LPC242/2015
ID intern unic:  362838
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 242
din  29.12.2015
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 29.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 20-24     art Nr : 48
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297–300, art. 544) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (1) litera b), cuvîntul „fiscal” se exclude.
    2. Articolul 37:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 37. Bancherul și agentul statului”;
    la alineatul (1), cuvîntul „fiscal” se exclude.
    3. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 40. Atribuțiile de agent al statului
    Banca Națională, pe bază de acord cu Ministerul Finanțelor, acționează ca agent al statului pentru valorile mobiliare de stat emise în formă de înscriere în cont în ceea ce privește:
    a) organizarea și desfășurarea, în numele Ministerului Finanțelor, a plasării valorilor mobiliare de stat pe piața internă;
    b) efectuarea înregistrărilor în Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, organizat de Banca Naţională;
    c) plata sumei principale, a scontului, a dobînzilor și a altor plăți aferente valorilor mobiliare de stat;
    d) acordarea consultanței Ministerului Finanțelor în dezvoltarea continuă a pieței valorilor mobiliare de stat;
    e) alte operațiuni în conformitate cu obiectivul fundamental și atribuțiile de bază ale Băncii Naționale.”
    Art. II. – Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 22 alineatul (5) litera j1), după cuvintele „Ministerului Finanțelor,” se introduce textul „conform art. 32 alin. (101) sau”.
    2. Articolul 32 se completează cu alineatul (101) cu următorul cuprins:
    „(101) Banca prezintă Ministerului Finanțelor, în conformitate cu Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, informația privind împrumuturile acordate întreprinderilor de stat/municipale, societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public și unităţilor administrativ-teritoriale, necesară pentru monitorizarea datoriei sectorului public.”
    Art. III. – Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 397–399, art. 703) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (2), după cuvintele „căreia i se acordă împrumutul,” se introduc cuvintele „ cu excepția transferurilor cu destinație specială,”.
    2. Articolul 14:
    la alineatul (1):
    literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:
    „a) să contracteze, pentru cheltuieli de capital, împrumuturi interne pe termen scurt şi pe termen lung de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori din ţară şi împrumuturi externe pe termen lung de la instituţiile financiare internaţionale;”
    „c) să acorde, în limita veniturilor proprii, întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar municipal, pentru cheltuieli de capital, garanţii pentru împrumuturi interne de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori din ţară şi pentru împrumuturi externe de la instituţiile financiare internaţionale;”
    alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) să contracteze datorie pe termen lung pentru refinanţarea datoriei pe termen lung contractate anterior, în conformitate cu art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.”
    alineatul (4) se completează în final cu cuvintele „ , cu excepția transferurilor cu destinație specială”.
    3. Articolul 15 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Deservirea datoriei unităţilor administrativ-teritoriale are prioritate faţă de alte obligaţii pecuniare din contul bugetelor respective şi toate plăţile aferente se efectuează în termenele şi în condiţiile angajamentelor asumate, indiferent de suma aprobată în buget pentru acest scop.”
    4. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Evidenţa datoriei şi garanţiilor unităţilor                 
                    administrativ-teritoriale
    În scopul ţinerii evidenţei tuturor obligaţiilor directe şi condiţionale ale unităţilor administrativ-teritoriale, direcţia finanţe şi/sau subdiviziunea financiară a autorităților executive ale unităţilor administrativ-teritoriale ține evidența contabilă în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Finanțelor pentru sectorul bugetar și întocmește raportul privind datoria şi raportul privind garanţiile unităţilor administrativ-teritoriale în conformitate cu art. 49 din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006  cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat. Obligațiile directe și condiționale ale unităților administrativ-teritoriale se reflectă anual în rapoartele financiare.”
    Art. IV. – În textul Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 127–130, art. 496), cu modificările ulterioare, cuvintele „datoria publică” se substituie cu cuvintele „datoria sectorului public”.
    Art. V. – În titlul şi textul articolului 2951 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, cuvintele „datoriei publice” se substituie cu cuvintele „datoriei sectorului public”.
    Art. VI. – La articolul 28 alineatul (1) litera a) liniuţa a doua din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237–240, art. 864), cu modificările ulterioare, cuvintele „datoriei publice” se substituie cu cuvintele „datoriei sectorului public”.
    Art. VII. – La articolul 3 litera a) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 665), cu modificările ulterioare, cuvintele „datoriei publice” se substituie cu cuvintele „datoriei sectorului public”.
    Art. VIII. – Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223–230, art. 519), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 noțiunea „finanțe publice”, cuvintele „datoriei publice” se substituie cu cuvintele „datoriei de stat, datoriei unităților administrativ-teritoriale”.
    2. La articolul 14 litera b), după cuvintele „datoriei de stat” se introduc cuvintele „și al datoriei unităților administrativ-teritoriale,”, iar cuvîntul „acesteia” se substituie cu cuvîntul „acestora”.
    3. La articolul 19 litera c), cuvintele „datoriei publice” se substituie cu cuvintele „datoriei sectorului public”.
    4. La articolul 20 alineatul (1) litera j), cuvintele „datoria publică” se substituie cu cuvintele „datoria sectorului public”.
    5. La articolul 30 litera a), cuvîntul „împrumuturi” se substituie cu cuvintele „instrumente ale datoriei”.
    6. Titlul secțiunii a 3-a din capitolul III va avea următorul cuprins:
Secțiunea 3
Datoria sectorului public”.
    7. Articolul 39:
    în titlu, cuvintele „datoriei publice” se substituie cu cuvintele „datoriei sectorului public”;
    în textul articolului, cuvintele „datoria publică” se substituie cu cuvintele „datoria sectorului public”.
    8. Articolul 48:
    la alineatul (5), litera c) se completează în final cu cuvintele „şi al datoriei unităţilor administrativ-teritoriale”;
    la alineatul (6), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) soldul datoriei de stat și al datoriei unităților administrativ-teritoriale, inclusiv interne și externe;”.
    9. La articolul 69 alineatul (1), cuvîntul „unităţilor” se substituie cu cuvintele „datoriei unităţilor”.
    10. La articolul 78 alineatul (2), cuvintele „datoriei publice” se substituie cu cuvintele „datoriei sectorului public”.
    11. La articolul 80 alineatul (3), cuvintele „datoria publică” se substituie cu cuvintele „datoria sectorului public”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 242. Chișinău, 29 decembrie 2015.