HGC876/2015
ID intern unic:  362688
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 876
din  22.12.2015
cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor
Publicat : 15.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 2-12     art Nr : 3
    În temeiul prevederilor  art. 41, art. 140 alin. (1) lit. v) şi art. 145 alin.(11)  din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), Hotărîrii Parlamentului nr.1531-XIII din 25 februarie 1998 privind instituirea Fondului extrabugetar pentru manuale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.22-23, art.139), cu modificările ulterioare, precum şi în scopul asigurării cu manuale şi literatură didactică a elevilor și cadrelor didactice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte că elevii și cadrele didactice se asigură integral de la bugetul de stat cu:
    curriculum, ghiduri de implementare a curriculumului şi literatură didactică referitoare la pregătirea copiilor pentru şcoală în instituţiile de educație timpurie de toate tipurile;
    curriculum şi ghiduri de implementare a curriculumului pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal în instituțiile de învățămînt de toate tipurile;
    manuale pentru învăţămîntul primar în instituțiile de învățămînt de toate tipurile;
    manuale pentru copiii din familiile social vulnerabile, în proporţie de 10% din numărul total al elevilor din învățămîntul gimnazial și liceal, în instituțiile de învățămînt de toate tipurile;
    manuale, materiale didactice, atlase, hărţi etc. pentru elevii instituţiilor rezidenţiale de toate tipurile;
    ghiduri pentru cadrele didactice de implementare a manualelor selectate prin concurs și manualelor reeditate, în cazul în care ele au suferit modificări esențiale conceptuale și de conținut.
    2. Se finanţează, parţial, din bugetul de stat asigurarea elevilor cu manuale de Limba și literatura bulgară, Limba și literatura găgăuză şi Limba și literatura ucraineană, în calitate de manual de limba maternă  pentru clasele V-XII. Cota de finanţare din bugetul de stat va fi egală cu diferenţa dintre costul tirajului şi cuantumul plăţii de chirie estimate pentru toţi anii de utilizare a titlurilor respective de manuale.
    3. Volumul alocaţiilor bugetare prevăzute la punctele 1 şi 2 se va determina în baza propunerilor Ministerului Educaţiei, prezentate anual Ministerului Finanţelor, conform cerințelor și termenelor stabilite de acesta.
    4. Mijloacele bugetare prevăzute pentru asigurarea cu manuale a copiilor din familiile social vulnerabile, si a eleviilor instituţiilor rezidenţiale de toate tipurile; acoperirea cheltuielilor parţiale de la bugetul de stat pentru editarea manualelor de Limba și literatura bulgară, Limba și literatura găgăuză şi Limba și literatura ucraineană, în calitate de manual de limba maternă pentru învăţămîntul gimnazial vor fi alocate Fondului special pentru manuale din contul bugetului Ministerului Educaţiei, anual, pînă la data de 1 decembrie.
    5. Elevii claselor V–XII, inclusiv elevii din sistemul de învățămînt profesional tehnic în care se realizează și învățămîntul liceal, sînt asiguraţi cu manuale şcolare prin intermediul Schemei de închiriere a manualelor școlare.
    6. Plata de închiriere a manualelor se stabileşte anual de către Fondul special pentru manuale, în funcție de gradul de uzură şi costul fiecărui manual precizat pentru anul respectiv şi se aprobă de Ministerul Educaţiei. Plata de închiriere pentru titlurile de manuale Limba și literatura bulgară, Limba și literatura găgăuză şi Limba și literatura ucraineană, în calitate de manual de limba maternă  pentru clasele V-XII, se stabileşte la nivelul plăţii de închiriere a manualului Limba şi literatura rusă (maternă) pentru clasa şi anul de utilizare respectiv. 
    7. Manualele noi pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal se vor edita pe bază de concurs, organizat de către Ministerul Educaţiei.
    8. Licitaţiile pentru achiziţiile de manuale se organizează de către Ministerul Educației, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Evaluarea și selectarea manualelor prezentate la concurs se face în baza Regulamentului elaborat și aprobat de către Ministerul Educației.
    9. Cheltuielile aferente evaluării manuscriselor în cadrul concursurilor pentru elaborarea manualelor noi și evaluării manualelor propuse pentru reeditare (retribuirea muncii, plăţile la bugetul asigurărilor sociale de stat, achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, plata diurnelor, cazării şi transportului evaluatorilor) vor fi acoperite, după cum urmează:
    curriculum, ghidurile de implementare a curriculumului, literatura didactică referitoare la pregătirea copiilor pentru şcoală şi  manualele pentru învăţămîntul primar – din resursele financiare ale Ministerului Educaţiei;
    manualele destinate învățămîntului gimnazial și liceal – din contul mijloacelor financiare ale Fondului special pentru manuale, acumulate ca dobînzi calculate la depunerile în depozite bancare ale soldului mijloacelor băneşti disponibile.
    10. Manualele alternative, elaborate în baza Curriculumului naţional, selectate pe bază de concurs şi recomandate de Ministerul Educaţiei, nu sînt obligatorii și achiziția acestora nu se finanțează.
    11. Fondul special pentru manuale va transfera, pînă la finele anului bugetar , soldul disponibil de mijloace financiare din contul trezorerial la contul bancar deschis în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor pentru deservirea autorităților/instituțiilor publice la autogestiune.
    12. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la asigurarea elevilor claselor I-IV cu manuale, conform anexei nr.1;
    Regulamentul Fondului special pentru manuale, conform anexei nr.2;
    Regulamentul Schemei de închiriere a manualelor școlare pentru elevii claselor V-XII, inclusiv elevii din sistemul de învățămînt profesional tehnic în care se realizează și învățămîntul liceal, conform anexei nr.3;
    Modificările şi completările ce se operează în anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget”, conform anexei nr. 4.
    13. Se stabileşte că cheltuielile privind punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite în limita alocaţiilor prevăzute în bugetele respective.
    14. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 5.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                 Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                         Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                        Anatol Arapu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                             Mircea Buga

    Nr. 876. Chişinău, 22 decembrie 2015.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 876
din 22 decembrie  2015

REGULAMENT
cu privire la asigurarea elevilor claselor I-IV cu manuale
    1. Elevii claselor I-IV din instituțiile de învățămînt de toate tipurile, indiferent de forma de proprietate şi statutul lor juridic, se asigură cu manuale şcolare în mod gratuit de către Ministerul Educaţiei.
    2. Tirajele ediţiilor de manuale pentru învăţămîntul primar se formează în baza comenzilor de manuale pentru elevii claselor I-IV, prezentate de către organele locale de specialitate în domeniul învățămîntului.
    3. Organele locale de specialitate în domeniul învățămîntului, la formarea comenzilor de manuale, solicită de la instituțiile de învățămînt informația cu privire la numărul maxim al elevilor și al cadrelor didactice care se preconizează că vor folosi manualul pe perioada de utilizare a acestuia, însumează datele oferite de către instituțiile de învățămînt și stabilesc comanda de manuale la nivel de unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea. În comanda de manuale se va include și rezerva de stoc în mărime de pînă la 7%  din numărul maxim de elevi și cadre didactice, la nivel de unitate administrativ -teritorială de nivelul al doilea, care se preconizează că vor folosi manualul pe perioada de utilizare a acestuia.
    4. Durata de utilizare a manualelor pentru elevii claselor I-IV se aprobă de Ministerul Educaţiei şi, de regulă, constituie patru ani. Ministerul Educaţiei este în drept să modifice durata de utilizare a manualelor. Anunţul referitor la modificarea duratei de utilizare a manualelor se face cu cel puţin şase luni înainte de expirarea duratei de utilizare a titlului de manual.
    5. Periodicitatea editării manualelor pentru elevii claselor I-IV coincide cu durata lor de utilizare.
    6. Manualele Limba și literatura română (Abecedar), Limba și literatura rusă (Букварь) pentru clasa I se vor edita anual şi se vor oferi cadou elevilor ca fiind primul lor manual.
    7. Asigurarea elevilor din clasele I-IV cu manuale se realizează în mod gratuit, prin intermediul bibliotecilor şcolare. Numărul de manuale pentru învăţămîntul primar se include în numărul total de manuale pentru care se stabileşte plată suplimentară pentru bibliotecari sau alte categorii de personal care deservesc Schema de închiriere a manualelor şcolare, conform legislaţiei în vigoare.
    8. Manualele pentru clasele I-IV se eliberează elevilor în utilizare pentru un an de studii, după care urmează a fi restituite bibliotecii instituției de învățămînt.
    9. Manualele, pierdute sau deteriorate de către elevi pe parcursul utilizării în anul de studii respectiv, se înlocuiesc de către părinţi cu manuale de acelaşi titlu. În cazul în care, manualul pierdut sau deteriorat nu poate fi înlocuit cu manuale de acelaşi titlu, se permite înlocuirea lui cu alt titlu de carte pentru copii de vîrsta respectivă, la preţ echivalent cu preţul de achiziţie al manualului.
    10. Se consideră manual deteriorat acela în care, la finele anului şcolar, lipsesc pagini sau a cărui uzură nu permite utilizarea lui în continuare. Gradul de uzură este stabilit de comisia constituită prin ordinul conducătorului instituției de învățămînt.
    11. În lista manualelor gratuite pentru elevii claselor I-IV se includ manualele  aprobate de Ministerul Educaţiei, care se consideră manuale de bază.
    12.  În lista manualelor de bază nu se includ:
    a) manualele alternative, recomandate de Ministerul Educației;
    b) caietele poligrafice tipizate, culegerile de texte, culegerile de teste şi orice alte lucrări elaborate suplimentar la manualele de bază.
    Utilizarea lucrărilor menţionate la lit. a) și b) nu poate fi impusă elevilor.
    13. Manualele pentru elevii claselor I-IV sînt proprietate a Ministerului Educației și sînt transmise în custodie organelor locale de specialitate în domeniul învățămîntului, pentru utilizare în instituțiile de învățămînt.
    14. Evidenţa biblioeconomică a manualelor pentru elevii claselor I-IV se ţine în conformitate cu actele normative ce reglementează activitatea bibliotecilor.
    15. Evidenţa contabilă a manualelor pentru elevii claselor I-IV se ţine de contabilitatea autorităţii publice în a cărei gestiune se află instituția de învățămînt.
    16. Organele locale de specialitate în domeniul învățămîntului şi instituțiile de învățămînt vor prezenta rapoarte anuale referitor la utilizarea manualelor pentru elevii claselor I-IV, în modul stabilit de către Ministerul Educaţiei.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului  nr. 876
din 22 decembrie 2015

REGULAMENTUL
Fondului special pentru manuale
I. Dispoziţii generale
    1. Fondul special pentru manuale (în continuare - Fond) este persoană juridică cu statut de instituţie publică. În calitate de persoană juridică, Fondul dispune de balanță şi buget propriu, ştampilă și formulare cu Stema de Stat a Republicii Moldova și număr de identificare de stat (IDNO). Fondul este o unitate cu autonomie financiară nonprofit, care funcționează în condiţii de autogestiune. Fondator al Fondului este Ministerul Educaţiei.
    2. Fondul îşi exercită activitatea sa în cooperare cu Ministerul Educaţiei, organele locale de specialitate în domeniul învățămîntului, instituțiile de învățămînt şi alţi actori educaţionali, sociali şi economici.
    3. Principalele atribuţii ale Fondului sînt:
    a) realizarea politicii Ministerului Educaţiei în domeniul asigurării cu manuale a elevilor;
    b) finanţarea proiectelor de asigurare cu manuale a elevilor;
    c) gestionarea Schemei de închiriere a manualelor școlare pentru elevii claselor V-XII, inclusiv elevii din sistemul de învățămînt profesional tehnic în care se realizează și învățămîntul liceal.
    4. Obligaţiile Fondului sînt:
    a)  gestionarea Schemei de închiriere a manualelor şcolare;
    b) stabilirea plăților de închiriere a manualelor incluse în Schema de închiriere a manualelor şcolare;
    c) achiziţionarea manualelor şcolare selectate şi aprobate de Ministerul Educaţiei incluse în Schema de închiriere a manualelor şcolare;
    d) organizarea depozitării în siguranţă a manualelor tipărite, distribuirea şi transportarea lor organelor locale de specialitate în domeniul învățămîntului;
    e) inspectarea stocurilor de manuale, colectarea şi analiza datelor furnizate de organele locale de specialitate în domeniul învățămîntului;
    f) generalizarea comenzilor de manuale pe republică, în baza comenzilor ce i-au fost prezentate de către organele locale de specialitate în domeniul învățămîntului şi formarea tirajelor de manuale ce urmează a fi achiziţionate;
    g) păstrarea şi ţinerea registrelor financiare detaliate;
    h) pregătirea declaraţiilor şi a rapoartelor financiare detaliate;
    i) ţinerea evidenţei analitice a resurselor băneşti acumulate, din plățile de închiriere a manualelor, în contul Fondului special pentru manuale, pentru fiecare instituție de învățămînt în parte;
    j) pregătirea rapoartelor asupra utilizării manualelor incluse în Schema de închiriere a manualelor şcolare;
    k) informarea autorităţilor publice centrale şi locale, inclusiv a instituțiilor de învățămînt despre funcționarea Schemei de închiriere a manualelor şcolare.
    5. Activitatea Fondului este finanţată din contul veniturilor obţinute în urma investirii soldului disponibil al mijloacelor băneşti acumulate ca plăți de închiriere a manualelor şcolare, precum şi din alte surse de venituri legale.
    6. Pentru realizarea scopurilor sale Fondul are dreptul:
    a) să deschidă conturi bancare  în trezoreria teritorială deserventă;
    b) să deţină proprietate separată;
    c) să achiziţioneze, în numele său drepturi şi responsabilităţi patrimoniale şi intelectuale;
    d) să încheie contracte;
    e) să se reprezinte în instanţele judecătoreşti.
II. Sursele financiare ale Fondului
    7. Mijloacele băneşti ale Fondului se acumulează din următoarele surse:
    a) plățile de închiriere a manualelor şcolare;
    b) mijloacele bugetare transferate de Ministerul Educației pentru acoperirea integrală a plăților de închiriere a manualelor şcolare pentru elevii din instituţiile rezidenţiale, scutirilor acordate pentru elevii din familiile socialmente vulnerabile în condițiile prezentei hotărîri;
    c) mijloacele bugetare transferate de Ministerul Educației pentru acoperirea parţială a costurilor de achiziţii a manualelor Limba şi literatura găgăuză (maternă), Limba şi literatura ucraineană (maternă) şi Limba şi literatura bulgară (maternă) din învăţămîntul gimnazial;
    d) contribuţiile voluntare şi donaţiile de la persoane fizice şi juridice;
    e) dobînzile calculate la depunerile în depozitele bancare ale soldurilor și mijloacelor băneşti disponibile;
    f) din alte surse legale.
III. Utilizarea mijloacelor Fondului
    8. Mijloacele băneşti acumulate în contul Fondului din plățile de închiriere a manualelor școlare vor fi destinate în exclusivitate achiziției și distribuirii de manuale şcolare, pentru care au fost colectate plăți de închiriere.
    9. Ministerul Educaţiei, în comun cu Consiliul de administrație al fondului, poate decide editarea sau procurarea altor manuale destinate învăţămîntului gimnazial şi liceal, pentru care nu au fost colectate plăți de închiriere, cu condiţia acumulării ulterioare a acestora pentru asigurarea editării manualelor incluse în Schema de închiriere a manualelor şcolare pentru elevii claselor V-XII.
    10. Sumele colectate din plățile de închiriere a manualelor școlare, contribuţiile voluntare şi donaţiile benevole sînt depuse în contul Fondului cu destinaţie specială pentru şcoala respectivă.
    11. Mijloacele bugetare transferate pentru acoperirea plăților de închiriere a manualelor şcolare pentru elevii din familiile socialmente vulnerabile şi mijloacele bugetare transferate pentru acoperirea parţială a costurilor de achiziţie a manualelor Limba şi literatura găgăuză (maternă), Limba şi literatura ucraineană (maternă) şi Limba şi literatura bulgară (maternă) din învăţămîntul gimnazial şi liceal sînt distribuite proporţional numărului de elevi din fiecare instituție de învățămînt.
    12. Din mijloacele financiare ale Fondului, colectate ca plăți de închiriere a manualelor școlare, pot fi achitate plăți doar pentru achiziția şi distribuirea manualelor aprobate de către Ministerul Educaţiei, în baza unor contracte corespunzătoare.
    13. Mijloacele financiare, colectate ca plăți de închiriere a manualelor, în contul Fondului, disponibile pînă la folosirea lor conform destinaţiei, sînt investite în hîrtii de valoare de stat și depozite bancare la Banca Naţională a Moldovei.
    14. Se permite utilizarea resurselor financiare, destinate asigurării cu manuale, de pe contul analitic al unei instituții de învățămînt pentru o altă instituție de învățămînt, în baza unor motive întemeiate.
    15. Mijloacele financiare acumulate ca dobîndă, în urma investiţiei soldului mijloacelor băneşti disponibile vor fi folosite, după cum urmează:
    a) pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a Fondului, conform devizului de cheltuieli aprobat de Consiliul de administraţie;
    b) pentru acoperirea cheltuielilor aferente evaluării ofertelor de manual (pentru elevii claselor V-XII) în cadrul licitaţiilor pentru elaborarea, editarea şi achiziţiile de manuale și a evaluării manualelor în utilizare;
    c) pentru acoperirea cheltuielilor aferente evaluării manualelor (pentru elevii claselor V-XII)  propuse pentru reeditare;
    d) pentru acoperirea cheltuielilor de editare a unor manuale (aprobate de Ministerul Educaţiei) pentru învăţămîntul gimnazial şi liceal, care nu au fost incluse în Schema de închiriere a manualelor şcolare pentru elevii claselor V-XII;
    e) pentru acoperirea cheltuielilor de distribuire a manualelor (pentru elevii claselor V--XII)  în centrele unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, după caz;
    f) pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de achitarea comisionului bancar de prelucrare a plăților în numerar pentru închirierea manualelor;
    g) pentru acoperirea altor cheltuieli legale.
IV. Structura şi organele de conducere ale Fondului
    16. Fondatorul (Ministerul Educaţiei) îşi exercită drepturile de gestionar al Fondului prin intermediul Consiliului de administrație şi directorul Fondului.
    17. Fondatorul are următoarele atribuţii principale:
    a) desemnează şi revocă, prin ordin, membrii Consiliului de administrație şi preşedintele acestuia;
    b) numeşte directorul Fondului, prin concurs, cu care încheie contract individual de muncă pentru transmiterea proprietăţii Fondului în gestiune operativă şi a împuternicirilor de desfăşurare a activităţii;
    c) eliberează din funcţie directorul Fondului, în condiţiile stabilite de Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003;
    d) asigură supravegherea activităţii economico-financiare a Fondului, fără a interveni nemijlocit în activitatea acestuia;
    e) stabileşte statele de personal ale Fondului.
    18. Controlul şi supravegherea directă a activităţii Fondului se efectuează de către Consiliul de administrație, ca organ colegial de administrare, care activează în temeiul Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002.
    19. Consiliul de administrație se desemenează de către fondator pe o perioadă de 3 ani.
    20. Componenţa numerică a Consiliului de administrație se stabileşte de fondator, în număr de 5-7 persoane.
    21. În componenţa Consiliului de administrație sînt desemnaţi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, colectivului de muncă, reprezentanţi ai organelor locale de specialitate în domeniul învățămîntului şi ai instituțiilor de învățămînt. Membrii Consiliului de administrație din partea colectivului de muncă sînt aleşi la adunarea generală a colectivului de muncă.
    22. Consiliul de administrație are următoarele atribuţii:
    a) aprobă direcţiile prioritare şi planurile anuale de activitate ale Fondului;
    b) monitorizeaza integritatea şi folosirea eficientă a resurselor şi bunurilor Fondului;
    c) aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli şi raportul financiar anual;
    d) exercită controlul activităţii economico-financiare a Fondului pe perioada de gestiune;
    e) prezintă fondatorului rapoarte cu privire la activitatea economico-financiară a Fondului şi rezultatele auditului activităţii economico-financiare, după caz;
    f) decide asupra utilizării resurselor financiare, destinate asigurării cu manuale, de pe contul unei şcoli pentru o altă şcoală, după caz;
    g) propune fondatorului, după caz, eliberarea directorului din funcţie;
    h) examinează materialele ce ţin de utilizarea patrimoniului Fondului şi casarea bunurilor materiale atribuite la fondurile şi mijloacele fixe;
    i) decide cu privire la oportunitatea efectuării auditului activităţii economico-financiare a Fondului.
    23. Membrii Consiliului de administrație activează, fără remunerare materială, paralel cu munca de bază. În cazul în care membrul Consiliului este rechemat de către autoritatea/instituţia care l-a delegat, calitatea lui de membru al Consiliului încetează. Autoritatea/instituţia respectivă propune un alt membru al Consiliului.
    24. Consiliul de administrație nu are dreptul să intervină în activitatea directorului Fondului desfăşurată pentru exercitarea funcţiilor stipulate în contractul individual de muncă.
    25. Şedinţele Consiliului de administrație sînt deliberative dacă la şedinţe sînt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul membrilor acestuia.
    26. Deciziile Consiliului de administrație se adoptă cu  majoritatea voturilor membrilor prezenţi la şedinţele oficiale, anunţate cu trei săptămîni înainte de data convocării lor.
    27. Orice membru al Consiliului de administrație poate exprima dezinteresul său pentru subiectul discutat, care nu ar trebui să fie considerat ca un obstacol în calea luării deciziei.
    28. Membrii Consiliului de administrație răspund solidar pentru prejudiciile cauzate în urma îndeplinirii cu abateri de la legislaţie a hotărîrilor adoptate de ei. Membrul Consiliului de  administrație care a votat împotriva unor astfel de decizii este scutit de repararea prejudiciilor cauzate, dacă în procesul- verbal al şedinţei este consemnată opțiunea lui de vot. Este absolvit de răspundere şi membrul Consiliului de administrație care nu a asistat la şedinţă.
    29. Realizarea activităţii operative şi economico-financiare a Fondului este asigurată de personalul scriptic în frunte cu directorul Fondului.
    30. Structura, drepturile şi funcţiile personalului scriptic se stabilesc prin Regulament propriu, aprobat de Consiliul de administrație al Fondului.
    31. Directorul Fondului îşi exercită funcţiile ce-i revin în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul Regulament şi contractul individual de muncă.
    32. Directorul Fondului are următoarele atribuţii:
    a) conduce activitatea Fondului şi asigură funcţionarea lui eficientă;
    b) acţionează, fără procură, în numele Fondului;
    c) reprezintă interesele Fondului în raport cu persoanele fizice şi juridice, precum şi cu instanţele de justiţie, acordînd atare împuterniciri şi altor angajaţi ai Fondului ce dispun de calificările respective;
    d) asigură executarea deciziilor fondatorului şi ale Consiliului de administrație;
    e) prezintă rapoarte de activitate a Fondului şi, după caz, de audit fondatorului şi Consiliului de administrație;
    f) angajează şi concediază, asigură remunerarea şi stimularea, sancţionează şi avertizează personalul scriptic al Fondului;
    g) încheie contracte, eliberează procuri;
    h) asigură prezentarea, în modul stabilit de lege, a rapoartelor financiare şi fiscale, a dărilor de seamă statistice şi a altor tipuri de rapoarte în organele respective de stat;
    i) asigură inspectarea stocurilor de manuale şi monitorizarea colectării plăţilor de închiriere a manualelor şi analiza datelor furnizate de organele locale de specialitate în domeniul învățămîntului şi instituțiile de învăţămînt;
    j) îndeplineşte și alte obligaţii ce ţin de asigurarea activităţii Fondului.
    33. Directorul Fondului este obligat să asigure integritatea bunurilor primite în gestiune operativă, utilizarea şi reproducerea lor şi poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea inadecvată a obligaţiilor stabilite prin contractul individual de muncă sau prin deciziile fondatorului şi ale Consiliului de administrație.
    34. Directorul Fondului, în coordonare cu Ministerul Educaţiei, este în drept să stopeze orice furnizare de manuale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea care nu au colectat plăţile de închiriere în volum suficient.
    35. Directorul Fondului nu este în drept să efectueze plăți ce ţin de editarea manualelor fără aprobarea prealabilă „Bun de tipar” din partea Ministerului Educaţiei.
V. Contabilitatea şi raportarea financiară
    36. Fondul ţine contabilitatea în conformitate cu Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, standardele naţionale de contabilitate (SNC) şi alte acte normative din domeniul contabilităţii.
    37. Politica de contabilitate a Fondului se elaborează în conformitate cu Legea contabilităţii şi standardele naţionale de contabilitate, se coordonează cu fondatorul şi se aprobă anual prin ordinul directorului.
    38. Rapoartele financiare şi statistice, dările de seamă fiscale se întocmesc şi se prezintă în conformitate cu legislaţia în vigoare.
VI. Controlul activităţii Fondului
    39. Controlul corespunderii activităţii Fondului cu misiunea acestuia se exercită de către fondator şi organele de conducere ale Fondului.
    40. Controlul respectării disciplinei financiare se efectuează de către organele abilitate cu dreptul de control financiar, în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova.
                    
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 876
din 22 decembrie 2015

REGULAMENTUL SCHEMEI
de închiriere a manualelor şcolare pentru elevii claselor V–XII,
inclusiv elevii din sistemul
de învățămînt profesional tehnic
în care se realizează și învățămîntul liceal

I. Dispoziţii generale
    1. Schema de închiriere a manualelor şcolare se aplică pentru elevii claselor V–XII, inclusiv elevii din sistemul de învățămînt profesional tehnic în care se realizează și învățămîntul liceal.
    2. Schema de închiriere a manualelor şcolare pentru elevii claselor V-XII, inclusiv elevii din sistemul de învățămînt profesional tehnic în care se realizează și învățămîntul liceal (în continuare - Schema de închiriere) are drept obiectiv constituirea unui sistem de recuperare a costurilor manualelor și finanțarea ulterioară a editării (reeditării) lor.
    3. Schema de închiriere prevede stabilirea şi încasarea unei plăți (cotă-parte din costul manualului) pentru închirierea manualelor date în utilizare elevilor pentru un an de studii.
    4. Sumele acumulate în contul Fondului special pentru manuale (în continuare - Fond) provenite din plățile de închiriere a manualelor, se vor utiliza cu destinaţie specială numai în scopul procurării şi distribuirii manualelor pentru învăţămîntul gimnazial şi liceal
    5. În Schema de închiriere se includ manualele de bază aprobate de către Ministerul Educaţiei.
    6. În Schema de închiriere nu se includ:
    a) manualele alternative recomandate de către Ministerul Educației;
    b) caietele poligrafice tipizate, culegerile de texte, culegerile de teste şi orice alte lucrări elaborate suplimentar la manualele aflate în uz.
    Utilizarea lucrărilor menţionate la lit. a) - b) nu poate fi impusă elevilor.
    7. Lista manualelor școlare care se includ în Schema de închiriere se aprobă anual de către Ministerul Educaţiei, la anunţarea plăților de chirie, dar nu mai tîrziu de 2 luni pînă la începerea anului de studii.
    8. Durata de utilizare a manualelor incluse în Schema de închiriere se aprobă de Ministerul Educaţiei şi, de regulă, constituie cinci ani. Ministerul Educaţiei este în drept să modifice durata de utilizare a manualelor. Anunţul referitor la modificarea duratei de utilizare a manualelor se face cu cel puţin şase luni înainte de expirarea duratei de utilizare a titlului de manual.
    9. Periodicitatea editării manualelor incluse în Schema de închiriere coincide cu durata lor de utilizare.
    10. Manualele incluse în Schema de închiriere sînt proprietate a Ministerului Educației și sînt transmise în custodie organelor locale de specialitate în domeniul învățămîntului pentru utilizare în instituțiile de învățămînt.
    11. Manualele, aprobate de Ministerul Educaţiei, se pun anual la dispoziţia elevilor numai după achitarea plății de închiriere.
II. Plata de închiriere
    12. Plata de închiriere a manualelor, cota-parte din prețul precizat al manualului pentru anul respectiv, constituie suma de bani achitată pentru folosirea unui manual pe parcursul unui an de studii.
    13. Plata de închiriere pentru fiecare titlu de manual şcolar se stabilește de către Fond şi se aprobă de către Ministerul Educaţiei.
    14. Plata de închiriere a manualelor se stabilește pentru fiecare titlu de manual drept  cotă-parte din prețul precizat al manualului pentru anul respectiv, după cum urmează:
    A. Durata de utilizare a manualului – 4 ani:
    i) primul an de utilizare (manual nou) – 30%;
    ii) al doilea an de utilizare – 26,5%;
    iii) al treilea an de utilizare – 23,5%;
    iv) al patrulea an utilizare – 20%.
    B. Durata de utilizare – 5 ani:
    i) primul an de utilizare (manual nou) – 28%;
    ii) al doilea an de utilizare – 25%;
    iii) al treilea an de utilizare – 20%;
    iv) al patrulea an de utilizare – 15%;
    v) al cincilea an de utilizare – 12%.
    În cazul în care Ministerul Educaţiei modifică durata de utilizare a manualelor plata (cota procentuală) pentru chirie se stabileşte de către Ministerul Educaţiei.
    15. Precizarea prețului manualului pentru fiecare an se face în felul următor:
    a) prețul precizat în primul an de utilizare este egal cu preţul de livrare majorat cu cheltuielile de distribuire;
    b) prețul precizat în al doilea an de utilizare este egal cu prețul precizat în primul an de utilizare majorat cu variaţia preţurilor la producţia editorial poligrafică în perioada anului precedent;
    c) prețul precizat în al treilea an de utilizare este egal cu prețul precizat în al doilea an de utilizare majorat cu variaţia preţurilor la producţia editorial poligrafică în perioada anului precedent;
    d) prețul precizat în al patrulea an de utilizare este egal cu prețul precizat în al treilea an de utilizare majorat cu variaţia preţurilor la producţia editorial poligrafică în perioada anului precedent;
    e) prețul  precizat în al cincilea an de utilizare este egal cu prețul precizat în al patrulea an de utilizare majorat cu variaţia preţurilor la producţia editorial poligrafică în perioada anului precedent.
    16. Cheltuielile de distribuire  a manualelor se stabilesc pentru primul an în care manualul se transportă în centrele unităţilor administrative-teritoriale de nivelul al doilea.
    17. Plata de închiriere a manualelor nu poate fi modificată pe parcursul anului şcolar.
    18. Fondul anunţă mărimea plăților de închiriere a manualelor cu cel puţin 2 luni înainte de începutul anului şcolar.
    19. Pentru manualele pierdute sau deteriorate de către elevi pe parcursul utilizării în anul de studii respectiv se stabilește plata de înlocuire. Plata de înlocuire pentru manualele substanţial deteriorate sau pierdute este egală cu prețul precizat al manualului în anul respectiv.
    20. Se consideră deteriorat manualul în care la finele anului şcolar lipsesc pagini sau a cărui uzură nu permite utilizarea lui în continuare. Gradul de uzură este stabilit de comisia constituită prin ordinul conducătorului instituției de învățămînt.
III. Realizarea Schemei de închiriere
    21. Atribuţiile Ministerului  Educaţiei în realizarea  Schemei de închiriere sînt:
    a) administrarea generală a Schemei de închiriere;
    b) selectarea manualelor şcolare pentru învăţămîntul gimnazial şi liceal în cadrul concursurilor de elaborare a manualelor;
    c) aprobarea manualelor şcolare incluse în Schema de închiriere ;
    d) aprobarea plăților de închiriere a manualelor incluse în Schema de închiriere ;
    e) asigurarea  organelor locale de specialitate în domeniul invățămîntului şi a instituțiilor de învățămînt cu instrucţiuni adecvate pentru administrarea Schemei de închiriere.
    22. Atribuţiile Fondului în realizarea Schemei de închiriere sînt prezentate in punctul 4 din anexa nr. 2 la prezenta hotarîre.
    23. Atribuţiile organelor locale de specialitate în domeniul învățămîntului în realizarea Schemei de închiriere sînt:
    a) organizarea aplicării Schemei de închiriere în instituțiile de învăţămînt din subordine;
    b) recepţionarea manualelor de la Fond şi distribuirea lor instituțiilor de învățămînt;
    c) formarea comenzilor de manuale pentru unitatea administrativ- teritorială de nivelul al doilea. La formarea comenzilor de manuale, solicită de la instituțiile de învăţămînt din subordine informația cu privire la numărul maxim al elevilor și cadrelor didactice care se preconizează că vor folosi manualul în perioada de utilizare a acestuia, însumează datele oferite de către instituțiile de învăţămînt și  stabilesc comanda de manuale la nivel de unitate administrativ- teritorială de nivelul al doilea.  În comanda de manuale se va include și rezerva de stoc în mărime de pînă la 7%  din numărul maxim de elevi și cadre didactice, la nivel de unitate administrativ- teritorială de nivelul al doilea, care se preconizează că vor folosi manualul în perioada de utilizare a acestuia;
    d) monitorizarea colectării plăților de închiriere a manualelor în unităţile şcolare din unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea;
    e) pregătirea şi prezentarea rapoartelor referitoare la funcţionarea Schemei de închiriere la nivel de unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea.
    24. Atribuţiile instituțiilor de învățămînt în realizarea Schemei de închiriere sînt:
    a) asigurarea fiecărui elev cu un set de manuale pentru utilizare în anul respectiv de studii;
    b) colectarea plăților de închiriere şi depunerea în modul stabilit a sumelor acumulate în contul Fondului;
    c) stabilirea sumelor totale ale plăților de închiriere care urmează să fie colectate de la fiecare elev şi fiecare clasă în corespundere cu plata de închiriere aprobată de Ministerul Educaţiei şi informarea despre aceasta a părinţilor înainte de începutul fiecărui an de studii;
    d) ţinerea registrelor detaliate de colectare a plăților de închiriere pentru fiecare elev şi fiecare clasă;
    e) prezentarea informaţiilor asupra funcţionării Schemei de închiriere solicitată de Ministerul Educaţiei, de Fond și de organul local de specialitate în domeniul învățămîntului;
    f) pregătirea şi prezentarea rapoartelor statistice asupra utilizării manualelor şcolare;
    g) evidenţa biblioeconomică şi contabilă a manualelor primite şi utilizate în sistemul de închiriere;
    h) încasarea plăților de înlocuire a manualelor deteiriotate sau pierdute stabilite de Ministerul Educaţiei şi transferarea sumelor acumulate în contul Fondului;
    i) selectarea elevilor care vor beneficia de scutiri pentru achitarea plății de închiriere a manualelor.
IV. Asistenţa copiilor din familiile socialmente vulnerabile
    25. Lista nominală a copiilor scutiţi de achitarea plății de închiriere a manualelor şcolare se stabileşte de Consiliul de administraţie al fiecărei instituții de învățămînt.
    26. Se asigură,  în mod gratuit, cu manuale şcolare  următoarele categorii de copii din familiile beneficiare de ajutor social, în conformitate cu Legea       nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, şi/sau care au beneficiat de ajutor material în ultimele 12 luni, în baza Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000:
    a) copiii orfani;
    b) copiii din familii monoparentale;
    c) copiii din familii defavorizate;
    d) copiii din familii cu 3 şi mai mulţi copii;
    e) copiii aflaţi sub tutelă/curatelă;
    f) copiii plasaţi în servicii de tip familial;
    g) copiii plasaţi în centre de plasament temporar;
    h) copiii din familii în care ambii părinţi sînt cu dizabilităţi;
    i) copiii din familii în care ambii părinţi sînt pensionari;
    j) copiii solicitanţilor de azil, refugiaţilor recunoscuţi în Republica Moldova, beneficiarilor de protecţie umanitară şi persoanelor cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova, precum şi copiii din familiile defavorizate în care unul din părinţi se încadrează în una din categoriile menţionate;
    k)  copiii cu dizabilităţi.

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 876
din  22 decembrie 2015

Modificările și completările
ce se operează în anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului
nr.1108 din 25 septembrie 2006

    Anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1188), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    în titlu, cuvîntul „extrabugetar” se substituie cu cuvîntul „special”;
    în final, după tabel se completează cu Notă cu următorul cuprins:
    „Notă: Salariile de funcție pentru salariaţii Fondului special pentru manuale se stabilesc aplicîndu-se coeficientului egal cu raportul dintre cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real și salariul tarifar pentru categoria I de salarizare a Reţelei tarifare unice de salarizare a angajaţilor dîn sectorul bugetar.”

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr. 876
din 22 decembrie 2015

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.448 din  9 aprilie 1998 „Cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor din învăţămîntul primar, gimnazial și liceal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-63, art. 578).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.362 din 11 aprilie 2000 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 448 din 9 aprilie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 42-44, art.445).
    3.  Hotărîrea Guvernului nr. 1183 din 6 septembrie 2002 „Cu privire la aprobarea  modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.448 din 9 aprilie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.126-127, art.1308).
    4. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 916 din 11 august 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 150-155, art. 1090).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 1040 din 4 octombrie 2005 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 448 din 9 aprilie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 135-138, art. 1124).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 921 din 31 decembrie 2009 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 2-4, art. 13).
    7. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 341 din 3 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 70-71, art. 418).