OSVC520/2015
ID intern unic:  362639
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 520
din  31.12.2015
cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal
nr. 333-O din 31.07.2014 cu privire la formularul, modul
de completare și utilizare a Deciziei de regularizare
Publicat : 06.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 1     art Nr : 1     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    În temeiul articolelor 127, 12713 din Codul vamal nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), şi punctului 8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15),
O R D O N:
    1. În anexa nr. 1 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 333-O din 31.07.2014, rubrica 8 din formularul deciziei de regularizare se modifică și va avea următorul cuprins:
    ” 8. Dispoziţii finale şi tranzitorii:
    - Achitarea benevolă a obligaţiei vamale calculate, se efectuează de către plătitorul vamal/persoana terţă solidar-responsabilă, la contul bugetului de stat aferent drepturilor de export-import achitate în avans (cod ECO 518300), conform următoarelor date bancare: Beneficiar: Ministerul Finanţelor; Codul IBAN: MD77TRPAAA518300A01344AA; Codul fiscal 1006601000037; prestatorul beneficiar Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat, în termen de 10 zile calendaristice de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de regularizare.
    - Anularea obligaţiei vamale se efectuează prin stornarea sumelor calculate. În cazurile achitării obligaţiei vamale, suma achitată se restituie în contul personal de evidenţă a plătitorului vamal, în termen de 15 zile calendaristice, de la data aprobării Deciziei de regularizare.
    - În conformitate cu art. 228 alin. (4) Cod fiscal, art. 129 alin. (21) și (22) din Codul vamal, majorarea de întîrziere (penalitatea) se calculează fără a fi emisă vreo decizie și se reflectă în fişa de evidenţă a plătitorului vamal. Calcularea majorării de întîrziere (penalităţii) şi reflectarea acesteia în fişa de evidenţă a plătitorului vamal se efectuează lunar, pentru perioada de cînd sumele obligaţiilor vamale respective urmau să fie achitate şi pînă la data stingerii acestora.
    - În conformitate cu art. 129 alin. (25) din Codul vamal,  anularea obligaţiei vamale atrage anularea penalităţii aferente acesteia.
    - Decizia de regularizare este un titlu executoriu şi produce aceleaşi efecte juridice, ca şi declaraţia vamală. Plătitorul vamal/titularul operaţiunii ia cunoştinţă cu prezenta Decizie şi o contrasemnează, conform prevederilor art.12713 Cod vamal al Republicii Moldova. În cazul dezacordului, plătitorul vamal/titularul operaţiunii poate ataca Decizia de regularizare, în conformitate cu prevederile Codului vamal al Republicii Moldova.
    - Prezenta decizie se întocmeşte în patru exemplare.”;
    2. Prezentul Ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                    Tudor BALIŢCHI

    Nr. 520-O. Chişinău, 31 decembrie 2015.