OMFC214/2015
ID intern unic:  362653
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 214
din  28.12.2015
privind completarea Ordinului ministrului finanţelor
nr.180 din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de
achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional
prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în
anul 2016”
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 370-376     art Nr : 2729     Data intrarii in vigoare : 31.12.2015
    În  scopul asigurării concordanţei Modului de achitare şi evidenţă  a plăţilor la bugetul public naţional cu modificările introduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începînd cu anul 2015,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanțelor nr.180 din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 324-329/2283), se operează următoarele modificări şi completări.
    1. La punctul 3 „Încasările la bugetul de stat”:
    1.1. Subpunctul 3.6 se modifică şi va avea  următorul conţinut:
    „3.6. Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul de stat (cod ECO 114521) achitată pentru licenţele eliberate conform art.8 al Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, se va vira la buget în dependenţă de localitatea posesorului de licenţă, cu excepţia licenţelor eliberate de administraţia UTA Găgăuzia”
    2. La punctul  4 „Achitarea drepturilor de export-import și a alor plăți administrate de organele vamale”:
    2.1. Subpunctul 4.2 litera e) se modifică şi va avea  următorul conţinut:
    “e) Amenzi şi sancţiuni contravenţionale aplicate de către organele Serviciului Vamal pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat (cod ECO 143112), codul IBAN: MD42TRGAAA14311201300000”
    3. La punctul 5 „Încasările la bugetele locale”:
    3.1. Subpunctul 5.6 se modifică şi va avea  următorul conţinut:
    “5.6. Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul local de nivelul II (cod ECO 114526) achitată pentru licenţele eliberate de administraţia UTA Găgăuzia, se va vira în dependenţă de localitatea posesorului de licenţă, la bugetul central al UTA Găgăuzia.
    4. În Anexa nr.1 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat”:
    - cod ECO 114521 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „Taxa de licență pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul de stat”.
    5.  În Anexa nr.2 „ Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chișinău și Bălți, bugetului central al UTA Găgăuzia și bugetelor locale”:
    - cod ECO 114521 se subsituie cu cod ECO 114526 și se expune în următoarea redacție:
    „Taxa de licență pentru anumite genuri de activitate, încasată în bugetul local de nivelul II”.
    6. În Anexa nr.6 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală”, se modifică  contul de plăți în AAC.
    Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                                Maria CĂRĂUŞ

    Nr. 214. Chişinău, 28 decembrie 2015.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.6