HGC36/2016
ID intern unic:  362940
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 36
din  01.02.2016
cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri
ale Guvernului
Publicat : 05.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 25-30     art Nr : 43
    În conformitate cu alineatul (2) articolul 59 din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.131-138, art. 249), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                        Vasile Bîtca

    Nr. 36. Chişinău, 1 februarie 2016.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.36
din 1 februarie 2016  

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 74 din   25 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17, art. 89), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    a) la punctul 6, cuvintele „Spaţiile de locuit” se substituie cu cuvintele „Încăperile locuibile”;
    b) punctul 9:
    la prima propoziţie, cuvintele „spaţiilor de locuit” se substituie cu cuvintele „încăperilor locuibile”;
    la propoziţia a doua, cuvintele „spaţiilor auxiliare cu destinaţie nelocativă” se substituie cu cuvintele „încăperilor cu altă destinaţie decît cea de locuinţă”;
    c) la punctul 15, cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilități”;
    d) punctul 19 va avea următorul cuprins:
    „19. Beneficiarul de loc în cămin, cu excepția elevilor, și administrația instituției de învățămînt semnează un contract de locațiune, care cuprinde drepturile și obligațiile părților, modalitățile de achitare a taxei de locațiune etc. Fiecărui locatar, cu excepția elevilor, i se eliberează un contract de locațiune, în care este specificat numărul încăperii locuibile în cămin și termenul pentru care i se repartizează această încăpere, iar elevilor – o copie a deciziei instituției de învățămînt în gestiunea căreia se află căminul.”;
    e) la punctul 20 litera a), cuvintele „bonul de repartiție a spațiului locativ în cămin” se substituie cu cuvintele „contractul de locațiune sau copia deciziei instituției de învățămînt în gestiunea căreia se află căminul, pentru elevi”;
    f) la punctul 23, cuvintele „bonului de repartiție” se substituie cu cuvintele „contractlui de locațiune”, iar cuvîntul „fondului” se substituie cu cuvîntul „spaţiului”;
    g) la punctul 25, cuvîntul „închiriere” se substituie cu cuvîntul „locațiune”;
    h) la punctul 29 litera c), cuvintele „spațiile locative” se substituie cu cuvintele „încăperile locuibile”;
    i) punctul 32:
    la litera a), cuvintele „bonului de repartiție a spațiului locativ” se substituie cu cuvintele „contractului de locațiune sau copiei deciziei instituției de învățămînt în gestiunea căreia se află căminul, pentru elevi”;
    la litera f), cuvîntul „spaţiilor” se substituie cu cuvîntul „încăperilor”;
    j) la punctul 34 litera c), cuvîntul „camerelor” se substituie cu cuvîntul „încăperilor”;
    k) la punctul 40 literele a) și b), cuvîntul „camera” se substituie cu cuvintele „încăperea locuibilă”;
    l) la punctul 50 litera e), cuvîntul „spaţiilor” se  substituie cu cuvîntul „încăperilor”.
    2. Regulamentul privind procedura şi condiţiile de închiriere a locuinţelor destinate străinilor beneficiari ai programelor de integrare şi străinilor care au obţinut o formă de protecţie în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1024 din 28 decembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 6-9, art. 34), se modifică după cum urmează:
    a) la punctul 3, noțiunea „locuință” va avea următorul cuprins:
    „locuință – construcţie sau încăpere izolată, alcătuită din una sau din mai multe camere de locuit, precum şi din alte încăperi auxiliare (bucătărie, bloc sanitar etc.), care satisface cerinţele de trai ale unei persoane sau ale mai multor persoane (familii) şi corespunde exigenţelor minime pentru locuinţe, stabilite în actele normative; în calitate de locuinţă sînt recunoscute casele de locuit individuale, apartamentele, încăperile locuibile din cămine şi din clădiri cu altă destinaţie”;
    b) în punctul 46, cuvîntul „închiriere” se substituie cu cuvîntul „locațiune”.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.36
din 1 februarie 2016

LISTA
hotărîrilor de Guvern ce se abrogă
    1. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr.184 din 31 mai 1984 „Despre aprobarea Regulilor cu privire la schimbul încăperilor de locuit în RSS Moldovenească (Veştile, 1984, nr.6, art.59).
    2. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr.402 din 19 decembrie 1984 „Cu privire la introducerea unor modificări în unele hotărîri ale Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti” (Veştile, 1984).
    3. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr.338 din 8 octombrie 1984 „Cu privire la aprobarea Statutului-model al cooperativei de construire a locuinţelor din RSS Moldovenească” (Veştile, 1984, nr.11, art. 93).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 233 din 17 iunie 1987 „Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în unele hotărîri ale Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti (Veştile, 1987, nr. 6, art. 87).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 17 din 20 ianuarie 1989 „Cu privire la vînzarea către cetăţeni în proprietate privată a apartamentelor în casele fondului locativ de stat şi obştesc”.
    6. Hotărîrea Consiliului de Miniştri al RSS Moldoveneşti nr. 111 din 6 aprilie 1989 „Cu privire la introducerea unor modificări şi complectări în Statutul-model al cooperativei pentru construcţia de locuinţe din RSS Moldovenească”.
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 173 din 30 iunie 1989 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul şi condiţiile de vînzare, cu titlu de proprietate privată, către cetăţeni a apartamentelor din casele fondului de stat şi obştesc de locuinţe, cu privire la modul şi condiţiile de deservire şi de compensare a cheltuielilor pentru întreţinerea şi repararea lor” (Veştile R.S.S.M., 1989, nr.7, art. 157).
    8. Punctul 1 din Hotărîrea Consiliului de miniştri al RSS Moldovenești nr.200 din 1 august 1989 „Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în unele hotărîri ale Guvernului RSS Moldoveneşti referitoare la problemele locuinţelor”.
    9. Punctul 8 din Modificările și completările la hotărîrile Sovietului Miniștrilor al R.S.S. Moldovenești, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 342 din 10 iulie 1991.
    10. Punctul 1 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 436 din 25 iunie 1992 „Privind unele măsuri de reglementare a acordării spaţiului locativ cooperatist în Republica Moldova”.
    11. Hotărîrea Guvernului nr. 349 din 7 iunie 1993 „Cu privire la măsurile de protejare a cooperativelor de construcţie a locuinţelor” (Monitor, 1993, nr.6, art. 192).
    12. Hotărîrea Guvernului nr. 766 din 17 octombrie 1994 „Privind acordarea de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.13, art. 114).
    13. Hotărîrea Guvernului nr. 606 din 1 septembrie 1995 „Cu privire la reglementarea acordării spaţiului locativ militarilor Armatei Naţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 59-60, art. 484).
    14. Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 9 octombrie 1995 „Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind rezervarea spaţiului locativ în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.68-69, art. 555).
    15. Punctul 3 din Modificările ce se operează în unele decizii ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 171 din 26 martie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 35-37, art. 247).
    16. Hotărîrea Guvernului nr. 417 din 17 iulie 1996 „Cu privire la aprobarea Procedurii acordării creditelor pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor şi compensării pierderilor suportate de băncile comerciale prin acordarea acestor credite” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 64, art. 462).
    17. Punctul 1 din Lista hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova ce se modifică și se completează, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.365 din 28 aprilie 1999 „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.45-47, art.356).
    18. Hotărîrea Guvernului nr. 1271 din 27 septembrie 2002 „Cu privire la extinderea acţiunii Regulilor provizorii de exploatare a locuinţelor, întreţinere a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în Republica Moldova asupra căminelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.135-136, art. 1399).
    19. Hotărîrea Guvernului nr. 202 din 25 februarie 2003 „Cu privire la ameliorarea situaţiei ce ţine de exploatarea blocurilor locative şi a căminelor departamentale, precum şi de asigurarea locatarilor cu servicii comunale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.27-29, art. 210).
    20. Punctul 4 din Modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 940 din 4 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 177-181, art. 991).
    21. Hotărîrea Guvernului nr. 334 din 23 martie 2005 „Cu privire la asigurarea cu locuinţe a unor categorii de populaţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.51-54, art. 383).
    22. Hotărîrea Guvernului nr. 411 din 9 iunie 2011 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru remedierea situaţiei în domeniul construcţiei de locuinţe pe anii 2011-2012” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.99-101, art. 474).