LPC233/2015
ID intern unic:  362834
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 233
din  10.12.2015
pentru modificarea şi completarea articolului 19 din
Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la
statutul judecătorului
Publicat : 29.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 20-24     art Nr : 44
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 19 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 63), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (5), după textul „Judecătorul nu poate fi reținut, supus aducerii silite, arestat, percheziționat fără acordul Consiliului Superior al  Magistraturii.” se introduce textul: „Toate acţiunile procesuale în privinţa judecătorului, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, pot fi efectuate numai după emiterea ordonanţei de pornire a urmăririi penale, cu respectarea garanţiilor instituite de normele constituţionale şi actele internaţionale.”
    alineatele (51), (52) şi (53) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (6) şi (7) cu următorul cuprins:
    „(6) Judecătorul poate fi supus sancţiunilor contravenţionale numai de către instanţa de judecată. Instanţa de judecată informează în mod obligatoriu Consiliul Superior al Magistraturii despre faptul sancţionării contravenţionale a judecătorului.
    (7) Judecătorul reţinut, în cazul în care este bănuit că a săvîrşit o contravenţie, urmează a fi eliberat imediat după identificare.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                   Andrian CANDU

    Nr. 233. Chișinău, 10 decembrie 2015.