HGM8/2016
ID intern unic:  362849
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 8
din  20.01.2016
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele
și componentele de siguranță
pentru ascensoare
Publicat : 29.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 20-24     art Nr : 20
    MODIFICAT
    HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460
    HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212    NOTĂ
   
în Reglementarea tehnică:
    a) în tot textul, cuvîntul „conex”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „armonizat”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460
    Pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Economiei”,la orice formă gramaticală,se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212    În vederea executării prevederilor art.18 şi pct.16 din anexa nr.3 la Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.46-47, art.136), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare (se anexează).
    2. Ministerul Economiei și Infrastructurii:
    va elabora şi aproba lista standardelor conexe, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărîri;
    va recunoaşte organismele, care realizează evaluarea conformităţii ascensoarelor și componentelor de siguranță, destinate pieţei naţionale.
    [Pct.3 abrogat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    4. Pînă la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană:
    [Pct.4 modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    1) se admite punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune a ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare, care poartă marca de conformitate SM, însoţite de declaraţia de conformitate, aplicată conform prevederilor prevăzute în Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;
    2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, aplică marca de conformitate SM în situaţia în care evaluarea conformităţii ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare, destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele de evaluare a conformităţii recunoscute prin utilizarea procedurilor prevăzute în capitolul XIV din Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare;
    3) se interzice, în condiţiile prevăzute de Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare, aplicarea pe aceeaşi componentă de siguranţă a mărcii de conformitate SM şi a marcajului CE;
    4) Ministerul Economiei și Infrastructurii recunoaşte organismele care realizează evaluarea conformităţii ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare, destinate pieţei naţionale în conformitate cu procedurile prevăzute în capitolul XIV din Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare. Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaștere specificate în capitolul IV1 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității;
    [Pct.4 subpct.4) modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    5) cerinţele cu privire la organismele de evaluare a conformităţii notificate se aplică şi organismelor de evaluare a conformităţii recunoscute, care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității. La desfăşurarea procedurilor de evaluare a conformităţii, organismele de evaluare a conformităţii recunoscute care realizează evaluarea conformităţii ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare vor întocmi certificate de examinare de tip;
    [Pct.4 subpct.5) modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    6) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformității recunoscute și numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Național de Acreditare „MOLDAC” și se publică pe pagina oficială web a acestuia
    [Pct.4 subpct.6) în redacția HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 24 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1252 din 10 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Stabilirea condițiilor de plasare pe piață a ascensoarelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.208-209, art.1273), la intrarea în vigoare a Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    [Pct.7 modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]


    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                         Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                Stephane Christophe Bridе

    Nr. 8. Chişinău, 20 ianuarie 2016.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 8
din 20 ianuarie 2016

REGLEMENTARE TEHNICĂ
privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
    Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare transpune Directiva 2014/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 de armonizare a legislațiilor statelor-membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L96 din 29 martie 2014.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare (în continuare – Reglementare tehnică) stabileşte cerinţele care trebuie să satisfacă ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare în vederea punerii lor la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune a acestora pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a bunurilor și intereselor publice, cum ar fi sănătatea şi siguranţa persoanelor şi să garanteze o concurenţă loială pe piaţă.
    2. Prezenta Reglementare tehnică se aplică ascensoarelor care sînt considerate produse finite numai după ce sînt instalate permanent în clădiri sau construcții.
    3. Prezenta Reglementare tehnică se aplică componentelor de siguranță pentru ascensoare care sînt noi pe piața Republicii Moldova în momentul introducerii lor pe piață. Mai exact, acestea sînt fie componente de siguranță noi fabricate de un producător de pe teritoriul Republicii Moldova, fie componente de siguranță noi importate.
    4. Prezenta Reglementare tehnică se aplică în cazul tuturor formelor de aprovizionare, inclusiv vînzării la distanță.
    5. Toţi agenţii economici care intervin în lanţul de aprovizionare şi de distribuţie iau măsuri pentru a se asigura că pun la dispoziţie pe piaţă numai ascensoare și componente de siguranță pentru ascensoare care sînt în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică.
    6. Evaluarea conformităţii ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare este exclusiv obligaţia producătorului sau a instalatorului.
    7. Agenția pentru Supraveghere Tehnică (în continuare – autoritatea de supraveghere a pieţei) este autoritatea responsabilă pentru controlul respectării prezentei Reglementări tehnice.
    [Pct.7 modificat prin HG1088 din  18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
Capitolul II
DOMENIUL DE APLICARE
    8. Prezenta Reglementare tehnică se aplică ascensoarelor care deservesc permanent clădiri și construcții destinate pentru transportul de:
    a) persoane;
    b) persoane și mărfuri;
    c) doar mărfuri, dacă există acces la suportul de transportare, adică dacă o persoană poate intra fără dificultate și dacă este prevăzut cu comenzi situate în interiorul suportului de transportare sau în raza de acțiune a unei persoane din interior.
    9. Prezenta Reglementare tehnică se aplică și componentelor de siguranță pentru ascensoare, specificate în anexa III la prezenta Reglementare tehnică care sînt utilizate în ascensoarele menționate în pct. 8.
    10. Prezenta Reglementare tehnică nu se aplică:
    a) dispozitivelor de ridicare a căror viteză nu depășește 0,15 m/s;
    b) elevatoarelor pentru construcții;
    c) instalațiilor de transport pe cablu, inclusiv instalațiilor de transport pe plan înclinat, care se deplasează pe șine;
    d) ascensoarelor special proiectate și construite pentru uz militar sau polițienesc;
    e) dispozitivelor de ridicare de pe care se pot efectua lucrări;
    f) ascensoarelor pentru puțuri de mină;
    g) elevatoarelor pentru ridicarea artiștilor în timpul spectacolelor;
    h) dispozitivelor de ridicare instalate în mijloacele de transport;
    i) dispozitivelor de ridicare conectate la utilaje și destinate exclusiv accesului la locul de muncă, inclusiv puncte de întreținere și inspecție pe echipamente tehnice;
    j) trenurilor cu cremalieră și pinion;
    k) scărilor și trotuarelor rulante.
    11. În cazul în care, pentru ascensoare sau componente de siguranță pentru ascensoare, riscurile menționate în prezenta Reglementare tehnică sînt reglementate în întregime sau parțial de legislația specifică, prezenta Reglementare tehnică nu se aplică sau aplicarea sa încetează în cazul acestor ascensoare sau al componentelor de siguranță pentru ascensoare și al riscurilor respective de la data aplicării respectivei legislații specifice.
Capitolul III
TERMINOLOGIE
    12. În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează noţiunile definite în Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, în Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor.
    [Pct.12 modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    13. În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează următoarele noțiuni:
    a) ascensor  ‒ dispozitiv de ridicare care deservește niveluri specifice, avînd un suport de transportare care se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide și înclinate la un unghi mai mare de 15 grade față de orizontală sau un dispozitiv de ridicare care se deplasează de-a lungul unui traseu fix chiar dacă nu se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide;
    b) ascensor model  ‒  ascensor reprezentativ a cărui documentație tehnică prezintă modul în care urmează să fie întrunite cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică pentru ascensoarele care se conformează ascensorului model definit de parametri obiectivi și care utilizează componente de siguranță identice pentru ascensoare;
    c) instalator – persoana fizică sau juridică responsabilă pentru proiectarea, fabricarea, instalarea și introducerea pe piață a ascensorului;
    d) reprezentant autorizat  – orice persoană fizică sau juridică, care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce privește obligațiile acestuia din urmă în temeiul legislației comunitare relevante;
    e) suport de transportare – parte a ascensorului cu ajutorul căreia persoanele și/sau mărfurile sînt sprijinite pentru a fi ridicate sau coborîte;
Capitolul IV
GARANTAREA ACCESULUI PE PIAȚĂ
    14. Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a ascensoarelor sau punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare care sînt conforme cu prevederile prezentei Reglementări tehnice şi cu prevederile actelor legislative aplicabile nu pot fi interzise, restricționate sau împiedicate din considerentul siguranţei şi/sau inofensivităţii acestora.
    15. La tîrguri, expoziții sau demonstrații nu poate fi împiedicată prezentarea ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare care nu sînt în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, cu condiția ca un semn vizibil să indice clar faptul că ele nu sînt conforme și că nu vor fi introduse pe piață sau puse la dispoziție pe piață pînă cînd nu sînt aduse în stare de conformitate. În timpul demonstrațiilor, se iau măsuri de siguranță corespunzătoare pentru a asigura protecția persoanelor.
    16. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în calitate de autoritate de Reglementare este în drept să adopte cerințele pe care le consideră necesare pentru a asigura protecția persoanelor cînd ascensoarele în cauză sînt date în folosință sau utilizate, cu condiția ca aceasta să nu presupună modificarea ascensoarelor într-un mod nespecificat în prezenta Reglementare tehnică.
Capitolul V
INTRODUCEREA PE PIAȚĂ, PUNEREA
LA DISPOZIȚIE PE PIAȚĂ ȘI DAREA
ÎN FOLOSINȚĂ
    17. Autoritatea de reglementare aplică, în limitele stabilite de legislația în vigoare, toate măsurile necesare pentru ca ascensoarele reglementate de prezenta Reglementare tehnică să fie introduse pe piaţă şi/sau date în folosință numai dacă respectă dispozițiile din prezenta Reglementare tehnică, în condițiile în care sînt instalate și întreținute corespunzător și utilizate pentru scopul propus.
    18. Autoritatea de reglementare, aplică, în limitele stabilite de legislația în vigoare, toate măsurile necesare pentru a se asigura că componentele de siguranță pentru ascensoare reglementate de prezenta Reglementare tehnică pot fi puse la dispoziție pe piață și date în folosință numai dacă respectă dispozițiile din prezenta Reglementare tehnică, în condițiile în care sînt integrate și întreținute corespunzător și utilizate în scopul propus.
Capitolul VI
CERINȚE ESENȚIALE DE SĂNĂTATE
ȘI SIGURANȚĂ
    19. Ascensoarele reglementate de prezenta Reglementare tehnică îndeplinesc cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța stabilite în anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    20. Componentele de siguranță pentru ascensoarele reglementate de prezenta Reglementare tehnică îndeplinesc cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța stabilite în anexa I la prezenta Reglementare tehnică și permit ascensoarelor în care sînt integrate să se conformeze cerințelor respective.
Capitolul VII
CLĂDIRI SAU CONSTRUCȚII ÎN CARE SÎNT
INSTALATE ASCENSOARE
    21. Autoritatea competentă, după caz, aplică, toate măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele responsabile pentru lucrul la construcție sau clădire și instalatorul își furnizează reciproc informațiile necesare și iau măsurile corespunzătoare pentru a asigura funcționarea corespunzătoare și utilizarea în siguranță a ascensorului.
    22. Autoritatea competentă, după caz, aplică toate măsurile necesare pentru a se asigura că în puțurile destinate ascensoarelor nu există conducte, cabluri sau armături, altele decît cele necesare pentru funcționarea și siguranța ascensorului.
Capitolul VIII
OBLIGAȚIILE INSTALATORILOR
    23. Atunci cînd introduc un ascensor pe piață, instalatorii se asigură că el a fost proiectat, fabricat, instalat și testat în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    24. Instalatorii întocmesc documentația tehnică și efectuează procedura relevantă de evaluare a conformității menționată în pct. 63-66 sau dispun efectuarea acesteia. În cazul în care prin procedura menționată s-a demonstrat conformitatea ascensorului cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile, instalatorul întocmește o declarație de conformitate, se asigură că aceasta însoțește ascensorul și aplică marcajul CE.
    25. Instalatorul păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a ascensorului.
    26. Dacă, în contextul riscurilor pe care le presupune un ascensor, se consideră că este necesar, instalatorii, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, investighează și, dacă este cazul, țin un registru de reclamații și de ascensoare neconforme.
    27. Instalatorii se asigură că ascensoarele poartă un număr de tip, lot sau serie sau un alt element care permite identificarea acestora.
    28. Instalatorii indică, în limba de stat, pe ascensor denumirea, denumirea  comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați. Adresa indică un singur punct la care instalatorul poate fi contactat. Datele de contact sînt indicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritatea de supraveghere a pieței.
    29. Instalatorii se asigură că ascensorul este însoțit de instrucțiunile de utilizare menționate la punctul 6.2. din anexa I la prezenta Reglementare tehnică, redactate în limba de stat pentru utilizatorii finali. Instrucțiunile în cauză, precum și orice text imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, ușor de înțeles și inteligibile.
    30. Instalatorii care consideră sau au motive să creadă că un ascensor pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul ascensor în conformitate. În plus, în cazul în care ascensorul prezintă un risc, instalatorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieței, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitatea în cauză și la orice măsuri corective luate.
    31. Instalatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea ascensorului cu prezenta Reglementare tehnică, în limba de stat pentru autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de ascensoarele pe care le-au introdus pe piață.
Capitolul IX
OBLIGAȚIILE PRODUCĂTORILOR
    32. Atunci cînd introduc pe piață componente de siguranță pentru ascensoare, producătorii se asigură că ele au fost proiectate și fabricate în conformitate cu pct. 20.
    33. Producătorii întocmesc documentația tehnică corespunzătoare și efectuează procedura aplicabilă de evaluare a conformității menționată în pct.62 sau dispun efectuarea acesteia. În cazul în care prin procedura menționată s-a demonstrat conformitatea unei componente de siguranță pentru ascensoare cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile, producătorul întocmește o declarație de conformitate, se asigură că aceasta însoțește componenta de siguranță pentru ascensoare și aplică marcajul CE.
    34. Producătorul păstrează documentația tehnică respectivă și declarația de conformitate pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare.
    35. Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile componentei de siguranță pentru ascensoare și modificările standardelor armonizate sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unei componente de siguranță pentru ascensoare, se iau în considerare în mod corespunzător. Ori de cîte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de o componentă de siguranță pentru ascensoare, producătorii testează prin eșantionare componentele de siguranță pentru ascensoare puse la dispoziție pe piață, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, investighează și, după caz, țin un registru de plîngeri, de componente de siguranță pentru ascensoare neconforme și de rechemări ale componentelor de siguranță pentru ascensoare și informează distribuitorii și instalatorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.
    36. Producătorii se asigură că componentele de siguranță pentru ascensoare pe care le-au pus la dispoziție pe piață poartă un număr de tip, lot, serie sau un alt element care permite identificarea acestora, sau, dacă dimensiunea sau natura componentei de siguranță pentru ascensoare nu o permite, se asigură că informația corespunzătoare este prezentă pe eticheta menționată la pct. 72.
    37. Producătorii indică pe componentele de siguranță pentru ascensoare, în limba de stat, denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe eticheta menționată la pct. 72. Adresa indică un singur punct la care producătorul poate fi contactat. Datele de contact sînt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritatea de supraveghere a pieței.
    38. Producătorii se asigură că componenta de siguranță pentru ascensoare este însoțită de instrucțiunile menționate la punctul 6.1. din anexa I la prezenta Reglementare tehnică, redactate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali, stabilită de statul-membru vizat. Instrucțiunile în cauză, precum și orice text imprimat pe etichete, trebuie să fie în limba de stat, clare, ușor de înțeles și inteligibile.
    39. Producătorii care consideră sau au motive să creadă că o componentă de siguranță pentru ascensoare pe care au introdus-o pe piață nu este conformă cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectiva componentă de siguranță pentru ascensoare în conformitate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care componenta de siguranță pentru ascensoare prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieței, importatorii, distribuitorii, reprezentanții autorizați, indicînd detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
    40. Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea autorității de supraveghere a pieței, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea componentei de siguranță pentru ascensoare cu prezenta Reglementare tehnică, într-o limbă ușor de înțeles pentru autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea lor, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de componentele de siguranță pentru ascensoare pe care le-au introdus pe piață.
Capitolul X
REPREZENTANȚII AUTORIZAȚI
    41. Un producător sau un instalator poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat.
    42. Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător sau instalator. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:
    a) să păstreze la dispoziția autorității de supraveghere a pieței declarația de conformitate și, dacă este cazul, decizia (deciziile) de aprobare referitoare la sistemul de asigurare a calității utilizat de producător sau de instalator, precum și documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare sau a ascensorului; 
    b) la cererea motivată a autorității de supraveghere a pieței, să furnizeze informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea componentelor de siguranță pentru ascensoare sau a ascensorului;
    c) să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteea, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de componenta de siguranță pentru ascensoare sau de ascensorul vizat de mandatul reprezentantului autorizat.
Capitolul XI
OBLIGAȚIILE IMPORTATORILOR
    43. Importatorii introduc pe piață numai componente de siguranță pentru ascensoare conforme.
    44. Înainte de introducerea pe piață a unei componente de siguranță pentru ascensoare, importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității prevăzută la pct. 62 a fost îndeplinită de către producător. Aceștia garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că componenta de siguranță pentru ascensoare poartă marcajul CE și este însoțită de declarația de conformitate și de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la pct. 37 și 38. Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că o componentă de siguranță pentru ascensoare nu este conformă cu pct. 20, acesta nu introduce componenta de siguranță pentru ascensoare pe piață înainte ca să fie adusă în conformitate. În plus, în cazul în care componenta de siguranță pentru ascensoare prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.
    45. Importatorii indică pe componenta de siguranță pentru ascensoare, în limba de stat, denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca  înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește componenta de siguranță pentru ascensoare. Datele de contact sînt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.
    46. Importatorii se asigură că componenta de siguranță pentru ascensoare este însoțită de instrucțiunile menționate la punctul 6.1. din anexa I la prezenta Reglementare tehnică, redactate în limba de stat, ușor de înțeles pentru consumatori și alți utilizatori finali.
    47. Importatorii se asigură că, atît timp cît o componentă de siguranță pentru ascensoare se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acesteia nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute la pct. 20.
    48. Ori de cîte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de o componentă de siguranță pentru ascensoare, importatorii testează prin eșantionare componentele de siguranță pentru ascensoare puse la dispoziție pe piață, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, investighează și, după caz, țin un registru de plîngeri, de componente de siguranță pentru ascensoare neconforme și de rechemări ale componentelor de siguranță pentru ascensoare și informează distribuitorii și instalatorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.
    49. Importatorii care consideră sau au motive să creadă că o componentă de siguranță pentru ascensoare pe care au introdus-o pe piață nu este conformă cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectiva componentă de siguranță pentru ascensoare în conformitate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care componenta de siguranță pentru ascensoare prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieței, producătorul, distribuitorii, instalatorii și reprezentanții autorizați, indicînd detalii, în special cu privire la neconformitatea în cauză și la orice măsuri corective luate.
    50. Importatorii păstrează o copie de pe declarația de conformitate și, dacă este cazul, decizia (deciziile) de aprobare la dispoziția autorității de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.
    51. Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea autorității de supraveghere a pieței, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea unei componente de siguranță pentru ascensoare, într-o limbă ușor de înțeles pentru autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea lor, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de componentele de siguranță pentru ascensoare pe care le-au introdus pe piață.
Capitolul XII
OBLIGAȚIILE DISTRIBUITORILOR
    52. În cazul în care pun la dispoziție pe piață o componentă de siguranță pentru ascensoare, distribuitorii acționează cu grija cuvenită privind cerințele prezentei Reglementări tehnice.
    53. Înainte de a pune la dispoziție pe piață o componentă de siguranță pentru ascensoare, distribuitorii verifică dacă respectiva componentă de siguranță pentru ascensoare poartă marcajul CE, dacă aceasta este însoțită de declarația de conformitate, de documentele necesare și de instrucțiunile menționate la punctul 6.1 din anexa I, într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali, precum și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la  pct. 37 și 38 și, respectiv, la pct. 46.
    54. Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că o componentă de siguranță pentru ascensoare nu este conformă cu pct. 20, acesta nu pune la dispoziție pe piață componenta de siguranță pentru ascensoare înainte ca să fie adusă în conformitate. Mai mult, atunci cînd componenta de siguranță pentru ascensoare prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritatea de supraveghere a pieței.
    55. Distribuitorii se asigură că, atîta timp cît o componentă de siguranță pentru ascensoare se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acesteia nu periclitează conformitatea sa cu pct. 20.
    56. Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că o componentă de siguranță pentru ascensoare pe care au pus-o la dispoziție pe piață nu este conformă cu prezenta Reglementare tehnică iau măsurile corective necesare pentru a aduce respectiva componentă de siguranță pentru ascensoare în conformitate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care componenta de siguranță pentru ascensoare prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieței, producătorul, instalatorii, importatorii, reprezentanții autorizați, indicînd detalii, în special cu privire la neconformitatea în cauză și la orice măsuri corective luate.
    57. Distribuitorii, la cererea motivată a autorității de supraveghere a pieței, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, în limba de stat, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea unei componente de siguranță pentru ascensoare. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea ei, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de componentele de siguranță pentru ascensoare pe care le-au pus la dispoziție pe piață.
    58. Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei Reglementări tehnice și este supus obligațiilor ce-i revin producătorului în temeiul pct. 32-40, atunci cînd introduce pe piață o componentă de siguranță pentru ascensoare sub denumirea sau marca sa sau modifică o componentă de siguranță pentru ascensoare deja introdusă pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prezenta Reglementare tehnică.
Capitolul XIII
IDENTIFICAREA AGENȚILOR ECONOMICI
    59. Agenții economici transmit, la cerere, către autoritatea de supraveghere a pieței datele de identificare ale:
    a) oricărui agent economic care le-a furnizat o componentă de siguranță pentru ascensoare;
    b) oricărui agent economic căruia i-au furnizat o componentă de siguranță pentru ascensoare.
    60. Agenții economici trebuie să poată prezenta toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea unei componente de siguranță pentru ascensoare, într-o limbă ușor de înțeles pentru autoritatea în cauză, timp de 10 ani după ce le-a fost furnizată componenta de siguranță pentru ascensoare și timp de 10 ani după ce au furnizat componenta de siguranță pentru ascensoare.
Capitolul XIV
CONFORMITATEA ASCENSOARELOR
ȘI A COMPONENTELOR DE SIGURANȚĂ
PENTRU ASCENSOARE
    61. Ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare care sînt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost aprobate de Ministerul Economiei și Infrastructurii și publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sînt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică, vizate de acele standarde sau părți ale acestora.
    62. Componentele de siguranță pentru ascensoare fac obiectul uneia dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității:
    a) modelul de componentă de siguranță pentru ascensoare se transmite pentru examinarea CE de tip menționată în anexa IV partea A, iar conformitatea de tip se asigură prin verificarea aleatorie a componentei de siguranță pentru ascensoare menționată în anexa IX la prezenta Reglementare tehnică;
    b) modelul de componentă de siguranță pentru ascensoare se transmite pentru examinarea CE de tip menționată în anexa IV partea A și face obiectul conformității de tip bazate pe asigurarea calității unui produs în conformitate cu anexa VI la prezenta Reglementare tehnică;
    c) conformitatea bazată pe asigurarea completă a calității menționată în anexa VII la prezenta Reglementare tehnică.
    63. Ascensoarele fac obiectul uneia dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității:
    1) dacă sînt proiectate și fabricate în conformitate cu un ascensor model, care a făcut obiectul unei examinări CE de tip în conformitate cu anexa IV partea B la prezenta Reglementare tehnică:
    a) inspecția finală pentru ascensoarele, conținute în anexa V la prezenta Reglementare tehnică;
    b) conformitatea de tip, bazată pe asigurarea calității unui produs pentru ascensoarele, conținute în anexa X la prezenta Reglementare tehnică;
    c) conformitatea de tip, bazată pe asigurarea calității producției pentru ascensoarele, conținute în anexa XII la prezenta Reglementare tehnică;
    2) dacă sînt proiectate și fabricate în conformitate cu un sistem de asigurare a calității, aprobat în conformitate cu anexa XI la prezenta Reglementare tehnică:
    a) inspecția finală pentru ascensoarele conținute în anexa V la prezenta Reglementare tehnică;
    b) conformitatea de tip, bazată pe asigurarea calității unui produs pentru ascensoarele conținute în anexa X; la prezenta Reglementare tehnică
    c) conformitatea de tip, bazată pe asigurarea calității producției pentru ascensoarele conținute în anexa XII la prezenta Reglementare tehnică;
    3) conformitatea de tip, bazată pe verificare unitară, pentru ascensoarele conținute în anexa VIII la prezenta Reglementare tehnică;
    4) conformitatea de tip, bazată pe asigurarea completă a calității plus examinarea proiectului pentru ascensoarele, conținute în anexa XI la prezenta Reglementare tehnică.
    64. În cazurile la care se face referire la pct. 63 lit. a) și b), dacă persoana responsabilă de proiectarea și fabricarea ascensorului este diferită de persoana responsabilă de instalarea și testarea ascensorului, cea dintîi furnizează celeilalte toate documentele și informațiile necesare, pentru a-i permite acesteia din urmă să asigure instalarea și testarea corectă și sigură a ascensorului.
    65. Toate variantele permise între ascensorul model și ascensoarele, care fac parte din ascensoarele derivate din ascensorul model, sînt specificate clar (cu valorile maxime și minime) în documentația tehnică.
    66. Prin calcul și/sau pe baza planurilor de proiectare este permisă demonstrarea similarității unei serii de echipamente, pentru îndeplinirea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
Capitolul XV
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
    67. Declarația de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică a fost demonstrată.
    68. Declarația de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa II, conține elementele specificate în anexele corespunzătoare V-XII la prezenta Reglementare tehnică și se actualizează constant. Aceasta se traduce în limba (limbile) impusă (impuse) de statul-membru în care este introdus pe piață sau pus la dispoziție pe piață ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare.
    69. În cazul în care o componentă de siguranță pentru ascensoare intră sub incidența mai multor acte prin care se solicită o declarație de conformitate, se redactează o singură declarație de conformitate care vizează toate aceste acte. Declarația respectivă conține identificarea actelor concrete la care se face referință, inclusiv referințele de publicare ale acestora.
    70. Prin redactarea declarației de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea componentei de siguranță pentru ascensoare, iar instalatorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea ascensorului cu cerințele, stabilite în prezenta Reglementare tehnică.
Capitolul XVI
NORME ȘI CONDIȚII PENTRU APLICAREA
MARCAJULUI CE ȘI A ALTOR MARCAJE
    71. Conformitatea ascensorului și/sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare cu prezenta Reglementare tehnică este indicată prin prezenţa pe ele a marcajului CE.
    72. Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute în Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    73. Marcajul CE se aplică doar de producător sau de reprezentantul său autorizat pe fiecare cabină de ascensor și pe fiecare dintre componentele de siguranță pentru ascensoare ce cad sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice.
    74. Prin faptul că a aplicat sau a cerut aplicarea marcajului CE, producătorul indică faptul că îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea ascensorului și/sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare cu toate cerinţele aplicabile, prevăzute de prezenta Reglementare tehnică.
    75. Se interzice aplicarea pe cabina ascensorului și pe componentele de siguranță pentru ascensoare a unor marcaje, însemne sau inscripţii, care pot induce în eroare părţile terţe, în ceea ce priveşte marcajul CE.
    76. Marcajul CE se aplică vizibil, lizibil și permanent pe fiecare cabină de ascensor și pe fiecare dintre componentele de siguranță pentru ascensoare sau, cînd acest lucru nu este posibil, pe o etichetă atașată componentei de siguranță pentru ascensoare care nu se poate separa de aceasta.
    77. Marcajul CE se aplică înainte ca ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare să fie introduse pe piață.
    78. Marcajul CE de pe ascensoare este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității:
    a) inspecția finală, menționată în anexa V la prezenta Reglementare tehnică;
    b) verificare unitară, menționată în anexa VIII la prezenta Reglementare tehnică;
    c) asigurarea calității, menționată în anexele X, XI sau XII la prezenta Reglementare tehnică.
    79. Marcajul CE de pe componentele de siguranță pentru ascensoare este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, implicat în oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității:
    a) asigurarea calității unui produs, menționată în anexa VI la prezenta Reglementare tehnică;
    b) asigurarea completă a calității, menționată în anexa VII la prezenta Reglementare tehnică;
    c) conformitatea de tip cu verificare aleatorie pentru componentele de siguranță pentru ascensoare, menționată în anexa IX la prezenta Reglementare tehnică.
    80. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către acesta sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat sau de către instalator sau reprezentantul său autorizat.
    81. Marcajul CE și numărul de identificare al organismului notificat pot fi urmate de orice alt însemn, care indică un risc special sau o utilizare specială.
    82. Autoritatea de supraveghere a pieței se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și ia măsurile corespunzătoare, în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.
Capitolul XVII
NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE
A CONFORMITĂȚII
    83. Autoritatea de reglementare notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformităţii notificate care efectuează sarcinile de evaluare a conformităţii ca părţi terţe în temeiul prezentei Reglementări tehnice.
    84. Autoritatea de reglementare este autoritatea de notificare responsabilă pentru instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii acreditate şi pentru monitorizarea organismelor notificate.
    85. Autoritatea de reglementare informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, precum şi în legătură cu orice modificări ale acestora.
    86. Autoritatea de reglementare îşi asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul de evaluare a conformităţii.
    87. Lista organismelor notificate şi numărul alocat acestora, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică şi se actualizează în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Capitolul XVIII
SUPRAVEGHEREA PIEȚEI
    88. Supravegherea pieţei se efectuează conform cadrului legal privind supravegherea pieţei.
    89. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței are motive suficiente să creadă că un ascensor sau o componentă de siguranță pentru ascensoare, care intră sub incidența prezentei Reglementări tehnice, prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau, dacă este cazul, pentru siguranța bunurilor, ea efectuează o evaluare a ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare în cauză, acoperind toate cerințele aplicabile, stabilite în prezenta Reglementare tehnică. Agenții economici relevanți cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar.
    90. În cazul în care, pe parcursul evaluării, menționate la pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că un ascensor nu este conform cerințelor stabilite în prezenta Reglementare tehnică, ea solicită, de îndată, instalatorului să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce ascensorul în conformitate cu acele cerințe în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea.
    91. În cazul în care, pe parcursul evaluării, menționate la pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că o componentă de siguranță pentru ascensoare nu este conformă cerințelor stabilite în prezenta Reglementare tehnică, ea solicită, de îndată, agentului economic relevant să ia toate măsurile corective adecvate, pentru a aduce componenta de siguranță pentru ascensoare în conformitate cu acele cerințe sau să retragă componenta de siguranță pentru ascensoare de pe piață sau să o recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea.
    92. Autoritatea de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință.
    93. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul național, aceasta informează autoritatea de notificare cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-a solicitat de la agentul economic.
    94. Agentul economic se asigură că sînt luate toate măsurile corective adecvate pentru toate ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare vizate, pe care acesta le-a introdus pe piață sau le-a pus la dispoziție pe piață
    95. În cazul în care instalatorul nu ia măsurile corective adecvate în termeniele stabilite, autoritatea de supraveghere a pieței ia toate măsurile provizorii corespunzătoare, pentru a restricționa sau a interzice introducerea pe piața sau utilizarea ascensorului în cauză, sau pentru a-l retrage.
    96. În cazul în care agentul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în termenile stabilite, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrînge punerea la dispoziție pe piața lor a componentei de siguranță pentru ascensoare sau pentru a retrage sau rechema componenta de siguranță respectivă.
    97. Ministerul Economiei și Infrastructurii, la propunerea autorităţii de supraveghere a pieţei informează Comisia Europeană și celelalte state-membre cu privire la astfel de măsuri.
    98. Informațiile vor include toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare neconformă, originea acestora, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de agenții economici relevanți.
    99. Autoritatea de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:
    a) neîndeplinirea de către ascensor sau de către componenta de siguranță pentru ascensoare a cerințelor esențiale de sănătate și siguranță din prezenta Reglementare tehnică; sau
    b) există deficiențe ale standardelor armonizate, menționate la pct. 61, care conferă prezumția de conformitate.
    100. Autoritatea de supraveghere a pieței se asigură că se iau, fără întîrziere, măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea de pe piață a unei componente de siguranță pentru ascensoare, în legătură cu ascensorul sau cu componenta de siguranță pentru ascensoare în cauză.
    101. În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări, în conformitate cu pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că, deși un ascensor este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau, după caz, siguranța bunurilor, acesta solicită instalatorului să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că ascensorul în cauză nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage ascensorul de pe piață sau a restricționa sau interzice utilizarea acestuia într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de autoritatea de supraveghere a pieței.
    102. În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări, în conformitate cu pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că, deși o componentă de siguranță pentru ascensoare este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, aceasta prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau, după caz, siguranța bunurilor, acesta solicită agentului economic respectiv să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că componenta de siguranță pentru ascensoarele în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage componenta de siguranță pentru ascensoare de pe piață sau a o rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de statul-membru în cauză.
    103. Agentul economic garantează că sînt luate măsuri corective pentru toate ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare vizate pe care acesta le-a introdus pe piață sau le-a pus la dispoziție pe piață.
    104. Ministerul Economiei și Infrastructurii informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea ascensoarelor sau componentelor de siguranță pentru ascensoarele respective, originea și lanțul de aprovizionare aferent ascensoarelor sau componentelor de siguranță pentru ascensoare, natura riscului implicat, precum și natura și durata măsurilor naționale luate.
    105. Fără a aduce atingere pct. 89-99, autoritatea de supraveghere a pieței solicită agentului economic vizat să pună capăt neconformității respective, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare:
    a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea pct. 73-81 din prezenta Reglementare tehnică;
    b) marcajul CE nu a fost aplicat;
    c) numărul de identificare al organismului notificat a fost aplicat prin încălcarea pct. 72-79 sau nu a fost aplicat, atunci când acest lucru este impus de pct. 73-81;
    d) declarația de conformitate nu a fost întocmită;
    e) declarația de conformitate nu a fost întocmită corect;
    f) documentația tehnică, menționată în anexa IV  partea A și partea B și în anexele VII, VIII și XI la prezenta Reglementare tehnică, este fie absentă, fie incompletă;
    g) denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată sau adresa instalatorului, producătorului sau a importatorului sînt indicate, în conformitate cu pct. 29, pct. 38 sau pct. 46;
    h) informațiile care permit identificarea ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare nu sînt indicate în conformitate cu pct. 28 sau   pct. 37;
    i) ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare nu este însoțită de documentele, menționate la pct.30 sau pct.39 ori documentele respective nu respectă cerințele aplicabile.
    106. În cazul în care neconformitatea, menționată la pct. 105, se menține, autoritatea de supraveghere a pieței în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice utilizarea ascensorului sau a-l retrage sau pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare sau pentru a asigura că este rechemat sau retras de pe piață.

Anexa I
la Reglementarea tehnică privind
ascensoarele și componentele
de siguranță pentru ascensoare

CERINȚE ESENȚIALE DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ
OBSERVAȚII PRELIMINARE
    1. Obligațiile corespunzătoare cerințelor esențiale de sănătate și siguranță se aplică doar cînd există riscuri corespunzătoare pentru ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare în cauză, în condițiile în care este utilizată în modul intenționat de instalator sau producător.
    2. Cerințele esențiale de sănătate și siguranță conținute în Reglementarea tehnică sînt imperative. Totuși, dat fiind stadiul actual al tehnicii, este posibil ca obiectivele pe care le stipulează să nu poată fi atinse. În astfel de cazuri și în cea mai mare măsură posibilă, ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare trebuie proiectate și construite, astfel încât să fie cât mai apropiate de aceste obiective.
    3. Producătorul și instalatorul sînt obligați să evalueze riscurile în scopul identificării tuturor riscurilor aferente produselor lor; apoi trebuie să proiecteze și să construiască produsele, ținînd cont de rezultatele evaluării.
    1. Generalități
    1.1. Aplicarea Reglementării tehnice
    În cazul în care riscul relevant există și nu este abordat în prezenta anexă, se aplică cerințele esențiale de sănătate și siguranță, prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 130 din 21 februarie 2014 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Mașini industriale”.
    1.2. Cabina
    Suportul de transportare al fiecărui ascensor trebuie să fie o cabină. Cabina trebuie să fie proiectată și construită astfel încît să ofere spațiul și rezistența corespunzătoare cu numărul maxim de persoane și sarcina nominală a ascensorului stabilite de instalator.
    În cazul ascensoarelor destinate transportului de persoane și cînd dimensiunile lor permit acest lucru, cabina trebuie proiectată și construită astfel încît facilitățile sale structurale să nu obstrucționeze sau să împiedice accesul și utilizarea de către persoanele cu dizabilități și astfel încît să permită orice modificări corespunzătoare destinate să faciliteze utilizarea de către acestea.
    1.3. Mijloace de suspendare și mijloace de susținere
    Mijloacele de suspendare și/sau susținere a cabinei, accesoriile acesteia și toate părțile terminale corespunzătoare trebuie selectate și proiectate astfel încît să asigure un nivel adecvat de siguranță globală și să minimizeze riscul căderii cabinei, ținînd cont de condițiile de utilizare, de materialele folosite și de condițiile de fabricare.
    Cînd sînt utilizate frînghii sau lanțuri pentru suspendarea cabinei, trebuie să existe cel puțin două cabluri sau lanțuri independente, fiecare cu propriul sistem de ancorare. Astfel de frînghii și lanțuri nu trebuie să aibă legături sau îmbinări, cu excepția cazului cînd acestea sînt necesare pentru fixare sau pentru a forma o buclă.
    1.4. Controlul încărcării (inclusiv depășirea vitezei)
    1.4.1. Ascensoarele trebuie proiectate, construite și instalate astfel încît să împiedice pornirea normală dacă se depășește sarcina nominală.
    1.4.2. Ascensoarele trebuie echipate cu un limitator de viteză.
    Aceste cerințe nu se aplică ascensoarelor la care sistemul de antrenare, prin concepție, împiedică depășirea vitezei.
    1.4.3. Ascensoarele rapide trebuie echipate cu un dispozitiv de monitorizare a vitezei și un dispozitiv de limitare a vitezei.
    1.4.4.    Ascensoarele antrenate de scripeți cu fricțiune trebuie proiectate astfel încît să asigure stabilitatea cablurilor de tracțiune pe scripete.
    1.5. Mecanismul
    1.5.1.    Toate ascensoarele de persoane trebuie să aibă un mecanism propriu. Această cerință nu se aplică ascensoarelor la care contragreutățile sînt înlocuite cu o a doua cabină.
    1.5.2.    Instalatorul trebuie să se asigure că mecanismul ascensorului și dispozitivele sale asociate sînt accesibile numai în scopuri de întreținere și pentru urgențe.
    1.6. Comenzile
    1.6.1. Comenzile ascensoarelor destinate utilizării de către persoane cu handicap neînsoțite trebuie proiectate și localizate corespunzător.
    1.6.2. Funcția comenzilor trebuie indicată clar.
    1.6.3. Circuitele de apel ale unui grup de ascensoare pot fi comune sau interconectate.
    1.6.4. Echipamentul electric trebuie instalat și conectat astfel încît:
    a) să nu existe posibilitatea de confuzie cu circuitele care nu au nici o legătură directă cu ascensorul;
    b) sursa de alimentare să poată fi comutată cînd este în sarcină;
    c) mișcările ascensorului să depindă de dispozitivele electrice de siguranță plasate într-un circuit electric de siguranță separat;
    d) o defecțiune a instalației electrice să nu dea naștere unei situații periculoase.
    2. Riscuri pentru persoanele din afara cabinei
    2.1. Ascensorul trebuie proiectat și construit astfel încît spațiul în care se deplasează cabina să fie inaccesibil, cu excepția întreținerii sau în situații de urgență. Utilizarea normală a ascensorului trebuie să fie blocată înainte ca o persoană să aibă acces la spațiul respectiv.
    2.2. Ascensorul trebuie proiectat și construit astfel încît să se prevină riscul de zdrobire cînd cabina este în una din pozițiile extreme.
    În acest scop se va asigura unui spațiu liber sau refugiu dincolo de pozițiile extreme.
    Totuși, în cazuri specifice, permițînd statelor membre să acorde aprobarea prealabilă, în special în clădirile existente, unde această soluție este imposibil de realizat, pot fi prevăzute alte mijloace corespunzătoare pentru evitarea riscului respectiv.
    2.3. Nivelurile de intrare și de ieșire din cabină trebuie echipate cu uși de palier cu o rezistență mecanică adecvată condițiilor de utilizare preconizate.
    Un dispozitiv de blocare trebuie să împiedice, în cursul funcționării normale:
    a) pornirea cabinei, indiferent dacă este comandată sau nu, dacă nu sînt închise și blocate toate ușile de palier;
    b) deschiderea unei uși de palier cînd cabina se află încă în mișcare și în afara unui palier prevăzut în acest sens.
    Totuși, toate mișcările de aducere la nivelul palierului, cu ușile deschise, sînt permise în zonele specificate, cu condiția ca viteza de aducere la nivel să fie controlată.
    3. Riscuri pentru persoanele din cabină
    3.1. Cabinele ascensoarelor trebuie să fie complet închise prin pereți pe toată lungimea, inclusiv podelele și tavanul, cu excepția orificiilor de ventilație, și echipate cu uși pe toată lungimea. Aceste uși trebuie să fie proiectate și instalate astfel încît cabina să nu se poată mișca, cu excepția mișcărilor de aducere la nivelul palierului menționate în alineatul trei subpunctul 2.3. dacă ușile nu sînt închise și să se oprească dacă ușile se deschid.
    Ușile cabinei trebuie să rămînă închise și blocate dacă ascensorul se oprește între două niveluri cînd există riscul unei căderi între cabină și puț sau cînd nu există puț.
    3.2. În cazul unei întreruperi a alimentării cu energie sau a defecțiunii componentelor, ascensorul trebuie să aibă dispozitive care să împiedice căderea liberă sau deplasarea necontrolată a cabinei.
    Dispozitivul de prevenire a căderii libere a cabinei trebuie să fie independent de mijlocul de suspendare a acesteia.
    Acest dispozitiv trebuie să poată opri cabina la sarcina sa nominală și la viteza maximă anticipată de instalator. Nici o oprire efectuată de acest dispozitiv nu trebuie să producă o decelerație periculoasă pentru ocupanți, indiferent de condițiile de încărcare.
    3.3. Între baza puțului și podeaua cabinei trebuie instalate amortizoare-tampon.
    În acest caz, spațiul liber menționat la subpunctul 2.2. trebuie măsurat cu amortizoarele-tampon comprimate în totalitate.
    Această cerință nu se aplică ascensoarelor la care cabina nu poate intra în spațiul liber menționat la subpunctul 2.2. din motive legate de concepția sistemului de antrenare.
    3.4. Ascensoarele trebuie proiectate și construite astfel încît punerea lor în mișcare să nu fie posibilă dacă dispozitivul prevăzut la subpunctul 3.2. nu este în poziție operațională.
    4. Alte riscuri
    4.1. Ușile de palier și ușile cabinei sau cele două uși împreună, dacă sînt motorizate, trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de prevenire a riscului de zdrobire cînd se află în mișcare.
    4.2. În cazul în care trebuie să contribuie la protecția clădirii împotriva incendiilor, ușile de palier, inclusiv cele cu părți din sticlă, trebuie să reziste corespunzător la foc în ceea ce privește integritatea și proprietățile lor legate de izolare (nepropagarea flăcărilor) și de transmitere a căldurii (radiația termică).
    4.3. Contragreutățile trebuie instalate astfel încît să se evite orice risc de coliziune cu cabina sau cădere pe aceasta.
    4.4. Ascensoarele trebuie echipate cu mijloace care să permită eliberarea și evacuarea persoanelor blocate în cabină.
    4.5. Cabinele trebuie prevăzute cu mijloace de comunicare bidirecționale, permițînd contactul permanent cu un serviciu de salvare.
    4.6. Ascensoarele trebuie proiectate și construite astfel încît, în cazul atingerii unei temperaturi în mecanismul ascensorului care depășește maximul stabilit de instalator, să poată finaliza mișcările în desfășurare, dar să refuze noi comenzi.
    4.7. Cabinele trebuie proiectate și construite astfel încît să asigure o ventilație suficientă pentru pasageri, chiar și în eventualitatea unei opriri prelungite.
    4.8. Cabina trebuie iluminată adecvat cînd este în uz sau cînd se deschide o ușă; trebuie să existe, de asemenea, iluminare de urgență.
    4.9. Mijloacele de comunicație menționate la subpunctul 4.5. și iluminarea de urgență menționată la subpunctul 4.8. trebuie proiectate și construite astfel încît să funcționeze chiar și fără sursa normală de alimentare cu energie electrică. Perioada de funcționare trebuie să fie suficient de lungă pentru a permite desfășurarea normală a procedurii de salvare.
    4.10. Circuitele de comandă ale ascensorului care pot fi utilizate în caz de incendiu trebuie proiectate și fabricate astfel încît să poată împiedica oprirea ascensoarelor la anumite niveluri și să permită comanda prioritară a ascensorului de către echipele de salvare.
    5. Marcajul
    5.1. Pe lîngă particularitățile minime impuse pentru orice mecanism în conformitate cu punctul 146 din anexa nr. 1 la Reglementarea tehnică „Mașini industriale”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 130 din 21 februarie 2014, fiecare cabină trebuie să poarte o plăcuță ușor vizibilă care să indice clar sarcina nominală în kilograme și numărul maxim de pasageri care pot fi transportați.
    5.2. Dacă ascensorul este proiectat să permită persoanelor blocate în cabină ieșirea fără ajutor din exterior, instrucțiunile relevante trebuie să fie clare și vizibile în interiorul cabinei.
    6. Instrucțiuni
    6.1. Componentele de siguranță pentru ascensoarele menționate în anexa III la prezenta Reglementare tehnică trebuie să fie însoțite de instrucțiuni, astfel încît următoarele operațiuni să poată fi efectuate eficient și fără pericol:
    a) asamblarea;
    b) conectarea;
    c)  reglarea;
    d)  întreținerea.
    6.2. Fiecare ascensor trebuie să fie însoțit de instrucțiuni. Instrucțiunile de utilizare conțin cel puțin următoarele documente:
    a) instrucțiuni, conținînd planurile și diagramele necesare utilizării normale și referitoare la întreținere, inspectare, reparare, verificări periodice și operațiunile de salvare menționate la subpunctul 4.4;
    b) un jurnal în care pot fi notate reparațiile și, cînd este cazul, verificările periodice.
  
Anexa II
la Reglementarea tehnică privind
ascensoarele și componentele de
siguranță pentru ascensoare

A. CONȚINUTUL DECLARAȚIEI DE CONFORMITATE
 PRIVIND COMPONENTELE
DE SIGURANȚĂ PENTRU
ASCENSOARE

    Declarația de conformitate pentru componentele de siguranță pentru ascensoare conține următoarele informații:
    a) denumirea comercială și adresa producătorului;
    b) dacă este cazul, denumirea comercială și adresa reprezentantului autorizat;
    c) descrierea componentei de siguranță pentru ascensoare, detaliile privind tipul sau seria și numărul seriei (dacă există); dacă este necesar pentru identificarea componentei de siguranță pentru ascensoare, se poate adăuga o imagine;
    d) funcția de siguranță a componentei de siguranță pentru ascensoare, dacă nu este evidentă din descriere;
    e) anul fabricației componentei de siguranță pentru ascensoare;
    f) toate dispozițiile relevante cărora li se conformează componenta de siguranță pentru ascensoare;
    g) declarația din care să reiasă că componenta de siguranță pentru ascensoare este conformă cu legislația relevantă de armonizare;
    h) după caz, referința la standardul armonizat utilizat;
    i) după caz, denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care a efectuat examinarea de tip a componentelor de siguranță pentru ascensoare din anexa IV partea A și din anexa VI la prezenta Reglementare tehnică și referința certificatului de examinare de tip acordat de organismul notificat respectiv;
    j) după caz, denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care a realizat procedura de evaluare a conformității de tip cu verificare aleatorie privind componentele de siguranță pentru ascensoare, menționată în anexa IX la prezenta Reglementare tehnică;
    k) după caz, denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calității utilizat de producător, în conformitate cu procedura de evaluare a conformității din anexele VI sau VII la prezenta Reglementare tehnică;
    l) numele și funcția persoanei împuternicite să semneze declarația în numele producătorului sau al reprezentantului său autorizat;
    m) locul și data semnăturii;
    n) semnătura.
B.CONȚINUTUL DECLARAȚIEI DE CONFORMITATE
PENTRU ASCENSOARE
    Declarația de conformitate pentru ascensoare se întocmește în aceeași limbă ca și instrucțiunile menționate în anexa I subpunctul 6.2. la prezenta Reglementare tehnică este dactilografiată sau tipărită și conține următoarele informații:
    a) denumirea comercială și adresa instalatorului;
    b) dacă este cazul, denumirea comercială și adresa reprezentantului autorizat;
    c) descrierea ascensorului, detaliile privind tipul sau seria, numărul seriei și adresa unde este instalat ascensorul;
    d) anul instalării ascensorului;
    e) toate dispozițiile relevante cărora se conformează ascensorul;
    f) declarația din care să reiasă că ascensorul este conform cu întreaga legislație relevantă de armonizare;
    g) după caz, referința (referințele) la standardele armonizate utilizate;
    h) după caz, denumirea, adresa și numărul de identificare ale organismului notificat care a realizat examinarea de tip a ascensoarelor din anexa IV partea B la prezenta Reglementare tehnică în conformitate cu pct. 63 lit. a) și referința la certificatul de examinare de tip emis de organismul notificat;
    i) după caz, denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care a realizat verificarea unitară a ascensoarelor din anexa VIII la prezenta Reglementare tehnică în conformitate cu pct. 63, lit. c);
    j) după caz, numele, adresa și numărul de identificare ale organismului notificat care a realizat inspecția finală a ascensoarelor din anexa V la prezenta Reglementare tehnică;
    k) după caz, numele, adresa și numărul de identificare ale organismului notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calității utilizat de instalator în conformitate cu procedura de evaluare a conformității din anexele  X, XI sau  XII la prezenta Reglementare tehnică;
    l) numele și funcția persoanei împuternicite să semneze declarația în numele instalatorului sau al reprezentantului său autorizat;
    m) locul și data semnăturii;
    n) semnătura.
    [Anexa nr.II modificată prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]

Anexa III
la Reglementarea tehnică privind
ascensoarele și componentele de
siguranță pentru ascensoare

LISTA COMPONENTELOR DE SIGURANȚĂ
PENTRU ASCENSOARE
    1. Dispozitive de zăvorîre a ușilor de palier
    2. Paracăzătoare menționate la subpunctul 3.2. din anexa I la prezenta Reglementare tehnică, pentru împiedicarea căderii cabinei sau a mișcărilor sale necontrolate
    3. Limitatoare de viteză
    4. Tampoane cu înmagazinarea energiei
    a) neliniare; sau
    b) cu amortizarea mișcării de revenire
    5. Tampoane cu disiparea energiei
    6. Dispozitive de siguranță montate pe vinciurile circuitelor hidraulice, cînd acestea sînt utilizate ca paracăzătoare
    7. Contacte electrice de siguranță sub formă de circuite de siguranță care conțin componente electronice

Anexa IV
la Reglementarea tehnică privind
ascensoarele și componentele de
siguranță pentru ascensoare

EXAMINAREA CE DE TIP PENTRU ASCENSOARE
ȘI  COMPONENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU
ASCENSOARE(modulul B)
    A. Examinarea de tip a componentelor de siguranță pentru ascensoare
    1. Examinarea de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unei componente de siguranță pentru ascensoare și verifică și atestă că proiectul tehnic al unei componente de siguranță pentru ascensoare respectă cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța aplicabile din anexa I la prezenta Reglementare tehnică și dacă va permite ascensorului în care se montează să funcționeze conform cerințelor respective.
    2. Cererea pentru examinarea de tip este înaintată de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia unui singur organism notificat, la alegerea producătorului sau a reprezentantului acestuia.
    Cererea cuprinde:
    a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează numele și adresa acestuia, precum și locul de fabricare a componentelor de siguranță pentru ascensoare;
    b) declarația scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat;
    c) documentația tehnică;
    d) un exemplar reprezentativ al componentei de siguranță pentru ascensoare sau detalii privind locul unde poate fi examinat. Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de testare;
    e) documente justificative privind caracterul adecvat al soluției proiectului tehnic. Aceste documente justificative menționează orice document care a fost utilizat, inclusiv alte specificații tehnice relevante, în special atunci cînd standardele armonizate relevante nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate, în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului, sau de către un alt laborator de testare în numele producătorului și pe răspunderea acestuia.
    3. Documentația tehnică permite evaluarea componentei de siguranță pentru ascensoare din punctul de vedere al conformității cu cerințele de la punctul 1 și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea componentei de siguranță pentru ascensoare.
    Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, următoarele elemente:
    a) descrierea componentei de siguranță pentru ascensoare, inclusiv domeniul de utilizare (în special posibilele limite de viteză, sarcina și puterea) și condițiile (în special mediile explozive și expunerea la intemperii);
    b) desene de execuție și planuri de fabricație și diagrame;
    c) explicațiile necesare pentru înțelegerea desenelor și diagramelor respective, precum și a funcționării componentei de siguranță pentru ascensoare;
    d) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru a permite componentei de siguranță pentru ascensoare să satisfacă condițiile prevăzute la punctul 1, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;
    e) rezultatele oricăror calcule de proiectare realizate de/sau pentru producător;
    f) rapoartele de testare;
    g) copia de pe instrucțiunile privind componentele de siguranță pentru ascensoare;
    h) măsurile luate în faza de fabricație, pentru a asigura conformitatea producției de serie a componentelor de siguranță pentru ascensoare cu componenta de siguranță pentru ascensoare examinată.
    4. Organismul notificat:
    a) examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al componentei de siguranță pentru ascensoare;
    b) stabilește, de comun acord cu solicitantul locul, unde vor fi efectuate controalele și testele;
    c) verifică dacă modelul (modelele) reprezentativ(e) a (au) fost produs(e) în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele proiectate, conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor armonizate relevante, precum și elementele proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante;
    d) efectuează controalele și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a decis să aplice specificațiile din standardele armonizate relevante, acestea au fost corect aplicate;
    e) efectuează controalele și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate specificațiile standardelor armonizate relevante, dacă soluțiile adoptate de către producător de a aplica alte specificații tehnice relevante permit componentei de siguranță pentru ascensoare să satisfacă condițiile prevăzute la punctul 1.
    Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care înregistrează controalele, verificările și testele efectuate, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritățile de notificare, organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decît cu acordul producătorului.
    5. Atunci cînd tipul componentei de siguranță pentru ascensoare satisface condițiile prevăzute la punctul 1, organismul notificat îi eliberează producătorului un certificat de examinare de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării de tip, și condițiile de valabilitate a certificatului, precum și datele necesare identificării tipului aprobat.
    Certificatul de examinare de tip poate avea atașate una sau mai multe anexe.
    Certificatul de examinare de tip și anexele sale conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu tipul examinat a componentelor de siguranță pentru ascensoare fabricate și care permit controlul în utilizare.
    În cazul în care tipul componentei de siguranță pentru ascensoare nu satisface condițiile prevăzute la punctul 1, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare de tip și informează solicitantul în consecință, motivînd refuzul său în mod amănunțit.
    Organismul notificat păstrează o copie de pe certificatul de examinare de tip, a anexelor și a suplimentelor sale, precum și documentația tehnică și raportul de evaluare, timp de 15 ani de la data emiterii certificatului respectiv.
    6. Organismul notificat se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu condițiile prevăzute la punctul 1 și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate.  În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul.
    7. Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare de tip cu privire la toate modificările tipului certificat, care pot influența conformitatea componentei de siguranță pentru ascensoare cu condițiile prevăzute la punctul 1 sau cu condițiile de valabilitate ale certificatului respectiv.
    Organismul notificat examinează modificarea și informează solicitantul dacă certificatul de examinare de tip rămîne valabil sau dacă sînt necesare controale, verificări sau teste suplimentare. În funcție de situație, organismul notificat emite un supliment al certificatului original de examinare de tip sau solicită transmiterea unei noi cereri de efectuare a unei examinări de tip.
    8. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare de tip și orice completare adusă acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.
    Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare de tip și orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu astfel de certificate și/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.
    9. Comisia Europeană, autoritatea de notificare, autoritățile de supraveghere a pieței și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie de pe certificatele de examinare de tip și/sau de pe suplimentele la acestea. La cerere, Comisia Europeană, autoritatea de notificare și autoritățile de supraveghere a pieței pot obține o copie de pe documentația tehnică și de pe rapoartele privind controalele, verificările și testele efectuate de organismul notificat.
    10. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, împreună cu documentația tehnică, o copie de pe certificatele de examinare de tip, de pe anexele și suplimentele acestora timp de 10 ani de la data la care a fost introdusă pe piață componenta de siguranță pentru ascensoare.
    11. Reprezentantul autorizat
    Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la punctul 2 și poate îndeplini obligațiile prevăzute la punctele 7 și 10, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.
    B. Examinarea de tip pentru ascensoare
    1. Examinarea de tip pentru ascensoare este parte a unei proceduri de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui model de ascensor sau al unui ascensor pentru care nu există dispoziții pentru o extensie sau variantă și verifică și atestă că proiectul tehnic al unui model de ascensor sau al unui ascensor respectă cerințele aplicabile din anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    Examinarea de tip a unui ascensor include și examinarea unui exemplar reprezentativ al unui ascensor complet.
    2. Cererea pentru examinarea de tip este înaintată de instalator sau de reprezentantul său autorizat unui singur organism notificat, la alegerea sa.
    Cererea cuprinde:
    a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa acestuia;
    b) declarația scrisă care atestă că această cerere nu a  fost înaintată către nici un alt organism notificat;
    c) documentația tehnică;
    d) detalii ale locului unde poate fi examinat ascensorul specimen. Specimenul de ascensor trimis pentru examinare trebuie să includă părțile terminale și trebuie să fie apt să deservească cel puțin trei niveluri (superior, intermediar și inferior);
    e) documente justificative privind caracterul adecvat al soluției proiectului tehnic. Aceste documente justificative menționează orice document care a fost utilizat, inclusiv alte specificații tehnice relevante, în special atunci cînd standardele armonizate relevante nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate, în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al instalatorului, sau de un alt laborator de testare în numele producătorului și pe răspunderea acestuia.
    3. Documentația tehnică permite evaluarea ascensorului din punctul de vedere al conformității cu cerințele aplicabile de sănătate și siguranță din anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    Documentația tehnică cuprinde, după caz, următoarele elemente:
    a) descrierea ascensorului model care să indice clar toate variantele permise ale ascensorului model;
    b) desenele de execuție și planurile de fabricație și diagramele;
    c) explicațiile necesare pentru înțelegerea desenelor și schițelor respective, precum și a funcționării ascensorului;
    d) lista cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță luate în considerare;
    e) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, descrierea soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv lista altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;
    f) copia de pe declarațiile de conformitate ale componentelor de siguranță pentru ascensoare integrate în ascensor;
    g) rezultatele oricăror calcule de proiectare realizate de/sau pentru instalator;
    h) rapoartele de testare;
    i) copia de pe instrucțiunile menționate la punctul 6.2. din anexa I la prezenta Reglementare tehnică;
    j) măsurile luate în faza de instalare pentru asigurarea conformității ascensoarelor produse în serie cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță din anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    4. Organismul notificat:
    a) examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al ascensorului model sau al ascensorului pentru care nu există dispoziții pentru o extensie sau variantă;
    b) stabilește, de comun acord cu instalatorul, locul unde vor fi efectuate controalele și testele;
    c) verifică dacă ascensorul model a fost produs în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele proiectate, conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor armonizate relevante, precum și elementele proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante;
    d) efectuează controalele și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica dacă, în cazul în care instalatorul a decis să aplice specificațiile din standardele armonizate relevante, acestea au fost corect aplicate;
    e) efectuează controalele și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate specificațiile standardelor armonizate relevante, dacă soluțiile adoptate de către instalator de aplicare a altor specificații tehnice relevante satisfac cerințele esențiale de sănătate și siguranță corespunzătoare ale prezentei Reglementări tehnice.
    5. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care înregistrează controalele, verificările și testele efectuate, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritățile de notificare, organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decît cu acordul instalatorului.
    6. Dacă tipul respectă cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică aplicabile liftului respectiv, organismul notificat acordă instalatorului un certificat de examinare de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa instalatorului, concluziile examinării de tip, și condițiile de valabilitate a certificatului, precum și datele necesare identificării tipului aprobat.
    Certificatul de examinare de tip poate avea atașată una sau mai multe anexe.
    Certificatul de examinare de tip și anexele sale conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu tipul examinat a produselor fabricate și care permit controlul în utilizare.
    În cazul în care tipul nu satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare de tip și informează solicitantul în consecință, motivînd refuzul său în mod amănunțit.
    Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare de tip, a anexelor și a suplimentelor sale, precum și documentația tehnică și raportul de evaluare, timp de 15 ani de la data emiterii certificatului respectiv.
    7. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică, și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință instalatorul.
    8. Instalatorul informează organismul notificat cu privire la orice modificări ale tipului aprobat, inclusiv variantele nespecificate în documentația tehnică originală, care pot influența conformitatea ascensorului cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică sau cu condițiile de valabilitate a certificatului de examinare de tip.
    Organismul notificat examinează modificarea și informează instalatorul dacă certificatul de examinare de tip rămîne valabil sau dacă sînt necesare examinări, verificări sau teste suplimentare. În funcție de situație, organismul notificat emite un supliment al certificatului original de examinare de tip sau solicită transmiterea unei noi cereri de efectuare a unei examinări de tip.
    9. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare de tip și orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.
    Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare de tip și orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu astfel de certificate și/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.
    10. Comisia, autoritatea de notificare, autoritățile de supraveghere a pieței și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie de pe certificatele de examinare de tip și/sau de pe suplimentele la acestea. La cerere, Comisia, autoritatea de notificare și autoritățile de supraveghere a pieței pot obține o copie de pe documentația tehnică și de pe rapoartele privind examinările, verificările și testele efectuate de organismul notificat.
    11. Instalatorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, împreună cu documentația tehnică, o copie de pe certificatul de examinare de tip, inclusiv de pe anexele și suplimentele acestuia timp de 10 ani de la introducerea pe piață a ascensorului.
    12. Reprezentantul autorizat
    Reprezentantul autorizat al instalatorului poate depune cererea menționată la punctul 2 și poate îndeplini obligațiile prevăzute la punctele 8 și 11, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.
    [Anexa nr.IV modificată prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]

Anexa V
la Reglementarea tehnică privind
ascensoarele și componentele de
siguranță pentru ascensoare

INSPECȚIA FINALĂ A ASCENSOARELOR
    1. Inspecția finală este partea unei proceduri de evaluare a conformității prin care un organism notificat asigură și certifică faptul că un ascensor care face obiectul unui certificat de examinare de tip sau care este proiectat și fabricat în conformitate cu un sistem aprobat de asigurare a calității satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    2. Obligațiile instalatorului
    Instalatorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura că ascensorul instalat este conform cu cerințele esențiale aplicabile de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică și cu una dintre următoarele:
    a) un tip aprobat descris într-un certificat de examinare de tip;
    b) un ascensor proiectat și fabricat în conformitate cu un sistem de asigurare a calității în temeiul anexei XI la prezenta Reglementare tehnică și cu certificatul de examinare a proiectului, dacă proiectul nu este pe deplin în conformitate cu standardele armonizate.
    3. Inspecția finală
    Un organism notificat ales de instalator efectuează inspecția finală a ascensorului care urmează să fie introdus pe piață pentru a verifica conformitatea ascensorului cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile din      anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    3.1. Instalatorul prezintă unui singur organism notificat, la alegerea sa, o cerere pentru inspecția finală și furnizează organismului notificat următoarele documente:
    a) desenul de ansamblu general al ascensorului;
    b) planurile și diagramele necesare pentru inspecția finală, în special diagramele circuitelor de comandă;
    c) copia de pe instrucțiunile menționate la subpunctul 6.2. din anexa I la prezenta Reglementare tehnică;
    d) declarația scrisă care atestă că aceeași cerere nu a fost depusă și la alt organism notificat.
    Organismul notificat nu poate solicita planuri detaliate sau informații precise care nu sînt necesare pentru verificarea conformității ascensorului.
    Controalele și testele corespunzătoare menționate în standardul (standardele) relevant(e) sau testările echivalente sînt efectuate pentru a verifica conformitatea ascensorului cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile din anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    3.2. Controalele includ cel puțin una dintre următoarele:
    a) examinarea documentelor menționate la punctul 3.1 pentru a verifica faptul că ascensorul este în conformitate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare de tip în temeiul anexei IV partea  B la prezenta Reglementare tehnică;
    b) examinarea documentelor menționate la subpunctul 3.1., pentru a verifica faptul că ascensorul este conform cu ascensorul proiectat și fabricat în conformitate cu un sistem aprobat de asigurare a calității în temeiul anexei XI la prezenta Reglementare tehnică, iar dacă proiectul nu este pe deplin în conformitate cu standardele armonizate, cu certificatul de examinare al proiectului.
    3.3. Testele aplicate ascensorului includ cel puțin următoarele:
    a) funcționarea ascensorului atît în gol, cît și la sarcină maximă, pentru a se asigura că instalarea și funcționarea componentelor de siguranță sînt corecte (limitatoare de cursă, dispozitive de blocare etc.);
    b) funcționarea ascensorului atît la sarcină maximă, cît și în gol pentru asigurarea funcționării corecte a dispozitivelor de siguranță în eventualitatea unei căderi de tensiune;
    c) testul static efectuat cu o sarcină egală cu 1,25 ori din sarcina completă.
    Sarcina completă este cea menționată în punctul 5 anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    După aceste teste, organismul notificat verifică dacă au apărut deformări sau deteriorări care pot compromite utilizarea ascensorului.
    4. Dacă ascensorul satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică, organismul notificat aplică sau solicită aplicarea numărului său de identificare lîngă marcajul CE în conformitate cu pct. 72-79 și eliberează un certificat de inspecție finală care menționează examinările și testele efectuate.
    Organismul notificat completează paginile corespunzătoare din jurnalul menționat la subpunctul 6.2. din anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    Dacă organismul notificat refuză să emită certificatul de inspecție finală, acesta menționează clar motivele refuzului și indică măsurile corective necesare care vor fi luate. În cazul în care instalatorul ascensorului solicită din nou inspecția finală, el înaintează solicitarea aceluiași organism notificat.
    5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate
    5.1. Instalatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor ce satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță corespunzătoare ale prezentei Reglementări tehnice și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la subpunctul 3.1., numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lîngă marcajul CE.
    5.2. Instalatorul întocmește în scris o declarație de conformitate pentru fiecare ascensor și păstrează o copie de pe declarația de conformitate și de pe certificatul de inspecție finală, la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului. O copie de pe declarației de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.
    6. La cerere, Comisia Europeană, autoritatea de notificare și autoritățile de supraveghere a pieței pot obține o copie de pe certificatul de inspecție finală.
    7. Reprezentantul autorizat
    Obligațiile instalatorului stabilite la subpunctul 3.1. și punctul 5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

Anexa VI
la Reglementarea tehnică privind
ascensoarele și componentele de
siguranță pentru ascensoare

CONFORMITATEA DE TIP BAZATĂ PE ASIGURAREA
CALITĂȚII PRODUSULUI ÎN CAZUL COMPONENTELOR
DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE (modulul E)
    1. Conformitatea de tip bazată pe asigurarea calității produsului în cazul componentelor de siguranță pentru ascensoare este partea procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calității al unui producător pentru a se asigura că componentele de siguranță pentru ascensoare sînt fabricate și monitorizate în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare de tip, respectă cerințele aplicabile prevăzute în anexa  I la prezenta Reglementare tehnică, permițînd unui ascensor în care sînt integrate în mod corect să îndeplinească respectivele cerințe.
    2. Obligațiile producătorului
    Producătorul utilizează un sistem de asigurare a calității aprobat pentru inspecția produsului finit și testarea componentelor de siguranță pentru ascensoare, astfel cum se prevede la punctul 3 și face obiectul supravegherii, astfel cum se menționează la punctul 4.
    3. Sistemul de asigurare a calității
    3.1. Producătorul depune la un unic organism notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de asigurare a calității pentru componentele de siguranță în cauză.
    Cererea cuprinde:
    a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează denumirea și adresa acestuia;
    b) declarația scrisă care atestă că această cerere nu a fost înaintată către nici un alt organism notificat;
    c) adresa spațiului unde sînt efectuate inspecția finală și testarea componentelor de siguranță pentru ascensoare;
    d) toate informațiile relevante despre componentele de siguranță pentru ascensoarele care urmează să fie fabricate;
    e) documentația referitoare la sistemul de asigurare a calității;
    f) documentația tehnică a componentelor de siguranță pentru ascensoarele aprobate și copia de pe certificatul de examinare de tip.
    3.2. În cadrul sistemului de asigurare a calității, fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare este inspectată și se efectuează testele corespunzătoare prevăzute în standardele relevante armonizate sau testele echivalente, în scopul asigurării conformității cu condițiile menționate la punctul 1.
    Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sînt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor privind calitatea.
    Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată:
    a) a obiectivelor de calitate;
    b) a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului;
    c) a controalelor și a testelor care vor fi efectuate după fabricare;
    d) a mijloacelor de supraveghere a funcționării eficiente a sistemului de asigurare a calității; precum și
    e) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea și rapoartele privind calificările personalului implicat etc.
    3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calității pentru a determina dacă acesta respectă cerințele menționate la subpunctul 3.2. și prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemelor de asigurare a calității care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.
    Pe lîngă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit include cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul tehnologiei ascensoarelor care cunoaște cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    Auditul include o vizită de evaluare la spațiile producătorului.
    Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la subpunctul 3.1. litera f), pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentei Reglementări tehnice și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea componentelor de siguranță pentru ascensoare cu cerințele respective.
    Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării.
    3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de asigurare a calității aprobat și să îl mențină adecvat și eficient.
    3.5. Producătorul sau reprezentantul său autorizat informează permanent organismul notificat care a certificat sistemul său de asigurare a calității cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de asigurare a calității.
    Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de asigurare a calității astfel modificat va continua să îndeplinească cerințele menționate la subpunctul 3.2. sau este necesară o nouă evaluare.
    Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile controlului și decizia justificată a evaluării.
    4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
    4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității aprobat.
    4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în sediul unde are loc inspecția finală, testarea și depozitarea, furnizînd acestuia toate informațiile necesare și, în special:
    a) documentația privind sistemul de asigurare a calității;
    b) documentația tehnică;
    c) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat.
    4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de asigurare a calității și furnizează producătorului un raport de audit.
    4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului unde se efectuează inspecția finală și testarea componentelor de siguranță pentru ascensoare.
    În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de asigurare a calității. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.
    5. Marcajul CE și declarația de conformitate
    5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la subpunctul 3.1., numărul de identificare al acestuia pe fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare în parte care respectă cerințele prevăzute la punctul 1.
    5.2. Producătorul întocmește, în scris, o declarație de conformitate pentru fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare și păstrează o copie la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a componentei. Declarația de conformitate identifică componenta de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost întocmită.
    6. Producătorul păstrează, conform dispoziției autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare:
    a) documentația tehnică menționată la subpunctul 3.1. litera f);
    b) documentația menționată la subpunctul 3.1. litera e);
    c) informațiile referitoare la modificarea menționată la subpunctul 3.5.;
    d) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la subpunctul 3.5. alineatul trei și la subpunctele 4.3. și 4.4.
    7. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de asigurare a calității, eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.
    Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calității pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a emis.
    La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei și statelor-membre o copie de pe decizia de aprobare a sistemului de asigurare a calității pe care a eliberat-o.
    8. Reprezentantul autorizat
    Obligațiile producătorului menționate la subpunctele 3.1.și 3.5. și punctele 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

Anexa VII
la Reglementarea tehnică privind
ascensoarele și componentele de
siguranță pentru ascensoare

CONFORMITATEA BAZATĂ PE ASIGURAREA COMPLETĂ
A CALITĂȚII PRIVIND COMPONENTELE DE SIGURANȚĂ
PENTRU ASCENSOARE (modulul H)
    1. Conformitatea bazată pe asigurarea completă a calității, în cazul componentelor de siguranță pentru ascensoare, este procedura de evaluare a conformității prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calității utilizat de un producător pentru a se asigura că componentele de siguranță pentru ascensoare sînt proiectate, fabricate, inspectate și testate astfel încît să satisfacă cerințele aplicabile, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică și să determine ca un ascensor, pe care au fost integrate în mod corect, să îndeplinească respectivele cerințe.
    2. Obligațiile producătorului
Producătorul utilizează un sistem de asigurare a calității certificat pentru proiectare, fabricare și pentru inspecția produsului finit, precum și pentru testarea componentelor de siguranță pentru ascensoare, astfel cum este prevăzut la punctul 3 și face obiectul supravegherii, astfel cum se menționează la punctul 4.
    3. Sistemul de asigurare a calității
    3.1. Producătorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calității către un unic organism notificat, ales de către acesta. Cererea cuprinde:
    a) denumirea și adresa producătorului, iar în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat se precizează denumirea și adresa acestuia;
    b) adresa spațiilor unde sînt proiectate, fabricate, inspectate și testate componentele de siguranță pentru ascensoare;
    c) toate informațiile relevante privind componentele de siguranță pentru ascensoarele care urmează să fie fabricate;
    d) documentația tehnică, descrisă la punctul 3 din anexa IV partea A la prezenta Reglementare tehnică, pentru un model din fiecare categorie de componente de siguranță pentru ascensoarele, care urmează să fie fabricate;
    e) documentația referitoare la sistemul de asigurare a calității;
    f) declarația scrisă, care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă și la alt organism notificat.
    3.2. Sistemul de asigurare a calității asigură conformitatea componentelor de siguranță pentru ascensoare, cu condițiile menționate la punctul 1. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sînt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității permite o interpretare uniformă a programelor, planurilor,  manualelor și a documentelor privind calitatea.
    Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată:
    a) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice,  responsabilităților  și  atribuțiilor conducerii cu privire la proiectare și la calitatea produsului;
    b) a specificațiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor, care vor fi aplicate și, în cazul în care standardele armonizate relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor, inclusiv a specificațiilor tehnice relevante, care vor fi utilizate pentru a garanta faptul că condițiile, prevăzute la punctul 1, vor fi îndeplinite;
    c) a tehnicilor de control și de verificare a proiectării, a proceselor și a acțiunilor sistematice, care vor fi utilizate în cazul proiectării componentelor de siguranță pentru ascensoare;
    d) a tehnicilor corespunzătoare de producție, de control al calității și de asigurare a calității, a proceselor și acțiunilor sistematice, care vor fi utilizate;
    e) a controalelor și a testelor, care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după producție, precum și a frecvenței efectuării acestora;
    f) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat;
    g) a mijloacelor de supraveghere, care permit obținerea proiectului și a calității necesare a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de asigurare a calității.
    3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calității, pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la subpunctul 3.2. și prezumă conformitatea cu aceste cerințe, în ceea ce privește elementele sistemelor de asigurare a calității, care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.
    Pe lîngă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit include cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul tehnologiei ascensoarelor care cunoaște cerințele esențiale de sănătate și siguranță, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului.
    Echipa de audit analizează documentația tehnică, menționată la subpunctul 3.1. litera d), pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică și de a realiza controalele necesare, pentru a asigura conformitatea componentelor de siguranță pentru ascensoare cu cerințele respective.
    Decizia este notificată producătorului și, dacă este cazul, reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile auditului și decizia motivată a evaluării.
    3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile, impuse de sistemul de asigurare a calității certificat și să îl mențină adecvat și eficient.
    3.5. Producătorul informează organismul notificat, care a certificat sistemul său de asigurare a calității cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de asigurare a calității.
    Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de asigurare a calității astfel modificat va continua să îndeplinească cerințele, menționate la subpunctul 3.2. sau este necesară o nouă evaluare.
    Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile evaluării și decizia justificată a evaluării.
    4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
    4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile, care rezultă din sistemul de asigurare a calității certificat.
    4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în spațiile de proiectare, producție, inspecție, testare și depozitare, furnizînd acestuia toate informațiile necesare și, în special:
    a) documentația privind sistemul de asigurare a calității;
    b) documentele privind calitatea, astfel cum sînt prevăzute de partea privind proiectarea sistemului de asigurare a calității, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor și testărilor;
    c) documentația tehnică a componentelor de siguranță pentru ascensoarele produse;
    d) documentele privind calitatea, astfel cum sînt prevăzute în partea ce ține de fabricarea sistemului de asigurare a calității, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat etc.
    4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de asigurare a calității și furnizează producătorului un raport de audit.
    4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de asigurare a calității. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.
    5. Marcajul CE și declarația de conformitate
    5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat, menționat la subpunctul 3.1., numărul de identificare al acestuia pe fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare în parte, care respectă condițiile prevăzute la punctul 1.
    5.2. Producătorul întocmește în scris o declarație de conformitate privind fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare și păstrează o copie la  dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a componentei. Declarația de conformitate identifică componenta de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost întocmită.
    6. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a componentei de siguranță:
    a) documentația, menționată la subpunctul 3.1. litera e);
    b) documentația tehnică, menționată la subpunctul 3.1. litera d);
    c) informațiile referitoare la modificarea, menționată la subpunctul 3.5.alineatul unu;
    d) deciziile și rapoartele organismului notificat, menționate la subpunctul   3.5. alineatul trei și la subpunctele 4.3. și 4.4.
    7. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemul de asigurare a calității, eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.
    Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calității pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a emis.
    La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei și statelor-membre o copie de pe decizia (deciziile) de aprobare a sistemului de asigurare a calității pe care a emis-o (le-a emis).
    Organismul notificat păstrează o copie de pe decizia privind aprobarea, de pe anexe și de pe  suplimentele la aceasta, precum și documentația tehnică, timp de 15 ani de la data emiterii.
    8. Reprezentantul autorizat
    Obligațiile producătorului, menționate la subpunctele 3.1. și 3.5. și punctele 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

Anexa VIII
la Reglementarea tehnică privind
ascensoarele și componentele de
siguranță pentru ascensoare

CONFORMITATEA BAZATĂ PE VERIFICAREA UNITĂȚII
PENTRU ASCENSOARE(modulul G)
    1. Conformitatea bazată pe verificarea unității este procedura de evaluare a conformității prin care un organism notificat evaluează dacă un ascensor respectă cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    2. Obligațiile instalatorului
    2.1. Instalatorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea lui să asigure respectarea de către ascensorul fabricat a cerințelor esențiale de sănătate și siguranță, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    2.2. Instalatorul prezintă unui unic organism notificat, la alegerea sa, o cerere pentru verificarea unitară.
    Cererea cuprinde:
    a) denumirea și adresa instalatorului, iar în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat se precizează  numele și adresa acestuia;
    b) locul în care este instalat ascensorul;
    c) declarația scrisă, care atestă că această cerere nu a fost înaintată către nici un alt organism notificat;
    d) documentația tehnică.
    3. Documentația tehnică permite evaluarea conformității ascensorului cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    Documentația tehnică cuprinde cel puțin următoarele elemente:
    a)  descrierea ascensorului;
    b) desenele de execuție și schițele de fabricație sau diagramele;
    c) explicațiile necesare pentru înțelegerea desenelor și schițelor respective, precum și a funcționării ascensorului;
    d) lista cerințelor esențiale de sănătate și siguranță luate în considerare;
    e) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, descrierea soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv  lista  altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;
    f) copia de pe certificatele de examinare de tip a componentelor de siguranță pentru ascensoare integrate în ascensor;
    g) rezultatele oricăror calcule de proiectare realizate de sau pentru instalator;
    h) rapoartele de testare;
    i) copia de pe instrucțiunile menționate la subpunctul 6.2. din anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    4. Verificarea
    Organismul notificat ales de instalator examinează documentația tehnică și ascensorul și efectuează testele corespunzătoare stabilite în standardul (standardele) relevant(e) armonizate sau testele echivalente pentru verificarea conformității cu cerințele aplicabile prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică. Testele includ cel puțin testele menționate la subpunctul 3.3. din anexa V la prezenta Reglementare tehnică.
    Dacă ascensorul îndeplinește cerințele esențiale de sănătate și siguranță, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică, organismul notificat eliberează un certificat de conformitate referitor la testele efectuate.
    Organismul notificat completează paginile corespunzătoare din jurnalul menționat la subpunctul 6.2. din anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    Dacă organismul notificat refuză emiterea certificatului de conformitate, acesta își justifică, în mod detaliat, refuzul și indică măsurile corective necesare. În cazul în care instalatorul înaintează o nouă cerere de verificare unitară, el o adresează aceluiași organism notificat.
    La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei și statelor-membre o copie de pe certificatul de conformitate.
    5. Marcajul CE și declarația de conformitate
    5.1. Instalatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor, care satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță corespunzătoare ale prezentei Reglementări tehnice și, sub responsabilitatea organismului notificat, menționat la subpunctul 2.2., numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lîngă marcajul CE.
    5.2. Instalatorul întocmește, în scris, o declarație de conformitate pentru fiecare ascensor și păstrează o copie de pe declarația de conformitate la  dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului. O copie de pe declarația de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.
    6. Instalatorul păstrează împreună cu documentația tehnică o copie de pe certificatul de conformitate, potrivit  dispoziției autorităților naționale, timp de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului.
    7. Reprezentantul autorizat
    Obligațiile instalatorului stabilite la subpunctul 2.2. și punctul 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

Anexa IX
la Reglementarea tehnică privind
ascensoarele și componentele de
siguranță pentru ascensoare

CONFORMITATEA DE TIP CU VERIFICAREA ALEATORIE
PRIVIND COMPONENTELE DE SIGURANȚĂ
PENTRU ASCENSOARE (modulul C2)
    1. Conformitatea de tip cu verificarea aleatorie este partea din procedura de evaluare a conformității prin care un organism notificat efectuează verificări ale componentelor de siguranță pentru ascensoare, pentru a se asigura că ele sînt în conformitate cu tipul aprobat, descris în certificatul de examinare de tip și că satisfac cerințele aplicabile din anexa I la prezenta Reglementare tehnică, permițînd unui ascensor, în care sînt integrate corect, să satisfacă cerințele respective.
    2. Fabricarea
    Producătorul ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de fabricație și monitorizarea lui asigură conformitatea componentei de siguranță pentru ascensoare, fabricate cu condițiile de la punctul 1.
    3. Producătorul înaintează o cerere pentru verificarea aleatorie către un unic organism notificat ales de către acesta.
    Cererea cuprinde:
    a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează denumirea și adresa acestuia;
    b) declarația scrisă, care atestă că această cerere nu a fost înaintată către nici un alt organism notificat;
    c) toate informațiile relevante cu privire la componentele de siguranță pentru ascensoarele fabricate;
    d) adresa spațiului de unde poate fi prelevat un eșantion dintre componentele de siguranță pentru ascensoare.
    4. Organismul notificat efectuează sau solicită efectuarea verificărilor componentelor de siguranță pentru ascensoare la intervale aleatorii. Se examinează un eșantion adecvat dintre componentele de siguranță finale pentru ascensoare, prelevat la fața locului de către organismul notificat și se efectuează testele corespunzătoare, stabilite în standardele armonizate relevante și/sau testele echivalente, prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru verificarea conformității componentelor de siguranță pentru ascensoare, cu condițiile de la punctul 1. În cazurile în care una sau mai multe dintre componentele de siguranță pentru ascensoarele verificate nu sînt conforme, organismul notificat ia măsurile corespunzătoare.
    Punctele, care trebuie să fie luate în considerare la verificările componentelor de siguranță pentru ascensoare urmează să fie definite prin înțelegeri comune între toate organismele notificate responsabile pentru această procedură, ținînd cont de caracteristicile esențiale ale componentelor de siguranță pentru ascensoare.
    Organismul notificat emite un certificat de conformitate de tip pentru examinările și testele efectuate.
    La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei și statelor-membre o copie a certificatului de conformitate de tip.
    5. Marcajul CE și declarația de conformitate
    5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3, numărul de identificare al acestuia pe fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare în parte care respectă condițiile de la punctul 1.
    5.2. Producătorul întocmește în scris o declarație de conformitate pentru fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare și păstrează o copie la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a componentei. Declarația de conformitate identifică componenta de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost întocmită.
    6. Reprezentantul autorizat
    Obligațiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat. Reprezentantul autorizat nu poate să îndeplinească obligațiile producătorului menționate la punctul 2.

Anexa X
la Reglementarea tehnică privind
ascensoarele și componentele de
siguranță pentru ascensoare

CONFORMITATEA DE TIP BAZATĂ PE ASIGURAREA
CALITĂȚII PRODUSULUI PENTRU
ASCENSOARE (modulul E)
    1. Conformitatea de tip, bazată pe asigurarea calității produsului, este partea procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calității, utilizat de un instalator, pentru a se asigura că ascensoarele sînt în conformitate cu tipul aprobat, descris în certificatul de examinare de tip sau cu un ascensor proiectat și fabricat în cadrul unui sistem de asigurare a calității, aprobat în conformitate cu anexa XI și că satisfac cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    2. Obligațiile instalatorului
Instalatorul utilizează un sistem de asigurare a calității, aprobat pentru inspecția produsului finit și testarea ascensorului, astfel cum se prevede la punctul 3 și face obiectul supravegherii astfel cum se menționează la punctul 4.
    3. Sistemul de asigurare a calității
    3.1.Instalatorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calității pentru ascensoarele în cauză către un unic organism notificat, ales de către acesta.
    Cererea cuprinde:
    a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează  numele și adresa acestuia;
    b) toate informațiile relevante pentru ascensoarele care urmează să fie instalate;
    c) documentația referitoare la sistemul de asigurare a calității;
    d) documentația tehnică a ascensoarelor, care urmează să fie instalate;
    e) declarația scrisă, care atestă că aceeași cerere nu a fost depusă și la alt organism notificat.
    3.2. În cadrul sistemului de asigurare a calității, se examinează fiecare ascensor și se efectuează testele corespunzătoare, stabilite în standardele relevante armonizate sau testele echivalente, în scopul asigurării conformității cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de instalator sînt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității permite o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor și a documentelor privind calitatea.
    Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată:
    a) a obiectivelor de calitate;
    b) a structurii organizatorice, responsabilităților și atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului;
    c) a examinărilor și testelor, care urmează să fie efectuate înainte de introducerea pe piață, printre care cel puțin testele prevăzute în subpunctul 3.3. anexa V la prezenta Reglementare tehnică;
    d) a mijloacelor de supraveghere a funcționării eficiente a sistemului de asigurare a calității;
    e) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele ce țin de testarea, etalonarea, precum și rapoartele privind calificările personalului implicat.
    3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calității, pentru a determina dacă acesta respectă cerințele, menționate la subpunctul 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe, în ceea ce privește elementele sistemelor de asigurare a calității, care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.
    Echipa de audit are cel puțin un membru cu experiență de evaluare în tehnologia ascensoarelor avute în vedere și care cunoaște cerințele esențiale de sănătate și siguranță, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică. Auditul include o vizită de evaluare la sediul instalatorului și o vizită la un loc de instalare.
    Decizia este comunicată instalatorului. Notificarea conține concluziile auditului și decizia motivată a evaluării.
    3.4. Instalatorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de asigurare a calității certificat și să îl mențină adecvat și eficient.
    3.4.1. Instalatorul informează permanent organismul notificat, care a certificat sistemul său de asigurare a calității cu privire la orice modificare preconizată a acestuia.
    3.4.2. Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de asigurare a calității astfel modificat va continua să îndeplinească cerințele menționate la subpunctul 3.2. sau este necesară o nouă evaluare.
    Decizia este notificată instalatorului și, dacă este cazul, reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile evaluării și decizia justificată a evaluării.
    Organismul notificat aplică sau face astfel încît să fie aplicat adiacent marcajului CE, numărul său de identificare, în conformitate cu prevederile capitolului XVI din prezenta Reglementare tehnică.
    4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
    4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că instalatorul îndeplinește întocmai obligațiile, care rezultă din sistemul de asigurare a calității aprobat.
    4.2. Instalatorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la spațiile de instalare, control și testare, furnizîndu-i acestuia toate informațiile necesare, în special:
    a) documentația privind sistemul de asigurare a calității;
    b) documentația tehnică;
    c) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, etalonarea, precum și rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat etc.
    4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că instalatorul menține și aplică sistemul de asigurare a calității și furnizează instalatorului un raport de audit.
    4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la locurile de instalare a ascensorului.
    În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de asigurare a calității și a ascensorului. Organismul notificat furnizează instalatorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.
    5. Instalatorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, timp de 10 ani de la introducerea pe piață a ultimului ascensor:
    a) documentația, menționată la subpunctul 3.1. litera c);
    b) documentația tehnică, menționată la subpunctul 3.1. litera d);
    c) informațiile referitoare la modificările, menționate la subpunctul 3.4.1.;
    d) deciziile și rapoartele organismului notificat, care sînt menționate la subpunctul 3.4.2.alineatul doi, și la subpunctele 4.3. și 4.4.
    6. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de asigurare a calității eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.
    Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calității pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a emis.
    La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei și statelor-membre o copie a deciziei de aprobare a sistemului de asigurare a calității, pe care a eliberat-o.
    7. Marcajul CE și declarația de conformitate
    7.1. Instalatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor, ce satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță corespunzătoare ale prezentei Reglementări tehnice și, sub responsabilitatea organismului notificat, menționat la subpunctul 3.1., numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lîngă marcajul CE.
    7.2. Instalatorul întocmește, în scris, o declarație de conformitate pentru fiecare ascensor și păstrează o copie de pe declarația de conformitate la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului. O copie de pe declarația de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.
    8. Reprezentantul autorizat
    Obligațiile instalatorului stabilite la subpunctele 3.1., 3.4.1. și punctele 5 și 7 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

Anexa XI
la Reglementarea tehnică privind
ascensoarele și componentele de
siguranță pentru ascensoare

CONFORMITATEA BAZATĂ PE ASIGURAREA COMPLETĂ
A CALITĂȚII CU EXAMINAREA PROIECTULUI
PENTRU ASCENSOARE(modulul H1)
    1. Conformitatea bazată pe asigurarea completă a calității plus examinarea proiectului pentru ascensoare este procedura de evaluare a conformității prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calității utilizat de un instalator și, dacă este cazul, proiectul ascensoarelor, pentru a se asigura că ascensoarele instalate satisfac cerințele esențiale de sănătate și siguranță, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    2. Obligațiile instalatorului
    Instalatorul utilizează un sistem de asigurare a calității certificat pentru proiectare, fabricare, asamblare, instalare și pentru inspecția produsului finit, precum și pentru  testarea ascensoarelor, astfel cum este prevăzut la punctul 3 și face obiectul supravegherii, astfel cum se menționează la punctul 4. Caracterul corespunzător al proiectului tehnic pentru lifturi va fi examinat în conformitate cu subpunctul 3.3.
    3. Sistemul de asigurare a calității
    3.1. Instalatorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calității către un singur organism notificat, ales de către acesta.
    Cererea cuprinde:
    a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează numele și adresa acestuia;
    b) toate informațiile relevante privind ascensoarele, care urmează să fie instalate, în special informațiile, care ajută la înțelegerea relației dintre proiect și funcționarea ascensorului;
    c) documentația referitoare la sistemul de asigurare a calității;
    d) documentația tehnică, descrisă în punctul 3 anexa IV partea B la prezenta Reglementare tehnică;
    e) declarația scrisă, care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă și la alt organism notificat.
    3.2. Sistemul de asigurare a calității asigură respectarea de către ascensoare a cerințelor esențiale privind sănătatea și siguranța aplicabile din anexa I la prezenta Reglementare tehnică. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de instalator sînt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității permite o interpretare uniformă a programelor de calitate, a planurilor, manualelor și documentelor privind calitatea.
    Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată:
    a) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, responsabilităților și atribuțiilor conducerii cu privire la proiectare și la calitatea produsului;
    b) a specificațiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor, care vor fi aplicate și, în cazul în care standardele armonizate relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor și a altor specificații tehnice relevante, care vor fi utilizate, pentru a garanta faptul că cerințele esențiale de sănătate și siguranță din anexa I la prezenta Reglementare tehnică vor fi îndeplinite;
    c) a tehnicilor de control și de verificare a proiectării, a proceselor și a acțiunilor sistematice, care vor fi utilizate în cazul proiectării ascensoarelor;
    d) examinările și testele, care vor fi efectuate cu ocazia recepției la aprovizionarea cu materiale, componente și subansamble;
    e) a tehnicilor de producție, asamblare, instalare, control al calității și de asigurare a calității, a proceselor și acțiunilor sistematice, care vor fi utilizate;
    f) a controalelor și a testelor care vor fi efectuate în prealabil (inspectarea condițiilor de instalare: puțul, camera mașinilor etc.), în timpul și după instalare (inclusiv cel puțin testele menționate în anexa V subpunctul 3.3. la prezenta Reglementare tehnică);
    g) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat;
    h) a mijloacelor de supraveghere, care asigură calitatea necesară a proiectării și a produsului, precum și funcționarea eficientă a sistemului de asigurare a calității.
    3.3. Examinarea proiectării
    3.3.1. În cazul în care proiectul nu este în totalitate conform cu standardele armonizate, organismul notificat se asigură că proiectul corespunde cerințelor esențiale de sănătate și siguranță, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică  și, în caz afirmativ, să acorde instalatorului un certificat de examinare a proiectului, stabilind limitele de valabilitate a certificatului și furnizînd detaliile cerute pentru identificarea proiectului aprobat.
    3.3.2. În cazul în care proiectul nu satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță din anexa I la prezenta Reglementare tehnică, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare a proiectului și informează instalatorul în consecință, motivînd refuzul său în mod amănunțit.
    Organismul notificat se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut, care indică faptul că proiectul aprobat poate să nu fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul.
    3.3.3. Instalatorul ține la curent organismul notificat, care a emis certificatul de examinare a proiectului, în legătură cu orice modificare a proiectului aprobat, care poate afecta conformitatea cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică sau condițiile de valabilitate a certificatului. Astfel de modificări necesită o aprobare suplimentară din partea organismului notificat, care a emis certificatul de examinare a proiectului sub forma unui supliment la certificatul original de examinare a proiectului.
    3.3.4. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare a proiectului și/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.
    Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare a proiectului și/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu certificatele și/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.
    Comisia, statele-membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie de pe certificatele de examinare a proiectului și/sau de pe suplimentele la acestea. La cerere, Comisia și statele-membre pot obține o copie de pe documentația tehnică și rezultatele examinărilor efectuate de organismul notificat.
    3.3.5. Instalatorul păstrează, la dispoziția autorităților naționale, un exemplar al certificatului de examinare a proiectului, anexelor și suplimentelor acestuia, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a produsului.
    3.4. Evaluarea sistemului de asigurare a calității
    Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calității, pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la subpunctul 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe, în ceea ce privește elementele sistemelor de asigurare a calității, care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.
    Echipa de audit are cel puțin un membru cu experiență de evaluare în tehnologia ascensoarelor și care cunoaște cerințele esențiale de sănătate și siguranță, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică. Auditul include o vizită de evaluare la sediul instalatorului și o vizită la un loc de instalare.
    Echipa de audit analizează documentația tehnică, menționată la punctul 3.1. litera d), pentru verificarea capacității instalatorului de a identifica cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică și de a realiza controalele necesare pentru a asigura conformitatea ascensoarelor cu cerințele respective.
    Auditul include o vizită de evaluare la sediul instalatorului și o vizită la un loc de instalare. Notificarea conține concluziile evaluării și decizia motivată a evaluării.
    3.5. Instalatorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de asigurare a calității certificat și să îl mențină adecvat și eficient.
Instalatorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de asigurare a calității cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de asigurare a calității.
    Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de asigurare a calității astfel modificat va continua să îndeplinească cerințele menționate la subpunctul 3.2. sau este necesară o nouă evaluare.
    Decizia este notificată instalatorului sau, dacă este cazul, reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile evaluării și decizia justificată a evaluării.
    Organismul notificat aplică sau face astfel încît să fie aplicat adiacent marcajului CE, numărul său de identificare, în conformitate cu prevederile capitolului XVI din prezenta Reglementare tehnică.
    4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
    4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că instalatorul îndeplinește întocmai obligațiile, care rezultă din sistemul de asigurare a calității certificat.
    4.2. Instalatorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în spațiile de proiectare, producție, asamblare, instalare, inspecție, testare și depozitare, furnizînd acestuia toate informațiile necesare și, în special:
    a) documentația privind sistemul de asigurare a calității;
    b) documentele privind calitatea, astfel cum sînt prevăzute de partea privind proiectarea sistemului de asigurare a calității, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor și  testărilor;
    c) documentele privind calitatea, astfel cum sînt prevăzute de partea privind fabricarea sistemului de asigurare a calității referitor la recepția stocurilor și instalarea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat.
    4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că instalatorul menține și aplică sistemul de asigurare a calității și furnizează producătorului un raport de audit.
    4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul unui instalator sau la locul de instalare al unui ascensor. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de asigurare a calității. Organismul notificat furnizează instalatorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.
    5. Instalatorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, timp de 10 ani de la introducerea pe piață a ascensorului:
    a) documentația, menționată la subpunctul 3.1. litera c);
    b) documentația tehnică, menționată la subpunctul 3.1. litera d);
    c) informațiile referitoare la modificarea, menționată la subpunctul 3.5. alineatul doi;
    d) deciziile și rapoartele organismului notificat, menționate la subpunctul 3.5. alineatul patru și subpunctele 4.3. și 4.4.
    6. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de asigurare a calității eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor, refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.
    Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calității pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a eliberat.
    Organismul notificat păstrează o copie a aprobării, a anexelor și a suplimentelor sale, precum și documentația tehnică, timp de 15 ani de la data emiterii.
    La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei și statelor membre o copie a deciziei (deciziilor) de aprobare a sistemului de asigurare a calității pe care a emis-o (le-a emis).
    7. Marcajul CE și declarația de conformitate
    7.1. Instalatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor ce satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță corespunzătoare ale prezentei Reglementări tehnice și, sub responsabilitatea organismului notificat, menționat la punctul 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lîngă marcajul CE.
    7.2. Instalatorul întocmește, în scris, o declarație de conformitate pentru fiecare ascensor și păstrează o copie a declarației de conformitate la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului. O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.
    8. Reprezentantul autorizat
    Obligațiile instalatorului stabilite la subpunctele 3.1., 3.3.3. și 3.3.5. și punctele 5 și 7 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

Anexa XII
la Reglementarea tehnică privind
ascensoarele și componentele de
siguranță pentru ascensoare

CONFORMITATEA DE TIP BAZATĂ PE ASIGURAREA
CALITĂȚII PRODUCȚIEI PENTRU
ASCENSOARE (modulul D)
    1. Conformitatea de tip bazată pe asigurarea calității producției pentru ascensoare este partea procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calității producției, utilizat de un instalator, pentru a se asigura că ascensoarele instalate sînt conforme cu tipul aprobat, descris în certificatul de examinare de tip sau cu un ascensor proiectat și fabricat în cadrul unui sistem de asigurare a calității, aprobat în conformitate cu anexa XI și că satisfac cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    2. Obligațiile instalatorului
Instalatorul utilizează un sistem de asigurare a calității, aprobat pentru fabricare, asamblare, instalare și pentru inspecția produsului finit, precum și pentru testarea ascensoarelor, astfel cum este prevăzut la punctul 3 și face obiectul supravegherii, astfel cum se menționează la punctul 4.
    3. Sistemul de asigurare a calității
    3.1. Instalatorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calității către un unic organism notificat ales de către acesta.
    Cererea cuprinde:
    a) denumirea și adresa producătorului, iar în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează  numele și adresa acestuia;
    b) toate informațiile relevante pentru ascensoarele care urmează să fie instalate;
    c) documentația referitoare la sistemul de asigurare a calității;
    d) documentația tehnică a ascensoarelor, care urmează să fie instalate;
    e) declarația scrisă, care atestă că aceeași cerere nu a fost depusă și la alt organism notificat.
    3.2. Sistemul de asigurare a calității asigură conformitatea ascensoarelor cu cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța aplicabile din anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de instalator sînt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității permite o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor și a documentelor privind calitatea.
    Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată:
    a) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului;
    b) a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității, a proceselor și acțiunilor sistematice, care vor fi utilizate;
    c) a controalelor și a testelor, care vor fi efectuate înaintea, în cursul și după instalare;
    d) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalul implicat etc.;
    e) a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de asigurare a calității.
    3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calității, pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele, menționate la subpunctul 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe, în ceea ce privește elementele sistemelor de asigurare a calității, care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.
    Echipa de audit are cel puțin un membru cu experiență de evaluare în tehnologia ascensoarelor, care cunoaște cerințele esențiale de sănătate și siguranță, prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică.
    Auditul include o vizită de evaluare la sediul instalatorului și o vizită la un loc de instalare.
    Decizia este comunicată instalatorului. Notificarea conține concluziile auditului și decizia motivată a evaluării.
    3.4. Instalatorul se angajează să îndeplinească obligațiile, impuse de sistemul de asigurare a calității aprobat și să îl mențină adecvat și eficient.
    3.4.1. Instalatorul informează organismul notificat, care a certificat sistemul său de asigurare a calității cu privire la orice modificare preconizată a acestuia.
    3.4.2. Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de asigurare a calității, astfel modificat va continua să îndeplinească cerințele, menționate la subpunctul 3.2. sau este necesară o nouă evaluare.
    Decizia este notificată instalatorului și, dacă este cazul, reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile evaluării și decizia justificată a evaluării.
    Organismul notificat aplică sau face, astfel încît să fie aplicat adiacent marcajului CE numărul său de identificare în conformitate cu pct. 72-79.
    4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
    4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că instalatorul îndeplinește întocmai obligațiile, care rezultă din sistemul de asigurare a calității aprobat.
    4.2. Instalatorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în spațiile de producție, asamblare, instalare, inspecție, testare și depozitare, furnizând acestuia toate informațiile necesare și, în special:
    a) documentația privind sistemul de asigurare a calității;
    b) documentația tehnică;
    c) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat etc.
    4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că instalatorul menține și aplică sistemul de asigurare a calității și furnizează producătorului un raport de audit.
    4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate instalatorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua teste sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de asigurare a calității. Organismul notificat furnizează instalatorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.
    5. Instalatorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, timp de 10 ani de la introducerea pe piață a ascensorului:
    a) documentația, menționată la subpunctul 3.1. litera c);
    b) documentația tehnică, menționată la subpunctul 3.1. litera d);
    c) informațiile referitoare la modificarea, menționată la subpunctul 3.4.1.;
    d) deciziile și rapoartele organismului notificat, menționate la subpunctul 3.4.2. alineatul doi și la subpunctele 4.3. și 4.4.
    6. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de asigurare a calității eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.
    Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calității, pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a eliberat.
    La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei și statelor-membre o copie de pe decizia de aprobare a sistemului de asigurare a calității, pe care a eliberat-o.
    7. Marcajul CE și declarația de conformitate
    7.1. Instalatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor, ce satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță corespunzătoare ale prezentei Reglementări tehnice și, sub responsabilitatea organismului notificat, menționat la subpunctul 3.1., numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lîngă marcajul CE.
    7.2. Instalatorul întocmește, în scris, o declarație de conformitate pentru fiecare ascensor și păstrează o copie de pe declarația de conformitate la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului. O copie de pe declarația de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.
    8. Reprezentantul autorizat
    Obligațiile instalatorului stabilite la subpunctele 3.1. și 3.4.1. și punctele 5 și 7 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.