) cantitatea de cartofi afectaţi de rizoctonioză pe mai mult de 10,0% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    f) cantitatea de cartofi afectaţi de rîia făinoasă pe mai mult de 10,0% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    g) cantitatea de tuberculi zbîrciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depăşească 0,5% din masă;
    h) cantitatea totală de cartofi menţionaţi la lit. b)-g) din prezentul punct nu trebuie să depăşească 6,0% din masă.
    3. Cerinţele pentru cartofii de sămînţă prebază din clasa PBTC sînt următoarele:
    1) cerinţele privind cartofii de sămînţă:
    a) cultura nu trebuie să fie colonizată de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză sau de plante din soiuri diferite;
    b) cultura nu trebuie să prezinte plante afectate de rîia neagră a cartofului;
    c) în descendenţă directă, cultura nu trebuie să prezinte infecţii virale;
    d) cultura nu trebuie să prezinte plante cu simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor de cartof;
    e) plantele, inclusiv tuberculii, se obţin prin micropropagare;
    f) plantele, inclusiv tuberculii, se obţin într-un loc protejat şi într-un mediu de creştere fără paraziţi;
    g) tuberculii nu sînt înmulţiţi mai departe de prima generaţie;
    2) loturile nu trebuie să includă cartofi de sămînţă care intră sub incidenţa oricăruia dintre următoarele litere:
    a) sînt afectaţi de putregaiuri;
    b) sînt afectaţi de rizoctonioză;
    c) sînt afectaţi de mana cartofului;
    d) sînt afectaţi de rîia făinoasă;
    e) s-au zbîrcit foarte mult din cauza deshidratării;
    f) prezintă defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviţi.
    4. Cerinţele pentru cartofii de sămînţă prebază din clasa PB sînt următoarele:
    1) cerinţele privind cartofii de sămînţă:
    a) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu depăşesc în total 0,01%;
    b) plantele nu prezintă simptomele rîiei negre a cartofului;
    c) procentul în număr de plante cu simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor de cartof nu depăşeşte 0,1%;
    d) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome provocate de orice virus nu depăşeşte 0,5%;
    2) toleranţele aplicabile loturilor în ceea ce priveşte următoarele impurităţi, defecte şi boli:
    a) cartofii de sămînţă afectaţi de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;
    b) cartofii de sămînţă afectaţi de rizoctonioză pe mai mult de 10,0% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    c) cartofii de sămînţă afectaţi de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    d) cartofii de sămînţă afectaţi de rîia făinoasă pe mai mult de 10,0% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    e) tuberculii zbîrciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depăşească 0,5% din masă;
    f) cartofii de sămînţă cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    g) prezenţa pămîntului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    h) procentul total de cartofi de sămînţă care fac obiectul toleranţelor, în conformitate cu lit. a)-e) din prezentul subpunct, nu trebuie să depăşească 6,0% din masă.”teia.