LPC217/2015
ID intern unic:  362665
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 217
din  03.12.2015
pentru modificarea şi completarea articolului 14
din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind
actele de stare civilă
Publicat : 15.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 2-12     art Nr : 15
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 14 din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97–99, art. 765), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), textul „Serviciul Stare Civilă este subordonat Ministerului Justiției.” se exclude;
    la alineatul (2), cuvintele „o instituţie publică” se substituie cu cuvintele „autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justiţiei,”, iar în final se completează cu textul: „Oficiile stare civilă sînt subdiviziuni teritoriale ale Serviciului Stare Civilă, fără personalitate juridică.”
    la alineatul (4), cuvintele „Serviciul Stare Civilă” se substituie cu cuvintele „ministrul justiţiei”;
    la alineatul (42), cuvintele „Directorul general al” se substituie, în primul caz, cu cuvîntul „directorul”, iar în al doilea caz – cu cuvîntul „Directorul”;
    alineatul (43) va avea următorul cuprins:
    „(43) Structura și efectivul-limită ale Serviciului Stare Civilă, inclusiv efectivul-limită total al oficiilor stare civilă, se stabilesc de Guvern, iar statul de personal și schema de încadrare ale Serviciului Stare Civilă se aprobă de către directorul acestuia.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) În cadrul Serviciului Stare Civilă pot fi create oficii stare civilă pentru două sau cîteva orașe ori cîteva oficii pe teritoriul unui municipiu sau oraș.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Andrian CANDU

    Nr. 217. Chișinău, 3 decembrie 2015.