LPC243/2015
ID intern unic:  362627
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 243
din  29.12.2015
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1593-XV
din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul
şi termenele de achitare a primelor de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală
Publicat : 06.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 1     art Nr : 2
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18–19, art. 57), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 22:
    la alineatul (1), textul „3 luni de la data intrării în vigoare a legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pe anul respectiv” se substituie cu textul „pînă la data de 31 martie a anului de gestiune”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) În cazul în care nu se adoptă legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pînă la 1 ianuarie şi se pune în aplicare bugetul provizoriu al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, reducerile primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul de gestiune sînt valabile pînă la data de 31 martie a anului respectiv de gestiune, iar cota reducerilor şi categoriile de plătitori se stabilesc în corespundere cu prevederile legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul precedent.”
    2. La articolul 23 alineatul (1), textul „de 3 luni de la data intrării în vigoare a Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul respectiv” se substituie cu textul „stabilit la art. 22 alin. (1)”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 243. Chișinău, 29 decembrie 2015.