HGC27/2016
ID intern unic:  362931
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 27
din  01.02.2016
pentru modificarea și completarea Regulamentului
cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor
adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002
Publicat : 05.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 25-30     art Nr : 34
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:  
    Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art. 1612), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în Regulament:
    a) punctul 71 va avea următorul cuprins:
    „71. În cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de indemnizaţii adresate familiilor cu copii (cu excepția persoanelor angajate în cîmpul muncii în Republica Moldova) prezintă casei teritoriale o declarație pe propria răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii din statul respectiv.
    În cazul în care a beneficiat de indemnizații adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, solicitantul indică în declarație perioada de acordare a indemnizației respective.
    În cazul acordării indemnizațiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, indemnizația unică la nașterea copilului și indemnizația lunară pentru creșterea/îngrijirea copilului (pentru perioada respectivă) nu se stabilește.”;
    b) la punctul 9 litera h), cuvintele „certificat privind acordarea/neacordarea indemnizațiilor pe teritoriul altui stat” se substituie cu cuvintele „declarație pe propria răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat”;
    2) în anexa nr.1 prima coloană, cifra „2014” se substituie cu cifrele „2014-2016”;
    3) în anexa nr. 2:
    a) în prima coloană, cifra „2014” se substituie cu textul „2014-septembrie 2015”;
    b) se completează în final cu următoarea poziţie:

„octombrie 2015-2016

30 % din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 440 lei

440  lei”.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei                                     Stela Grigoraș
    sociale şi familiei
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armașu

    Nr. 27. Chişinău, 1 februarie 2016.