LPC231/2015
ID intern unic:  362672
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 231
din  10.12.2015
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 15.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 2-12     art Nr : 21     Data intrarii in vigoare : 15.01.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36–38, art. 145), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Prezenta lege nu se aplică:
    a) produselor alimentare;
    b) hranei pentru animale, plantelor şi animalelor vii;
    c) produselor de origine umană şi produselor de origine vegetală şi animală care sînt direct legate de reproducerea lor viitoare;
    d) substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor;
    e) dispozitivelor medicale, dispozitivelor medicale implantabile active, dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro;
    f) produselor medicamentoase de uz uman şi veterinar.
    (5) Cerinţele faţă de securitatea produselor menţionate la alin. (4) al prezentului articol sînt reglementate prin legi speciale.”
    2. La articolul 2, noţiunea „plasare pe piaţă a produselor” se substituie cu noţiunea „punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor” cu următorul cuprins:
    „punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor – furnizare pe piaţă a unui produs pentru distribuţie, consum sau utilizare în cadrul unei activităţi comerciale în schimbul unei plăţi sau în mod gratuit;”.
    3. Articolul 3:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Producătorii (importatorii) şi distribuitorii sînt obligaţi să pună la dispoziţie pe piaţă numai produse sigure.”
    la alineatul (2), cuvintele „şi cu reglementările sanitare” se exclud.
    4. La articolul 7 alineatul (3), cuvintele „Consiliul Coordonator în Domeniul Protecției Consumatorilor” se substituie cu cuvintele „Consiliul coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei”.
     5. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:
Capitolul IV
Supravegherea pieţei privind cerinţa generală
de siguranţă a produselor”.
    6. Legea se completează cu articolul 71 cu următorul cuprins:
    „Articolul 71. Supravegherea pieţei privind
                           cerinţa generală de siguranţă
                           a produselor
    (1) Controlul privind respectarea cerinţei generale de siguranţă la introducerea și punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor de către producători (importatori) şi distribuitori se asigură prin activităţile de supraveghere a pieţei, precum şi în cadrul controlului produselor la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.
    (2) Activităţile de supraveghere a pieţei, precum şi controlul produselor la intrarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova  sînt reglementate, respectiv, de Legea privind supravegherea pieței și de Codul vamal al Republicii Moldova.”
    7. Articolul 8:
    la alineatul (1) litera f), cuvintele „plasat deja pe piață” se substituie cu cuvintele „pus la dispoziție deja pe piață”;
    la alineatul (5) litera a), cuvintele „Consiliului Coordonator în Domeniul Protecției Consumatorilor” se substituie cu cuvintele „Consiliului Coordonator pentru protecția consumatorilor și supravegherea pieței”;
    la alineatul (8), cuvintele „Consiliului Coordonator în Domeniul Protecției Consumatorilor” se substituie cu cuvintele „Consiliului coordonator pentru protecția consumatorilor și supravegherea pieței”.
    8. Legea se completează cu articolele 81 şi 82 cu următorul cuprins:
    „Articolul 81. Sistemul de schimb rapid de informaţii
                           privind produsele periculoase 
    (1) În scopul de a face schimb de informaţii referitor la produsele periculoase între autorităţile de supraveghere a pieţei se creează şi funcţionează sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase.
    (2) Sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase este constituit din notificări care sînt transmise de autorităţile de supraveghere a pieţei în cazul constatării de către acestea a produselor periculoase.
    (3) Notificarea privind produsul care prezintă un risc grav include:
    a) informaţii care permit identificarea produsului;
    b) descrierea riscului implicat, inclusiv un rezumat al încercărilor de laborator ale mostrelor de astfel de produse şi al concluziilor acestora care sînt relevante pentru evaluarea riscului;
    c) informaţii privind natura şi durata măsurilor luate pentru a preveni riscul (în cazul în care orice măsuri au fost luate), inclusiv măsurile luate de către producători şi/sau distribuitori din proprie iniţiativă;
    d) informaţii despre lanţul de aprovizionare şi distribuire a acestui produs  pe piaţa Republicii Moldova;
    e) alte informaţii conform normelor de depunere a astfel de comunicări în sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase.
    (4) Sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase include, de asemenea, informaţii despre produsele care prezintă un risc grav, primite prin sistemele internaţionale, regionale sau naţionale de notificare sau de altă natură din partea autorităţilor competente din alte state.
    (5) Informaţiile din sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase trebuie să fie puse la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei, organului vamal, organului central de specialitate al administrației publice responsabil de elaborarea politicii de stat în domeniul protecţiei consumatorilor.
    (6) Funcţionarea sistemului de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase este asigurată de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.
    (7) Regulamentul cu privire la funcţionarea sistemului de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase, la modul de furnizare a informaţiilor şi  de preluare a acestora se aprobă de Guvern.
    Articolul 82. Accesul Republicii Moldova la sistemele
                         internaţionale și regionale referitoare
                         la produsele periculoase
    (1) Republica Moldova, în conformitate cu tratatele internaţionale la care aceasta este parte sau, în cazul sistemelor naţionale ale Republicii Moldova, în conformitate cu acordurile interdepartamentale, are acces la sistemele internaţionale și regionale de schimb rapid de informaţii cu privire la produsele periculoase.
    (2) Accesul la sistemele menţionate la alin. (1) al prezentului articol se efectuează pentru schimbul de date între sistemele de schimb rapid de informaţii cu privire la produsele periculoase.
    (3) Coordonarea activităţilor privind accesul Republicii Moldova la sistemele internaţionale și regionale de schimb rapid de informaţii cu privire la produsele periculoase se efectuează de organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de elaborarea politicii de stat în domeniul protecţiei consumatorilor.”
    9. În cuprinsul legii, cuvintele „plasat pe piaţă” şi „plasare pe piaţă” se substituie, respectiv, cu cuvintele „pus la dispoziţie pe piaţă” şi „punere la dispoziţie pe piaţă”.
    Art. II. – La articolul 29 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184, art. 595), cu modificările ulterioare, alineatul (9) se completează în final cu textul „şi/sau aplică măsuri corective în cazul produselor periculoase care prezintă un risc şi/sau nu corespund cerinţelor esenţiale stabilite în conformitate cu Legea privind supravegherea pieței”.
    Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 12 luni din data publicării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 231. Chișinău, 10 decembrie 2015.