LPC241/2015
ID intern unic:  362836
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 241
din  29.12.2015
pentru implementarea prevederilor Actului privind îndeplinirea
obligaţiilor fiscale cu privire la conturile
străine (FATCA) şi
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 29.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 20-24     art Nr : 46
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La intrarea în vigoare a prevederilor Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), instituţiile financiare raportoare ale Republicii Moldova (definite astfel de acordul menţionat) vor aplica prevederile acordului în cauză în modul stabilit.
    Art. II. – În contextul implementării Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), în condiţiile și/sau în cazurile stabilite de acest acord, instituţiile financiare raportoare ale Republicii Moldova (definite astfel de acordul menţionat) efectuează reţinerea la sursă a impozitului prestabilit conform prevederilor FATCA.
    Art. III. – În vederea implementării Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), dacă clienţii care cad sub incidenţa acordului nu își exprimă consimţămîntul privind furnizarea informaţiilor aferente şi transmiterea datelor personale aferente, precum şi nu prezintă formularul W9 sau W8 ori alt formular similar convenit (după caz), instituţiile financiare raportoare ale Republicii Moldova (definite astfel de acordul menţionat) nu deschid conturi şi, respectiv, închid conturile deschise, cu excepţia cazurilor în care asupra mijloacelor băneşti din conturile clienţilor existenţi este aplicat sechestru şi/sau clienţii deţin angajamente contractuale faţă de instituţiile financiare raportoare ale Republicii Moldova sub formă de credite şi/sau garanţii bancare. În cazurile indicate, ca excepţie pentru închiderea conturilor, tranzacţiile se efectuează numai pentru executarea sechestrului aplicat sau a angajamentelor contractuale menţionate faţă de instituţiile financiare raportoare ale Republicii Moldova.
    Art. IV. – În vederea implementării prevederilor din secţiunea VI litera C punctul 4 din Anexa I la Acordul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), drept curs spot publicat (published spot rate) se va utiliza cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină.
    Art. V. – Articolul 22 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    alineatul (6) se completează în final cu textul: „Solicitarea de furnizare a informaţiei, înaintată de autoritatea menţionată la alin. (5) lit. e), poate să nu conţină datele de identitate ale persoanei (persoanelor) la care se referă informaţia solicitată în cazurile şi/sau în condiţiile Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA).”
    alineatul (7) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) furnizarea informaţiei în conformitate cu prevederile şi în limitele Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA).”
    Art. VI. – Articolul 226 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), cuvintele „determinarea obligaţiei fiscale” se substituie cu cuvintele „administrarea fiscală, precum şi pentru realizarea tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”;
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) În contextul implementării şi realizării tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, organul fiscal poate solicita tuturor persoanelor care cad sub incidenţa prevederilor tratatelor, prin intermediul unei citaţii specifice prevederilor tratatului respectiv, prezentarea informaţiilor prevăzute de acesta.”
    Art. VII. – La articolul 31 din Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47–49, art. 213), cu modificările ulterioare, alineatul (3) se completează cu literele k) și l) cu următorul cuprins:
    „k) să respecte cerinţele de raportare prevăzute în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    l) să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.”
    Art. VIII. – Articolul 33 din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 665), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatele (6) și (7) cu următorul cuprins:
    „(6) Societăţile de investiţii sînt în drept să presteze servicii şi activităţi de investiţii clienţilor care cad sub incidenţa Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) doar în cazul în care sînt înregistrate în sistemul Internal Revenue Service al Statelor Unite ale Americii, au obţinut numărul global intermediar de identificare în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) şi respectă cerinţele stabilite în acest acord.
    (7) Activităţile societăţii de investiţii ce țin de prelucrarea datelor cu caracter personal se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.”
    Art. IX. – Prin derogare de la articolul 7 alineatul (11) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, prezenta lege se pune în aplicare la data publicării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 241. Chișinău, 29 decembrie 2015.